DECRET nr. 393 din 23 decembrie 1980privind actualizarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie la unele produse agricole
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 115 din 26 decembrie 1980    În concordanta cu Legea privind actualizarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie şi de livrare a produselor către unităţile socialiste, precum şi a preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie în agricultura, se impune modificarea corespunzătoare a preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie în agricultura, care trebuie să reflecte costurile intervenite la combustibil şi energie, asigurarea rentabilitatii produselor agricole vegetale şi animale, unificarea preţurilor produselor agricole ale unităţilor agricole de stat cu cele practicate de unităţile agricole cooperatiste, întărirea autoconducerii şi autogestiunii şi aplicarea ferma a noului mecanism economico-financiar în activitatea tuturor unităţilor agricole.Totodată, actualizarea şi îmbunătăţirea corelării preţurilor la produsele agricole trebuie să asigure sporirea continua a producţiei agricole vegetale şi animale, stimularea unităţilor agricole de stat şi cooperatiste în scopul creşterii productivitatii muncii, reducerea cheltuielilor materiale pe unitatea de produs.Corespunzător prevederilor legii, diferenţele rezultate din majorarea preţurilor de contractare şi de producţie pe anul 1981 nu vor determina modificarea preţurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare, în vigoare pînă la 31 decembrie 1980, acestea urmând să fie suportate de la bugetul statului. Majorările de preţuri cu amănuntul la produsele agroalimentare se vor face eşalonat începînd cu anul 1982, pînă în anul 1985, în cadrul creşterii planificate de 6-8 la suta a indicelui de preţuri şi în strânsă corelare cu creşterea planificata a veniturilor populaţiei.În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Începînd cu data de 1 ianuarie 1981 preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie în agricultura se actualizează şi se corelează, în raport de costurile reale de producţie, de reducerea continua a acestora pe unitatea de produs şi de îmbunătăţirea rentabilizarii produselor vegetale şi animale, potrivit prevederilor prezentului decret.Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie la unele produse agricole vegetale, animale vii, produse animaliere şi păsări vii sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.Pentru animalele vii, produse animaliere şi păsări vii, preţurile intră în vigoare începînd cu data de 1 ianuarie 1981, iar pentru produsele vegetale se vor aplica începînd cu recolta anului 1981.  +  Articolul 2Corespunzător majorărilor de preţuri la produsele prevăzute în anexa nr. 1, se stabilesc preţuri de livrare la porumbul boabe şi orzul destinat producţiei de nutreturi combinate pentru unităţile agricole de stat, la soia boabe destinată întreprinderilor pentru industrializarea seminţelor oleaginoase şi la sroturi de soia livrate pentru furaje de întreprinderile pentru industrializarea seminţelor oleaginoase, potrivit anexei nr. 3.Preţurile stabilite potrivit alineatului precedent se vor aplica începînd cu livrările din recolta anului 1981.  +  Articolul 3Preţurile cu amănuntul la produsele agroalimentare, în vigoare pînă la 31 decembrie 1980, rămîn nemodificate, iar diferenţele care provin în anul 1981 din majorarea preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie acoperă de la bugetul de stat.Diferenţele ce urmează a fi suportate de la bugetul de stat, precum şi condiţiile în care vor fi finanţate întreprinderile respective, se vor stabili pînă la 31 ianuarie 1981, prin decret al Consiliului de Stat.Începînd cu anul 1982 majorările de preţuri cu amănuntul la produsele agroalimentare se vor face eşalonat în cadrul indicelui general de creştere a preţurilor şi tarifelor planificat pentru perioada 1981-1985 de la 6-8 la suta şi în strânsă corelatie cu creşterea planificata a veniturilor populaţiei.  +  Articolul 4Întreaga acţiune de actualizare şi imbunatatire a corelării preţurilor la produsele agricole, precum şi elaborarea şi aplicarea măsurilor pentru creşterea producţiei vegetale şi animale, reducerea cheltuielilor materiale şi de muncă pe unitatea de produs şi a celorlalte cheltuieli de producţie în agricultura, se desfăşoară sub îndrumarea şi controlul direct al Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 5Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta Consiliului de Miniştri, pînă la 15 februarie 1981, un program privind reducerea costurilor la staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, prin creşterea indicilor de utilizare intensiva şi extensiva a tractoarelor şi maşinilor agricole, dimensionarea cat mai judicioasă şi perfecţionarea organizării muncii formatiilor de lucru şi aplicarea acordului global, precum şi prin prestarea altor lucrări de către staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, pe perioadele cînd lucrările agricole nu asigura încărcarea la nivelul capacităţii mijloacelor fixe şi a personalului muncitor. Se vor stabili norme minimale pentru utilizarea tractoarelor, combinelor şi celorlalte maşini agricole, inclusiv pentru volumul de lucrări agricole şi alte categorii de lucrări, exprimate în număr de ore de funcţionare anual.Se vor lua măsurile necesare ca, în anul 1981, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii sa reducă costurile faţă de prevederile de plan cu cel puţin 1,6 miliarde lei, pentru a acoperi influentele din actualizarea preţurilor de producţie şi de livrare, în industrie, la combustibili, energie şi materialele cu care se aprovizioneaza.Pe baza costurilor reduse în urma măsurilor prevăzute în alineatele precedente, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta, pînă la aceeaşi dată, propuneri privind stabilirea unor tarife rentabile pentru lucrările ce le efectuează staţiunile pentru mecanizarea agriculturii.În funcţie de noile tarife pentru lucrările mecanice, precum şi de condiţiile agropedoclimatice, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta spre aprobare preţuri diferenţiate pe zone la grâu, porumb, floarea-soarelui şi alte produse vegetale.  +  Articolul 6Pînă la 1 februarie 1981 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta Consiliului de Miniştri un program de măsuri cu privire la: a) dotarea şi executarea lucrărilor de amenajări necesare fiecărui sistem de irigaţii pentru asigurarea bunei funcţionari a instalaţiilor de irigat, desecări şi apărarea împotriva inundaţiilor; b) termenele pînă la care se vor realiza productiile agricole, costurile şi ceilalţi indicatori de eficienta economică din studiile tehnico-economice aprobate pentru fiecare sistem; c) asigurarea cointeresarii întregului personal muncitor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul hidroamelioratii, retributia acestuia urmând să fie legată direct de realizarea şi depăşirea producţiei agricole în unităţile pe care le deservesc.  +  Articolul 7Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, consiliile populare, toate organele agricole au obligaţia sa acţioneze pentru aplicarea prevederilor legii cu privire la folosirea cat mai judicioasă a întregii suprafeţe arabile a tarii, amplasarea culturilor în funcţie de condiţiile pedoclimatice, vor organiza şi aplica tehnologiile stabilite cu privire la executarea araturilor şi efectuarea lucrărilor pregătitoare şi de fertilizare, respectarea normelor privind selecţionarea, tratarea seminţelor şi asigurarea densitatii, aplicarea tratamentelor şi efectuarea lucrărilor de întreţinere în timp optim şi de calitate corespunzătoare fiecărei zone naturale, ţinînd seama de stadiul de dezvoltare a vegetatiei, pentru recoltarea în perioada optima, folosind mijloacele mecanice cu randamente ridicate şi fără pierderi, vor sprijini şi acorda asistenţa tehnica tuturor unităţilor agricole pe parcursul executării lucrărilor.  +  Articolul 8Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va elabora, împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, pînă la 15 februarie 1981, un program de innoire a seminţelor şi materialului săditor din soiurile cele mai productive existente la nivel mondial. În cadrul acestei acţiuni se va acorda o atenţie deosebită soiurilor de legume, fructe, arbuşti fructiferi, care să asigure producţia necesară aprovizionarii populaţiei şi industriei alimentare pe o perioadă cat mai mare în timpul anului.În acest scop, se vor elabora norme tehnice cu privire la: a) executarea lucrărilor privind introducerea în cultura şi suprafeţele pe care vor fi amplasate noile soiuri, modul de acordare a asistenţei tehnice unităţilor agricole pentru obţinerea productiilor prevăzute la noile soiuri; b) cultivarea în aceeaşi unitate agricolă a mai multor soiuri care corespund zonei respective, pentru a diminua eventualele pierderi datorită condiţiilor de clima din anumiti ani; c) obligaţiile specialiştilor din unităţile producătoare de seminţe, material săditor şi animale de reproducţie şi cercetatorilor pentru aplicarea prevederilor legii privind acordarea retributiei acestora în funcţie de rezultatele ce se vor obţine în unităţile agricole, ca urmare a introducerii în producţie a noilor soiuri de seminţe şi rase de animale.  +  Articolul 9Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, consiliile populare şi conducerile unităţilor agricole socialiste vor asigura condiţii şi vor lua măsuri pentru realizarea bazei furajere proprii în fiecare unitate agricolă în concordanta cu structura pe specii, rase şi categorii de vîrsta a efectivelor de animale, pentru a se realiza producţia la nivelul prevăzut în fiecare unitate agricolă. Se va asigura necesarul total de unităţi nutritive, inclusiv furajele concentrate, şi se va constitui treptat şi o rezervă care să permită continuitatea proceselor de producţie în perioadele cu recolte mai slabe. În acest scop, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura suprafeţele pentru baza furajera, insamantarea şi regenerarea pasunilor cu plante bogate în conţinut de unităţi nutritive şi proteine pentru a se asigura o cantitate cat mai mare de furaje pe hectar. În asigurarea furajelor se vor utiliza toate resursele de care dispun unităţile agricole (coceni, paie, reziduuri de sfecla de zahăr, subproduse lactate etc.).  +  Articolul 10Pentru creşterea gradului de valorificare a materiei prime, diversificarea sortimentelor şi sporirea ponderii cantităţilor de produse de calitate superioară, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va întocmi şi supune spre aprobare Consiliului de Miniştri, pînă la data de 15 februarie 1981, programe concrete privind perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie, rationalizarea proceselor de producţie, creşterea productivitatii muncii şi reducerea costurilor de producţie pe unitatea de produs, în industria alimentara. Se vor lua măsuri pentru creşterea randamentelor, valorificarea superioară a pieilor, precum şi sporirea gradului de recuperare şi valorificare a subproduselor rezultate din prelucrarea materiilor prime agricole.  +  Articolul 11Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, consiliile populare şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum vor acţiona, potrivit legii, pentru asigurarea condiţiilor de creştere a producţiei vegetale şi animale în gospodăriile populaţiei şi, pe aceasta baza, acoperirea nevoilor de consum propriu, precum şi realizarea sarcinilor de plan de contractare şi livrare la fondul de stat.Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, vor elabora, pînă la 15 februarie 1981, programe de măsuri pentru reducerea cheltuielilor de circulaţie, în vederea sporirii eficientei activităţii de achizitionare a produselor agricole.  +  Articolul 12În anul 1981 diferenţele dintre preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie majorate potrivit prevederilor art. 1 şi preţurile în vigoare pînă la 31 decembrie 1980, precum şi primele la lapte, vor fi acoperite, de la bugetul statului, unităţilor socialiste care preiau produsele agricole de la producător la fondul de stat, precum şi unităţilor care valorifica direct din producţia proprie produse prelucrate sau neprelucrate către fondul de stat, potrivit normelor metodologice ce se vor transmite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.  +  Articolul 13Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri şi Ministerului Finanţelor, în cadrul indicelui mediu de creştere de 11,8 la suta, va putea majoră preţurile de producţie, de contractare şi de livrare la animalele de reproducţie, seminţe şi material săditor, precum şi preţurile cu amănuntul la seminţe şi material săditor, corespunzător majorărilor de preţuri prevăzute în prezentul decret. Majorarea preţurilor cu amănuntul se va face începînd cu anul 1982.  +  Articolul 14Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va stabili preţuri de producţie şi de livrare la produsele vegetale şi animale şi subprodusele acestora care se livreaza între unităţile agricole, precum şi între aceste unităţi şi producătorii individuali, în scop de producţie, prin corelare cu preţurile produselor similare.  +  Articolul 15Pentru prestaţiile privind lucrările de îmbunătăţiri funciare şi alte servicii din acest domeniu, precum şi pentru întreţinerea şi exploatarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanţi şi corectarea torenţilor, se vor aplica în continuare tarifele în vigoare la 31 decembrie 1980. Diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile planificate ale întreprinderilor de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare se va acoperi de la bugetul statului.  +  Articolul 16Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor face propuneri, pînă la data de 31 mai 1981, privind introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii de plan economici şi financiari, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1981. În acest scop, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta, pînă la 30 aprilie 1981, Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a indicatorilor economici şi financiari.  +  Articolul 17Consiliul de Miniştri organizează, controlează şi urmăreşte aplicarea prevederilor prezentului decret şi raportează Marii Adunări Naţionale şi Consiliului de Stat modul de îndeplinire a sarcinilor.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 19Prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. 4, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.--------Anexele nr. 1-3 sînt publicate în Buletinul Oficial nr. 115 din 26 decembrie 1980.  +  Anexa 4cuprinzînd actele normative şi prevederi din unele acte normative care se abroga1. Prevederile din Legea nr. 23/1976 privind organizarea producţiei de legume şi cartofi, precum şi valorificarea legumelor, cartofilor şi fructelor, referitoare la preţurile de contractate şi achiziţie, după cum urmează:- Art. 33. - privind limitele de preţuri la tomate, ardei, varza, ceapa uscata, cirese, visine, capsuni şi cartofi de toamna;- Art. 35. - preţurile de achiziţie la cartofii de toamna;- anexa nr. 1 - numărul curent 1 b, pentru tomatele sortate - perioadele după 1 iunie şi tomatele nesortate - toate perioadele; numărul curent 3, pentru varza alba - perioadele cuprinse între 16 aprilie - 30 iunie; numărul curent 4, pentru ardei gras de cimp - perioadele 1 iunie la 30 noiembrie; numărul curent 5 - pentru vinete - perioadele de la 1 iulie; numerele curente 6-11, pentru ceapa uscata, usturoi uscat, morcovi, patrunjel rădăcini, pastirnac, telina rădăcini, toate perioadele; numelele curente 13 a - mazare verde pastai, 14 b - fasole verde pastai alte soiuri, 15 a - castraveti de salata perioadele de la 16 mai pentru castraveti de salata din cimp; numărul curent 15 b - castraveti cornison, numărul curent 19 - capsuni perioadele de la 16 aprilie; numerele curente 20-22- coacaze negre, cirese şi caise; numărul curent 27 - visine;- anexa nr. 2 - preţurile de contractare la cartofii timpurii şi de vara şi la cartofii de toamna; gruparea soiurilor la cartofii de toamna, precum şi punctele 2, 6, 7 referitoare la cartofii de toamna;- anexa nr. 3 - numărul curent 8, 10 şi 13, preţurile limita de contractare la gulioare, praz şi spanac.2. Art. 25 alin. 2 şi 3 şi anexa nr. 2 din Legea nr. 13/1971 privind producerea, folosirea şi controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor, pentru producţia agricolă vegetala.3. Prevederile din anexa nr. 1, preţurile de contractare la nuci în coaja, la Decretul prezidential nr. 424/1979; prevederile din anexa nr. 1 pct. 1 c, perioada 1-31 octombrie, preţurile de contractare la tomate pentru salata, la Decretul Consiliului de Stat nr. 355/1979.4. Prevederile art. 1 din Decretul nr. 219/1973 privind îmbunătăţirea preţurilor de contractare la grîu şi porumb, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 10 aprilie 1973.5. Prevederile art. 10 şi anexa nr. 2 din Decretul nr. 380/1972 pentru organizarea achiziţionării de piei, publicat în Buletinul Oficial nr. 104 din 16 iulie 1973.6. Prevederile art. 1-7, anexele nr. 1 şi 2 şi preţurile de producţie ale unităţilor agricole de stat la pui de gaina din anexa nr. 10 la Decretul nr. 410/1973 privind îmbunătăţirea sistemului de contractare şi achiziţii la animale, păsări, peste şi oua, precum şi modificarea preţurilor cu amănuntul la carne, produse din carne, păsări, peste şi oua, publicat în Buletinul Oficial nr. 103 din 13 iulie 1973, cu modificările ulterioare.7. Art. 1 poziţiile 7 şi 9 din Decretul nr. 705/1973 privind stabilirea preţurilor de contractare la tutun.8. Art. 17 din Decretul prezidential nr. 5/1975 privind reasezarea preţurilor de producţie, precum şi a rabaturilor cormerciale la produsele de baza din ramura industriei alimentare.9. Decretul prezidential nr. 10/1976 privind modificarea anexei nr. 1 la Decretul prezidential nr. 5/1975 privind reasezarea preţurilor de producţie, precum şi a rabaturilor comerciale la produsele de baza din ramura industriei alimentare.10. Lista nr. 2 şi lista nr. 3 din anexa nr. 1 la Decretul prezidential nr. 35/1977 privind stabilirea preţurilor de contractare, achiziţie şi de producţie la ovine şi caprine vii, viţei sub 150 kg, lina, lapte de oaie şi seminţe de dovleac, precum şi a preţurilor cu amănuntul la carnea şi pastrama de ovine şi caprine, brînzeturile din lapte de oaie, ulei de seminţe de dovleac, precum şi la covoare din lina şi lina în amestec lucrate mecanic.11. Preţurile de producţie şi de livrare la porumb boabe şi orz stabilite pentru întreprinderile agricole de stat la pct. B din anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 251/1977 privind competenţa de stabilire a retetelor de fabricaţie şi a preţurilor de livrare la nutreturile combinate, precum şi stabilirea tarifelor la unele operaţiuni şi preţurilor de livrare la materii prime destinate producţiei acestor nutreturi.12. Decretul Consiliului de Stat nr. 23/1980 pentru modificarea art. 4 din Decretul nr. 410/1973 privind îmbunătăţirea sistemului de contractare şi achiziţii la animale, păsări, peste şi oua, precum şi modificarea preţurilor cu amănuntul la carne, produse din carne, păsări, peste şi oua, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 28 ianuarie 1980.13. Preţurile de baza prevăzute în anexele nr. 1-4 la Decretul Consiliului de Stat nr. 43/1976 privind regimul preţurilor pentru materialul de reproducţie la animale, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 15 martie 1976.14. Prevederile de la pct. 1 lit. b), pct. 4 lit. c) din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 511/1963 privind sistemul de contractare şi achiziţii de animale, republicată în Buletinul Oficial nr. 117 din 2 octombrie 1970.15. Pct. 2 şi 6 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 207/1964 privind reglementarea contractării sfeclei de zahăr, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 15 din 17 aprilie 1964.16 Pct. 1 capitolul A lit. a) şi capitolul B lit. a) alin. 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 739/1964 pentru modificarea art. 3 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 207/1964 privind reglementarea contractării sfeclei de zahăr, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 45 din 9 octombrie 1964.17. Prevederile pct. 1-3 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 14/1965 privind aplicarea preţurilor de contractare prevăzute de Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 511/1963 şi livrărilor de animale efectuate de organizaţiile agricole de stat, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 1 din 13 ianuarie 1965.18. Prevederile art. 2 şi 3 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 415/1965 privind regimul de cumpărare la lapte şi la produse lactate, republicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 27 octombrie 1970, cu modificările ulterioare.19. Art. 5 şi anexa nr. 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 571/l965, republicată în Buletinul Oficial nr. 107/1970, privind regimul de contractare şi achiziţie, regimul de livrare de către întreprinderile pentru valorificarea cerealelor, subordonate Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, precum şi preţurile cu amănuntul la grîu, secara şi porumb.20. Anexa nr. 1, poziţiile 1, 3, 4, 5, 8, 9 şi 10, preţurile de contractare şi condiţiile de calitate şi lit. A; anexa nr. 2 lit. A alin. 1, lit. C şi E din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 572/1965, republicată în Buletinul Oficial nr. 108/1970, privind regimul de contractare şi achiziţie la floarea-soarelui, fasole, orz, orzoaica, orez, mazare şi alte produse agricole vegetale, preţurile de livrare ale întreprinderilor pentru valorificarea cerealelor, subordonate Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, pentru aceste produse, precum şi preţurile cu amănuntul la linte orz şi ovaz.21. Art. 1, 3, 4 alin. 3 şi 4, art. 5-10, anexa nr. 1, poziţiile 1-4, 7, 8, 10-12 şi lit. e) din nota, din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 997/1967, republicată în Buletinul Oficial nr. 109/1970, privind stabilirea preţurilor la unele produse agricole vegetale livrate întreprinderilor pentru valorificarea cerealelor, subordonate Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, de către unităţile agricole de stat.22. Art. 1 alin. 1 şi 2 şi art. 2 şi poziţia nr. 1 din anexa din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 122/1967 privind stabilirea preţurilor la unele produse agricole vegetale şi animale ce se livreaza între organizaţiile agricole de stat.23. Art. 4 şi pct. 1 din anexa, preţurile de cumpărare la gîşte, din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 3131/1967 privind contractarea şi achiziţionarea de gîşte, preţurile de cumpărare la gîşte, pene şi ficat de gisca, precum şi preţurile cu amănuntul pentru carnea de gisca, publicată în Buletinul Oficial nr. 111 din 26 decembrie 1967.24. Art. 1 precum şi preţurile de livrare şi condiţiile de calitate din anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2027/1969 privind stabilirea preţurilor pentru boabe de soia şi sroturi macinate de soia, publicată în Buletinul Oficial nr. 113 din 13 octombrie 1969.25. Art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 661/970 privind unele măsuri de stimulare a creşterii bovinelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 63 din 15 iunie 1970, cu excepţia primei care se acordă membrilor cooperatori şi producătorilor individuali pentru fiecare juninca, la prima fatare.26. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1710/1971 privind contractarea şi achiziţionarea tineretului bubalin.27. Anexa nr. 1, pct A, preţuri de contractare, lit. a) şi b); anexa nr. 2 preţurile de contractare la tulpinele de în cu capsule şi alin. 3; anexa nr. 3 pct. 1 alin 1 şi 2 şi pct 2. din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 58/1972 privind îmbunătăţirea preţurilor de cumpărare la unele produse agricole.28. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 608/1972 pentru modificarea hotărîrilor Consiliului de Miniştri nr. 122/1967 şi nr. 997/1967.29. Art. 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1045/1973 privind modificarea regimului de contractare şi de livrare a seminţelor de ricin şi stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare a uleiurilor de ricin, publicată în Buletinul Oficial nr. 129 din 18 august 1973.30. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 827/1974 pentru modificarea Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 661/1970 privind unele măsuri de stimulare a creşterii bovinelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 99 din 20 iulie 1974.31. Anexa nr. 1 pct. VI, poziţia 9, anexa nr. 2, poziţiile 9, 10 şi 12 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 8/1975 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la produsele din ramura industriei alimentare, precum şi a preţurilor de livrare la produsele agricole vegetale.32. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 319/1975 privind acordarea unui spor de preţ la ovinele adulte destinate exportului, publicată în Buletinul Oficial nr. 36 din 10 aprilie 1975.33. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 6611976 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la srotul furajer de soia cu un conţinut ridicat de proteine.34. Art. 6 alin. 1 şi anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 780/1972 privind contractarea, preluarea, condiţionarea, valorificarea şi controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor în Republica Socialistă România.---------