REGULAMENT din 24 iunie 2020privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iunie 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 129 din 24 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 562 din 29 iunie 2020.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește un cadru organizat pentru tranzacționarea centralizată în regim concurențial a energiei electrice prin atribuirea de contracte pentru perioade lungi de livrare, respectiv:a) modul de stabilire a ofertelor inițiatoare de vânzare sau cumpărare a energiei electrice de către participanți; b) modul de organizare a licitațiilor;c) modul de contractare a energiei tranzacționate;d) modul de înregistrare, gestionare și publicare a informațiilor privind tranzacțiile efectuate.  +  Articolul 2Prin crearea pieței centralizate pentru atribuirea contractelor pentru perioade lungi de livrare de energie electrică se urmărește asigurarea transparenței tranzacțiilor prin contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru perioade lungi de livrare și egalitatea de șanse a participanților la piață.  +  Secţiunea a 2-a Domeniu de aplicare  +  Articolul 3Prezentul regulament se aplică:a) operatorilor economici care urmează să construiască și să racordeze o capacitate de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, care va produce energia electrică tranzacționată în baza contractului încheiat pe piața centralizată pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;b) titularilor de licență din domeniul energiei electrice și consumatorilor finali, în calitate de cumpărători de energie electrică; c) administratorului pieței centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare.  +  Secţiunea a 3-a Definiții și abrevieri  +  Articolul 4(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite prin Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (2) În înțelesul prezentului regulament termenii și expresiile următoare au următoarele semnificații:a) confirmare de tranzacție - document emis de operatorul pieței centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare care confirmă o tranzacție pe piața contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;b) convenție de participare la piața centralizată pentru atribuirea contractelor pentru perioade lungi de livrare - convenție standardizată stabilită de operatorul pieței centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare, ce prevede drepturile și obligațiile fiecărui participant la piață și ale operatorului pieței centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare; c) dialog competitiv - a doua etapă a sesiunii de tranzacționare pentru atribuirea unui contract de energie electrică în cadrul căreia inițiatorul sesiunii de tranzacționare stabilește forma finală a ofertei și contractului, exclusiv prețul, pe baza dialogurilor individuale asupra condițiilor contractuale supuse dialogului competitiv, organizate cu fiecare dintre participanții calificați în urma etapei de preselecție; d) formula de ajustare a prețului - formulă de calcul ce permite actualizarea prețului contractat al energiei electrice la momentul livrării în raport cu momentul încheierii contractului, prin utilizarea de indicatori publici; e) negociere continuă - modalitate de negociere prin intermediul platformei de tranzacționare în care atât partea inițiatoare, cât și partea respondentă își pot actualiza ofertele;f) oferte de energie electrică - oferte cu caracteristici bine definite privind cantitatea de energie electrică oferită spre cumpărare/vânzare, intervalele orare de livrare, durata contractului, prețul solicitat/oferit, precum și condițiile de livrare, plată și garantare, ferm stabilite în momentul introducerii lor în piață;g) operatorul pieței centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare - persoana juridică titulară de licență pentru administrarea piețelor centralizate de energie electrică acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care asigură organizarea și administrarea pieței centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare în conformitate cu reglementările aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;h) participant la piața centralizată pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare - operator economic care se înscrie și respectă Convenția de participare la piața centralizată pentru atribuirea contractelor pentru perioade lungi de livrare și reglementările aplicabile aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;i) piața centralizată pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare - cadrul organizat de desfășurare a sesiunilor de tranzacționare pentru atribuirea de contracte cu livrare fizică de energie electrică pentru perioade lungi de livrare, organizat și administrat de operatorul pieței centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare, pe baza unor reguli specifice; atribuirea contractelor de energie electrică se face printr-un proces combinat de dialog competitiv, licitație și negociere continuă și are ca scop contractarea energiei electrice pe termen lung, determinat, la un preț transparent, rezultat din echilibrul cererii și al ofertei;j) platformă de tranzacționare - sistem informatic stabilit și menținut de operatorul pieței centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare în scopul realizării tranzacțiilor pe piața contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;k) preselecția candidaților - prima etapă a sesiunii de tranzacționare în care pe baza listei de documente și a criteriilor de eligibilitate precizate de către inițiatorul sesiunii de licitație se stabilește lista participanților calificați pentru participarea la dialogurile individuale cu inițiatorului sesiunii de tranzacționare în cadrul etapei a doua, de dialog competitiv;l) perioadă lungă de livrare - perioadă de timp cu durata mai mare de 1 an calendaristic, care începe și se termină la momente de timp definite.  +  Articolul 5Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) OPCOM - Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „Opcom“ - S.A., în continuare OPCTL - operatorul pieței centralizate pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare; c) PCTL - piața centralizată pentru atribuirea contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare;d) Regulament - regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare.  +  Capitolul II Etapele procesului  +  Secţiunea 1 Cadrul de organizare și funcționare al PCTL  +  Articolul 6Principiile aplicate sesiunilor de tranzacționare pentru atribuirea de contracte de energie electrică pentru perioade lungi de livrare în cadrul PCTL sunt următoarele:1. Fiecare ofertant inițiator își definește oferta proprie de vânzare sau cumpărare de energie electrică, caracterizată prin:a) durata livrării, definită prin data de începere și data de finalizare a livrării; durata livrării va fi de minimum 1 an;b) profilul livrărilor; c) puterea medie orară aplicabilă profilului/profilelor indicate, cu încadrarea în caracteristicile tehnice ale capacității energetice;d) opțiunea privind tranzacționarea integrală/parțială a ofertei inițiatoare; în cazul în care participantul inițiator optează pentru tranzacționarea parțială, va indica numărul de fracții din cantitatea totală ce vor fi ofertate;e) prețul de deschidere propus și, după caz, formula de ajustare a prețului; ofertantul trebuie să specifice și să includă în preț componenta tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG); f) lista documentelor solicitate pentru etapa de preselecție a participanților cu oferte de răspuns, pe baza cărora se realizează evaluarea indicatorilor de bonitate considerați relevanți și asiguratorii de către inițiatorul sesiunii pentru derularea contractului și termenul-limită pentru depunere a documentelor;g) criteriile de preselecție, respectiv lista indicatorilor de bonitate pe baza cărora se realizează calificarea participanților în cadrul etapei de preselecție pentru etapa de dialog competitiv, nivelul minim sau, după caz, maxim al acestor indicatori și ponderea fiecărui indicator în stabilirea punctajului față de care este declarat rezultatul etapei de calificare; criteriile de preselecție vor fi stabilite astfel încât să permită un nivel de participare crescut al candidaților cu oferte de răspuns;h) elementele din oferta inițiatoare, altele decât prețul, asupra cărora inițiatorul sesiunii de tranzacționare dorește să discute în cadrul etapei de dialog competitiv pentru identificarea condițiilor ferme ale ofertei finale ce nu vor face obiectul tranzacționării în etapa de evaluare a ofertelor finale;i) formatul de contract propus de către inițiator pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice pentru perioade lungi de livrare.2. Pentru tranzacționarea ofertelor, OPCTL anunță inițierea de sesiuni de tranzacționare pentru atribuirea de contracte de energie electrică pentru perioade lungi de livrare.3. Sesiunile de tranzacționare se desfășoară în trei pași succesivi:a) etapa de preselecție a candidaților: pe baza listei de documente și a criteriilor de eligibilitate precizate de către inițiatorul sesiunii se stabilește lista participanților calificați pentru participarea la etapa de dialog competitiv;b) etapa de dialog competitiv cu candidații calificați în urma etapei de preselecție: pe baza analizei propunerilor primite din partea participanților calificați care participă la etapa de dialog competitiv, inițiatorul stabilește condițiile finale ale ofertei inițiatoare (formatul final al contractului, inclusiv formula de ajustare finală, care poate fi cea anunțată inițial sau modificată în urma dialogului) față de care se va realiza, în etapa de licitație, selecția ofertelor finale de răspuns care se bazează exclusiv pe preț; contractul în forma finală va conține obligația ca vânzătorul să obțină licența pentru exploatarea comercială a noii capacități de producere a energiei electrice, inclusiv a energiei electrice produse în cogenerare sau să modifice o licență pe care o deține în scopul includerii în aceasta a noii capacități de producere cu cel puțin 60 de zile înainte de data de început a perioadei de livrare și să o mențină pe toată durata de livrare, precum și obligația ca părțile din contract să dețină, pe toată durata de livrare, calitatea de participant la piața angro de energie electrică; c) etapa de licitație, de evaluare a ofertelor finale și anunțarea câștigătorului/câștigătorilor sesiunii de tranzacționare.4. OPCTL organizează ședințe de licitație cu negociere continuă, în sistem online, pentru evaluarea ofertelor finale, care se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:a) ca urmare a unei oferte de vânzare/cumpărare introduse pentru tranzacționare de către participantul inițiator al licitației, într-o primă fază de licitare se pot introduce oferte de răspuns cu prețuri mai mari, mai mici sau egale cu cel din oferta inițiatoare, fără ca participantul inițiator să își poată modifica prețul propus; ofertele de răspuns pot fi modificate/retrase/anulate pe parcursul acestei faze, în funcție de strategia proprie de ofertare sau evoluția pieței, toate aceste operațiuni fiind vizualizate în piață;b) corelarea automată a cererii cu oferta se realizează într-o a doua fază de ofertare, în baza căreia se vor încheia tranzacțiile cu energie electrică rezultate din procesul de ofertare;c) dacă după derularea procesului prezentat mai sus oferta participantului inițiator nu a fost executată integral, se poate organiza o nouă fază a etapei de evaluare a ofertelor finale, care permite introducerea/modificarea/anularea ordinelor atât de participantul inițiator, cât și de ceilalți participanți, toate operațiunile fiind vizualizate în piață prin ecranele sistemului de tranzacționare.5. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacții determină obligația participanților la PCTL notificați de a încheia contractul publicat împreună cu oferta finală pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice, la prețul de atribuire și pentru numărul de părți (fracții) din oferta totală încheiate la acest preț, notificate conform rezultatelor licitației de către OPCTL.6. OPCTL verifică conformitatea contractului semnat cu contractul publicat împreună cu oferta finală pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice; în caz de identificare a unor neconformități contractul este retransmis de OPCTL părților în vederea punerii în acord cu contractul publicat.7. În cazul retragerii ofertelor inițiatoare înainte de organizarea etapelor sesiunii de tranzacționare pe PCTL, refuzului de semnare a contractului și/sau refuzului de corectare a contractului neconform, participanților în cauză le revine obligația achitării unei sume penalizatoare stabilite de OPCTL conform prevederilor procedurii operaționale specifice privind organizarea și administrarea PCTL. 8. OPCTL asigură virarea contravalorii sumei penalizatoare încasate, astfel:a) în mod egal, părților care au depus documentația necesară sau, după caz, oferte de răspuns, în cazul în care a fost retrasă o ofertă inițiatoare;b) părții care a depus oferta inițiatoare, în cazul refuzului încheierii contractului așa cum a fost propus de către participantul inițiator pentru etapa de evaluare a ofertelor finale de către ofertantul declarat câștigător în cadrul licitației;c) în mod egal, părților declarate câștigătoare, în cazul refuzului încheierii contractului în forma în care a fost propus pentru etapa de evaluare a ofertelor finale de către participantul inițiator.  +  Secţiunea a 2-a Participarea la piața contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare  +  Articolul 7Participarea pe PCTL este voluntară.  +  Articolul 8Înregistrarea participanților la PCTL se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată OPCTL, conform procedurii operaționale specifice, după semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a Convenției de participare la PCTL.  +  Articolul 9OPCTL stabilește conținutul-cadru al Convenției de participare la PCTL care cuprinde drepturile și responsabilitățile reciproce ale OPCTL și ale fiecărui participant la această piață. OPCTL face publică pe pagina sa de internet Convenția de participare la PCTL, după parcurgerea unui proces de consultare publică.  +  Articolul 10Un participant la piața centralizată se poate retrage din proprie inițiativă de la PCTL în baza unei înștiințări în scris, semnată de reprezentantul autorizat al participantului la piață.  +  Articolul 11OPCTL poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la PCTL în oricare dintre următoarele cazuri:a) nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru înregistrarea ca participant la această piață definite în procedurile specifice; b) nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin conform prezentului regulament; c) nu respectă Convenția de participare la PCTL.  +  Articolul 12Înscrierea/Suspendarea/Revocarea participanților, depunerea ofertelor și organizarea licitațiilor se desfășoară în conformitate cu prevederile procedurii operaționale specifice, elaborate de OPCTL, după parcurgerea unui proces de consultare publică.  +  Secţiunea a 3-a Transparența pieței contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare  +  Articolul 13După încheierea sesiunilor de tranzacționare pe PCTL, OPCTL publică pe pagina sa de internet următoarele date: nume participant inițiator, nume participant câștigător, ofertă/contract, număr (părți) fracții din cantitatea ofertată, în cazul în care participantul inițiator a optat pentru tranzacționarea parțială, perioada de livrare, profilul, cantitățile tranzacționate, prețul de pornire, prețurile de adjudecare a ofertelor atribuite și lista participanților care au participat la licitație cu oferte de răspuns.  +  Articolul 14Fiecare ofertă inițiatoare pentru PCTL va fi disponibilă pe pagina de internet a OPCTL timp de cel puțin 2 ani.  +  Articolul 15OPCTL publică pe pagina sa de internet tariful perceput pentru serviciul efectuat în calitate de OPCTL, aprobat de ANRE, precum și toate documentele aferente cadrului de reglementare și procedural aplicabil pentru această piață.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 16OPCTL elaborează, actualizează ori de câte ori este nevoie și procedurile operaționale corespunzătoare funcționării PCTL.  +  Articolul 17OPCTL poate promova îmbunătățiri ale condițiilor de organizare și administrare a PCTL pe care o administrează, în funcție de gradul de dezvoltare a acesteia și solicitările participanților, pe baza unui proces transparent de consultare publică. Promovarea îmbunătățirilor condițiilor de organizare și administrare a PCTL se va concretiza prin formularea unor propuneri de modificare a regulamentului și/sau, după caz, modificarea procedurilor existente ale OPCTL.  +  Articolul 18OPCTL supraveghează funcționarea PCTL, publică rapoarte periodice și indici calculați în baza rezultatelor acestei piețe, în scopul stabilirii unor referințe corecte de preț pentru piața de energie electrică; supravegherea se realizează în baza procedurii operaționale specifice.