HOTĂRÂRE nr. 427 din 27 mai 2020pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 3 iunie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La punctul 4.1.a), b)1, după paragraful final al subpunctului 4 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins: În cazul în care emisiunea certificatelor de trezorerie cu discont denominate în valută a fost adjudecată cu o rată a discontului negativă, diferența dintre valoarea nominală totală adjudecată și volumul total al cererii adjudecate este valoarea discontului negativ și reprezintă primă care se înregistrează ca o cheltuială negativă a bugetului de stat. Echivalentul în lei obținut din vânzarea valutei reprezentând discontul negativ încasat, la cursul publicat de BNR în ziua lucrătoare anterioară datei efectuării operațiunii de schimb valutar, reprezintă cheltuială negativă și se va înregistra în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.03 «Prime la emisiunea titlurilor de stat2. După punctul 4.1.i) se introduce un nou punct, punctul 4.1.f), cu următorul cuprins:4.1.f) Procedura pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru, se realizează în funcție de calitatea ce revine României, prin Ministerul Finanțelor Publice în cadrul acestora, respectiv împrumutat și/sau garant, după cum urmează:1. În cazul în care României, prin Ministerul Finanțelor Publice, îi revine calitatea de împrumutat se parcurg, în mod similar, etapele prevăzute la pct. 4.1.a), b)3.2. În cazul în care României, prin Ministerul Finanțelor Publice, îi revine calitatea de garant se parcurg următoarele etape:2.1. Ministerul Finanțelor Publice elaborează și supune aprobării Guvernului un memorandum cu privire la Acordul de principiu pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru.2.2. În baza aprobării memorandumului de la subpct. 2.1, Ministerul Finanțelor Publice elaborează împreună cu ministerele de resort implicate, după caz, și supune aprobării Guvernului un memorandum privind mandatul negocierii documentelor aferente participării la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru. Acesta include, printre altele, propunerile de negociere a principalelor elemente tehnice, precum și, după caz, elemente legate de componența delegației părții române participante la negocieri. La memorandum se anexează proiectul documentelor care fac obiectul negocierii, cum ar fi acordul de garanție, indiferent de denumirea acestora, atât în limba română, cât și în limba de circulație internațională în care se vor încheia.2.3. În funcție de specificul mecanismului de garantare sau instrumentului de finanțare instituit la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru, memorandumurile prevăzute la subpct. 2.1 și 2.2 pot face obiectul unui singur memorandum.2.4. Negocierea se desfășoară în conformitate cu mandatul aprobat și poate fi efectuată direct prin teleconferință/ videoconferință sau prin corespondență, inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare. În cazul în care, potrivit specificului finanțatorului ca urmare a negocierii se încheie o minută a negocierii, aceasta este semnată de reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, care conduce delegația română.2.5. După finalizarea negocierilor, Ministerul Finanțelor Publice elaborează împreună cu ministerele de resort implicate, după caz, un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere, a semnării documentelor negociate și, după caz, aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării acestora. La memorandum se anexează forma negociată a documentelor, cum ar fi, dar fără a se limita la, acordul de garanție, indiferent de denumirea acestora, atât în limba română, cât și în limba de circulație internațională în care acesta se va încheia. Memorandumul se supune aprobării Guvernului.2.6. Dacă finanțatorul solicită în mod expres emiterea deplinelor puteri de către Ministerul Afacerilor Externe, în vederea semnării documentelor negociate de către reprezentantul autorizat al României, memorandumul de la subpct. 2.5 se supune și aprobării Președintelui României.2.7. În mod excepțional, datorită urgenței semnării documentelor negociate și numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al acestora nu conține diferențe substanțiale de fond față de propunerea de text a părții române referitoare la conținutul inițial al documentelor, se poate elabora un memorandum comun pentru acordul de principiu, aprobarea negocierii și a semnării, prevăzute la subpct. 2.1, 2.2 și 2.5.2.8. Dacă în procesul de avizare/aprobare a memorandumului de la subpct. 2.5 sunt formulate observații cu privire la elementele și/sau documentele negociate, Ministerul Finanțelor Publice:a) poate relua procesul de negociere, dacă apreciază ca pertinente observațiile; saub) înaintează Secretariatului General al Guvernului o notă justificativă, cuprinzând argumentele neacceptării, totale sau parțiale, a observațiilor sau a avizului negativ, urmând ca Guvernul să aprobe semnarea ori să decidă reluarea negocierilor.2.9. Documentele semnate aferente participării la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru se aprobă conform prevederilor legale în vigoare aplicabile. Actul normativ de aprobare va fi însoțit de traducerea autorizată în limba română a acestor documente efectuată de către o firmă autorizată, angajată în condițiile legii de Ministerul Finanțelor Publice.2.10. Documentele aferente participării la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru intră în efectivitate după aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României a actului normativ inițiat conform subpct. 2.9 și/sau conform prevederilor acestora.2.11. Aplicarea prezentei proceduri se face cu luarea în considerare a specificului fiecărui finanțator extern și/sau de specificul documentelor. Procedura aplicabilă în vederea solicitării acordului de principiu, aprobării notei-mandat de negociere, aprobării rezultatelor negocierii, precum și eliberării deplinelor puteri în vederea semnării documentelor aferente participării la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru, care sunt considerate tratate, este conformă cu cea prevăzută de Legea nr. 590/2003 privind tratatele.2.12. Documentele aferente participării la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru se modifică în conformitate cu prevederile acestora și ale actului normativ de aprobare.3. După punctul 5.13 se introduce un nou punct, punctul 5.14, cu următorul cuprins:5.14. Garanția pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru se asimilează finanțărilor contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, pentru finanțarea deficitului bugetului de stat, refinanțarea datoriei publice și rambursarea anticipată și reprezintă capital.5.14.1. Obligațiile de plată aferente garanției pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru se achită conform pct. 5.3.2, indiferent că reprezintă plată totală sau parțială în contul acestei garanții.5.14.2. Pentru asigurarea resurselor necesare acoperirii obligațiilor de plată aferente garanției de la pct. 5.14 se menține o rezervă minimă în disponibilul în valută existent în contul Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, în funcție de condițiile de pe piețele financiare corelat cu obiectivele privind managementul datoriei publice.5.14.3. Sumele recuperate potrivit mecanismelor de garantare sau instrumentelor de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru și care revin României în calitate de parte la acestea se virează în contul de valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României și, în funcție de mecanismul utilizat prevăzut la pct. 5.3.2, reîntregesc și/sau majorează disponibilul în valută existent în acest cont, după caz.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 27 mai 2020.Nr. 427.-----