DECRET nr. 95 din 29 iulie 1975privind trimiterea la studii, doctorat şi specializare în străinătate
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 83 din 30 iulie 1975    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Trimiterea la studii în străinătate  +  Articolul 1Studenţii cetăţeni români pot fi trimişi la studii în străinătate în conformitate cu prevederile acordurilor guvernamentale încheiate cu alte state sau cu organizaţii internaţionale, pentru: a) pregătirea în domenii în care nu se poate asigura studiul în ţara; b) însuşirea unor limbi străine pentru care nu se poate asigura pregătirea în ţara.  +  Articolul 2Trimiterea la studii în străinătate se face la propunerea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale care au în subordonare instituţii de învăţămînt superior, cu avizul Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.  +  Articolul 3Selecţia studenţilor va avea loc prin concurs organizat anual de către Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului.La concurs se pot prezenta studenţii anului I, precum şi cei care au fost admişi în învăţămîntul superior.  +  Capitolul 2 Trimiterea la doctorat în străinătate  +  Articolul 4Cetăţenii români pot să efectueze doctoratul în străinătate în conformitate cu prevederile acordurilor guvernamentale încheiate cu alte state sau cu organizaţii internaţionale, în domenii tehnico-ştiinţifice care prezintă un interes deosebit pentru economia naţionala şi pentru care nu exista posibilităţi de pregătire în ţara.  +  Articolul 5Trimiterea la doctorat în străinătate se face la propunerea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului şi institutelor centrale de cercetare, academiilor de ştiinţe ori institutelor de cercetare de profil, cu avizul Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.  +  Articolul 6Selecţia doctoranzilor se face dintre cercetători, proiectanţi, specialişti din producţie, cadre didactice şi va avea loc prin concurs organizat anual de către Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului împreună cu institutele centrale de cercetare, academiile de ştiinţe şi institutele de cercetare de profil.  +  Capitolul 3 Trimiterea la specializare în străinătate  +  Articolul 7Cetăţenii români pot fi trimişi la specializare în străinătate pe baza: a) acordurilor şi contractelor economice sau convenţiilor de cercetare încheiate cu parteneri din străinătate; b) prevederilor din programele de schimburi ştiinţifice, tehnice şi culturale convenite cu alte state sau organizaţii internaţionale şi naţionale.  +  Articolul 8Trimiterea la specializare în străinătate se face la propunerea Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate.  +  Articolul 9Selecţia candidaţilor pentru specializare în străinătate se face prin concurs, dintre cadrele din producţie, cercetare, proiectare şi învăţămînt.  +  Articolul 10Se considera trimiteri la specializare, în sensul prezentului decret, acţiunile a căror durata totală în cursul unui an este mai mare de 3 luni.  +  Capitolul 4 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 11Pentru trimiterea la studii, doctorat şi specializare se întocmesc planuri de perspectiva pe o durată de 3-5 ani şi planuri anuale, care vor cuprinde numărul bursierilor, domeniile şi specialitatile, precum şi ţările unde aceştia vor fi trimişi.  +  Articolul 12Planurile de perspectiva şi anuale se întocmesc de Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului pentru trimiterile la studii şi doctorat şi de Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie pentru trimiterile la specializare în străinătate.  +  Articolul 13Pentru trimiterea la studii, doctorat şi specializare în străinătate se vor elabora norme de către Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului împreună cu Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, care să reglementeze condiţiile de concurs cu privire la pregătirea profesional-ştiinţifică, cunoaşterea limbii străine sau a unei limbi de circulaţie internationala şi criteriile social-politice.  +  Articolul 14Pentru participarea la concurs, candidaţii vor fi recomandaţi de colectivul în care muncesc sau urmează studiile.  +  Articolul 15Cetăţenii români care beneficiază de burse pentru studii, doctorat şi specializare în străinătate, în condiţiile prezentului decret, vor încheia, înaintea plecării în străinătate, un contract sau un act adiţional la contractul de muncă cu unitatea socialistă din care provin, în care se vor prevedea obligaţiile părţilor.  +  Articolul 16Persoanele trimise la studii, doctorat şi specializare în străinătate beneficiază de drepturile de şcolarizare, întreţinere şi transport în conformitate cu prevederile din acordurile guvernamentale şi cu respectarea normelor legale; în perioada în care se afla în străinătate nu primesc alte drepturi materiale în ţara.  +  Articolul 17Pentru persoanele încadrate în munca la data trimiterii în străinătate, perioada doctoratului sau specializării în străinătate se considera vechime în funcţie şi în specialitate, precum şi vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate.Pe această perioadă persoanele în cauza sînt considerate în concediu fără plata la unitatea din ţara de la care provin; pe posturile ocupate de aceştia pînă la trimiterea în străinătate pot fi încadrate temporar alte persoane.  +  Articolul 18În cazul celor trimişi în străinătate ca angajaţi, în scopul specializării, sau la stagii de lucru, se aplică prevederile Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români care realizează venituri în valută.  +  Articolul 19Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 56/1970 privind bursele şi alte forme de sprijin material ce se pot acorda cetăţenilor români trimişi în alte tari pentru studii de învăţămînt superior sau pentru obţinerea de titluri ştiinţifice şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1664/1955 privind drepturile personalului care urmează cursuri de specializare în ţara cu scoatere din producţie se abroga.Cetăţenii români aflaţi în prezent la studii sau doctorat în străinătate pe cheltuiala statului îşi vor continua studiile, beneficiind de bursele şi celelalte drepturi materiale acordate în condiţiile prevederilor Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 56/1970, cu modificările ulterioare, pînă la încheierea studiilor aprobate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România---------