ORDIN nr. 1.256 din 5 mai 2020pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 19 mai 2020    Având în vedere dispozițiile art. 4 lit. d) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 lit. b), art. 6 alin. (2) lit. a) și art. 7 lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) copii ale diplomelor, certificatelor sau titlurilor care atestă pregătirea profesională în domeniul de specialitate, însoțite de documentul privind curricula școlară și documentul care atestă autorizarea sau dreptul de a realiza lucrări de specialitate a căror recunoaștere se solicită. În cazuri justificate, ANCPI poate solicita Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) informații suplimentare cu privire la actele de studii supuse recunoașterii.2. La anexa nr. 2 model B - Cerere pentru recunoașterea autorizării persoanelor fizice, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. diplome de studii, certificate sau titluri care atestă pregătirea profesională în domeniul de specialitate, însoțite de documentul privind curricula școlară și documentul care atestă autorizarea sau dreptul de a realiza lucrări de specialitate a căror recunoaștere se solicită, în copie;  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Alexandru Laurențiu Blaga
    București, 5 mai 2020.Nr. 1.256.-----