ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 6 iunie 2000privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 14 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Organizaţiile vanatoresti legal constituite conform prezentei legi pot beneficia pentru practicarea vânătorii, pentru fiecare vânător, cetăţean român, cu cotizaţia achitată la zi, de o suprafaţa cuprinsă între 150 şi 500 de hectare fond de vânătoare în zona de câmpie sau între 350 şi 700 de hectare în zona de deal ori între 400 şi 1.000 de hectare în zona de munte, fără a depăşi însă suprafaţa de fond de vânătoare ce revine unui vânător în judeţul respectiv, la data intrării în vigoare a prezentei legi."2. Litera d) a articolului 8 va avea următorul cuprins:"d) stabileşte tarifele minime percepute vânătorilor români şi străini pentru acţiuni de vânătoare în România."3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Atribuirea gestionării fondurilor de vânătoare se va face de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, prin structurile prevăzute la art. 7 alin. (2), pe termen de minimum 10 ani, după cum urmează: a) prin atribuire directa către actualii deţinători, alţii decât unităţile de învăţământ şi cercetare cu profil cinegetic, astfel cum sunt definiţi la alin. (2), pentru 70% din fondurile de vânătoare folosite în prezent de fiecare dintre aceştia, cu respectarea, pentru organizaţiile vanatoresti legal constituite, a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3); b) prin atribuire directa către unităţile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România pentru toate fondurile de vânătoare destinate în prezent acestui scop şi către actualii deţinători a celor constituite ca rezervaţii de genofond cinegetic; c) prin licitaţie publică deschisă pentru celelalte fonduri de vânătoare, către organizaţiile vanatoresti legal constituite după data intrării în vigoare a prezentei legi, din vânători cetăţeni români, sau către deţinătorii prevăzuţi la lit. a), care doresc şi alte fonduri de vânătoare decât cele atribuite direct. (2) Sunt consideraţi actuali deţinători, în sensul alin. (1) lit. a), următoarele categorii de persoane juridice: a) Regia Naţionala a Pădurilor, pentru fondurile de vânătoare pe care le gestionează în prezent: b) organizaţiile vanatoresti legal constituite, pentru fondurile de vânătoare pe care le gestionează în prezent; c) organizaţiile vanatoresti legal constituite în temeiul prezentei legi, prin desprinderea unor grupe de vânători, pentru fondurile de vânătoare pe care aceste grupe le-au gestionat, dacă au în componenta, pentru fondurile de vânătoare solicitate, mai mult de jumătate din numărul vânătorilor aparţinând grupei; d) unităţile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România, pentru fondurile de vânătoare pe care le deţin în prezent. (3) Fondul cinegetic al României, astfel cum este delimitat în prezent în fonduri de vânătoare, se repartizează după cum urmează: a) 25% Regiei Naţionale a Pădurilor; b) 73% organizaţiilor vanatoresti legal constituite din România; c) 2% unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România sau care constituie rezervaţii de genofond cinegetic. (4) Modul de calcul al valorii minime de pornire la licitaţie a fiecărui fond de vânătoare ce se atribuie prin licitaţie publică este prevăzut în anexa nr. 3, iar cel de determinare a valorii la care se face atribuirea directa, în anexa nr. 4. (5) Stabilirea valorii minime a fiecărui fond de vânătoare supus licitaţiei, precum şi a valorii celor care se atribuie în mod direct, potrivit prevederilor alin. (4), se face de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. (6) Criteriile de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare şi regulamentul de organizare a licitaţiilor pentru atribuirea gestionării fondurilor de vânătoare se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. (7) Pentru fondurile de vânătoare atribuite oricăruia dintre gestionării prevăzuţi la art. 4 se încheie, între aceştia şi structurile prevăzute la art. 7 alin. (2), contracte de gestionare ale căror model şi conţinut sunt aprobate de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. (8) Pentru fondurile de vânătoare prevăzute la alin. (3) lit. c), destinate unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România, cuantumul din tariful de atribuire ce revine consiliilor locale sau deţinătorilor de terenuri, în conformitate cu art. 16 alin. (3), se suporta din fondul de protecţie a vânatului; unităţile cărora li s-au atribuit asemenea fonduri de vânătoare sunt scutite de plată tarifului datorat la fondul de protecţie a vânatului şi Regiei Naţionale a Pădurilor. (9) Fondurile de vânătoare ce constituie rezervaţii de genofond se atribuie la tarifele stabilite potrivit anexei nr. 3. (10) Fondurile de vânătoare supuse licitaţiei, rămase neatribuite sau atribuite unei organizaţii vanatoresti, fără însă a fi contractate, se vor atribui pentru maximum un an, la tarifele de pornire a licitaţiei, Regiei Naţionale a Pădurilor, în afară procentelor prevăzute la alin. (3) lit. a). (11) Tarifele la care se face atribuirea directa sau la care sunt adjudecate fondurile de vânătoare prin licitaţie publică, prevăzute în contractele de gestionare, se indexează în fiecare an cu rata inflaţiei."4. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Răspunderea civilă pentru pagubele cauzate de vanat revine gestionarului fondului de vânătoare în măsura în care nu şi-a îndeplinit obligaţiile privind prevenirea şi limitarea producerii acestora şi numai în condiţiile în care deţinătorul bunurilor astfel prejudiciate face dovada îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin pentru paza acestora."5. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Constituie infracţiunea de braconaj şi se pedepseşte cu închisoarea de la 1 an la 3 ani căutarea, haituirea, urmărirea, uciderea, ranirea, capturarea ori transportul vânatului sau orice activitate având drept scop dobândirea acestuia, dacă fapta a fost săvârşită: a) fără permis de vânătoare şi autorizaţie de vânătoare emisă în condiţiile reglementărilor în vigoare sau, după caz, autorizaţie de vânătoare emisă în aceleaşi condiţii, ori vanarea altor animale decât cele înscrise în autorizaţie sau a unui număr mai mare de animale decât cel înscris în autorizaţia de vânătoare; b) asupra animalelor a căror vanare este interzisă sau în perioada în care, potrivit legii, vanarea lor nu este permisă; c) noaptea; prin utilizarea autovehiculelor; prin utilizarea pe timp de noapte a farurilor şi proiectoarelor sau a altor obiecte orbitoare, precum şi a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe intuneric; d) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otravurilor, narcoticelor, a aparaturii electronice care imita glasul animalelor sau a capcanelor, curselor, plaselor şi fileurilor care nu sunt autorizate la vânătoare de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura şi folosirea ca atrape a animalelor vii mutilate; e) prin utilizarea armelor automate, a celor semiautomate care conţin mai mult de doua cartuse în magazie, a celor cu percutie pe rama, a acelora care nu produc zgomot sau care au fost adaptate sa nu producă zgomot, precum şi a oricăror dispozitive capabile sa ucida sau sa captureze vanatul, dacă nu sunt omologate în acest scop pentru vânătoare în România; f) prin folosirea armelor omologate pentru vânătoare în alt mod decât ţinute în mana; g) prin folosirea, în scopul uciderii sau capturării vânatului, a câinilor ogari sau a metisilor acestora; h) prin transportul vânatului de la locul de capturare sau impuscare la destinaţie fără respectarea prevederilor art. 30 şi 31, cu excepţia cazului în care se dovedeşte, ulterior ca vanatul respectiv a fost obţinut prin participare la vânători colective organizate legal.6. Literele c) şi d) ale alineatului (1) al articolului 39 vor avea următorul cuprins:"c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 lit. h), n) şi la art. 32 lit. c), e), f), g), h), i) şi o), cu amendă de la 1.000.000 lei la 4.000.000 lei; d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 lit. d), l) şi la art. 32 lit. a), b), d), r) şi s), cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei."7. La articolul 45 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Prin crescătorii de vanat autorizate se înţelege acele amenajări destinate creşterii intensive a vânatului, realizate pe baza unor proiecte aprobate de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, amenajări care nu fac posibil accesul în interiorul acestora al vânatului aflat în libertate."8. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege."     9. Nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la lege va avea următorul cuprins:
    "Nr. crt.Denumirea specieiPerioada de vânareDespăgubiri, în lei, în perioada
    AdmisăInterzisă
    12345
    3.Căpriorul (Capreolus capreolus)      
      - mascul15 mai - 15 octombrie7.400.00013.300.000
      - femelă1 septembrie - 15 decembrie2.500.0005.000.000"
  10. După anexa nr. 2 se introduc anexele nr. 3 şi 4, care vor avea conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
   +  Articolul 2Fondurile de vânătoare prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 103/1996, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt cele stabilite, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura.  +  Articolul 3Articolul II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii nr. 103/1996 se abroga.  +  Articolul 4Fondurile de vânătoare care se atribuie în mod direct, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 103/1996, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se stabilesc de către deţinătorii acestora prevăzuţi la art. 12 alin. (2) din lege şi se comunică în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura.  +  Articolul 5Lista cuprinzând fondurile de vânătoare la care atribuirea se face prin licitaţie publică se stabileşte de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în termen de maximum 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 103/1996, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 6Atribuirea gestionării fondurilor de vânătoare gestionarilor prevăzuţi la art. 4 din Legea nr. 103/1996 se va face în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 7Răspunderea pentru gestionarea corespunzătoare a fondurilor de vânătoare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la atribuirea acestora către noii gestionari, revine actualilor gestionari, în limita prevederilor cuprinse în actele adiţionale la vechile contracte de folosinţa.  +  Articolul 8 (1) Încheierea contractelor de gestionare se face în termen de 15 zile de la data atribuirii în gestiune a fondurilor de vânătoare din fiecare judeţ. (2) După încheierea contractelor de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare actul de predare-preluare faptica a gestiunii fiecărui fond se face între vechiul şi noul gestionar, în termen de 15 zile. (3) Drepturile şi obligaţiile gestionarilor fata de fondul de vânătoare, inclusiv plata valorii la care fondul de vânătoare le-a fost atribuit, decurg de la data încheierii contractului de atribuire în gestiune a fiecărui fond de vânătoare.  +  Articolul 9 (1) Organizaţiile vanatoresti legal constituite, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din vânători cetăţeni români, în temeiul Legii nr. 103/1996, care nu deţin în prezent fonduri de vânătoare şi care nu se încadrează în prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din lege, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pot opta pentru obţinerea unui fond de vânătoare, în judeţul în care îşi au sediul, din fondurile de vânătoare care nu fac obiectul atribuirii directe, dacă oferă pentru acel fond de vânătoare cel puţin tariful de atribuire directa; în acest caz fondul de vânătoare respectiv nu va putea fi scos la licitaţie, cu excepţia situaţiei în care acelaşi fond de vânătoare este solicitat, pentru atribuire în gestiune, de cel puţin două astfel de organizaţii vanatoresti. (2) Organizaţiile vanatoresti din municipiul Bucureşti care nu au în folosinţa fonduri de vânătoare pot opta, în condiţiile alin. (1), pentru orice fond de vânătoare din ţara.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 11Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Anton Vlad,secretar de statBucureşti, 6 iunie 2000.Nr. 69.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 3 la Legea nr. 103/1996)                                        MODUL      de calcul al valorii minime de la care se porneşte la determinarea prin     licitaţie a tarifului de atribuire în gestiune pentru fondul de vânătoare                                 nr. ...., denumit ......
    Nr.Folosinţa de bază a terenurilor crt.Specii de bază de vânat existenteSuprafaţa ocupată pe categoria de folosinţă*) (ha)Tariful unitar**) (lei/ha)Tariful minim (lei)
    1.Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri etc.)Cu vânat de pasaj Fără vânat de pasaj   1.000 20  
    2.Arabil, fâneţe, vii, livezi etc.Căprior, iepure, fazan   300  
    3.Păşuni şi izlazuriVânat sporadic   20  
    4.PădureMistreţ, căprior, iepure, fazan   1.200  
        Mistreţ, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan   1.600  
        Mistreţ, căprior, iepure   900  
        Mistreţ, cerb comun, căprior, iepure   1.300  
        Mistreţ, cerb comun, urs, cocoş de munte, căprior   1.500  
    5.Gol de munteFără capră neagră   100  
        Cu capră neagră   800  
    TOTAL TARIF:
  ----------------- Notă *) Se vor completa numai rubricile corespunzătoare speciilor de vanat existente în fondul de vânătoare respectiv. Notă **) Este valabil în anul 2000, urmând ca începând cu anul 2001 să fie indexat anual cu rata inflaţiei.
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 4 la Legea nr. 103/1996)                                     MODUL         de calcul al valorii de atribuire în gestiune a fondurilor de       vânătoare la care atribuirea se face în mod direct, pentru fondul                       de vânătoare nr. ..., denumit ...
    Nr. crt.Folosinţa de bază a terenurilorSpecii de bază de vânat existenteSuprafaţa ocupată pe categoria de folosinţă*) (ha)Tariful mediu reieşit din licitaţia publică**) (lei/ha)Tariful minim (lei)
    1.Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri etc.)Cu vânat de pasaj Fără vânat de pasaj      
    2.Arabil, fâneţe, vii, livezi etc.Căprior, iepure, fazan      
    3.Păşuni şi izlazuriVânat sporadic      
    4.PădureMistreţ, căprior, iepure, fazan      
        Mistreţ, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan      
        Mistreţ, căprior, iepure      
        Mistreţ, cerb comun, căprior, iepure      
        Mistreţ, cerb comun, urs, cocoş de munte, căprior      
    5.Gol de munteFără capră neagră Cu capră neagră      
    TOTAL TARIF:
  ---------------- Notă *) Se vor completa numai rubricile corespunzătoare speciilor de vanat existente în fondul de vânătoare respectiv. Notă **) Este valabil în anul 2000, urmând ca începând cu anul 2001 să fie indexat anual cu rata inflaţiei.Acest tarif se determina ca medie aritmetica pentru 3 (trei) fonduri de vânătoare care au aceleaşi grupe de vanat şi care sunt situate la cea mai mica distanta fata de fondul de vânătoare respectiv.
   +  Anexa 3 CENTRALIZATORULfondurilor de vânătoare aprobate prin Ordinul ministrului apelor,pădurilor şi protecţiei mediului nr. 460 din 18 iunie 1998, supuse licitaţiei
    Fondul de vânătoareSuprafaţa productivă cinegetic (ha)Tariful total calculat pe fond de vânătoare (Lei)lei, din care pentru:
    Nr.DenumireaLuciu de apăArabil, fâneţePăşuni, izlazuriPădureGol de munte
    fără vânat de baltăcu vânat de baltăcăprior, iepure, fazan, vânat de pasajvânat sporadicmistreţ, căprior, iepure, fazanmistreţ, cerb comun şi cerb lopătar, căprior, iepure, fazanmistreţ, căprior, iepuremistreţ, cerb comun, căprior, iepuremistreţ, cerb comun, căprişor, urs, cocoş de muntefără capră neagrăcu capră neagră
    01234567891011121314
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
  -------