ORDIN nr. 2.116 din 13 iulie 2020pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2020    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 14 octombrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1^3) și (1^4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^3) Situațiile financiare trimestriale prevăzute la alin. (1) și situațiile financiare anuale prevăzute la alin. (1^2) se transmit în format electronic la Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate la termenele prevăzute de lege, în vederea centralizării și verificării cu situațiile financiare realizate din sistemul național de raportare - Forexebug.(1^4) Ordonatorii principali de credite din administrația centrală transmit scanate prin poșta electronică la direcția de specialitate cu atribuții în elaborarea situațiilor financiare agregate la nivelul subsectoarelor administrației publice din Ministerul Finanțelor Publice declarațiile scrise întocmite potrivit art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru situațiile financiare anuale, precum și raportul de analiză pe bază de bilanț care cuprinde notele explicative la situațiile financiare trimestriale și anuale centralizate la nivelul acestora. Direcțiile regionale ale finanțelor publice, respectiv administrațiile județene ale finanțelor publice transmit scanate prin poșta electronică pe adresa direcției de specialitate cu atribuții în elaborarea situațiilor financiare agregate la nivelul subsectoarelor administrației publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice rapoartele de analiză pe bază de bilanț care cuprind notele explicative la situațiile financiare trimestriale și anuale, centralizate pe ansamblul județului, precum și precizări distincte privind declarațiile pe propria răspundere întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Informațiile din rapoartele de analiză pe bază de bilanț trebuie să corespundă cu informațiile din situațiile financiare trimestriale și anuale depuse pe suport hârtie și transmise electronic.2. La articolul 2, după alineatul (1^4) se introduce un nou alineat, alineatul (1^5), cu următorul cuprins:(1^5) Documentele prevăzute la alin. (1^4) transmise la Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate pot fi semnate cu semnătură electronică calificată.3. La articolul 2, alineatele (2^2) și (2^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2^2) În situația în care raportările financiare lunare prevăzute la alin. (1^1) diferă de rapoartele similare realizate din sistemul național de raportare - Forexebug, se consideră valabile raportările financiare lunare transmise electronic. În cazul în care diferențele sunt constatate la nivelul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții în verificarea și elaborarea situațiilor financiare agregate, aceasta sesizează Direcția generală de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar pentru situația când diferențele se constată la nivelul serviciului/biroului Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale din cadrul activităților de trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București, acestea sesizează structurile teritoriale de inspecție economico-financiară din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru efectuarea de acțiuni de inspecție și, după caz, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2^3) Prevederile alin. (2^2) se aplică și pentru situațiile financiare trimestriale și anuale întocmite de instituțiile publice.4. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.5. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IILa punctul 4.32 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările ulterioare, după teza a cincea se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins:Creditele comerciale se reclasifică în împrumuturi (Maastricht debt) conform metodologiei Uniunii Europene și în cazul în care scadența inițială este pe termen mai mare de un an, indiferent de natura bunurilor/serviciilor achiziționate  +  Articolul IIIOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul II, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Soldurile inițiale se raportează astfel:a) de către instituția la care acestea au fost raportate anterior reorganizării, în vederea cuprinderii și raportării în situațiile financiare centralizate până la finele anului, în situația în care instituția s-a reorganizat prin schimbarea subordonării și a codului de identificare fiscală;b) de către instituția reorganizată și se cuprind în situațiile financiare centralizate ale ordonatorului superior de credite în situația în care instituția s-a reorganizat prin schimbarea subordonării, dar fără schimbarea sectorului în care își desfășoară activitatea și a codului de identificare fiscală.2. În anexă, la punctul 1.6.(1), după subpunctul B se introduce un nou subpunct, subpunctul C, cu următorul cuprins:C. Instituțiile publice, în funcție de sectorul bugetar de care aparțin, întocmesc distinct pentru fiecare sursă de finanțare următoarele raportări financiare lunare:a) execuția veniturilor primite sub formă de subvenții, transferuri, fonduri externe nerambursabile sau alte sume pentru finanțarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19, evidențiate pe codurile de venituri bugetare la care au fost încasate sumele, în formularele:– anexa nr. 5 «Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri»;– anexa nr. 9 «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri»;– anexa nr. 12 «Contul de execuție a bugetului local - Venituri».În formularele privind execuția veniturilor se completează numai coloana 6 «Încasări realizate» cu sumele primite în conturile de venituri bugetare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pentru finanțarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19;b) execuția cheltuielilor efectuate pentru finanțarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19, evidențiate pe coduri de cheltuieli bugetare, în formularele:– anexa nr. 6 «Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli»;– anexa nr. 7 «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli»;– anexa nr. 11 «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli»;– anexa nr. 13 «Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli»;– anexa nr. 7b «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli».În formularele privind execuția cheltuielilor se completează numai coloana 7 «Plăți efectuate» cu plățile dispuse pentru finanțarea măsurilor determinate de pandemia de COVID-19. Detalierea pe clasificația economică se efectuează pe capitol, titluri și articole de cheltuieli;c) termenul de raportare a formularelor de la lit. a) și b) este data de 15 a lunii următoare celei de raportare. Prin excepție, pentru raportarea aferentă lunii iunie 2020, termenul este de 29 iulie 2020.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Vasile-Florin Cîțu
    București, 13 iulie 2020.Nr. 2.116.-----