ORDIN nr. 743/2.802/2020privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII SI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 743 din 31 martie 2020
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 2.802 din 31 martie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020  Având în vedere:– prevederile art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale și ministrul culturii emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii si protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
   +  AnexăCătreAgenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ......................................../Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul(a), ,.................................................., cu domiciliul în localitatea .................................., str. .......................................... nr. ......., județul .........................../municipiul .........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ........................................., telefon ............................, e-mail ..........................., vă solicit acordarea indemnizației aferente perioadei ........................................, ca urmare a întreruperii activității, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, în contul ............................................., al cărui titular sunt, deschis la ......................................Anexez următoarele documente:[ ] copie a actului de identitate;[ ] copie după un contract de drepturi de autor și drepturi conexe din ultimele 9 luni, anterior declanșării stării de urgență;[ ] copie după extrasul de cont[ ] declarația pe propria răspundereData .......................................Numele și prenumele (în clar) .........................................Semnătura ..................................CătreAgenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ......................................../Municipiului BucureștiDECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul(a), ......................................, cu domiciliul în localitatea ..............................., str. ................................. nr. ......., județul ......................./municipiul ........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ..... nr. ......., CNP ..................................., telefon ....................., e-mail ....................,cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în ultima lună, anterior declanșării epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, am obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe și mă aflu în imposibilitatea de a-mi desfășura activitatea.
  Data .......................................
  Numele și prenumele (în clar) .........................................
  Semnătura ..................................
  (la 04-06-2020, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.017 din 2 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 04 iunie 2020 )