ORDIN nr. 1.078 din 12 iunie 2020privind măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 13 iunie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.866 din 12.06.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere:– art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– art. 9 pct. 6^1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare;– art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear, prevăzute în anexă.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, cabinetele medicale de medicină fizică și reabilitare, unitățile sanitare cu paturi, sanatoriile, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Nerespectarea prevederilor anexei se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 12 iunie 2020.Nr. 1.078.  +  ANEXĂMASURInecesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratamentbalnear