HOTĂRÎREA nr. 58 din 8 februarie 1992pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 5 martie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărîrea Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Activitatea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari este condusă de ministrul muncii şi protecţiei sociale".2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Prefecturile judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov vor constitui comitete locale pentru probleme de migrari, incluzind reprezentanţii locali ai instituţiilor care fac parte din Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari, care vor soluţiona problemele derivînd din prezenta în unităţile administrativ-teritoriale a unor imigranti români reveniti în ţara sau a unor migranti străini aflaţi în situaţii deosebite, în asteptarea elucidarii statutului lor în România."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În situaţii excepţionale în care cheltuielile depăşesc posibilităţile instituţiilor ce compun Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari şi ale prefecturilor, organele interesate, prin Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari vor propune acoperirea acestora din fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului, în condiţiile legii."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari este îndreptăţit să solicite şi, după caz, sa transmită altor ministere şi organe centrale documentaţii, date şi informaţii necesare în îndeplinirea atribuţiilor sale. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi comitetelor locale constituite la prefecturi."5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Modul de aducere la îndeplinire a atribuţiilor ce revin Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari şi comitetelor locale, potrivit specificului activităţii fiecărei instituţii reprezentate, se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul muncii şi protecţiei sociale."6. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 417/1991 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu  +  Anexa 1 COMPONENTAComitetului Roman pentru Probleme de Migrari 1. Secretarii de stat sau, după caz, subsecretarii de stat, care se ocupa de problematica migrarilor din:- Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;- Ministerul de Interne;- Ministerul Afacerilor Externe;- Ministerul Justiţiei;- Ministerul Economiei şi Finanţelor;- Ministerul Sănătăţii;- Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei;- Departamentul pentru Administraţia Publică Locală. 2. Activitatea de secretariat tehnic a Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari se asigura de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în cadrul numărului maxim de posturi stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 962/1990, cu modificările ulterioare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate acestuia.La activitatea de secretariat vor participa, potrivit competentei, şi specialişti desemnaţi de Direcţia generală de paşapoarte şi a poliţiei de frontieră din Ministerul de Interne şi de Compartimentul pentru drepturile omului din Ministerul Afacerilor Externe. NOTĂ:Conducătorii organelor prevăzute la pct. 1 vor desemna cîte un supleant.----------------------