ORDIN nr. 155 din 5 iunie 2020pentru modificarea și completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 18 iunie 2020    Văzând Referatul de aprobare nr. 242.692 din 2.06.2020 al Direcției generale politici agricole, al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole,având în vedere prevederile:– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/132 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de stabilire a unei măsuri de urgență sub forma unei derogări de la articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contribuția Uniunii la măsura de promovare în sectorul vitivinicol; – Regulamentului delegat (UE) 2020/419 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol;– art. 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/532 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, (UE) nr. 180/2014,(UE) nr. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1.150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39,(UE) 2015/1.368 și (UE) 2016/1.240 în ceea ce privește anumite controale administrative și la fața locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune;– art. 2-10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta; – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/601 al Comisiei din data de 30 aprilie 2020 privind măsurile de urgență de derogare de la articolele 62 și 66 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește valabilitatea autorizațiilor pentru plantări de viță-de-vie și defrișarea în caz de replantare anticipată,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 29 martie 2016, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), valabilitatea autorizațiilor de replantare provenită din conversie care au expirat sau vor expira în 2020 se prelungește până la data de 3 mai 2021.2. La articolul 10, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), valabilitatea autorizațiilor de replantare care au expirat sau vor expira în 2020 se prelungește până la data de 3 mai 2021.3. La articolul 10, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Prin excepție de la prevederile alin. (10), viticultorilor care dețin autorizații de replantare ale căror termene au expirat sau vor expira în 2020 nu le este aplicată sancțiunea administrativă prevăzută de acesta, cu condiția să notifice direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, până la 31 decembrie 2020, că nu intenționează să își utilizeze autorizațiile și să beneficieze de prelungirea valabilității acestora, menționată la alin. (7^1).4. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), dacă au fost acordate autorizații de replantare anticipată unor viticultori, iar defrișarea trebuie realizată cel târziu în anul 2020, termenul-limită pentru defrișare se poate amâna până la data de 3 mai 2021, în cazurile în care defrișarea a fost imposibilă din cauza pandemiei de COVID-19 și pe baza unei cereri justificate corespunzător a viticultorului.(4^2) În termen de 2 luni de la data depunerii cererii de amânare a termenului-limită pentru defrișare prevăzute la alin. (4^1), direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București notifică solicitantul în privința deciziei luate, iar în cazul cererilor respinse, comunică solicitanților motivele refuzului.(4^3) Dacă viticultorul nu realizează defrișarea până la sfârșitul prelungirii acordate în temeiul alin. (4^1) și (4^2), se aplică prevederile alin. (6).5. La articolul 11, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Prin excepție de la alin. (7), valabilitatea autorizațiilor de replantare anticipată acordate potrivit prevederilor art. 11-13, care au expirat sau vor expira în cursul anului 2020, se prelungește până la data de 3 mai 2021.6. La articolul 18, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), valabilitatea autorizațiilor pentru plantări noi acordate potrivit prevederilor art. 14-18, care au expirat sau vor expira în cursul anului 2020, se prelungește până la data de 3 mai 2021.  +  Articolul IIOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1079 și 1079 bis din 20 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 3, în cursul exercițiului financiar 2019-2020, în cazul în care criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite efectuarea controalelor în teren a suprafețelor ce fac obiectul restructurării/reconversiei, controlul respectiv poate fi înlocuit cu alt tip de control, utilizându-se, de exemplu, fotografii datate, rapoarte datate bazate pe supravegherea cu ajutorul dronelor, controale administrative sau videoconferințe cu beneficiarii, astfel încât să se garanteze respectarea normelor de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole.(2) Activitatea de recepție finală cantitativă și calitativă se va organiza astfel încât să se asigure limitarea numărului de deplasări la fața locului, putându-se face și fără deplasarea la fața locului a personalului A.P.I.A., cu condiția prezentării de către beneficiari a fotografiilor cu parcelele finalizate.(3) Termenul maxim de realizare a programelor de restructurare/reconversie poate fi prelungit cu maximum o campanie viticolă, dacă operațiunile planificate nu au putut fi finalizate conform graficului de realizare, ca urmare a existenței unei situații excepționale cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19.(4) Notificarea privind prelungirea prevăzută la alin. (3) trebuie însoțită de un memoriu justificativ și se depune la centrul județean și/sau al municipiului București al APIA anterior termenului de finalizare prevăzut în graficul de realizare a măsurii, dar nu mai târziu de 31 iulie 2020.2. În anexă, la punctul 2, după subpunctul 2.4 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 2.4.1-2.4.3, cu următorul cuprins:2.4.1. Prin excepție de la prevederile subpct. 2.4, termenul maxim de realizare a programelor de restructurare/reconversie poate fi prelungit cu maximum o campanie viticolă, dacă operațiunile planificate nu au putut fi finalizate conform graficului de realizare, ca urmare a existenței unei situații excepționale cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19. 2.4.2. Modificarea prevăzută la pct. 2.4.1 se efectuează cu notificarea prealabilă a APIA.2.4.3. Notificarea, însoțită de un memoriu justificativ, trebuie depusă de către beneficiar la centrul județean și/sau al municipiului București al APIA, anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a măsurii, dar nu mai târziu de 31 iulie 2020.3. În anexă, la punctul 2, după subpunctul 2.6.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.6.3, cu următorul cuprins:2.6.3. Prin excepție de la prevederile subpct. 2.6, sprijinul financiar maxim prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, acordat pentru fiecare măsură eligibilă, nu depășește 80% din valoarea costurilor restructurării.4. În anexă, la punctul 4.7, după subpunctul 4.7.1 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 4.7.2 și 4.7.3, cu următorul cuprins:4.7.2. Prin excepție de la prevederile pct. 4.7, în cursul exercițiului financiar 2019-2020, în situația în care criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite efectuarea controalelor în teren ale suprafețelor ce fac obiectul restructurării/reconversiei, controlul respectiv poate fi înlocuit cu alt tip de control, utilizându-se, de exemplu, fotografii datate, rapoarte datate bazate pe supravegherea cu ajutorul dronelor, controale administrative sau videoconferințe cu beneficiarii, astfel încât să se garanteze respectarea normelor de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole.4.7.3. Atunci când este posibil, măsurarea suprafețelor supuse defrișării se va face pe baza informațiilor din sistemul de identificare a parcelelor. Pentru constatarea efectuării defrișării, solicitanții vor transmite fotografii datate și/sau georeferențiate relevante.5. În anexă, la capitolul IV - Recepția măsurilor eligibile, după punctul 6.10 se introduc două noi puncte, punctele 6.11 și 6.12, cu următorul cuprins:6.11. În cursul exercițiului financiar 2019-2020, în situația în care criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite efectuarea controalelor în teren ale suprafețelor ce fac obiectul restructurării/reconversiei, activitatea de recepție finală cantitativă și calitativă se va organiza astfel încât să se asigure limitarea numărului de deplasări la fața locului, putându-se face și fără deplasarea la fața locului a personalului APIA, cu condiția prezentării de către beneficiari a fotografiilor cu parcelele finalizate, iar constatarea începerii măsurii în situația cererilor de plată în avans se poate realiza prin prezentarea de către beneficiari a unor documente relevante și/sau fotografii datate și/sau georeferențiate, după caz.6.12. Atunci când este posibil, măsurarea suprafețelor supuse defrișării se va face pe baza informațiilor din sistemul de identificare a parcelelor. Pentru constatarea efectuării defrișării, solicitanții vor transmite fotografii datate și/sau georeferențiate relevante.  +  Articolul IIIAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.516/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1104 din 27 decembrie 2018, se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Prin excepție de la prevederile art. 3 lit. b), în cursul exercițiului financiar 2020, valoarea sprijinului financiar reprezintă maximum 60% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:(i) pierderilor prevăzute la art. 3 lit. a) și împotriva altor pierderi cauzate de alte fenomene climatice;(ii) pierderilor cauzate de animale, boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători;(iii) pierderilor cauzate de pandemii umane.2. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:(5) Prin excepție de la termenul de depunere prevăzut la alin. (1), pentru exercițiul financiar 2020, dispozițiile prevăzute la art. 3^1 se aplică cererilor de plată aprobate până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv.(6) Cererea de plată se depune până la data de 31 iulie 2020 la centrele județene și al municipiului București ale A.P.I.A, însoțite de următoarele documente:a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului și certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;b) copia poliței de asigurare;c) document de identitate bancară.(7) Dovada plății poliței de asigurare se poate transmite la A.P.I.A. odată cu cererea de plată sau cel târziu până la 15 septembrie 2020.(8) Procentul de 60% menționat la art. 3^1 se completează în mod corespunzător în cadrul cererii de plată al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul IVOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2019, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 3, în cursul exercițiului financiar 2019-2020, în cazul în care criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite efectuarea controalelor în teren, plata unei tranșe din sprijinul aferent programului de investiții aprobat se poate face exclusiv pe baza verificării administrative și a prezentării de fotografii privind bunurile/finalizarea executării lucrărilor care fac obiectul cererii de plată.(2) Inspecția la fața locului se va efectua la următoarea cerere de plată depusă de beneficiar.(3) Termenul maxim de execuție a programului de investiții poate fi prelungit cu maximum un an, dacă operațiunile planificate nu au putut fi finalizate conform graficului de realizare, datorită existenței unei situații excepționale cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19.(4) Modificarea prevăzută la alin. (3) se efectuează cu notificarea prealabilă a APIA.(5) Notificarea, însoțită de un memoriu justificativ, trebuie depusă de către beneficiar la centrul județean și/sau al municipiului București al APIA anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a măsurii, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020.2. În anexă, la punctul 2, după subpunctul 2.4 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 2.4.1-2.4.3, cu următorul cuprins:2.4.1. Prin excepție de la prevederile subpct. 2.4, termenul maxim de execuție a programului de investiții poate fi prelungit cu maximum un an, dacă operațiunile planificate nu au putut fi finalizate conform graficului de realizare, datorită existenței unei situații excepționale cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19. 2.4.2. Modificarea prevăzută la pct. 2.4.1 se efectuează cu notificarea prealabilă a APIA.2.4.3. Notificarea, însoțită de un memoriu justificativ, trebuie depusă de către beneficiar la centrul județean și/sau al municipiului București al APIA anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a măsurii, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020.3. În anexă, la punctul 3, după subpunctul 3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1^1, cu următorul cuprins:3.1^1. Prin excepție de la prevederile subpct. 3.1, în cursul exercițiului financiar 2019-2020, contribuția Uniunii Europene este de maximum 60% din costurile eligibile, iar contribuția beneficiarilor este de minimum 40%.4. În anexă, după punctul 3.4 se introduce un nou punct, punctul 3.5, cu următorul cuprins:3.5. În cursul exercițiului financiar 2019-2020, în situația în care criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite efectuarea controalelor în teren, plata sprijinului solicitat în conformitate cu pct. 3.4 lit. b) se poate face pe baza verificării administrative și a prezentării de fotografii privind bunurile/finalizarea executării lucrărilor care fac obiectul cererii de plată. Inspecția la fața locului se va efectua la următoarea cerere de plată depusă de solicitant.5. În anexă, după punctul 6.5 se introduce un nou punct, punctul 6.5.1, cu următorul cuprins:6.5.1. Procentul de 60% prevăzut la art. 3^1 din ordin se completează în mod corespunzător în cadrul modelului cererii pentru acordarea sprijinului financiar, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul VOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 și 36 bis din 14 ianuarie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 2, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) piață a unei țări terțe - regiune geografică sau administrativă dintr-o țară terță sau grupul țintă vizat;j) subcontractant - operator economic specializat pe un sector de activitate, furnizor direct de bunuri sau prestator direct de servicii căruia i se poate încredința de către beneficiar/organismul de punere în aplicare implementarea în totalitate sau parțial a unei acțiuni din programul de informare sau promovare a vinurilor, cu excepția coordonării tehnice și financiare a programelor.2. În anexa nr. 1, la articolul 4 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) categoriile de vinuri prevăzute la pct. 1-9, 15 și 16 din partea a II-a a anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013.3. În anexa nr. 1, după articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 6^1 și 6^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Prin excepție de la prevederile art. 6, contribuția Uniunii Europene pentru programele de promovare a vinurilor în țări terțe este de maximum 60% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar contribuția beneficiarilor este de minimum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile.  +  Articolul 6^2Procentul menționat la art. 6^1 și categoria de vin vizată prin program se completează în mod corespunzător în cadrul contractului privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.4. În anexa nr. 1, la articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), durata acordării sprijinului unui beneficiar care vizează o țară terță sau o piață dintr-o țară terță poate fi prelungită dincolo de perioada de cinci ani, dar fără a se depăși data de 15 octombrie 2023 inclusiv, iar solicitarea de prelungire trebuie să fie justificată în ceea ce privește efectele programelor.5. În anexa nr. 1, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^1(1) Pentru implementarea programului, beneficiarul/organismul de punere în aplicare poate să atribuie contracte care acoperă executarea anumitor acțiuni din program. (2) Atribuirea contractelor menționate la alin (1) se face asigurând cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai mic preț, după caz. În acest sens, beneficiarul/organismul de punere în aplicare trebuie să evite apariția oricărui conflict de interese.6. În anexa nr. 1, la articolul 12, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2)-(4), beneficiarul unui program de promovare a vinurilor în țări terțe, aflat în desfășurare, poate schimba piața de destinație chiar dacă schimbarea afectează obiectivele generale ale programului.(8) În situația prevăzută la alin. (7), modificarea nu necesită aprobarea prealabilă, ci doar notificarea A.P.I.A., transmisă de către beneficiari cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea primei acțiuni pe noua piață, cu prezentarea noului calendar al acțiunilor și a descrierii acestora.(9) Pentru beneficiarii care decid să facă modificări ale acțiunilor aprobate și notifică A.P.I.A. cu privire la schimbarea pieței de destinație a programului potrivit alin. (8) se efectuează plata sprijinului pentru acțiunile individuale care au fost deja puse în aplicare, în cadrul respectivului program, dacă acestea au fost puse în aplicare integral și au făcut obiectul unor controale administrative și, după caz, la fața locului, în conformitate cu dispozițiile privind controlul.7. În anexa nr. 2, la articolul 2, după punctul 2.3 se introduce un nou punct, punctul 2.3^1, cu următorul cuprins:2.3^1. Prin excepție de la prevederile pct. 2.3 implementarea unui program în derulare poate fi suspendată temporar de beneficiar prin notificare adresată A.P.I.A. însoțită de documente justificative, iar durata contractului poate fi prelungită, la solicitarea beneficiarului, cu durata suspendării.8. În anexa nr. 2, la articolul 4, punctul 4.2 se modifică și va avea următorul cuprins:4.2. Beneficiarul execută integral acțiunile programului de informare/promovare sau prin unul sau mai multe organisme de punere în aplicare, conform documentului de aprobare/ modificare a programului de informare/promovare și/sau prin subcontractanți. Atribuirea contractelor care acoperă executarea anumitor acțiuni din program se face asigurând cel mai bun raport calitate/preț sau cel mai mic preț, după caz, iar beneficiarul/organismul de punere în aplicare trebuie să evite apariția oricărui conflict de interese.9. În anexa nr. 2, la articolul 4, după punctul 4.2 se introduce un subpunct, subpunctul 4.2.1, cu următorul cuprins:4.2.1. În cazul subcontractării, pct. 4.3 și 4.4 se aplică mutatis mutandis.10. În anexa nr. 2, la articolul 13, după punctul 13.4 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 13.5-13.8, cu următorul cuprins:13.5. Prin excepție de la prevederile pct. 13.4, implementarea acțiunilor în derulare poate fi suspendată temporar prin notificare transmisă de beneficiar către A.P.I.A., însoțită de documente justificative. Notificarea cuprinde: acțiunile pentru care se suspendă implementarea, motivele suspendării și data anticipată a reluării implementării acțiunilor.13.6. Implementarea acțiunilor vizate se suspendă de la data trimiterii notificării de către beneficiar. 13.7. De îndată ce situația permite reluarea punerii în aplicare, beneficiarul trebuie să notifice A.P.I.A. și să solicite modificarea contractului prin act adițional pentru a se stabili data la care va fi reluată implementarea acțiunilor, cu prelungirea corespunzătoare a duratei programului cu durata suspendării implementării acestuia și pentru a se opera alte schimbări necesare adaptării programului la noua situație. 13.8. Suspendarea încetează de la data intrării în vigoare a actului adițional de prelungire a duratei programului.11. În anexa nr. 3 la contractul prevăzut în anexa nr. 2, la litera B, după punctul B.7 - Cheltuieli cu onorariile organismului de punere în aplicare se introduce un nou punct, punctul B.8 - Cheltuieli cu subcontractarea, cu următorul cuprins:B.8. Cheltuieli cu subcontractareaPot fi prezentate fie drept cost de personal, facturat pe baza lucrărilor efectiv realizate, conform precizărilor de la pct. B.1 subpct. 1.1, situație în care costurile de transport, cazare și diurnă sunt supuse regulilor prevăzute la pct. B2, sau ca și cost al serviciului subcontractat, pe baza contractelor, facturilor și documentelor justificative menționate la lit. C - Prezentarea facturilor și a documentelor justificative.  +  Articolul VI(1) Prevederile art. II pct. 3 și ale art. IV pct. 3 se aplică programelor de restructurare/reconversie și de investiții aprobate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv.(2) Prevederile art. V pct. 2 se aplică programelor de promovare selectate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și pentru care se încheie contractul de finanțare cu Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură până la data de 2 februarie 2021 inclusiv și care vizează categoriile de vinuri prevăzute la punctele 1-9, 15 și 16 din partea a II-a a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.  +  Articolul VIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Nechita-Adrian Oros
    București, 5 iunie 2020.Nr. 155.----