ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 9 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1998, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(3) Institutul European din România are sediul social în municipiul Bucureşti, bd Regina Elisabeta nr. 7-9, sectorul 3. Spaţiul este pus la dispoziţie, fără plata chiriei, de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»."2. Litera f) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"f) prezintă Guvernului, prin intermediul Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, rapoarte de analiza a situaţiei, tabele de corespondenta şi evaluarea modului de implementare a legislaţiei armonizate;"3. Litera h) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"h) cooperează cu instituţii similare, din ţara şi din străinătate, în realizarea obiectivelor sale."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Institutul European din România asigura, fără plata, în condiţiile legii, servicii, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 3 şi 4, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiilor publice, pe baza prioritatilor stabilite de Departamentul pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi în limita resurselor financiare disponibile."5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Consiliul de administraţie al Institutului European din România este alcătuit din 7 membri, după cum urmează:- preşedintele consiliului de administraţie şi alţi 2 membri, numiţi de primul-ministru la propunerea Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; şi- câte un membru numit de Comisia pentru Integrare Europeană a Parlamentului, Academia Română, organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional şi, respectiv, de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional."6. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(2) Personalul Institutului European din România este angajat prin concurs."7. Alineatul (4) al articolului 15 se abroga.8. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Încadrarea şi salarizarea personalului de specialitate şi a celorlalte categorii de personal se fac corespunzător funcţiilor prevăzute la cap. I al anexei nr. I şi, respectiv, celor prevăzute în anexa nr. V la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Indemnizaţiile de conducere se stabilesc în limitele prevăzute în anexa nr. VI/1 la aceeaşi ordonanţa de urgenţă."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 15/1998, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul afacerilorexterne,Petre Romanp. Ministrul munciişi protecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretarul generalal Guvernului,Radu Stroe-----