ORDIN nr. 4.440 din 2 iunie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 10 iunie 2020  Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 41 și 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale nr. 4.916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 29 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot susține probele examenului în etapa specială, conform Calendarului de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020.(3^2) Candidaților din categoriile enumerate la alin. (3^1), care au participat la una sau mai multe dintre probele de examen, dar care nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele susținute în etapa anterioară, desfășurate în perioada 15-18 iulie 2020.2. Anexa „Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020“ se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 2 iunie 2020.Nr. 4.440.  +  ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 4.916/2019)
  CALENDARUL
  de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020
  2-5 iunie 2020Înscrierea la evaluarea națională
  15 iunie 2020Limba și literatura română - probă scrisă
  17 iunie 2020Matematică - probă scrisă
  18 iunie 2020Limba și literatura maternă - probă scrisă
  22 iunie 2020 (până la ora 14,00)Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  22 iunie (ora 16,00-ora 19,00)-23 iunie (ora 8,00-ora 12,00)Depunerea contestațiilor
  23-26 iunie 2020Soluționarea contestațiilor
  27 iunie 2020Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
  Etapa specială 
  22-26 iunie 2020Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale (Se pot înscrie numai candidații care, conformcertificatului medical prezentat, nu s-au putut înscrie în perioada 2-5 iunie 2020.)
  29 iunie 2020Limba și literatura română - probă scrisă
  30 iunie 2020Matematică - probă scrisă
  1 iulie 2020Limba și literatura maternă - probă scrisă
  2 iulie 2020Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (ora 12,00) Depunerea contestațiilor (orele 14,00-20,00)
  3 iulie 2020Rezolvarea contestațiilor
  4 iulie 2020Afișarea rezultatelor finale (după ora 12,00)
  NOTĂ:La solicitarea comisiilor județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.
  -----