HOTĂRÂRE nr. 191 din 12 aprilie 1963privind organizarea şi profilarea activităţii de proiectare, precum şi unele măsuri pentru mărirea capacităţii de lucru a organizaţiilor de proiectare şi îmbunătăţirea activităţii acestora
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 6 iulie 1963    Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte:  +  Capitolul 1 Organizarea activităţii de proiectare1. Activitatea de proiectare se desfăşoară în următoarele organizaţii: a) institute de proiectare în subordinea ministerelor, a celorlalte organe centrale şi a Sfatului popular al oraşului Bucureşti; b) direcţii de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor în subordinea sfaturilor populare regionale şi al oraşului Constanta; c) servicii, secţii, birouri şi ateliere de proiectare ale ministerelor, ale celorlalte organe centrale, ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, precum şi ale organizaţiilor socialiste aflate în subordinea acestora (inclusiv serviciul tehnolog şef, metalurg şef şi constructor şef din cadrul întreprinderilor constructoare de maşini, pentru proiectarea de utilaj).Aceste organizaţii de proiectare pot lua fiinta şi în cazul cînd în cadrul organelor prevăzute la literele a şi b funcţionează institute de proiectare sau direcţii de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor.2. Institutele de proiectare şi direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor se înfiinţează prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri şi funcţionează pe baza Decretului nr. 199/1949.Serviciile, secţiile, birourile şi atelierele de proiectare se pot înfiinţa după cum urmează: a) Prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri pentru cele care elaborează documentaţii tehnice privind:- partea tehnologică specifică unei ramuri sau sector de activitate a economiei naţionale pentru care nu este profilat un institut de proiectare; în acest caz serviciile, secţiile, birourile şi atelierele de proiectare tehnologice îndeplinesc şi rolul de proiectant general pentru investiţiile specifice ramurilor sau sectoarelor respective;- lucrări de construcţii-montaj de a anumită specialitate al căror volum nu justifica înfiinţarea unui institut de proiectare; b) Pe baza aprobărilor date de conducătorii ministerelor, ai celorlalte organe centrale şi de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta - în limita fondurilor de salarii şi a indicatorilor financiari aprobaţi - pentru elaborarea documentaţiilor tehnice privind: lucrări de reparaţii de orice valoare, lucrări de amenajări, dezvoltări şi lucrări noi cu valori pînă la 5 milioane lei cu excepţia construcţiilor de locuinţe şi a lucrărilor social-culturale şi administrative, precum şi proiecte de execuţie pentru obiecte cu valori pînă la 5 milioane lei, în cadrul unor complexe industriale noi sau existente care au proiecte de ansamblu aprobate, întocmite de institute de proiectare sau direcţii de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor.Aprobarea prevăzută la litera b se va da, de la caz la caz, în principal întreprinderilor mari şi uzinelor constructoare de maşini, în funcţie de volumul sarcinilor de întocmire a documentaţiilor tehnice şi în urma unei analize a tuturor factorilor care asigura elaborarea unor documentaţii tehnice de buna calitate: personalul de proiectare (calificarea, specialitatea şi experienta în proiectare), natura lucrărilor (specificul, complexitatea şi volumul lucrărilor), asigurarea desfăşurării normale a procesului de proiectare (întocmirea, verificarea şi controlul calităţii proiectelor) precum şi a altor factori care condiţioneaza buna calitate a proiectelor.Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale, precum şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, vor stabili în mod diferenţiat atribuţiile de proiectare ale serviciilor, secţiilor, birourilor şi atelierelor, atît ca valoare, în limita plafonului stabilit la art. 2, litera b, cît şi ca natura (categorii) de lucrări pentru care pot elabora documentaţii tehnice.3. În afară organizaţiilor de proiectare prevăzute la art. 1, activitatea de proiectare se mai poate desfăşura şi în:- institute de cercetări, pentru partea de tehnologie, din specificul activităţii lor de cercetare, pe baza aprobării conducerii organelor în subordinea cărora se afla.Institutele de cercetări în domeniul construcţiilor pot elabora documentaţii tehnice pentru lucrări de investiţii proprii de orice valori;- institute de învăţămînt tehnic superior pentru lucrări de orice valori din specialitatea respectiva, pe baza aprobării Ministerului Învăţămîntului şi a contractelor încheiate cu institutele de proiectare şi direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor.4. Activitatea organizaţiilor de proiectare înfiinţate prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri se desfăşoară pe baza programelor de proiectare, avizate de Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de elaborare a programului de proiectare.Celelalte organizaţii de proiectare lucrează pe bază de programe de proiectare aprobate de organele în subordinea cărora se afla.  +  Capitolul 2 Profilarea organizaţiilor de proiectare5. Institutele de proiectare şi direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor elaborează în mod complex documentaţii tehnice conform profilului aprobat, în afară unor documentaţii tehnice care se asigura pe plan republican prin organizaţii de proiectare specializate, conform prevederilor prezentului capitol.6. Documentaţiile tehnice pentru locuinţe, clădiri social-culturale şi pentru lucrările de sistematizare se elaborează de direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, iar pentru oraşul Bucureşti de către Institutul Proiect Bucureşti. Proiectele pentru sistematizari teritoriale şi cele pentru localităţile importante, exclusiv oraşul Bucureşti, precum şi documentaţiile tehnice pentru ansambluri orăşeneşti de importanţa deosebită, se elaborează de Institutul de studii şi proiectari în construcţii, arhitectura şi sistematizare.Documentaţiile tehnice pentru clădirile social-culturale din incinta unor complexe industriale, pot fi elaborate de institutele de proiectare care proiectează complexele industriale respective, utilizînd în principal proiecte tip şi refolosibile.7. Documentaţiile tehnice pentru centrale de energie electrica-termo şi centrale electrice de termoficare se elaborează de către Institutul de studii şi proiectari energetice, cu excepţia documentaţiilor pentru centrale electrice noi pînă la 1.000 kW şi sporirea capacităţii centralelor termo existente cu maximum 1.000 kW, care se elaborează de întreprinderile regionale de electricitate.Documentaţiile tehnice pentru centrale de energie electrica-hidro se elaborează de Institutul de studii şi proiectari hidroenergetice.Institutele de proiectare pot elabora, cu avizul Ministerului Minelor şi Energiei Electrice, pentru fiecare caz în parte, documentaţii tehnice pentru centrale electrice uzinale de termoficare avînd putere şi debit de aburi pînă la 10 MW şi 100 tone abur/ora, dacă procesul tehnologic al întreprinderii proiectate este strins legat de gospodăria termica. Dacă sînt şi alţi consumatori urbani sau industriali în localitatea respectiva, studiul tehnico-economic pentru întregul ansamblu se va asigura de Ministerul Minelor şi Energiei Electrice.8. Documentaţiile tehnice pentru reţele-drumuri şi cai ferate cu lucrările de arta aferente, telecomunicalii, electrice, termoficare, alimentari cu apa, canalizare, gaze, transport în comun etc. - din afară complexelor industriale, social-culturale şi a cartierelor de locuinţe în construcţie - se elaborează de către organizaţiile de proiectare de specialitate, ţinînd seama de interesul general, de nevoile în perspectiva ale tuturor organelor interesate şi de necesităţile determinate de dezvoltarea localităţilor respective.Documentaţiile tehnice pentru reţelele din interiorul cartierelor de locuinţe şi a complexelor industriale şi social-culturale se elaborează de organizaţiile de proiectare care întocmesc documentaţiile tehnice pentru locuinţe sau complexele industriale şi social-culturale respective, cu excepţia celor pentru reţelele electrice din cadrul cartierelor de locuinţe şi ansamblurilor social-culturale, care se elaborează de organizaţiile de proiectare ale Ministerului Minelor şi Energiei Electrice, ţinînd seama de sistematizarea localităţilor.9. Documentaţiile tehnice pentru lucrările de alimentari cu apa şi de canalizari, din afară centrelor populate urbane şi a incintelor industriale, precum şi pentru lucrările importante de alimentari cu apa şi canalizari din interiorul centrelor populate urbane, cu excepţia reţelelor de distribuţie a apei şi a reţelelor secundare de canalizare, se elaborează de către organizaţiile de proiectare din cadrul Comitetului de Stat al Apelor, în conformitate cu prevederile programului de proiectare.Documentaţiile tehnice pentru reţelele de distribuţie pentru alimentari cu apa şi pentru reţelele secundare de canalizare a1e centrelor populate urbane, precum şi documentaţiile tehnice pentru lucrările de mai mica importanţa privind alimentarile cu apa şi canalizarile din interiorul centrelor populate urbane, se elaborează de Institutul de proiectare a construcţiilor şi instalaţiilor de gospodărie comunală (I.P.G.C.) din cadrul Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare şi de către direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, - conform programului de proiectare.10. Documentaţiile tehnice pentru lucrările de investiţii cu caracter industrial din planul ministerelor şi a celorlalte organe centrale, care nu au în subordine institute de proiectare şi care nu sînt cuprinse în profilul organizaţiilor de proiectare existente, se elaborează de Institutul de proiectare a construcţiilor şi materialelor de construcţii şi de cercetări pentru materialele de construcţii. Partea tehnologică a acestor documentaţii tehnice se elaborează de către serviciile de proiectari tehnologice ale titularilor de investiţii, care îndeplinesc şi rolul de proiectant general.11. Documentaţiile tehnice pentru utilajele tehnologice, utilajele auxiliare şi de întreţinere, specifice investiţiilor ce se proiectează, vor fi elaborate de către institutele de proiectare numai pînă la faza de proiect tehnic, inclusiv. Elaborarea desenelor de execuţie pentru aceste utilaje se asigura de către întreprinderile producătoare, în afară celor prevăzute în anexa nr. 1, care se elaborează de institutele de proiectare respective.Proiectarea utilajelor independente şi de serie (maşini unelte, maşini agricole, de construcţii, transporturi şi alte maşini şi utilaje ce nu necesita montaj) se asigura în întregime de către întreprinderile specializate pentru producerea acestor utilaje, prin serviciul tehnolog şef, metalurg şef şi constructor şef, care în cazul cînd primesc programe de proiectare din partea ministerului sau organului central în subordinea căruia se afla, pot fi asimilate ca organizaţii de proiectare.Pentru reglementarea şi simplificarea modului în care trebuie desfăşurată activitatea de proiectare a maşinilor, utilajelor, aparatelor şi instalaţiilor tehnologice, se aproba măsurile cuprinse în anexa nr. 2.12. Documentaţiile tehnice pentru automatizarea proceselor tehnologice, a maşinilor şi agregatelor din toate ramurile industriale - în afară de sectoarele electro-energetic, transporturi şi telecomunicaţii - inclusiv studiile şi cercetările experimentale necesare, atît pentru nevoile interne cît şi pentru instalaţiile ce se exporta, se elaborează în principal de Institutul pentru proiectarea aparatajului electrotehnic şi instalaţiilor de automatizare din subordinea Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini.Automatizarile de mica importanţa pot fi proiectate de celelalte institute de proiectari sau de beneficiarii respectivi.Proiectele de ansamblu pentru automatizări elaborate de celelalte institute de proiectari se supun expertizarii Institutului pentru proiectarea aparatajului electrotehnic şi instalaţiilor de automatizare.Proiectarea elementelor de automatizare se face de întreprinderile producătoare ale acestora, iar cele de o tehnicitate deosebită pot fi proiectate prin Institutul pentru proiectarea aparatajului electro-tehnic şi instalaţiilor de automatizare.Proiectarea şi cercetarea privind elementele de automatizare, bazată pe folosirea de izotopi radioactivi, se fac de Institutul de fizica atomica.13. Prospectiunile geologice, studiile geotehnice topografice şi hidrologice pentru elaborarea documentaţiilor tehnice, precum şi studiile necesare întreţinerii navigaţiei maritime şi fluviale, se executa de unităţile specializate pentru aceste lucrări, iar studiile de mica importanţa se pot executa de către organizaţiile de proiectare.Fotografierea aeriană şi prelucrarea fotografiilor necesare planurilor topografice ale centrelor populate se executa de Ministerul Forţelor Armate.14. Proiectele tip şi secţiunile tip pentru locuinţe, clădiri social-culturale şi cele pentru obiecte sau elemente de construcţii comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale, se elaborează de Institutul de proiectare a construcţiilor tip; celelalte proiecte tip se întocmesc de organizaţiile de proiectare în a căror profil intra proiectarea investiţiilor respective.15. Proiectele de mobilier tip pentru construcţiile de locuinţe şi social-culturale se elaborează de Institutul de proiectare a construcţiilor tip, cu excepţia adaptării acestor proiecte la tehnologia de fabricaţie (proiectele de execuţie) care se întocmesc de întreprinderile producătoare.Institutul de cercetări forestiere proiectează prototipurile de mobilier tip pentru construcţii de locuinţe şi social-culturale rezultate din cercetările ştiinţifice privind tehnologia şi materialele noi în sectorul lemnului, iar întreprinderile producătoare pot proiecta mobilier de serie; proiectarea acestui mobilier se face pe baza caracteristicilor stabilite împreună cu Institutul de proiectare a construcţiilor tip, ţinînd seama de proiectele ce se elaborează pentru construcţiile de locuinţe şi clădiri social-culturale.16. Institutele de proiectare acorda asistenţa tehnica necesară direcţiilor de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, pentru activităţile corespunzătoare profilelor lor. De asemenea pentru lucrările de specialitate, institutele de proiectare sînt obligate să-şi asigure reciproc asistenţa tehnica necesară, în conformitate cu profilul aprobat.Institutele de cercetări acorda asistenţa tehnica organizaţiilor de proiectare pentru rezolvarea problemelor legate de specificul lor de cercetare.  +  Capitolul 3 Organizaţiile de proiectare17. Organizaţiile de proiectare şi profilul acestora sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărîre.18. Documentaţiile tehnice pentru lucrările care nu se încadrează în profilul organizaţiilor de proiectare prevăzute în anexa nr. 1, se elaborează de către acele organizaţii ce se vor stabili de Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare.  +  Capitolul 4 Măsuri pentru mărirea capacităţii de lucru a organizaţiilor de proiectare şi pentru îmbunătăţirea activităţii de proiectare19. Pe data de 1 aprilie 1963, se înfiinţează următoarele institute de proiectare: a) La Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini:- Institutul de proiectare pentru uzine şi instalaţii din industria construcţiilor de maşini (IPCM), cu sediul în Bucureşti şi cu filiala la Timişoara, organizată pe bază de gospodărire socialistă interna, prin preluarea activităţilor respective de la Institutul de studii, cercetări şi proiectari tehnologice pentru industria constructoare de maşini şi utilaje şi industria electrotehnica (ITCME) şi de la filiala acestuia din Timişoara, împreună cu sarcinile şi personalul aferent;- Institutul de cercetare şi proiectare pentru industria electrotehnica (ICPE), cu sediul în Bucureşti, prin reorganizarea Institutului de cercetări electrotehnice (ICET) şi preluarea activităţii respective de la Institutul de studii, cercetări şi proiectari tehnologice pentru industria constructoare de maşini şi utilaje şi industria electrotehnica (ITCME) împreună cu sarcinile şi personalul aferent.Pe aceiaşi data se reorganizează Institutul de studii, cercetări şi proiectari tehnologice pentru industria constructoare de maşini şi utilaje şi industria electrotehnica (ITCME) ca Institut de cercetare tehnologică pentru procese tehnologice specifice industriei construcţiilor de maşini - ICTCM -, şi va fi dotat cu laboratoare şi atelier de prototipuri, prin preluarea acestora de la Întreprinderea Prototip, cu sediul în Bucureşti, care se desfiinţează. b) La Ministerul Minelor şi Energiei Electrice:- Institutul de studii şi proiectari hidroenergetice (ISPH), cu sediul în Bucureşti, prin preluarea Întreprinderii de cercetări şi studii de teren pentru lucrări energetice (ICSE) şi a activităţii de proiectare hidroenergetica de la Institutul de studii şi proiectari energetice (ISPE). c) La Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei:- Institutul de proiectare pentru industria chimica anorganica şi a metalurgiei neferoase (IPRAN), cu sediul în Bucureşti, prin preluarea activităţii de proiectare în domeniul industriei chimice anorganice şi metalurgiei neferoase de la Institutul de proiectari chimice (IPROCHIM), împreună cu sarcinile şi personalul aferent;- Institutul de proiectare pentru foraje, extracţie, transportul şi depozitarea ţiţeiului, gazelor şi produselor petrolifere (IPETTG), cu sediul în oraşul Ploiesti, prin comasarea Institutului de proiectari schele (IPS) cu Grupa de proiectare din Braşov a Direcţiei generale a gazului metan din cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. d) La Consiliul Superior al Agriculturii:- Institutul de studii şi proiectari pentru organizarea teritoriului agricol (ISPOTA), cu sediul în Bucureşti. e) La Comitetul de Stat al Apelor:- Institutul de studii şi prospecţiuni (ISP), cu sediul în Bucureşti, prin dezvoltarea activităţii Întreprinderii de cercetări, studii şi prospecţiuni pentru construcţii din cadrul Comitetului de Stat al Apelor, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de program de lucru avizat de Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare. f) La Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare:- Institutul de proiectare a construcţiilor tip (IPCT), cu sediul în Bucureşti, prin preluarea activităţii de proiectare tip de la Institutul de studii şi proiectari în construcţii, arhitectura şi sistematizare (ISCAS) şi de la Institutul Proiect - Bucureşti (IPB), împreună cu sarcinile, inventarul şi personalul aferent.20. Pe data de 1 iulie 1963 se înfiinţează sub îndrumarea şi controlul Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, Institutul de proiectare a construcţiilor şi instalaţiilor de gospodărie comunală (IPGC), cu sediul în Bucureşti.21. Institutele prevăzute la art. 19 şi 20 funcţionează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 199/1949, cu excepţia Institutului de studii şi proiectare pentru organizarea teritoriului agricol (ISPOTA) şi a Institutului de proiectare a construcţiilor tip (IPCT), care funcţionează ca unităţi bugetare.22. Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, vor lua măsuri de intarire a organizaţiilor de proiectare, pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor ce le revin în realizarea lucrărilor de investiţii, prin concentrarea forţelor de proiectare în cadrul acestor organizaţii de proiectare, transferind cei mai buni specialişti din producţie în proiectare.23. Pentru reducerea volumului proiectelor de execuţie şi pentru îmbunătăţirea lucrărilor de montaj a instalaţiilor complexe: a) Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, vor elabora şi prezenta spre avizare la Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare - în termen de 90 zile de la data aprobării prezentei hotărîri - propuneri privind gradul de detaliere a proiectelor de execuţie pentru lucrări de construcţii-montaj, întocmite în colaborare cu organizaţiile de proiectare şi de execuţie, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3.Aceste propuneri vor avea în vedere reducerea volumului proiectelor de execuţie necesare lucrărilor de investiţii, astfel, încît conţinutul acestora sa cuprindă numai elemente - strict necesare şi se vor face diferenţiat, pe genuri de lucrări, în specificul fiecărei ramuri. b) Se va extinde metoda de proiectare pe machete la institutele de proiectare care elaborează documentaţii tehnice pentru instalaţii tehnologice complexe şi pentru montajul prefabricatelor.În acest scop, ministerele şi celelalte organe centrale care au în subordine institute de proiectare, vor lua măsuri de organizare a atelierelor de proiectare pe machete, dotindu-le cu aparatura necesară - inclusiv aparatura foto pentru reproducerea detaliilor de pe machete - precum şi de pregătire a cadrelor necesare. Cadrele tehnice de proiectare care vor lucra în atelierele de macheta vor fi încadrate pe funcţiuni specifice necesare întocmirii proiectelor.24. La elaborarea documentaţiilor tehnice necesare lucrărilor de investiţii, organizaţiile de proiectare vor utiliza proiectele, secţiunile şi elementele tip şi refolosibile, precum şi proiectele şi părţile de proiecte unicale cu nivel corespunzător tehnicii moderne.Proiectele tip, directive şi refolosibile, precum şi proiectele şi părţile de proiecte unicale, se vor utiliza în elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrări de investiţii chiar şi în cazul în care sînt diferenţe între dimensiunile şi capacitatile obiectelor pentru care exista proiecte şi cele necesare a fi proiectate, dacă acest lucru se justifica din punct de vedere al eficientei economice, prin reducerea duratei şi a costului proiectării, prin reducerea duratei de execuţie, prin obţinerea unor indicatori tehnici-economici ridicati etc.Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare va transmite la începutul fiecărui an ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta precum şi institutelor de proiectare, lista proiectelor tip care urmează a se elabora în anul respectiv.Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare va completa semestrial catalogul de prezentare a proiectelor tip, directive şi refolosibile, astfel încît acesta sa conţină toate proiectele tip, directive şi refolosibile în vigoare.25. Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare va intensifica activitatea de tipizare a detaliilor de construcţii-montaj de folosinţă generală şi va iniţia în cadrul fiecărei organizaţii de proiectare o acţiune de tipizare interna a detaliilor, controlind totodată folosirea acestora de către organizaţiile de proiectare.Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, care au în subordine organizaţii de proiectare, vor lua măsuri pentru analizarea şi trierea detaliilor de construcţii-montaj - existente în cadrul fiecărei organizaţii de proiectare, întocmind în termen de 80 zile de la data prezentei hotărîri, cataloage interne de detalii.Aceste cataloage se vor revizui şi completa periodic şi vor fi înaintate semestrial la Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare însoţite de propuneri privind îmbunătăţirea cataloagelor cu detalii tip republicane.Pe baza analizei acestor propuneri şi a detaliilor primite, Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare va completa semestrial cataloagele de detalii tip republicane.26. Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini va continua şi perfectiona centralizarea şi îndrumarea metodologică a întocmirii evidentei proiectelor de maşini, utilaje, părţi de utilaje şi aparataje diverse, elaborate în ţara sau primite din străinătate, prin institutele prevăzute în anexa nr. 4.Ministerele şi celelalte organe centrale care au în subordine organizaţii de proiectare vor lua următoarele măsuri:- în termen de 90 zile de la data prezentei hotărîri, vor analiza şi tria proiectele de utilaje, părţi de utilaje şi aparataje specifice elaborate în institutele respective;- vor trimite, în acelaşi termen, institutelor coordonatoare arătate în anexa nr. 4 fişele tehnice pentru toate proiectele existente care corespund nivelului tehnic actual;- vor trimite, trimestrial, institutelor coordonatoare, fişele tehnice pentru toate proiectele elaborate după aprobarea prezentei hotărîri.Fişele tehnice pentru proiectele prevăzute în alineatele precedente se vor întocmi conform modelului de fise care se va da de Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini.Institutele coordonatoare vor difuza trimestrial, tuturor organizaţiilor de proiectare interesate, completări la evidentele difuzate anterior.Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini va coordona din punct de vedere metodologic, toată activitatea de întocmire, ţinere la curent şi difuzare a evidentei proiectelor de maşini, utilaje, părţi de utilaje şi aparataje diverse, realizate în ţara sau obţinute din alte tari, urmărind păstrarea în evidenta pentru refolosire numai a proiectelor de maşini şi utilaje corespunzătoare din punct de vedere al nivelului tehnic.27. Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini va organiza difuzarea trimestriala a listelor de utilaje, maşini şi instalaţii, ce se produc de către uzine şi întreprinderi cu indicarea principalelor date tehnice şi a preţurilor cu ridicată, apărute după editarea cataloagelor preţurilor cu ridicată reasezate.28. Ministerele şi celelalte organe centrale care au în subordine institute de proiectare vor înfiinţa, în cazurile în care se justifica, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii şi Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, servicii de utilaje.Aceste servicii vor tine evidenta utilajelor necesare liniilor tehnologice proiectate, vor întocmi listele separatoare pentru instalaţiile din import, vor impulsiona refolosirea proiectelor de utilaje existente care corespund din punct de vedere al nivelului tehnic, vor întocmi teme de proiectare pentru furnizorii de utilaje şi studii tehnico-economice pentru asimilarea de utilaje şi linii tehnologice şi vor tine evidenta modului de comportare a utilajelor în exploatare şi a realizării indicatorilor tehnici-economici.29. Refolosirea în proiectare a documentaţiilor tehnice existente pentru maşini, utilaje, părţi de utilaje şi aparataje diverse, cuprinse în evidentele centralizatoare întocmite sub îndrumarea Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini, este obligatorie. Reproiectarea acestor maşini, utilaje, părţi de utilaje şi aparataje diverse, se va putea face numai în cazul în care proiectele existente nu sînt de nivel tehnic corespunzător sau cînd se justifica economic introducerea anumitor modificări.30. Pentru a stimula scurtarea duratei de elaborare a proiectelor prin refolosirea în mai mare măsura a documentaţiilor tehnice existente (proiecte, secţiuni şi elemente tip, precum şi proiecte unicate corespunzătoare din punct de vedere al nivelului tehnic) şi pentru elaborarea unor proiecte tip de importanţa sau calitate deosebită, se aloca pentru anul 1963 un fond de 5 milioane lei la dispoziţia Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, care va fi atribuit semestrial institutelor de proiectare şi direcţiilor de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, la cererea organelor în subordinea cărora se afla acestea, pentru acordarea de premii suplimentare.Acordarea premiilor suplimentare se va face pe baza unui regulament de premiere elaborat de Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare şi Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă şi Salarii, cu avizul Consiliului Central al Sindicatelor.Începînd din anul 1964, premierea pentru refolosirea în măsura cît mai mare a documentaţiilor tehnice existente va fi cuprinsă în regulamentul de premiere a organizaţiilor de proiectare. În acest scop, în trimestrul III/1963 Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare şi Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă şi Salarii vor introduce completările necesare în regulamentul de premiere în vigoare al organizaţiilor de proiectare.Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini va face propuneri Comitetului de Stat al Planificarii şi Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă şi Salarii, pentru anul 1963, în termen de 90 zile de la data prezentei hotărîri, în vederea stimulării personalului de proiectare care contribuie la scurtarea duratei de elaborare a proiectelor de maşini, utilaje, părţi de utilaje şi aparataje diverse, prin refolosirea documentaţiilor tehnice existente, precum şi pentru elaborarea de proiecte tip în acest domeniu.Pentru a stimula elaborarea proiectelor tip, ministerele şi celelalte organizaţii centrale vor încadra în aceasta activitate cadre cu o buna pregătire profesională, asigurind o salarizare şi o premiere preferentiala pentru acest personal de proiectare.31. La elaborarea programului activităţii de proiectare, Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare vor putea aviza introducerea în programele de proiectare anuale, a unor lucrări privind îmbunătăţirea calitativă a documentaţiilor tehnice existente, costul proiectării acestora urmînd a se suporta din regia organizaţiilor de proiectare respective, în cazul în care nu exista un titular al acestor lucrări.32. Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, vor stabili în termen de 6 luni de la data prezentei hotărîri, pe baza propunerilor făcute de organele în subordinea cărora se afla institutele de proiectare şi direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, raportul optim ce trebuie să existe în aceste unităţi de proiectare între cadrele tehnice cu pregătire superioară şi cele cu pregătire medie, pe specialităţi.Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta care au în subordine institute de proiectare şi direcţii de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, vor lua măsuri de pregătire a cadrelor medii tehnice în cadrul organizaţiilor de proiectare respective, pentru a îmbunătăţi treptat raportul între cadrele tehnice cu pregătire superioară şi cele cu pregătire medie, astfel încît la sfîrşitul anului 1965, să se realizeze raportul optim stabilit de Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, în conformitate cu alineatul precedent.33. Repartizarea şi perioada de activitate nemijlocită în producţie a absolvenţilor ingineri şi arhitecti, ce vor fi folosiţi în activitatea de proiectare, se va face - pînă la sfîrşitul anului 1965 - după cum urmează:Perioada de activitate nemijlocită în producţie va putea fi redusă la cel puţin un an pentru absolvenţii institutelor de învăţămînt tehnic superior şi la cel puţin 6 luni pentru absolvenţii Institutului de Arhitectura. Aceste prevederi se aplică începînd cu seriile de absolvenţi ale anului 1958-1959. Se interzice fractionarea perioadelor de stagiu în producţie.Repartizarea acestor absolvenţi se va putea face direct organizaţiilor de proiectare, în cazurile în care necesitatea maririi capacităţii de lucru impune această măsură.Absolvenţii astfel repartizaţi organizaţiilor de proiectare vor fi trimişi în producţie în primul an după absolvire de către organizaţiile de proiectare la care au fost repartizaţi, în vederea efectuării perioadei de stagiu în producţie.În primul an de activitate absolvenţii vor fi salarizaţi cu salariul tarifar de stagiar.34. Personalul de proiectare care intră în calculul capacităţii de proiectare şi membrii permanenţi ai Comisiei tehnice interne din institutele de proiectare şi din direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, precum şi personalul de proiectare din servicii, secţii, birouri şi ateliere de proiectare, inclusiv serviciul tehnolog şef, metalurg şef şi constructor şef din cadrul întreprinderilor constructoare de maşini, poate lucra, pînă la sfîrşitul anului 1965, pe timpul perioadelor de virf, în regim prelungit de lucru pînă la maximum 10 ore pe zi în medie trimestriala de fiecare salariat, fără a depăşi 12 ore pe zi.Orele efectuate în regim prelungit de lucru se plătesc ca ore normale, din următoarele fonduri:- pentru personalul de proiectare al institutelor de proiectare şi al direcţiilor de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, din fondul de salarii tarifar aferent personalului care intră în calculul capacităţii de proiectare;- pentru personalul de proiectare din celelalte organizaţii de proiectare, din fondul de salarii aferent numărului de posturi "personal de proiectare", aprobat de către miniştri, conducătorii celorlalte organe centrale, de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta.Aprobarea regimului prelungit de lucru se va da semestrial de către miniştri, conducătorii celorlalte organe centrale şi de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, de comun acord cu organul sindical corespunzător, în caz de necesitate şi ţinînd seama de gradul de încărcare al organizaţiilor de proiectare respective stabilit pe baza programelor de proiectare aprobate.Pe baza acestor aprobări, conducătorii institutelor de proiectare, direcţiilor de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor şi a celorlalte organe care au în subordine secţii, servicii, birouri şi ateliere de proiectare, inclusiv serviciul tehnolog şef, metalurg şef şi constructor şef din cadrul întreprinderilor constructoare de maşini, de comun acord cu comitetul sindicatului din cadrul unităţilor, vor stabili nominal şi pe perioade delimitate, personalul care lucrează în regim prelungit de lucru.35. Ministerele şi celelalte organe centrale precum şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, în mod excepţional, vor putea angaja pînă la sfîrşitul anului 1965, în institutele de proiectare, direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor precum şi în celelalte organizaţii de proiectare (secţii, servicii, birouri şi ateliere de proiectare, inclusiv serviciile tehnolog şef, metalurg şef şi constructor şef din cadrul întreprinderilor constructoare de maşini), prin cumul, cu pînă la o jumătate de norma, personal de proiectare dintre cadrele cu studii superioare tehnice din organele centrale ale administraţiei de stat, din instituţiile de învăţămînt, din aparatul comitetelor executive ale sfaturilor populare, din institute de cercetări şi din întreprinderi.În serviciile, secţiile, birourile şi atelierele de proiectare se pot angaja prin cumul cu pînă la o jumătate de norma şi personalul cu studii superioare tehnice din celelalte secţii şi servicii ale unităţii respective. În cadrul serviciilor de proiectare din uzinele constructoare de maşini, inclusiv serviciile tehnolog şef, metalurg şef şi constructor şef, pot fi angajaţi în aceleaşi condiţiuni maistrii şi tehnicienii I cu îndelungată experienta în producţie.Angajarea de personal de proiectare prin cumul se va putea face numai în limita numărului de posturi "personal de proiectare" stabilit de către Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, odată cu avizarea programului de proiectare şi a fondului de salarii tarifare aferent acestui personal.Pentru organizaţiile de proiectare care nu au programe de proiectare avizate de Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, inclusiv serviciul tehnolog şef, metalurg şef şi constructor şef din cadrul întreprinderilor constructoare de maşini, angajarea de personal de proiectare prin cumul se va putea face numai în limita numărului de posturi "personal de proiectare" şi a fondului de salarii tarifare aferent acestui personal, stabilit pe baza programelor de proiectare şi aprobat de către miniştri, conducătorii celorlalte organizaţii centrale şi de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta.Cumulul în activitatea de proiectare nu poate depăşi 1/2 norma în afară normei pe care o efectuează salariatul respectiv la locul de muncă unde îndeplineşte funcţia de baza, în cadrul regimului normal de lucru.Se interzice angajarea prin cumul a personalului de proiectare din aceeaşi organizaţie de proiectare sau de la o organizaţie de proiectare la alta organizaţie de proiectare, precum şi personalului care avizează documentaţiile tehnice.În cazuri justificate, pentru specialităţi care nu intră în profilul organizaţiilor de proiectare şi numai cu aprobarea conducerii organelor în subordinea cărora se afla aceste organizaţii, se poate angaja, prin cumul, personalul de proiectare de la o organizaţie de proiectare la alta organizaţie de proiectare.36. Pentru a asigura elaborarea proiectelor de anumite specialităţi pentru care nu se justifica angajarea de salariaţi permanenţi, organizaţiile de proiectare vor putea folosi angajaţi plătiţi cu ora dintre cadrele cu calificare superioară tehnica sau ştiinţifică.Utilizarea acestor angajaţi se va putea face numai cu aprobarea ministrului, conducătorului organului central sau a comitetului executiv al sfatului popular regional şi al oraşului Bucureşti şi Constanta, în subordinea cărora se afla organizaţia de proiectare.Modul de plată al acestor specialişti se va stabili de către Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare şi Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă şi Salarii, în termen de 60 zile de la data prezentei hotărîri.37. Salarizarea personalului de proiectare din serviciile, secţiile, birourile şi atelierele de proiectare, precum şi din serviciile constructor şef, metalurg şef şi tehnolog şef din întreprinderile constructoare de maşini, care lucrează pe bază de programe de proiectare aprobate de organul ierarhic superior, se va putea face conform anexei I/9 A, la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1053 din 1960.În acest caz premierea personalului de proiectare mai sus arătat se va face pe aceleaşi criterii ce se aplică institutelor de proiectare, pe baza realizării sarcinilor proprii, independent de realizarea condiţiilor şi criteriilor de premiere specifice unităţii din care face parte. Fondul de premiere pentru acest personal de proiectare se va constitui separat, pe baza cotelor de premiere avizate de Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă şi Salarii şi va fi asigurat de către organele în subordinea cărora se găsesc unităţile din care fac parte aceste organizaţii de proiectare.Pentru contribuţia adusă la întocmirea proiectelor efectuate pe bază de contracte de către institutele de învăţămînt tehnic superior, cadrele care au participat la elaborarea acestor proiecte vor beneficia de premii în condiţiile stabilite prin anexa nr. 2 la H.C.M. nr. 1924/1960, privind aprobarea unor forme de premiere cu caracter limitat.38. Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare vor pune de acord capacitatea de proiectare cu sarcinile ce rezultă din normele legale, majorînd în caz de necesitate numărul proiectanţilor şi fondul de salarii al organizaţiilor de proiectare a căror programe de lucru se avizează de către aceste organe. Numărul salariaţilor şi fondul de salarii al acestor organizaţii de proiectare se vor putea modifica numai cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii şi Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare.39. Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, care au în subordine institute de proiectare şi direcţii de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, vor lua măsuri de dotare a acestora cu aparatura tehnica de mecanizare a muncii de proiectare, pentru obţinerea scurtarii timpului de efectuare a calculelor tehnice şi economice, pentru trecerea la aplicarea metodei moderne de proiectare pe modele de montaj (machete), pentru mărirea capacităţii de lucru a atelierelor de studii de teren şi asigurarea activităţii speciale de studii şi cercetări geotehnice (determinarea cotei de fundare a lucrărilor vechi ce nu mai au proiecte, urmărirea deplasarii terenurilor în cazul alunecarilor etc.), pentru mărirea capacităţii de editare a documentaţiilor tehnice, pentru organizarea arhivelor tehnice (filmoteci şi altele).Comitetul de Stat al Planificarii va prevedea în planurile anuale de investiţii pe titulari, fondurile necesare pentru asigurarea din ţara şi din import a acestei aparaturi, la propunerea Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare care va coordona şi centraliza cererile ministerelor, organelor centrale şi comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, pentru institutele de proiectare şi direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor pe care le au în subordine.40. Ministerul Forţelor Armate şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, vor lua măsuri pentru executarea ridicarilor topografice a oraşelor, comunelor resedinte de raion, centrelor muncitoresti şi staţiunilor balneo-climaterice, în vederea elaborării schitelor de sistematizare ale acestora.În termen de 60 zile de la data prezentei hotărîri, Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare şi Comitetul de Stat al Planificarii vor stabili ordinea de urgenta în elaborarea schitelor de sistematizare a localităţilor şi a zonelor industriale, în funcţie de necesităţile de realizare în perspectiva a lucrărilor de investiţii, pe baza căreia Ministerul Forţelor Armate va întocmi programul ridicarilor topografice.41. Pentru asigurarea locuinţelor necesare proiectanţilor ce se transfera din alte localităţi la institutele de proiectare din Bucureşti, Comitetul executiv al sfatului popular al oraşului Bucureşti va păstra anual, începînd cu anul 1963, o rezervă de 200 apartamente la dispoziţia ministerelor, pe care le va repartiza la cererea justificată a acestora.42. Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei va lua măsuri de a produce treptat detalii din masa plastica ce se folosesc în serie mare la aplicarea metodei de proiectare pe machete, pe baza comenzilor de la ministere şi de la celelalte organizaţii centrale care au în subordine institute de proiectare.Dispoziţiuni comune şi finale43. Decontarea cheltuielilor de proiectare se face astfel: a) la institutele de proiectare şi direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, pe bază de norme aprobate de conducerea organelor în subordinea cărora se afla, avizate de Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare şi a tarifelor stabilite prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri; b) la celelalte organizaţii de proiectare, pe bază de norme aprobate de conducerea organului în subordinea căruia se afla şi tarif orar aprobat de Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, cu avizul Comitetului pentru Preţuri; c) la institutele de cercetări şi institutele de învăţămînt tehnic superior, pe bază de ore efectiv prestate - în limita orelor normate existente la institutele de proiectare pentru lucrări respective - şi tarif orar, stabilit de Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, cu avizul Comitetului pentru Preţuri.Cheltuielile de proiectare aferente documentaţiilor tehnice pentru lucrări proprii elaborate de către serviciile, secţiile, birourile şi atelierele de proiectare din subordinea unităţilor bugetare, nu se decontează, iar sumele încasate drept cote de proiectare de la terţi se vor depune ca venit la buget.Cheltuielile privind elaborarea documentaţiilor tehnice pentru producţia întreprinderilor (tehnologie, maşini, utilaje şi aparataje diverse) se suporta din cheltuielile de producţie ale întreprinderilor respective.44. În scopul reducerii costului proiectării, Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Comitetul pentru Preţuri, vor face propuneri Consiliului de Miniştri în termen de 90 zile de la data prezentei hotărîri, pentru noi tarife ale orei de proiectare la institutele de proiectare şi la direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, ţinînd seama de reducerea normelor de proiectare, de cheltuielile efective ale orei de proiectare şi de un beneficiu maxim de 1,5%.Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, care au în subordine institute de proiectare şi direcţii de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, vor lua măsuri sa intensifice - prin organizaţiile de proiectare respective şi în baza instrucţiunilor metodologice întocmite de Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare elaborarea normelor de proiectare globale, pe obiecte sau capacităţi, specifice ramurilor şi sectoarelor respective.Pe măsura verificării în practica a justetei acestor norme, Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare va stabili - cu avizul Comitetului pentru Preţuri - preţuri curente de plată a proiectelor, începînd din anul 1963.De asemenea, Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare va lua măsuri de reducere a tarifelor unice existente pentru lucrări accesorii efectuate de către organizaţiile de proiectare, cum sînt: copiile de pe proiectele tip şi refolosibile, copiile la maşini de scris şi reprodus etc. şi va stabili noi tarife pentru alte lucrări asemănătoare.45. Documentaţiile tehnice pentru lucrările noi necesare beneficiarilor particulari se elaborează de către serviciile de sistematizare şi arhitectura din cadrul sfaturilor populare, iar cele de reparaţii, amenajări şi transformări, de către întreprinderile de stat sau cooperatiste care fac reparaţii şi intretineri la imobile. Aceste întreprinderi pot elabora, cu aprobarea organului în subordinea cărora se afla, şi documentaţii pentru lucrări noi. Cu autorizarea comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, aceste lucrări pot fi proiectate şi de tehnicienii cu calificare superioară, salariaţi ai organizaţiilor de stat sau pensionari.Plata cheltuielilor de proiectare se face pe bază de tarife stabilite de Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, la propunerea comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta şi cu avizul Comitetului pentru Preţuri.46. Pentru înfiinţarea noilor institute de proiectare în conformitate cu prevederile art. 19 şi 20 din prezenta hotărîre, ministerele şi celelalte organe centrale interesate, precum şi Comitetul executiv al sfatului popular al oraşului Bucureşti, vor efectua în termen de 30 zile de la data aprobării prezentei hotărîri - pe bază de protocoale, transferul inventarului şi a personalului corespunzător existent la data de 31 decembrie 1962.Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini va transfera de la Institutul de studii, cercetări şi proiectari tehnologice pentru industria constructoare de maşini şi utilaje şi industria electrotehnica - treptat şi cel mai tirziu pînă la 31 decembrie 1963 - sarcinile, personalul şi inventarul aferent întocmirii studiilor tehnico-economice şi proiectelor tehnice, pentru utilajele petroliere, la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei pentru utilajele tehnologice din industria cimentului la Ministerul Industriei Construcţiilor şi pentru utilaje tehnologice de exploatare şi transport din industria lemnului, la Ministerul Economiei Forestiere. Transmiterea sarcinilor, a personalului şi a inventarului mai sus arătat se va face pe bază de protocol semnat de conducătorii organelor centrale respective, în condiţiile prevăzute de normele legale.47. Ministerele şi celelalte organizaţii centrale care au în subordine institute de proiectare ce întocmesc în prezent desene de execuţie pentru maşini şi utilaje, iar potrivit profilului aprobat prin prezenta hotărîre nu vor mai elabora aceste documentaţii, vor transfera - treptat şi cel mai tirziu pînă la 31 decembrie 1963 - sarcina de elaborare a desenelor de execuţie pentru maşini şi utilaje tehnologice, auxiliare şi de întreţinere, cu personalul de proiectare aferent existent la data de 31 decembrie 1962, de la institutele de proiectare respective la Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini.Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini va raporta trimestrial Consiliului de Miniştri modul de aducere la îndeplinire a acestei prevederi şi va lua măsuri pentru întărirea organizaţiilor de proiectare din uzinele constructoare de maşini prin încadrarea acestora cu personalul de proiectare necesar asigurării desenelor de execuţie pentru maşini şi utilaje.La cererea Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini, comitetele executive ale sfaturilor populare vor repartiza cu prioritate locuintele necesare personalului de proiectare transferat în conformitate cu prevederile prezentului articol.48. Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii sa suplimenteze fondul de salarii al Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare necesar pentru angajarea de personal de coordonare şi îndrumare a problemelor de proiectare a lucrărilor de gospodărie comunală.Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare va face propuneri Consiliului de Miniştri privind concentrarea la Institutul de proiectare a construcţiilor şi instalaţiilor de gospodărie comunală (I.P.G.C.) a specialiştilor în probleme de gospodărie comunală care lucrează în alte organe centrale.49. Comitetul de Stat al Apelor va asigura prin Institutul pentru planuri de amenajare şi construcţii hidrotehnice elaborarea în continuare, pînă la înfiinţarea Institutului de proiectare a construcţiilor şi instalaţiilor de gospodărie comunală, a documentaţiilor tehnice necesare lucrărilor de investiţii, în conformitate cu profilul aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 393/1959.50. Se abroga:- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 946 din 9 iulie 1950 privind unele măsuri în vederea întocmirii la timp a documentaţiilor tehnice necesare lucrărilor de investiţii, prelungită prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 665 din 13 octombrie 1961;- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1741 din 30 octombrie 1957 privind organizarea şi profilarea unităţilor de proiectare;- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1231 din 2 septembrie 1958 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 1741/1957;- Anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1678 din 20 noiembrie 1959 privind îmbunătăţirea activităţii de sistematizare şi de proiectarea construcţiilor în cadrul sfaturilor populare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei hotărîri.Preşedintele Consiliului de Miniştri,Ion Gheorghe Maurer  +  Anexa 1 Organizaţiile de proiectare şi profilul acestoraOrganizaţiile de proiectare şi profilul acestora sînt următoarele:I. Institute de proiectare şi direcţii de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor.1. Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini. a) Institutul pentru proiectarea uzinelor şi instalaţiilor metalurgice (IPROMET), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările din ramurile industriei metalurgiei feroase, industriei cocsochimice şi pentru lucrările necesare industriei refractare, cu excepţia documentaţiilor tehnice pentru laminoare;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului, precum şi elaborarea desenelor de execuţie pentru utilajele specifice cu caracter unical din profilul institutului: pentru furnale, instalaţii de aglomerare, cuptoare, otelarii şi fabrici de refractare;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului, cu excepţia celor pentru obiecte sau elemente de construcţii comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale. b) Institutul de proiectare pentru uzine şi instalaţii din industria construcţiilor de maşini (IPCM), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările din ramura industriei construcţiilor de maşini;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilaje tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului, precum şi pentru utilaje de ridicat şi transportat;- elaborarea de studii, cercetări şi experimentari, în domeniul maşinilor şi utilajelor de ridicat şi transportat;- elaborarea de proiecte tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului. c) Institutul pentru proiectarea de laminare (IPL), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru laminoare, tragatorii şi trefilarii în ramurile industriei metalurgiei feroase şi industriei metalurgiei neferoase;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului, precum şi elaborarea desenelor de execuţie pentru utilajele specifice cu caracter unica din profilul institutului: laminoare şi cuptoare;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului, cu excepţia celor pentru obiecte sau elemente de construcţii comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale. d) Institutul de proiectari de aparataj electrotehnic şi instalaţii de automatizare (IPA), cu următorul profil:- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru seriile unitare de elemente de automatizare şi acţionari şi pentru aparatele din profilul întreprinderilor care formează "Grupul de uzine de aparataj electrotehnic şi instalaţii de automatizare";- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru instalaţii complexe de automatizări şi acţionari electrice;- elaborarea proiectelor tip specifice sectorului de automatizări. e) Institutul de cercetare şi proiectare pentru industria electrotehnica (ICPE), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările de investiţii din industria electrotehnica;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilaje tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului şi pentru produse noi cu caracter deosebit de cele din producţia curenta a uzinelor, în domeniul industriei electrotehnice;- elaborarea de studii, cercetări, proiectari şi experimentari pentru perfecţionarea procedeelor tehnologice folosite şi pentru omologarea şi introducerea în uzinele electrotehnice a unor procedee tehnologice noi;- elaborarea de proiecte tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului. f) Institutul de Cercetări tehnologice pentru procese tehnologice specifice industriei construcţiilor de maşini (ICTCM), cu următorul profil:- cercetarea, experimentarea şi elaborarea de studii de procedee şi procese tehnologice noi în ramura constructoare de maşini;- elaborarea de studii de tipizare şi proiecte tip pentru maşini şi utilaje aferente procedeelor tehnologice studiate şi experimentate;- proiectarea, executarea şi experimentarea prototipurilor de maşini şi utilaje specifice tehnologiei din industria constructoare de maşini şi SDV-uri ce nu pot fi încadrate în profilul uzinelor.2. Ministerul Minelor şi Energiei Electrice a) Institutul de proiectari miniere (IPROMIN), cu următorul profil:- elaborarea în mod complex a documentaţiei tehnice necesare industriei miniere (ramurile: cărbuni, sare, minereuri feroase, neferoase, nemetalifere, aurifere şi metale rare);- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru funiculare miniere;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate a părţilor de documentaţii tehnice, pentru lucrările din profilul institutului, necesare documentaţiilor tehnice complexe ale altor organizaţii de proiectare. b) Institutul de studii şi proiectari energetice (ISPE), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru centrale termoelectrice cu caracter republican, centrale industriale de termoficare, staţii electrice de transformare şi conexiuni, linii de transport şi reţele electrice, sisteme energetice şi reţele de termoficari industriale şi orăşeneşti;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului, cu excepţia celor pentru obiecte sau elemente de construcţii, comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale. c) Institutul de studii şi proiectari hidroenergetice (ISPH), cu următorul profil:- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru amenajarea de complexe hidroenergetice şi pentru centrale hidroelectrice;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a obiectivelor din profilul sau (baraje, tunele, galerii şi canale pentru lucrări hidroenergetice, clădiri de centrale hidroelectrice), necesare documentaţiilor tehnice complexe ale altor organizaţii de proiectare;- cercetări pe teren şi de laborator cu caracter geotehnic pentru lianti, betoane, chimismul apelor, pe modele hidraulice şi modele structurale etc., necesare elaborării şi fundamentarii documentaţiilor tehnico-economice, precum şi pentru alte obiecte energetice, necesare activităţii proprii şi Institutului de studii şi proiectari energetice;- studii de teren geologice, geotehnice, hidrologice, geodezice şi topografice, precum şi alte studii şi cercetări necesare activităţii proprii şi Institutului de studii şi proiectari energetice.3. Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei a) Institutul de proiectare pentru industria chimiei organice şi petrochimice (IPROCHIM), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările industriei chimiei organice şi petrochimice;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului, cu excepţia celor pentru obiecte sau elemente de construcţii comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a documentaţiilor tehnice pentru lucrările din profilul institutului, necesare proiectelor complexe ale altor organizaţii de proiectare. b) Institutul de proiectare pentru industria chimiei anorganice şi metalelor neferoase (IPRAN), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările industriei chimiei anorganice şi metalurgiei neferoase;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului, cu excepţia celor pentru obiecte sau elemente de construcţii comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a documentaţiilor tehnice pentru lucrările din profilul institutului, necesare proiectelor complexe ale altor organizaţii de proiectare. c) Institutul de studii, experimentari şi proiectare pentru industria celulozei, hirtiei, fibrelor artificiale şi valorificarea stufului (IPCFS), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea studiilor şi efectuarea experimentarilor necesare industriei celulozei, hirtiei, fibrelor şi firelor artificiale, precum şi exploatării şi valorificării stufului;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările industriei de celuloza, hirtie, fire şi fibre artificiale şi pentru exploatarea şi valorificarea stufului;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului, cu excepţia celor pentru obiecte sau elemente de construcţii, comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a părţilor de documentaţii tehnice pentru lucrările din profilul institutului, necesare documentaţiilor tehnice complexe ale altor organizaţii de proiectare. d) Institutul de proiectare pentru instalaţiile petrolifere (IPIP), cu următorul profil:- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările industriei de prelucrare a ţiţeiului;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului precum şi elaborarea desenelor de execuţie pentru utilajele specifice cu caracter unical necesare rafinariilor de ţiţei;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului, cu excepţia celor pentru obiecte sau elemente de construcţii comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale. e) Institutul de proiectare pentru foraje, extracţie, transportul şi depozitarea ţiţeiului, gazelor şi produselor petrolifere (IPETTG), cu următorul profil:- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice necesare pentru foraje, industriei extractiei, transportului şi depozitarii ţiţeiului, gazelor şi produselor petrolifere, inclusiv lucrările de arta aferente;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului, precum şi pentru utilajul petrolier;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului, cu excepţia celor pentru obiecte sau elemente de construcţii, comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a părţilor de documentaţii tehnice pentru lucrările din profilul institutului, necesare documentaţiilor tehnice complexe ale altor organizaţii de proiectare.4. Ministerul Industriei UşoareInstitutul de proiectari al industriei uşoare (IPIU), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările necesare industriei uşoare;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului, cu excepţia celor pentru obiecte sau elemente de construcţii comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a părţilor de documentaţii tehnice pentru lucrările din profilul institutului, necesare documentaţiilor tehnice complexe ale altor organizaţii de proiectare.5. Ministerul Industriei AlimentareInstitutul de proiectari pentru industria alimentara (IPIA), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările necesare industriei alimentare, industriei de morarit şi pentru frigorifere;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului, cu excepţia celor pentru obiecte sau elemente de construcţii comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a părţilor de documentaţii tehnice pentru lucrări din profilul institutului, necesare documentaţiilor tehnice complexe ale altor organizaţii de proiectare.6. Ministerul Industriei Construcţiilor- Institutul de proiectari a construcţiilor şi materialelor de construcţii şi de cercetări pentru materiale de construcţii (IPCMC), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările din ramura industriei materialelor de construcţii;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere (inclusiv utilajele tehnologice din industria cimentului), necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, pentru lucrări de construcţii-montaj, a documentaţiilor tehnice pentru lucrările industriale ale altor titulari de investiţii care nu au institute de proiectare, partea tehnologică a acestor documentaţii tehnice elaborindu-se de către serviciile de proiectare tehnologică ale titularilor de investiţii respectivi, care îndeplinesc şi rolul de proiectant general;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru carierele şi balastierele cu caracter republican şi asigurarea asistenţei tehnice pentru celelalte organizaţii de proiectare care elaborează documentaţii tehnice pentru cariere şi balastiere;- elaborarea de studii şi cercetări privind materialele de construcţii;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a documentaţiilor tehnice pentru obiectele din profilul institutului, necesare proiectelor complexe ale altor organizaţii de proiectare.7. Ministerul Economiei Forestiere.Institutul de studii şi proiectari forestiere (ISPF), cu următorul profil:- elaborarea detaliilor de sistematizare a zonelor industriale pentru care ministerul este coordonator;- elaborarea de studii tehnico-economice privind cultura, exploatarea, transportul şi prelucrarea lemnului, precum şi studii privind ridicarea în plan şi amenajarea pădurilor;- prelucrarea fotogramelor necesare planurilor topografice aferente studiilor şi proiectelor Ministerului Economiei Forestiere;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru combaterea eroziunii solului şi stingerea torenţilor în patrimoniul forestier precum şi pentru protecţia lucrărilor hidrotehnice;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru exploatarea şi transportul lemnului şi pentru investiţiile cu caracter specific industriei lemnului;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru funiculare, exclusiv cele pentru ramura miniera;- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului, cu excepţia celor pentru obiecte sau elemente de construcţii comune mai multor ramuri sau sectoare ale economiei naţionale;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a părţilor de documentaţii tehnice pentru obiectele din profilul institutului, necesare documentaţiilor tehnice complexe ale altor organizaţii de proiectare;8. Consiliul Superior al Agriculturii a) Institutul de studii şi proiectari agricole (ISPA), cu următorul profil:- elaborarea normativelor privind sistematizarea şi proiectarea construcţiilor centrelor de producţie din unităţile agricole;- elaborarea proiectelor tip şi directive pentru construcţii agrozootehnice, elaborarea schemelor tehnologice directive pentru investiţii cu caracter agricol şi a schemelor directive pentru sistematizarea unităţilor agricole;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru investiţiile importante agrozootehnice, pentru instalaţiile de producţie a furajelor concentrate (inclusiv instalaţiile industriale aferente), precum şi pentru alimentarile cu apa şi canalizarile din unităţile agricole socialiste;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea în calitate de proiectant de specialitate, a părţilor din documentaţii tehnice pentru lucrări de profilul institutului, necesare documentaţiilor tehnice complexe ale altor organizaţii de proiectare;- acordarea asistenţei tehnice de specialitate direcţiilor de sistematizare; arhitectura şi proiectare a construcţiilor şi trusturilor GOSTAT. b) Institutul de studii şi proiectare pentru organizarea teritoriului agricol (ISPOTA), cu următorul profil:- elaborarea de studii, instrucţiuni şi normative tehnice privind lucrările de geodezie, topografie şi fotogrametrie, pentru agricultura;- executarea de lucrări geodezice, topografice şi fotogrametrice, de mai mare dificultate, pentru oficiile regionale de proiectare şi de organizarea teritoriului agricol precum şi pentru alte necesitaţi ale agriculturii;- întocmirea planurilor topografice necesare sistematizării centrelor populate rurale (reţele de sprijin, exploatare fotogrametrica şi multiplicare), pe baza operaţiilor de descifrare executate de cei interesaţi, atunci cînd acestea intră în zonele ridicate pentru nevoile agricole;- elaborarea de studii şi normative tehnice pentru cartarea şi clasificarea solurilor;- elaborarea de proiecte model şi tip, instrucţiuni şi normative tehnice de proiectare pentru proiectele de organizarea inter-gospodareasca, de organizarea interioară a teritoriului unităţilor agricole socialiste şi de combatere a eroziunii solului, ţinînd seama de buna gospodărire a fondului funciar, de sporirea şi folosirea raţională a suprafeţelor agricole şi de conservarea şi ridicarea continua a fertilitatii solului;- elaborarea schemelor de sistematizare a teritoriului agricol, în cadrul raioanelor sau pe zone economice;- acordarea de asistenţa tehnica de specialitate oficiilor regionale de proiectare şi de organizarea teritoriului agricol;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a părţilor de documentaţii tehnice pentru lucrări de profilul institutului, necesare documentaţiilor tehnice complexe ale altor organizaţii de proiectare.9. Ministerul Transporturilor şi TelecomunicatiilorInstitutul de proiectare a transporturilor şi telecomunicatiilor (IPTTc), cu următorul profil:- elaborarea studiilor de perspectiva în vederea dezvoltării capacităţii de transport a căilor ferate, a reţelelor rutiere, navale şi aeriene, precum şi în vederea dezvoltării capacităţii reţelelor complexe de telecomunicaţii;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru cai ferate şi drumuri naţionale, inclusiv lucrările de arta aferente, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru lucrări de telecomunicaţii;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru construcţiile, instalaţiile şi clădirile de pe zona căilor ferate, legate de reţeaua căilor ferate;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a documentaţiilor tehnice pentru racordurile la reţelele existente de cale ferată pînă la intrarea în incintele complexelor industriale, inclusiv lucrările de arta aferente;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru amenajări şi regularizări ale cursurilor de apa navigabile, pentru lucrări portuare, fluviale şi maritime şi pentru consolidările legate de căile de comunicaţii;- elaborarea studiilor tehnico-economice pentru materialul rulant de cale ferată;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi a proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, necesare lucrărilor care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările specifice transporturilor aeriene şi navale (aerodromuri, porturi-cheiuri etc.);- elaborarea proiectelor tip pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului;- elaborarea, în calitate de proiectant de specialitate, a părţilor de documentaţii tehnice pentru obiectele din profilul institutului, necesare documentaţiilor tehnice complexe şi ale altor organizaţii de proiectare.10. Comitetul de Stat al Apelor a) Institutul pentru planurile de amenajare şi construcţii hidrotehnice (IPACH), cu următorul profil:- elaborarea planurilor de amenajare a apelor;- elaborarea studiilor de bilanţ şi de gospodărire a apelor, precum şi asupra regimului de scurgere a acestora;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru sistemele hidrotehnice de folosinţă complexa, în colaborare cu organizaţiile de proiectare ale titularilor acestor folosinţe;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările de alimentari cu apa (surse, aductiuni, staţii de tratare, rezervoare de acumulare) şi pentru lucrările de canalizare a apelor uzate şi meteorice (staţii de epurare, canalul de evacuare pînă la emisar) - din afară centrelor populate urbane şi a incintelor industriale, - precum şi pentru lucrările importante de alimentari cu apa şi canalizari din interiorul centrelor populate urbane, cu excepţia reţelelor de distribuţie a apei şi a reţelelor secundare de canalizare;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările importante de combatere a efectelor distructive ale apelor (îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri, acumulari pentru atenuarea undelor de viitura) precum şi pentru consolidarea litoralului Marii Negre;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările importante hidroameliorative (desecări, drenaje, irigaţii, desaraturi) şi pentru amenajările piscicole importante;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările importante de regularizare a cursurilor de apa;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările de valorificare a unor noi resurse (acumulari şi derivatii) şi pentru obiectele componente ale acestora (baraje, descarcatori, prize, canale, galerii etc.);- elaborarea proiectelor tip, normativelor şi instrucţiunilor pentru lucrările care se încadrează în profilul institutului. b) Institutul de studii şi prospecţiuni (ISP) cu următorul profil:- elaborarea studiilor şi prospectiunilor geotehnice, hidrologice, topografice şi geologice necesare întocmirii documentaţiilor tehnice pentru investiţii.11. Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare a) Institutul de studii şi proiectare pentru construcţii, arhitectura şi sistematizare (ISCAS), cu următorul profil:- elaborarea de studii în problemele teoretice şi practice ale sistematizării;- elaborarea studiilor de sistematizari teritoriale, a schitelor şi planurilor de sistematizare a localităţilor importante şi a detaliilor de sistematizare pentru ansambluri de importanţa deosebită;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru ansambluri orăşeneşti de importanţa deosebită (stabilite prin programul de proiectare). b) Institutul de proiectare a construcţiilor tip (IPCT), cu următorul profil:- elaborarea de studii legate de activitatea de tipizare;- elaborarea de elemente, secţiuni şi proiecte tip pentru clădiri de locuinţe, social-culturale, administrative şi comerciale;- elaborarea de elemente, secţiuni şi obiecte tip industriale, comune la mai multe ramuri sau sectoare ale economiei naţionale;- elaborarea de cataloage pentru proiecte, secţiuni, detalii şi elemente tip;- elaborarea proiectelor pentru clădirile experimentale şi urmărirea execuţiei şi comportării lor după darea în folosinţă;- elaborarea proiectelor de mobilier tip pentru locuinţe şi clădiri social-culturale, cu excepţia adaptării acestor proiecte la tehnologia de fabricaţie respectiva, care se face de întreprinderile producătoare. De asemenea elaborează caracteristicile pentru prototipurile de mobilier tip pentru construcţii de locuinţe şi social-culturale ce se întocmesc de Institutul de cercetări forestiere;- elaborarea de normative, standarde şi instrucţiuni privind proiectarea tip;- urmărirea comportării după darea în folosinţă a construcţiilor executate pe bază de proiecte tip;- multiplicarea şi difuzarea proiectelor, secţiunilor, detaliilor şi elementelor tip. c) Institutul de proiectare a construcţiilor şi instalaţiilor de gospodărie comunală (IPGC), cu următorul profil:- elaborarea de studii în probleme de gospodărie comunală (alimentari cu apa şi canalizari de ape uzate şi meteorice din interiorul centrelor populate urbane, transport orasenesc de călători şi mărfuri, reţele de gaze, ecarisaj, salubritate, străzi etc.);- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările de gospodărie comunală ale centrelor populate urbane (exclusiv cele pentru oraşul Bucureşti), privind: reţelele de distribuţie pentru alimentari cu apa şi reţelele secundare de canalizare ale centrelor populate urbane, inclusiv construcţiile aferente, precum şi lucrările de mai mica importanţa privind alimentarile cu apa (surse, staţii de tratare etc.) şi canalizarile (staţii de pompare, staţii de epurare locală etc.) din interiorul centrelor populate urbane - conform prevederilor programului de proiectare -, transporturi orăşeneşti (linii de transport exclusiv cai ferate, substatii electrice de tracţiune, reţele de alimentare, baze de exploatare etc.) străzi cu lucrările de arta aferente reţelei principale de gaze, salubrizarea centrelor populate (crematorii de gunoi, staţii de compostare, centre de salubrizare, rampe de gunoi etc.).Proiectarea surselor de alimentare cu apa din interiorul centrelor populate urbane se face pe baza studiilor hidrologice întocmite de organizaţiile de specialitate ale Comitetului de Stat al Apelor;- elaborarea de proiecte tip pentru obiectele care se încadrează în profilul institutului şi documentaţii tehnice (studii tehnico-economice şi proiecte tehnice) pentru prototipurile utilajelor de salubrizare;- expertizarea documentaţiilor tehnice de profilul sau, elaborate de direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, pentru lucrările care necesita o tehnicitate ridicată.12. Sfatul popular al oraşului BucureştiInstitutul Proiect-Bucureşti (IPB), cu următorul profil:- elaborarea proiectelor de sistematizare şi elaborarea complexa a documentaţiilor tehnice pentru clădiri de locuit, social-culturale, administrative şi comerciale;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru reţele de alimentare cu apa şi canalizare, gaze naturale şi termoficari;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru lucrările industriei locale;- elaborarea în mod complex a studiilor tehnico-economice şi proiectelor tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere necesare industriei locale şi pentru ascensoarele clădirilor de locuit şi a celor social-culturale;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru restaurari, reparaţii şi consolidări de monumente istorice de mai mica importanţa;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru salubrizare (crematorii pentru gunoi, staţii de compostare, rampe de gunoi etc.);- elaborarea şi ţinerea evidentei fondului topogeotehnic şi geodezic.Institutul Proiect-Bucureşti elaborează studiile şi documentaţiile prevăzute în alineatele precedente, pentru acoperirea necesităţilor oraşului Bucureşti.13. Direcţiile de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor (DSAPC), din cadrul sfaturilor populare regionale şi al oraşului Constanta, cu următorul profil:- elaborarea proiectelor de sistematizare a centrelor populate din regiune şi a proiectelor de sistematizare teritorială, conform prevederilor programului de proiectare;- elaborarea în mod complex a documentaţiilor tehnice pentru: clădiri de locuit şi social-culturale, inclusiv instalaţiile aferente, reţele de alimentari cu apa şi canalizari precum şi alimentari cu apa şi canalizari din interiorul centrelor populate, transporturi în comun, reţele de gaze naturale exploatate de sfaturile populare, îndiguiri ale cursurilor de apa şi apărări de maluri din interiorul centrelor populate urbane, drumurile şi podurile exploatate de sfaturile populare, spaţii verzi, pieţe etc., lucrări de reparaţii capitale, precum şi lucrări necesare industriei locale (inclusiv studiile tehnico-economice şi proiectele tehnice pentru utilajele tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere), conform prevederilor programelor de proiectare;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru reţele de termoficare, cu avizul, de la caz la caz, al Institutului de studii şi proiectari energetice;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru construcţiile agrozootehnice ale unităţilor agricole de stat şi colective (sistematizari de unităţi agricole pe baza schemelor directive elaborate de Institutul de studii şi proiectari agricole, adaptari la teren ale proiectelor tip agro-zootehnice, proiecte pentru magazii, remize, sere, crame, alimentari cu apa şi energie electrica, cai de acces etc.);- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru restaurari, reparaţii şi consolidări de monumente istorice de mai mica importanţa;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările care se executa prin contribuţia voluntara a cetăţenilor;- ţinerea evidentei fondului topogeotehnic şi geodezic al centrelor populate;- elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrări din profilul direcţiilor de sistematizare, arhitectura şi proiectarea construcţiilor, necesare altor titulari de investiţii.14. Institutele de proiectare care elaborează studii tehnico-economice şi proiecte tehnice pentru utilaje tehnologice, în conformitate cu profilul aprobat:- pot elabora proiecte de execuţie pentru utilaje tehnologice specifice, auxiliare şi de întreţinere, în cazul în care acestea se confectioneaza direct pe santiere;- vor asigura asistenţa tehnica necesară uzinelor constructoare de maşini, care elaborează proiectele de execuţie a utilajelor respective.II. Alte organizaţii de proiectare ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi ale sfaturilor populare15. Ministerul Învăţămîntului, Comitetul de Stat pentru Cultura şi Arta, Comitetul de Stat pentru Valorificarea Produselor Agricole, Direcţia Generală a Rezervelor de Stat, Uniunea pentru Cultura Fizica şi Sport, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, pot elabora prin serviciile proprii de proiectare, documentaţii tehnice pentru partea tehnologică specifică ramurii sau sectorului respectiv, pentru lucrări de orice valoare.Aceste servicii de proiectare pot elabora şi documentaţii tehnice în condiţiile prevăzute în prezenta hotărîre.16. Serviciul de proiectare din Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale elaborează documentaţii tehnice pentru lucrări de orice valoare privind partea tehnologică a construcţiilor sanitare şi de prevederi sociale, pentru mobilierul şi utilajul sanitar şi documentaţii tehnice pentru adaptari la teren a proiectelor tip şi a celor refolosibile necesare reţelei sanitare şi de prevederi sociale.De asemenea poate elabora documentaţii tehnice pentru dezvoltări, transformări, amenajări şi reparaţii de orice valoare la unităţile sanitare şi de prevederi sociale şi lucrări de construcţii-montaj pentru investiţii noi de profilul sau, cu valori pînă la 5 milioane lei.17. Serviciul de studii şi proiectare din Ministerul Comerţului Interior elaborează documentaţii tehnice cuprinzînd soluţii tip şi directive pentru procesele tehnologice specifice comerţului şi pentru mobilierul necesar unităţilor comerciale, pentru lucrări de orice valoare.De asemenea poate elabora documentaţii tehnice pentru reparaţii de orice valori şi lucrări de investiţii cu valori pînă la 5 milioane lei pentru comerţ, în condiţiile prevăzute în prezenta hotărîre.18. Serviciul de proiectare de drumuri din secţiunea de gospodărie comunală a Sfatului popular al oraşului Bucureşti elaborează documentaţii tehnice pentru lucrări de drumuri de orice valoare din planul Sfatului popular al oraşului Bucureşti.19. Serviciile de proiectare ale întreprinderilor de electricitate din cadrul Ministerului Minelor şi Energiei Electrice elaborează - pe baza normativelor în vigoare şi cu asistenţa tehnica a Institutului de studii şi proiectari energetice - documentaţii tehnice pentru lucrări pe care le exploatează acest minister, după următorul profil:- studii tehnico-economice de perspectiva privind sistematizarea, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor electro-energetice;- documentaţii tehnice pentru lucrări de electrificari rurale; sistematizari şi dezvoltări ale reţelelor de distribuţie orăşeneşti, racorduri şi bransamente electrice, linii de transport şi distribuţie, posturi şi staţii de transformare pînă la tensiunea de 110 kV inclusiv;- studii pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali care nu necesita consum de aburi;- centrale termoelectrice pînă la puterea de 1000 kW precum şi extinderi în centralele existente de 1000 kW;- documentaţii tehnice de protecţie prin relee şi automatizări pentru instalaţii pînă la tensiunea 110 kV inclusiv.20. Serviciul de proiectare al Întreprinderii de transporturi Bucureşti (ITB) a Sfatului popular al oraşului Bucureşti, elaborează documentaţii tehnice pentru lucrări de orice valoare necesare transportului în comun în oraşul Bucureşti, precum şi studii tehnico-economice şi proiecte tehnice pentru utilajele şi maşinile respective.În condiţiile prevăzute în prezenta hotărîre, poate elabora şi documentaţii tehnice pentru reparaţii, amenajări şi transformări necesare lucrărilor industriale specifice transportului în comun.21. Serviciul de proiectare al Întreprinderii de stat "Decorativa" a Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta, elaborează documentaţii tehnice pentru amenajarea expoziţiilor importante şi pentru instalaţii mecanice şi electrice de scena, de orice valoare.22. Trusturile şi întreprinderile de construcţii-montaj elaborează documentaţii tehnice pentru organizarea santierelor (faza II-a), construcţii provizorii de şantier, detalii de execuţie care nu sînt legate de stabilitatea şi plastica construcţiilor, precum şi documentaţii tehnice pentru modernizarea procesului de producţie al trusturilor şi întreprinderilor respective.Trusturile şi întreprinderile de construcţii-montaj vor trece treptat, pe măsura intaririi lor cu cadre tehnice, la elaborarea proiectelor de execuţie pentru lucrări de orice valoare din planul lor de producţie - în cazul elaborării documentaţiilor tehnice în doua faze de proiectare, cu asistenţa tehnica a organizaţiei de proiectare care a elaborat proiectul de ansamblu, sau în cazul adaptării la teren a proiectelor tip şi refolosibile - pentru acele categorii de obiecte care se vor stabili de Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare.În termen de 90 de zile de la data prezentei hotărîri, Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare va întocmi Regulamentul privind reglementarea elaborării documentaţiilor tehnice de către organizaţiile de execuţie.23. Întreprinderile pentru fabricarea şi montarea ascensoarelor ale Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini elaborează proiecte de execuţie pentru lucrări de orice valoare privind execuţia şi montarea ascensoarelor.24. Întreprinderile pentru extragerea, prelucrarea şi montarea marmorei şi pietrei de construcţii - Bucureşti şi Simeria - ale Ministerului Industriei Construcţiilor, elaborează documentaţii tehnice pentru lucrări de orice valoare privind releveele necesare construcţiilor la care se executa lucrări de piatra sau marmora, detaliile de stereotomie, planurile de montaj şi cataloagele de piese pentru lucrările de piatra sau marmura.25. Combinatele, trusturile şi întreprinderile miniere ale Ministerului Minelor şi Energiei Electrice elaborează documentaţii tehnice pentru lucrări de orice valoare, în baza studiilor tehnico-economice, respectiv a proiectelor de ansamblu elaborate de Institutul de proiectari miniere şi Direcţia metale rare, după următoarele profile: a) Combinatul carbonifer Valea Jiului:- elaborează în mod complex documentaţiile tehnice pentru lucrările aferente bazinului carbonifer Valea Jiului, inclusiv studiile tehnico-economice, precum şi instalaţiile industriale aferente;- elaborează documentaţii tehnice pentru utilajul tehnologic şi prototipurile de maşini miniere;- elaborează proiecte de funiculare miniere. b) Trustul minier Baia Mare, Trustul minier Deva şi Trustul minier Oltenia, elaborează documentaţii tehnice după cum urmează:- studii tehnico-economice şi proiecte de ansamblu pentru secţii noi în minele existente sau sectoare independente mici;- proiecte de execuţie pentru lucrări miniere;- proiecte de execuţie pentru obiective de la suprafaţa care nu presupun o specialitate deosebită.Celelalte trusturi şi întreprinderi miniere ale Ministerului Minelor şi Energiei Electrice, neprevăzute la alineatele a şi b de mai sus, vor putea elabora proiecte de execuţie pentru lucrările miniere în subteran, de orice valoare, în baza studiilor tehnico-economice, respectiv a proiectelor de ansamblu, precum şi proiectele de execuţie pentru reparaţii şi obiecte care se construiesc la suprafaţa. c) Direcţia metale rare elaborează în mod complex documentaţii tehnice pentru lucrările aferente sectorului sau de activitate, inclusiv instalaţiile industriale. d) În afară organizaţiilor de proiectare arătate la punctele a, b şi c de mai sus, Ministerul Minelor şi Energiei Electrice poate autoriza, potrivit necesităţilor şi posibilităţilor - cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii şi al Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare - ca şi alte trusturi şi întreprinderi sa elaboreze documentaţii tehnice, după profilul celor arătate la punctul b.26. Direcţiile de gospodărire a apelor şi districtele hidrotehnice ale Comitetului de Stat al Apelor elaborează documentaţiile tehnice şi studiile aferente pentru lucrări de profilul IPACH, în conformitate cu delimitarile stabilite de Comitetul de Stat al Apelor prin programele de proiectare departamentale ale acestor unităţi, precum şi documentaţii tehnice pentru alimentarea cu apa şi canalizarea localităţilor rurale şi unităţilor agricole socialiste.Trustul de construcţii hidrotehnice şi amenajări hidroameliorative (TCH) elaborează documentaţii tehnice de execuţie şi adaptari la teren pentru lucrările care se încadrează în profilul sau de activitate.27. Birourile de proiectare din direcţiile regionale de cai ferate, direcţiile regionale PTTR şi Direcţia PTTR a Capitalei şi regiunii Bucureşti, elaborează documentaţii tehnice pentru lucrări de orice valoare necesare titularilor de investiţii, după următorul profil: a) Racorduri de cai ferate cu instalaţiile aferente ca:- modificări şi instalaţii noi de centralizare electromecanica:- instalaţii de asigurare cu încuietori, cu şi fără bloc;- instalaţii de telecomunicaţii feroviare numai pînă la valoarea de 200.000 lei;- modificări la instalaţiile de centralizare electrodinamica, cu avizul Direcţiei centralizare şi telecomunicaţii; b) Racorduri de telecomunicaţii:- instalaţii de posturi telefonice;- construcţii de trasee şi circuite pentru abonati;- instalaţii de centrale telefonice manuale cu baterie locală şi baterie centrala (exclusiv baterie centrala multiplu) de orice capacitate;- instalări de centrale telefonice automate pînă la 50 linii, iar Direcţia PTTR a Capitalei şi regiunii Bucureşti pînă la 100 linii;- extensii de reţele de radioficare de la 40 V pînă la 240 V;- mutari de trasee telefonice şi telegrafice de categoria II-a şi a III-a, în afară acelora care sînt legate de modernizările de drumuri;- alte lucrări legate de racorduri de telecomunicaţii.Birourile de proiectare din direcţiile regionale de cai ferate, direcţiile regionale PTTR şi Direcţia PTTR a Capitalei şi regiunii Bucureşti pot elabora - în condiţiile prevăzute în prezenta hotărîre - documentaţii tehnice pentru reparaţii şi lucrări de investiţii din planul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.28. Oficiile de proiectare şi de organizare a teritoriului ale sfaturilor populare regionale şi al oraşului Bucureşti elaborează documentaţii tehnice pentru lucrări de orice valoare privind organizarea teritoriului agricol şi combaterea eroziunii solului, pe baza directivelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Consiliul Superior al Agriculturii. De asemenea ţin evidenta fondului geodezic şi topografic pentru întregul teritoriu agricol al regiunii.29. Secţiunile de arhitectura şi sistematizare (SAS) ale sfaturilor populare al oraşului Bucureşti şi al regiunii Dobrogea, precum şi serviciile de sistematizare şi arhitectura (SSA) ale sfaturilor populare raionale şi orăşeneşti pot elabora în condiţiile prevederilor prezentei hotărîri - cu asistenţa tehnica a direcţiilor de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor respective - documentaţii tehnice pentru următoarele categorii de lucrări:- teme, studii, schite şi detalii de sistematizare a localităţilor şi în special cele pentru sate;- studii de amplasament;- adaptari la teren a proiectelor-tip de locuinţe şi social-culturale, lucrări edilitare, intretineri şi reparaţii de străzi şi podeţe, pieţe comerciale, spaţii verzi, lucrări noi pentru beneficiarii particulari şi lucrări ce se executa din fondurile de contribuţie voluntara a cetăţenilor.30. Institutul de Cercetări şi Proiectari Piscicole din Ministerul Industriei Alimentare elaborează documentaţii tehnice pentru lucrări de interes republican, privind amenajările piscicole şi asigura asistenţa tehnica în acest domeniu, pentru lucrările sfaturilor populare.31. Secţiile de proiectari ale Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne, elaborează documentaţii, tehnice pentru lucrări de orice valoare din incinta unităţilor militare precum şi pentru lucrările privind crearea unor unităţi sau obiective militare în interiorul sau în afară localităţilor.De asemenea aceste secţii pot elabora documentaţii tehnice numai pentru localităţile şi clădirile social-culturale din incintele unităţilor militare.32. Direcţia monumentelor istorice a Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare elaborează documentaţii tehnice pentru restaurari de monumente istorice şi de arhitectura, indiferent de valoarea lucrărilor.33. Proiectarea expoziţiilor pentru străinătate se face prin serviciul de proiectare al Camerei de Comerţ, indiferent de valoarea lucrărilor.34. Organizaţiile economice socialiste pot elabora, prin serviciile sau birourile de proiectare proprii, cu aprobarea conducerii organului central în subordinea căruia se afla, atît pentru nevoi proprii cît şi pentru alte unităţi aparţinînd aceluiaşi organ central, documentaţii tehnice pentru piese de schimb, dispozitive mecanice şi accesorii, amenajări şi reparaţii capitale ale utilajelor şi mici mecanizari.Întreprinderile de specialitate ale Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini pot elabora, prin serviciile sau birourile de proiectare proprii, cu aprobarea conducerii ministerului, atît pentru nevoi proprii cît şi pentru alte unităţi din cadrul aceluiaşi minister, documentaţii tehnice pentru construcţii navale de orice valoare.Aceste întreprinderi şi organizaţii economice pot elabora, cu aprobarea conducerii ministerului respectiv şi documentaţiile tehnice de profilul prevăzut mai sus, necesare unităţilor subordonate altor ministere.35. Serviciile de proiectare pentru investiţii, existente la Uzinele Steagul Roşu şi Uzina de tractoare din Braşov vor putea proiecta în continuare investiţiile proprii pînă la terminarea lucrărilor în curs.  +  Anexa 2 Măsuri privind reglementarea şi simplificarea activităţii de proiectare pentru maşini, utilaje, aparate şi instalaţiiActivitatea de proiectare de maşini, utilaje, aparate şi instalaţii în organizaţiile de proiectare şi în uzinele constructoare de maşini va fi coordonata şi indrumata din punct de vedere metodologic - pentru toate ramurile economiei - de către Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini, ţinînd seama de următoarele:A. Cu privire la fazele în care trebuie realizată documentaţia tehnica1. Documentaţii tehnice şi faze de proiectare pentru maşini, utilaje, aparate şi instalaţii care se produc de către industria constructoare de maşini sînt următoarele: a) Documentaţia de proiectare constructivă avînd ca faze:- studiul tehnico-economic (inclusiv tema de proiectare);- proiect tehnic;- desene de execuţie. b) Documentaţia de proiectare tehnologică avînd ca faze:- fise şi desene de execuţie pentru tehnologia de fabricaţie;- desene de execuţie pentru echipamentul tehnologic (SDV);2. Studiul tehnico-economic, inclusiv tema de proiectare, desenele de execuţie şi documentaţia de proiectare tehnologică reprezintă elemente obligatorii pentru asimilarea maşinilor, utilajelor, aparatelor şi instalaţiilor de serie, precum şi a unicatelor importante.3. Pentru maşinile, utilajele şi aparatele de mare complexitate şi pentru liniile tehnologice de fabricaţie şi instalaţiile complexe este obligatorie şi faza de proiect tehnic.În toate cazurile în care este necesară elaborarea proiectului tehnic, aceasta se va preciza prin studiul tehnico-economic care se supune spre aprobare.4. Pentru utilajele unicate care nu se încadrează la pct. 2 (nu sînt utilaje de serie şi nici unicate importante) şi pentru care justificarea asimilarii şi caracteristicile tehnice rezultă din proiectele investiţiilor respective, asimilarea se va putea face pe baza temei de proiectare şi a desenelor de execuţie.B. Cu privire la conţinutul fazelor de proiectare1. Conţinutul studiului tehnico-economic este cel definit prin Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Roman şi a Consiliului de Miniştri nr. 877/1960.În cazul utilajelor menţionate la Capitolul A, pct. 4, pentru care nu se întocmeşte studii tehnico-economice (STE), se va elabora numai tema de proiectare care va cuprinde toate caracteristicile tehnice şi constructive necesare pentru a se putea trece la elaborarea desenelor de execuţie.2. Proiectul tehnic trebuie să determine toate elementele principale de calcul şi constructive, necesare întocmirii desenelor de execuţie.Proiectul tehnic trebuie să cuprindă:- elementele principale de calcul pentru produsul sau instalatia respectiva;- desenul de ansamblu cu secţiuni şi la nevoie desene pentru subansamblele principale (în orice caz pentru subansamblele independente ale instalaţiilor complexe) inclusiv cotele principale şi planurile de pozitionare ale diverselor părţi componente ale instalaţiilor şi utilajelor;- caietul de sarcini;- memoriul de prezentare.Conţinutul amănunţit şi modul de întocmire al proiectelor tehnice pentru maşinile, utilajele şi instalaţiile specifice diverselor ramuri economice se vor stabili prin normative elaborate de către institutele de proiectare ale ministerelor respective şi celorlalte organe centrale în subordinea cărora se afla aceste institute, cu avizul Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini.3. Desenele de execuţie trebuie să cuprindă toate elementele necesare pentru elaborarea tehnologiei şi realizarea produsului în uzina precum şi:- notite tehnice pentru deservire şi întreţinere;- caietul de sarcini şi memoriu de prezentare, dacă nu se executa faza de proiect tehnic.C. Cu privire la stabilirea sarcinilor de elaborare şi avizare a fazelor de proiectare1. Studiile tehnico-economice se vor elabora şi aviza în conformitate cu prevederile Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Roman şi a Consiliului de Miniştri nr. 877/1960.2. Temele de proiectare, în cazurile în care asimilarea produselor se poate face fără studiu tehnico-economic, conform prevederilor prezentei hotărîri, se întocmesc şi se avizează în aceleaşi condiţii ca şi studiile tehnico-economice.3. Proiectele tehnice se vor elabora de către:- producător, pentru toate utilajele de serie de utilizare comuna;- beneficiari, prin organizaţiile de proiectare de ramura, pentru utilajele destinate liniilor tehnologice şi instalaţiilor complexe specifice, precum şi pentru utilajele individuale specifice de mare complexitate.Uzinele constructoare de maşini în al căror profil intra maşini şi agregate din categoria celor de uz general, care fac parte din instalaţiile complexe şi liniile tehnologice pentru care organizaţiile de proiectare urmează sa întocmească proiecte tehnice, sînt obligate sa pună la dispoziţia acestora toate datele şi caracteristicile produselor respective, inclusiv în cazurile referitoare la produse noi pentru care uzina este specializată.În cazul în care în proiectele tehnice ale liniilor tehnologice şi instalaţiilor complexe se cuprind maşini şi agregate care nu se încadrează în categoria celor de uz general, organizaţiile de proiectare, care au calitatea de proiectant general, sînt obligate sa precizeze prin proiectul tehnic toate caracteristicile acestora, astfel încît uzinele producătoare să poată elabora desenele de execuţie şi tehnologia corespunzătoare.Proiectele tehnice ale utilajelor de serie de uz general se vor aviza de către Consiliul Tehnic al ministerului producător şi se vor aproba de către ministru.Proiectele tehnice ale utilajelor şi instalaţiilor specifice diverselor ramuri economice se vor aviza de către Consiliile Tehnice ale ministerului beneficiar şi ale ministerului producător şi se vor aproba de către conducătorii ministerelor respective.4. Desenele de execuţie se vor întocmi de către uzinele care produc maşinile, utilajele, aparatele şi instalaţiile respective, în afară de cele prevăzute la anexa nr. 1 la prezenta hotărîre, care se elaborează de institutele de proiectare respective.5. În vederea realizării utilajelor, liniilor tehnologice şi instalaţiilor complexe, la nivelul tehnicii mondiale, la elaborarea proiectelor tehnice şi a desenelor de execuţie ministerele în subordinea cărora se afla întreprinderile producătoare şi beneficiare de utilaje sînt obligate sa urmărească realizarea unei strinse colaborări între institutele de proiectare şi întreprinderi producătoare, astfel încît să se asigure promovarea soluţiilor tehnice cele mai moderne, economicitatea producţiei şi posibilităţile reale de execuţie, în conformitate cu dotarea tehnologică a uzinelor respective.Ministerele şi celelalte organe centrale vor lua măsuri pentru interzicerea elaborării în cadrul institutelor de proiectare a desenelor de execuţie pentru utilaje care se încadrează în profilul şi specializarea uzinelor producătoare, în afară de cele prevăzute la anexa nr. 1.D. Cu privire la asimilarea produselor noi pe bază de licenţe şi modele1. Asimilarea liniilor tehnologice de fabricaţie şi a instalaţiilor complexe care urmează a se produce în stricta conformitate cu instalaţiile similare existente în ţara şi verificate în exploatare, se poate face fără faza de studiu tehnico-economic, prin introducerea directa în planul de producţie, pe baza analizarii posibilităţilor de execuţie. De acelaşi regim pot beneficia şi utilajele unicale de mare complexitate pentru care s-a hotărît asimilarea conform unor modele existente în ţara şi verificate în exploatare (de exemplu: utilaje energetice, maşini unelte de mare complexitate, nave maritime etc).2. În cazurile în care asimilarea produselor se face pe bază de licenţe sau documentaţii tehnice achiziţionate din străinătate sau puse la dispoziţie în cadrul convenţiilor de colaborare sau pe alte cai, etapele de proiectare constructivă vor fi:- studiul tehnico-economic, inclusiv tema de proiectare;- desenele de execuţie.Achiziţionarea licenţei sau documentaţiei tehnice este în sarcina ministerului sau a organului central beneficiar ai cărui reprezentanţi vor fi asistaţi de specialişti ai Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini.Ministerul beneficiar este integral răspunzător de alegerea tipului şi nivelului tehnic al produsului care formează obiectul licenţei sau documentaţiei respective.Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini urmăreşte şi răspunde integral asupra felului în care sînt cuprinse în licentele şi documentaţiile care se achiziţionează toate elementele necesare realizării în perfecte condiţiuni a produsului respectiv. În acest scop Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini va aviza fişele tehnice de import, cererile de colaborare pentru obţinerea de documentaţii tehnice sau alte forme de acorduri şi protocoale care au drept rezultat achiziţionarea sau obţinerea de documentaţii tehnice pentru produse noi care urmează a se executa în întreprinderile sale.3. Modelele determinate prin studiile tehnico-economice pentru a sta la baza asimilarii unor produse noi, se vor achizitiona de către beneficiari, acoperindu-se din fondul valutar prevăzut în acest scop prin planul centralizat la dispoziţia Comitetului de Stat al Planificarii. Beneficiarii de modele îşi vor prevedea modelele necesare, în planul de investiţii, plata lor urmînd a se face conform normelor legale în vigoare. Costul modelelor care prin specificul lor nu pot fi folosite ca mijloace de producţie, ci servesc exclusiv pentru asimilare, se va suporta din fondurile prevăzute pentru introducerea tehnicii noi.Pe baza studiilor tehnico-economice beneficiarii de utilaje vor introduce fişele tehnice de import, urmînd ca la primirea modelelor acestea să fie puse la dispoziţie de îndată Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini care le va înapoia ulterior beneficiarilor pentru a fi date în folosinţă, în toate cazurile în care acest lucru este posibil.Achiziţionarea modelelor înainte de elaborarea studiilor tehnice economice pentru a servi la fundumentarea acestora, cînd nu exista în ţara produse similare pentru experimentari, procurarea lor se face de către beneficiari din fondurile valutare proprii de import, respectiv investiţii, urmînd ca utilajele să fie ulterior date în exploatare.În cazurile în care asimilarea produselor pe bază de modele face necesară dezmembrarea sau distrugerea acestora astfel încît nu mai pot fi date ulterior în exploatare, beneficiarii modelelor vor face formele de casare, conform prevederilor în vigoare.În cazul în care acţiunea de asimilare face necesară distrugerea unor piese componente ale modelelor de referinţa în vederea studiului amănunţit al realizării lor, cheltuielile necesare pentru confecţionarea acestor piese, în scopul completării şi dării în funcţiune a utilajelor respective, se vor suporta de către întreprinderile care asimilează produsul în cauza, din fondurile prevăzute pentru introducerea tehnicii noi.Modelele pentru produsele noi de uz comun, necesare mai multor beneficiari se vor achizitiona de către Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini care este beneficiarul lor în înţelesul prevederilor prezentului articol. După asimilare, modelele produselor din această categorie, care nu au fost scoase din uz prin acţiunea de asimilare, pot fi transferate diversilor beneficiari specifici, în vederea folosirii în exploatare.4. La asimilarea produselor pe bază de modele existente în ţara, care sînt în exploatare, beneficiarii de produse sînt obligaţi a le tine la dispoziţia Ministerului Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini, în termenele şi condiţiile care se vor stabili de conducătorii ministerelor respective, în conformitate cu termenele planificate pentru însuşirea produselor.5. Beneficiarii de linii tehnologice de fabricaţie şi instalaţii complexe, care urmează a se asimila în ţara pe bază de modele încă nesosite sau nedate în exploatare, vor încheia cu Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini convenţii, prin care se obliga sa pună la dispoziţie acestuia, la termenele şi în condiţiile stabilite de comun acord, utilajele respective, în vederea proiectării înaintea dării lor în funcţiune şi - pe cît posibil - înaintea sau în timpul montajului lor definitiv. Documentele respective vor fi aprobate de conducătorii ministerelor interesate.  +  Anexa 3 Repartizarea sarcinilor privind gradul de detaliere a proiectelor de execuţieMinisterele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, care au în subordine institute de proiectare şi direcţii de sistematizare, arhitectura şi proiectare a construcţiilor, vor prezenta propuneri privind gradul de detaliere a proiectelor de execuţie, pentru categoriile de proiecte din profilul organizaţiei de proiectare respective, cu excepţia următoarelor categorii de lucrări, pentru care se vor prezenta propuneri centralizate după cum urmează:1. Comitetul executiv al Sfatului popular al oraşului Bucureşti şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, pentru construcţii de locuinţe, clădiri social-culturale şi transport în comun.2. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pentru drumuri, cai ferate, poduri, tunele, telecomunicaţii.3. Ministerul Minelor şi Energiei Electrice, pentru centrale electrice, centrale electrice de termoficare, reţele de termoficare şi staţii de transformare.4. Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei, pentru reţele de gaze şi staţii de reglare a presiunii gazelor.5. Comitetul de Stat al Apelor, pentru alimentari cu apa, canalizari şi epurarea apelor reziduale.  +  Anexa 4 Institutele de proiectare şi cercetare care vor centraliza evidenta proiectelor de maşini, utilaje, părţi de utilaje şi aparataje diverse- Institutul de proiectare a uzinelor şi instalaţiilor metalurgice (IPROMET)- pentru utilaje specifice industriei siderurgice şi materialelor refractare (exclusiv laminoare);- Institutul pentru proiectarea de laminoare (IPL) - pentru utilaje de laminoare şi foraje inclusiv cuptoarele aferente;- Institutul de proiectari miniere (IPROMIN), pentru utilaje specifice miniere;- Institutul de cercetare şi proiectare pentru industria electrotehnica (ICPE), pentru maşini electrice, utilaje şi aparatura electrica;- Întreprinderea de prototipuri maşini agricole (IPMA), pentru maşini agricole, utilaje, aparate şi unelte agricole;- Institutul de proiectare pentru industria chimiei organice şi petrochimice (IPROCHIM) şi Institutul de proiectare pentru industria chimiei anorganice şi metalelor neferoase (IPRAN) - pentru utilaje specifice industriei chimice;- Institutul de proiectare pentru foraje, extracţie, transportul şi depozitarea ţiţeiului, gazelor şi produselor petrolifere (IPETG) şi Institutul de proiectare al instalaţiilor petrolifere (IPIP), pentru utilaje petroliere;- Institutul de cercetare tehnologică pentru procese tehnologice specifice industriei construcţiilor de maşini (ICTCM), pentru maşinile, utilajele şi aparatele de uz general şi specifice, necuprinse la punctele de mai sus.Organizaţiile de proiectare şi cercetare arătate mai sus vor revizui şi completa evidentele întocmite şi le vor difuza, în termen de 90 zile de la data prezentei hotărîri, tuturor organizaţiilor de proiectare interesate.-------