ORDIN nr. 1.882 din 11 iunie 2020privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 25 iunie 2020  Având în vedere:– art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,în conformitate cu prevederile:– art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei și Comerțului, cu modificările ulterioare,ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat și administrat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), privind participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale în străinătate, organizarea de misiuni economice în străinătate și realizarea de studii de piață și pe produse.  +  Articolul 2Schemele prevăzute la art. 1 nu au în vedere ajutoarele destinate înființării și exploatării unei rețele de distribuție în alte state membre sau în țări terțe, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.  +  Articolul 3Schemele de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.  +  Articolul 4Cererea de înscriere - declarația pe propria răspundere privind participarea la acțiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanțare de la bugetul statului, administrat de MEEMA, este prevăzută în anexa nr. 4. Cererea de înscriere - declarația pe propria răspundere a operatorului economic nu exonerează furnizorul de ajutor de minimis de obligația de a verifica îndeplinirea de către operatorul economic a condițiilor de eligibilitate din schemele prevăzute la art. 1.  +  Articolul 5Declarația pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis și situația de dificultate este prevăzută în anexa nr. 5. Această declarație pe propria răspundere face obiectul verificării de către MEEMA și este asumată de beneficiar.  +  Articolul 6MEEMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va transmite o înștiințare inițială către toți beneficiarii schemelor prevăzute la art. 1, prin care aceștia sunt informați asupra ajutorului de minimis de care vor beneficia.  +  Articolul 7MEEMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va încheia un act administrativ bilateral cu fiecare beneficiar al schemelor prevăzute la art. 1, prin care se va statua dreptul legal de acordare a ajutorului de minimis în termenii și condițiile stabilite prin prezentul ordin.  +  Articolul 8MEEMA, prin Direcția instrumente și programe promovare export și direcțiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2020. Plățile în cadrul schemelor prevăzute la art. 1 se pot efectua până la data de 31 decembrie 2021.  +  Articolul 10Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 647/2019 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 8 martie 2019, se abrogă.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în termen de 15 zile de la data publicării se va transmite spre informare Consiliului Concurenței și se va publica pe pagina de internet a MEEMA.
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  București, 11 iunie 2020.Nr. 1.882.  +  Anexa nr. 1SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMISprivind participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale organizateîn străinătate  +  Anexa nr. 2SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMISprivind organizarea de misiuni economice în străinătate  +  Anexa nr. 3SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMISprivind realizarea de studii de piață și pe produse  +  Anexa nr. 4
  CERERE DE ÎNSCRIERE - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE^1
  privind participarea la acțiunile din Programul de promovare a exportului,
  cu finanțare de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA)
  Acțiunea promoțională (târg internațional/misiune economică/titlul studiului de piață sau pe produse): ..............................Perioada de desfășurare a acțiunii promoționale: .........................I. Datele de identificare a solicitantului1. Denumirea societății^2: ...............................................................2. Adresa (sediul social): ..............................................................,tel.: ...................., fax: ....................., e-mail: ........................................................3. Numărul de ordine din registrul comerțului: ................................4. Codul de identificare fiscală (CUI): .............................................5. Persoana de contact (nume, prenume, tel., adresa de e-mail): ...............................................6. Codurile CAEN (codurile CAEN principal și/sau secundar autorizate/autorizat conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, - ONRC și corespunde profilului acțiunii promoționale)Ajutorul de minimis va fi alocat pentru primul cod CAEN menționat de dvs.Detaliați codurile CAEN (în cifre și cuvinte) .............................................................II. Condiții de eligibilitate a solicitantuluiSocietatea/Întreprinderea unică trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei și Comerțului, cu modificările ulterioare, și în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, după cum urmează:1. Forma de constituire a societății (completați „DA“ în dreptul variantei alese):a) Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ......................;b) Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare ...................... .2. Societatea/întreprinderea unică NU se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau în insolvență colectivă și NU îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor.3. La data prezentei cereri de înscriere, societatea/întreprinderea unică NU înregistrează debite la bugetul de stat sau la bugetul local^3.4. Împotriva societății/întreprinderii unice NU a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.5. Societatea/Întreprinderea unică are în obiectul de activitate operațiuni comerciale de export.6. Societatea/Întreprinderea unică nu este în dificultate^4, în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene.7. Nomenclatorul de export corespunde cu profilul acțiunii la care se solicită participarea.8. Produsele/Serviciile sunt de concepție și/sau marcă proprie, de calitate și cu valoare adăugată ridicată.Enumerați produsele/serviciile promovate de societatea dumneavoastră în cadrul acțiunii (acestea trebuie să fie conform codurilor CAEN de la cap. I pct. 6 la prezenta anexă):...............................................................................9. Numărul de participări ale unui operator economic la târgurile și expozițiile internaționale organizate în străinătate cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an.10. Societatea/Întreprinderea unică cunoaște și respectă normele privind principalele activități/acțiuni care se realizează de societățile comerciale participante la acțiuni din programul de promovare a exportului, cu finanțare parțială de la bugetul de stat, elaborate de MEEMA.11. Societatea/Întreprinderea unică a obținut rezultate privind eficiența în urma participării la acțiunile din Programul de promovare a exportului, cu sprijin de la bugetul de stat.Se vor menționa următoarele:– valoarea estimată a contractelor de export: ............... euro;– alte avantaje: .............................................................. .^1 Cererea de înscriere - declarația pe propria răspundere se completează prin tehnoredactare. Modificarea textului sau a condițiilor înscrise în cererea de înscriere, precum și completarea eronată sau parțială a rubricilor atrag respingerea solicitantului de către comisia de selecție din cadrul MEEMA.Cererea de înscriere se transmite la minister în original și semnată pe fiecare pagină.^2 Se înscrie denumirea completă a societății conform înregistrării acesteia în registrul comerțului.Organizațiile cooperatiste cu activitate de export, înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază de toate măsurile promovate de statul român pentru societățile comerciale înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vor înscrie în cerere numărul de înregistrare legal.^3 Conform art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face mențiune în acest sens.^4 Întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:– în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;– în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât o IMM care există de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;– atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;– în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; și (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.III. Condiții de participare a solicitantului la acțiunea promoțională1. Societatea/Întreprinderea unică are nevoie de următoarele dotări specifice (de exemplu: podiumuri, vitrine, standere, stativ rotativ pentru mostre etc.) ................................. .2. Societatea/Întreprinderea unică va expune/va distribui în standul repartizat în cadrul acțiunii următoarele materiale promoționale (de exemplu: mostre, cataloage, pliante, postere etc.) ........................................... .3. Societatea/Întreprinderea unică se obligă ca, în ultima zi de desfășurare a acțiunii, să completeze formularul de eficiență și să îl predea patronatului/delegaților MEEMA coordonatori ai respectivei acțiuni.4. Societatea/Întreprinderea unică se obligă ca, la 6 luni de la încheierea acțiunii, să transmită MEEMA o situație actualizată privind eficiența participării la acțiune.5. Societatea/Întreprinderea unică se obligă să suporte costul transportului, cazării și asigurării medicale pentru delegatul desemnat și să transmită societății organizatoare documentele justificative pentru aceste cheltuieli, în termen de 7 zile lucrătoare de la terminarea manifestării expoziționale. Decontarea acestor cheltuieli către societatea/întreprinderea unică se va face de societatea organizatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la virarea de către MEEMA a sumelor aferente decontului final al acțiunii.6. Societatea/Întreprinderea unică se obligă să păstreze evidența informațiilor privind ajutoarele de minimis primite de la MEEMA pentru a participa la acțiunile din Programul de promovare a exportului pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a primit ultima alocare specifică.IV. Documente anexate și depuse în același timp cu cererea de înscriere - declarația pe propria răspundere1. Declarația pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis, conform anexei nr. 5 la ordin. Această declarație pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis face obiectul verificării, prin sondaj, de către MEEMA, și este asumată de beneficiar. La data intrării în funcțiune a Registrului Ajutoarelor de stat (RegAS), MEEMA va verifica declarația tuturor aplicanților.2. Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF (fără obligații de plată restante^5 și valabil la data înscrierii)^63. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea locală competentă^7 (fără obligații de plată restante și valabil la data înscrierii).4. Certificat constatator de la registrul comerțului (format extins)5. Dovada plății garanției bancare, în valoare de 2.000 lei (în cazul solicitării de participare la târguri internaționale)^8.6. Înscrisuri doveditoare ale îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. II pct. 8 din prezenta anexă7. Înscrisuri sub semnătură privată, însușite de operatorul economic, privind calitatea și valoarea adăugată ridicată a produselor8. Nomenclatorul de produse/servicii la exportCompletarea prezentei cereri de înscriere - declarație pe propria răspundere se face cu asumarea conținutului de către solicitant, care ia cunoștință despre faptul că verificarea ulterioară a acestei cereri de înscriere - declarație pe propria răspundere poate fi efectuată și de alte autorități competente.Data: .................Reprezentantul societății ..........(numele și prenumele, semnătura).............sau, acolo unde este cazul,Reprezentantul întreprinderii unice^9 ...........(numele și prenumele, semnătura)......^5 Conform art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face mențiune în acest sens.^6 Certificatul de atestare fiscală eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se va transmite la MEEMA, în original. În cazul în care operatorul economic participă la mai multe acțiuni promoționale în termenul de valabilitate al certificatelor de atestare fiscală (adică certificatele eliberate de ANAF și de autoritatea locală), operatorul economic anexează copii „Conform cu originalul“ ale acestor documente și indică manifestarea la care a depus originalul certificatelor.^7 Certificatul de atestare fiscală eliberat de autoritatea locală se va transmite la MEEMA, în original.^8 Garanția se depune în contul MEEMA deschis la Trezoreria Municipiului București, nr. RO05TREZ7005005XXX002305, CUI 24931499. Garanția se va returna sau, după caz, se va executa în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 296/2007, cu modificările și completările ulterioare.^9 În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, o „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin cu una sau mai multe întreprinderi relațiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.
   +  Anexa nr. 5
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii
  privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis și situația de dificultate
  Subsemnatul(a), .................................., având funcția de ..................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ................... domiciliat(ă) în .............................................., în calitate de reprezentant, declar pe propria răspundere că, până la data înscrierii la acțiunea ................................., societatea/întreprinderea unică ^1 ................................:– a beneficiat, în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, de o valoare cumulată^2 de ajutor de minimis de ............. euro;– nu va beneficia de finanțare de la alți furnizori de ajutor de minimis pentru acoperirea acelorași categorii de cheltuieli eligibile;– nu se află în dificultate conform definiției din Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat.
  Semnătură: .........................
  Data: ...................
  ^1 În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, o „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin cu una sau mai multe întreprinderi relațiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.^2 Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, valoarea cumulată din surse ale statului, autorităților locale sau din surse comunitare a ajutoarelor de minimis acordate unei societăți sau întreprinderi unice nu trebuie să depășească, în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, în cazul operatorilor economici care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.
  -----