DECRET nr. 38 din 19 februarie 1977privind reorganizarea Centralei pentru legume şi fructe şi a activităţii de cercetare şi inginerie tehnologică, îndrumare a legumiculturii, floriculturii, pomiculturii şi culturii cartofului precum şi modificarea normelor unitare de structura pentru activitatea de producere, industrializare şi valorificare a legumelor şi fructelor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 14 din 21 februarie 1977  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 martie 1977 se înfiinţează Trustul de cercetare, inginerie tehnologică, proiectare şi producţie pomicola - Trustul pomiculturii -, cu sediul în Pitesti-Maracineni, judeţul Arges, în cadrul Centralei pentru legume şi fructe de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin integrarea activităţii Institutului de cercetări pentru pomicultura Maracineni-Pitesti, care îşi încetează activitatea.Trustul pomiculturii funcţionează pe principiul gestiunii economice, cu personalitate juridică, asimilat cu direcţiile tehnice şi de producţie din centrale, şi se organizează potrivit prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, avînd în subordine directa staţiunile de cercetare şi producţie pomicola.  +  Articolul 2Trustul pomiculturii îndeplineşte funcţia de organ unic de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică, proiectare şi pentru organizarea activităţii de producţie pomicola în toate unităţile socialiste şi gospodăriile populaţiei, avînd ca obiectiv principal realizarea programului de dezvoltare a pomiculturii, în care scop: a) răspunde nemijlocit de întreaga activitate de organizare a producţiei de fructe; b) efectuează cercetări privind ameliorarea speciilor pomicole, stabilirea tehnologiilor şi mecanizarea în pomicultura; c) asigura contra cost, prin unităţi proprii, materialul săditor, conform programului de dezvoltare a pomiculturii; d) elaborează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de dezvoltare în pomicultura, fiind singurul organ autorizat pentru aceasta activitate; e) răspunde de realizarea planului de plantari şi modernizări ale livezilor, organizează aplicarea tehnologiilor avansate în producţia pomicola; f) executa contra cost, prin mijloace proprii, lucrări de înfiinţare şi modernizare a plantaţiilor pomicole la unităţi socialiste şi gospodăriile populaţiei; g) stabileşte măsuri tehnice obligatorii privind plantaţiile pomicole pentru toate unităţile socialiste, indiferent de subordonare, precum şi pentru gospodăriile populaţiei; controlează şi urmăreşte respectarea acestora; h) asigura şi ia măsuri pentru aplicarea legii pomiculturii, a prevederilor legii fondului funciar în domeniul pomiculturii, ale legii privind organizarea producţiei de legume şi cartofi, precum şi valorificarea legumelor, cartofilor şi fructelor; i) îndrumă tehnic asociaţiile intercooperatiste cu profil pomicol şi asociaţiile producătorilor pomicoli individuali; j) coordonează şi urmăreşte aprovizionarea cu îngrăşăminte chimice, pesticide, precum şi alte materiale necesare procesului de producţie pentru întreaga pomicultura; k) stabileşte sistemul de maşini pentru mecanizarea pomiculturii, urmăreşte omologarea, asimilarea şi fabricarea maşinilor şi tractoarelor corespunzătoare; l) efectuează cercetări proprii privind mecanizarea în pomicultura şi realizează în serii mici unele utilaje specifice; m) stabileşte necesarul şi urmăreşte aprovizionarea cu tractoare şi maşini specifice tehnologiei pomicole a unităţilor de producţie pomicola, precum şi a staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii; n) organizează apărarea pe zone în bazine pomicole împotriva brumelor, ingheturilor şi a grindinei, asigurind tehnica şi materialele necesare; o) coordonează şi controlează activitatea de combatere a bolilor şi dăunătorilor în plantaţiile pomicole, inclusiv la gospodăriile populaţiei, conform prevederilor legii pomiculturii; p) asigura ridicarea calificării tehnice a cadrelor care activează în pomicultura; r) avizează acordarea creditelor pentru înfiinţarea şi modernizarea plantaţiilor pomicole şi a creditelor de producţie pentru pomicultura solicitate de unităţile de stat, cooperativele agricole de producţie, asociaţiile intercooperatiste şi asociaţiile producătorilor pomicoli individuali, precum şi creditele solicitate de către gospodăriile populaţiei pentru pomicultura; s) întreţine relaţii internaţionale cu instituţii şi organisme ştiinţifice, avînd competenţa sa organizeze schimburi de informaţii ştiinţifice, material biologic, vizite de documentare şi specializare, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Trustul pomiculturii este condus de un consiliu al oamenilor muncii şi îşi desfăşoară activitatea în limita atribuţiilor stabilite de Consiliul oamenilor muncii al Centralei pentru legume şi fructe. Consiliul oamenilor muncii al Trustului pomiculturii îndeplineşte şi atribuţiile consiliului ştiinţific pentru activitatea de cercetare şi inginerie tehnologică.  +  Articolul 4Se înfiinţează, pe data de 1 martie 1977, staţiunile de cercetare şi producţie pomicola prevăzute în anexa nr. 1.Staţiunile de cercetare şi producţie pomicola se organizează şi funcţionează potrivit normelor de structura pentru activitatea de cercetare şi producţie agricolă, prevăzute în anexa la Decretul nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile de cercetare şi de proiectare.Structura organizatorică pentru staţiunile de cercetare şi producţie pomicola cuprinde şi un compartiment pentru activitatea de dezvoltare pomicola.  +  Articolul 5Staţiunile de cercetare şi producţie pomicola coordonează, sprijină şi îndrumă activitatea de producţie şi economică privind pomicultura desfăşurate de asociaţiile dintre unităţile de stat şi cooperativele agricole de producţie, asociaţiile intercooperatiste şi asociaţiile producătorilor pomicoli individuali.În zonele pomicole, staţiunile de cercetare şi producţie pomicola coordonează, din punct de vedere tehnic, activitatea centrelor şi formatiilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor din cadrul inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor.De asemenea, staţiunile de cercetare şi producţie pomicola îndrumă şi coordonează activitatea pentru pomicultura a specialiştilor încadraţi la consiliile populare comunale, care asigura asistenţa tehnica la suprafeţele pomicole necooperativizate.  +  Articolul 6Se aprobă gradul de organizare a unităţilor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Staţiunile de cercetare şi producţie pomicola, înfiinţate potrivit art. 4, preiau unităţile pomicole prevăzute în anexa nr. 3.Indicatorii planului cincinal 1976-1980, planului economic şi financiar pe anul 1977, activul şi pasivul existente la 28 februarie 1977 se predau şi se preiau, pe bază de protocol între titularii care predau şi Centrala pentru legume şi fructe.  +  Articolul 8Pe data de 1 martie 1977 activitatea de proiectare specializată în domeniul pomiculturii din cadrul Institutului de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi organizarea teritoriului trece în cadrul Trustului pomiculturii şi se organizează potrivit Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 9Plata documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii din pomicultura, elaborate pentru cooperativele agricole de producţie, precum şi executarea lucrărilor respective, se fac din credite pe termen lung acordate acestora prin Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, completate cu aportul propriu al unităţilor, conform reglementărilor în vigoare. Fac excepţie studiile de teren şi documentaţiile tehnice pentru amenajări locale de îmbunătăţiri funciare şi gospodărirea apelor care, conform prevederilor Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 476/1974, se finanţează de la buget.  +  Articolul 10Personalul care trece de la unităţile ce se preiau de către Trustul pomiculturii şi staţiunile de cercetare şi producţie pomicola se considera transferat în interesul serviciului. Personalul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică îşi va păstra gradele profesionale avute la unităţile de la care provine.  +  Articolul 11Activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică din cadrul Trustului pomiculturii şi a staţiunilor de cercetare şi producţie este coordonata de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice.  +  Articolul 12Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică, planificarea, finanţarea şi repartizarea beneficiului se fac potrivit prevederilor legale ce se aplică unităţilor de cercetare şi inginerie tehnologică.Pentru activitatea de producţie şi dezvoltare se aplică prevederile legale privind întreprinderile agricole de stat.  +  Articolul 13Numărul de personal şi fondul de retribuire necesare desfăşurării activităţii Trustului pomiculturii şi unităţilor subordonate acestuia se asigura în cadrul planului de muncă şi retribuire al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare pe anul 1977.  +  Articolul 14Anexa la art. 2 alin. 2 şi art. 20 alin. 3 din Decretul nr. 162/1973, referitoare la normele de structura pentru activitatea de producere, industrializare şi valorificare a legumelor şi fructelor, se modifica şi se înlocuieşte potrivit anexei nr. 5 la prezentul decret.  +  Articolul 15Se înfiinţează, pe data de 1 martie 1977, Institutul de cercetare şi producţie a cartofului, cu sediul în municipiul Braşov, în subordinea Centralei pentru legume şi fructe, avînd ca obiect de activitate cercetări privind ameliorarea soiurilor, crearea de noi soiuri, producerea de saminta selectionata, stabilirea tehnologiilor de cultivare, păstrare, valorificare şi verificare a tehnologiilor recomandate de cercetare.Pe aceeaşi dată îşi încetează activitatea Institutul de cercetări pentru cultura cartofului şi sfeclei de zahăr Braşov-Stupini. Activitatea de cercetări pentru cultura sfeclei de zahăr se reorganizează în cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.Institutul de cercetare şi producţie a cartofului se organizează potrivit normelor de structura privind centrele de cercetare.  +  Articolul 16Încadrarea pe niveluri de retribuire conform art. 113 alin. (3) din Legea nr. 57/1974, precum şi grupa de ramuri după care se face retribuirea personalului din activitatea de cercetare şi inginerie tehnologică din Trustul pomiculturii şi Institutul de cercetare şi producţie a cartofului, sînt cele prevăzute în anexa nr. 8.Mărimea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică din Trustul pomiculturii se asimilează cu un institut mijlociu de cercetare şi inginerie tehnologică, potrivit normelor unitare de structura pentru unităţile de cercetare şi de proiectare.  +  Articolul 17Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor introduce în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi în structura şi volumul bugetului de stat pe anul 1977, precum şi în planul cincinal 1976-1980, pe titularii de plan ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, modificările prevăzute în anexa nr. 9.  +  Articolul 18Anexa nr. 1 la Decretul nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unităţilor de cercetare şi de proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile de cercetare şi de proiectare se modifica potrivit anexelor nr. 6 şi 10.Anexa nr. 2 la Decretul nr. 139/1974 se modifica potrivit anexei nr. 7, iar anexa nr. 3, potrivit anexei nr. 4.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul decret.___________ Notă *) Anexele nr. 2-10 se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1                            LISTAstaţiunilor de cercetare şi producţie pomicola care se înfiinţează
    Nr. crt.DenumireaSediul
    localitateajudeţul
    0123
    1.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Bihormunicipiul OradeaBihor
    2.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Buzăucomuna VerneştiBuzău
    3.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Constanţacomuna TuzlaConstanţa
    4.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Doljcomuna Şimnicu de SusDolj
    5.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Iaşicomuna Bălţaţi, satul SîrcaIaşi
    6.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Mehedinţimunicipiul Drobeta-Turnu SeverinMehedinţi
    7.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Mureşmunicipiul Tîrgu MureşMureş
    8.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Prahovacomuna LipăneştiPrahova
    9.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Sibiuoraşul CisnădieSibiu
    10.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Vîlceamunicipiul Rîmnicu VîlceaVîlcea
    11.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Vranceamunicipiul FocşaniVrancea
    12.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă BăneasaBăneasa, municipiul Bucureşti-
    13.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Bilceşticomuna Valea Mare-PravăţArgeş
    14.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Clujmunicipiul Cluj-NapocaCluj
    15.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Baia Maremunicipiul Baia MareMaramureş
    16.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Bistriţaoraşul BistriţaBistriţa-Năsăud
    17.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Fălticenioraşul FălticeniSuceava
    18.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Geoagiucomuna GeoagiuHunedoara
    19.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Tîrgu Jiumunicipiul Tîrgu JiuGorj
    20.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Voineşticomuna VoineştiDîmboviţa
    21.Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă Caransebeşoraşul CaransebeşCaraş-Severin
  -------------