HOTĂRÂRE nr. 389 din 14 mai 2020privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Bisericii Unitariene Maghiare asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru trecerea acestuia din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 20 mai 2020  Având în vedere Decizia civilă nr. 618 din 28.06.2016 a Curții de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și familie, în Dosarul nr. 28.867/3/2012*(893/2016), definitivă și irevocabilă,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 869 și art. 874 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 288, art. 297 alin. (1) lit. a) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă dreptul de folosință gratuită al Bisericii Unitariene Maghiare asupra imobilului prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 875/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 1, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Biserica Unitariană Maghiară, Secretariatul de Stat pentru Culte și Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, după achitarea prealabilă de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ a sumei de 587.958,51 lei, inclusiv TVA, Bisericii Unitariene Maghiare.  +  Articolul 4În anexa nr. 3 „Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, după numărul curent 55^7 se introduce un nou număr curent, numărul curent 55^8, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -
  „55^8Imobil - Str. Docenților nr. 20, sectorul 1540“
   +  Articolul 5Secretariatul General al Guvernului împreună cu Ministerul Finanțelor Publice operează modificările corespunzătoare în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Secretarul de stat pentru culte,
  Victor Opaschi
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 14 mai 2020.Nr. 389.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului asupra căruia încetează dreptul de administrare
  al Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare
  și care trece din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
  în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  Nr. MFPCodul de clasificațieAdresa imobilului care se transmitePersoana juridică în folosința gratuită a căreia se află imobilulPersoana juridică care are administrarea imobiluluiPersoana juridică căreia i se transmite imobilul în administrareCaracteristicile tehnice ale imobilului
  1650728.24.08București, Str. Docenților nr. 20, sectorul 1Biserica Unitariană Maghiară CIF4288322Secretariatul de Stat pentru CulteCIF 26429279Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, CUI 2351555Imobil, format din:- construcție S+P+2E, cu suprafață construită la sol de 282 mp + construcții anexă garaj în suprafață construită la sol de 20 mp- teren în suprafață de 540 mp cu nr. CF 261993Valoare de inventar a imobilului: 1.027.957,22 leiValoarea terenului: 987.496,27
  ----