ORDIN nr. 4.248 din 13 mai 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020



  Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 2 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020;– prevederile art. 49 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2020 pentru încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României;– prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 29 august 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020 privind aprobarea programelor pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: (3) Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv «COVID-19» susțin probele de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a conform unei proceduri speciale elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.(4) Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale de susținere a probelor cu subiectul de rezervă se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa la prezentul ordin.3. La articolul 5 alineatul (4), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) ștampila-tip pentru unitățile de învățământ/centrele de examen în care se organizează probe scrise pentru evaluarea națională: «Evaluare Națională 2020 - C.E.»;b) ștampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: «Evaluare Națională 2020 - C.Z.E.4. La articolul 6, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: (7) Tragerea la sorți se efectuează în sistem de videoconferință cu participarea reprezentanților organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai organizațiilor de părinți reprezentative, ai consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-mediei.(8) Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la videoconferința organizată pentru tragerea la sorți.5. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/ reprezentanții legali ai acestuia.6. La articolul 11, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins: (10) Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.7. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă. 8. Anexa „Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019 -2020“ se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, precum și Direcția generală economică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 13 mai 2020.Nr. 4.248.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 4.916/2019
  CALENDARUL
  de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020
  2-5 iunie 2020Înscrierea la evaluarea națională
  15 iunie 2020Limba și literatura română - probă scrisă
  17 iunie 2020Matematica - probă scrisă
  18 iunie 2020 Limba și literatura maternă - probă scrisă
  22 iunie 2020 (până la ora 14,00)Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  22 iunie (ora 16,00-ora 19,00) - 23 iunie (ora 8,00-ora 12,00)Depunerea contestațiilor
  23-26 iunie 2020Soluționarea contestațiilor
  27 iunie 2020Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
  NOTĂ: La solicitarea comisiilor județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din propria inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.
  -----