LEGE Nr. 49 din 25 mai 1992pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 26 mai 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Pensia suplimentară din sistemul asigurărilor sociale de stat se majorează cu 200% . Cu acelaşi procent se majorează pensiile suplimentare ce vor fi stabilite după intrarea în vigoare a prezentei legi, dacă cei în cauza îşi aleg ca baza de calcul, pentru stabilirea sau recalcularea pensiei, potrivit legii, salariile anterioare datei de 1 august 1991.  +  Articolul 2Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins: "Pentru persoanele juridice şi fizice care folosesc personal salariat, contribuţia asigurărilor sociale de stat se stabileşte diferenţiat, astfel: - 35% asupra cîştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa I de muncă; - 30% asupra cîştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa a II-a de muncă; - 25% asupra cîştigului brut realizat de celelalte categorii de salariaţi; - 15% asupra salariului brut primit, dar nu mai puţin decît salariul minim brut pe ţara, în cazul personalului casnic angajat de persoane fizice pentru îngrijirea persoanelor în vîrsta, handicapaţilor şi a copiilor." 2. După alineatul 1 al articolului 1 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins: "Cotele prevăzute la alin. 1 cuprind şi contribuţia de 2% pentru compensarea creşterii preţurilor la medicamente, care se virează lunar Ministerului Sănătăţii." 3. Articolul 3 alineatul 1 va avea următorul cuprins: "Calcularea, precum şi depunerea contribuţiei prevăzute la art. 1 se fac lunar în contul asigurărilor sociale de stat." 4. După alineatul 1 al articolului 3 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins: "Termenele de plată a contribuţiei la asigurările sociale de stat sînt: - o dată cu lichidarea drepturilor de salarii pe luna expirată, de către persoanele juridice; - în 20 de zile de la expirarea lunii calendaristice, de către persoanele fizice care folosesc personal salariat." 5. Alineatul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins: "În cazul în care persoanele juridice sau fizice care folosesc personal salariat au plătit, potrivit dispoziţiilor legale, direct salariaţilor lor unele drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege, altele decît cele care se suporta din fondurile proprii, acestea vor depune în contul asigurărilor sociale de stat numai diferenţa dintre sumele reprezentind contribuţia datorată şi drepturile de asigurări sociale ce trebuie plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat." 6. După alineatul 2 al articolului 3 se introduc doua alineate noi, cu următorul cuprins: "Neplata contribuţiei de asigurări sociale şi pentru pensia suplimentară la termenele prevăzute atrage majorarea sumelor datorate cu 0,2% pentru fiecare zi de întîrziere, fără ca majorările calculate să depăşească suma datorată. Sumele reprezentind majorările de întîrziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat. Controlul încasării veniturilor asigurărilor sociale de stat şi a celor privind pensia suplimentară se asigura de organele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care vor fi constituite, în acest scop, prin hotărîre a Guvernului." 7. Articolul 4 se abroga. 8. Alineatul 1 al articolului 5 se abroga.  +  Articolul 3Legea nr. 3 din 30 iunie 1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 10 va avea următorul cuprins: "ART. 10 - Baza de calcul la stabilirea pensiei este media din 5 ani lucrati consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate, a salariului de baza şi a următoarelor: - sporul de vechime în munca; - sporul pentru lucrul în subteran, precum şi pentru lucrul pe platformele marine de foraj şi extracţie; - indemnizaţia de zbor; - sporul pentru condiţii grele de muncă; - sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal; - sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare; - alte sporuri cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă, potrivit legii." 2. Articolul 20 alineatul 1 litera d) va avea următorul cuprins: "d) a îndeplinit serviciul militar în termen, a fost elev al unei şcoli militare sau al unei instituţii de învăţămînt superior militare, a fost concentrata, mobilizata sau în prizonierat; de acest drept beneficiază şi cei pensionaţi după 1 iulie 1977. Drepturile cuvenite se vor acorda de la data intrării în vigoare a legii, la cerere, începînd cu luna următoare depunerii acesteia." 3. Alineatul 1 al articolului 64 va avea următorul cuprins: "Contribuţia de 3% pentru pensia suplimentară se plăteşte, în condiţiile legii, de către toţi salariaţii cuprinşi în sistemul asigurărilor sociale, pentru sumele încasate drept salarii de baza, la care se adauga: - sporul de vechime în munca; - sporul pentru lucrul în subteran, precum şi pentru lucrul pe platformele marine de foraj şi extracţie; - indemnizaţia de zbor; - sporul pentru condiţii grele de muncă; - sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal; - sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare; - alte sporuri cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă, potrivit legii." 4. Alineatul 2 al articolului 64 va avea următorul cuprins: "Contribuţia pentru pensia suplimentară se retine de persoanele juridice şi fizice care folosesc personal salariat şi se virează de acestea într-un cont special la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, pentru care se acordă dobinda." 5. După alineatul 2 al articolului 64 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins: "Fondurile pentru pensia suplimentară constituite din contribuţia plătită de persoanele cuprinse în sistemul asigurărilor sociale de stat se gestionează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, autorizat sa ia măsuri pentru protejarea şi valorificarea sumelor temporar disponibile, pastrindu-se în conturi în bănci sau la C.E.C." 6. Alineatul 2 al articolului 71 va avea următorul cuprins: "Pe perioada în care persoanele încadrate în munca nu-şi pot îndeplini obligaţiile de muncă, datorită imbolnavirii care necesita îngrijiri medicale, beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii." 7. După alineatul 2 al articolului 71 se introduc trei alineate noi, cu următorul cuprins: "Indemnizaţiile pentru plata concediilor medicale în caz de boala, prevenirea imbolnavirilor, întărirea şi refacerea sănătăţii se suporta astfel: - pentru primele 10 zile lucrătoare, de către persoanele juridice şi fizice care folosesc personal salariat; - începînd cu a 11-a zi lucrătoare, din bugetul asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţiile pentru concediile medicale acordate pentru boli profesionale şi accidente de muncă, cu excepţia accidentelor survenite în timpul deplasarii la şi de la locul de muncă, se suporta din prima zi de incapacitate temporară de muncă şi pînă la data încetării acesteia sau pensionării, indiferent de vechimea în munca, din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îşi desfăşoară activitatea. În cazul cînd persoana juridică sau fizica ce foloseşte personal salariat îşi încetează activitatea, drepturile de asigurări sociale care au început să curgă anterior acestor situaţii se plătesc din fondurile de asigurări sociale de stat." 8. Articolul 72 va avea următorul cuprins: "ART. 72. - Pentru concediile medicale ce se acordă în caz de sarcina şi lehuzie şi îngrijirea copilului bolnav pînă la vîrsta de 3 ani, precum şi pentru concediile ce se acordă pentru creşterea copilului pînă la împlinirea virstei de un an a acestuia, indemnizaţiile băneşti se acordă integral, pe toată durata acestora, din bugetul asigurărilor sociale de stat."  +  Articolul 4Hotărîrea nr. 880 din 21 august 1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul 1 al articolului 5 va avea următorul cuprins: "Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă determinata de boala sau accident, în afară cazurilor prevăzute de art. 7, se stabileşte în raport cu vechimea în munca, la salariul de baza şi sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, astfel: - pînă la 2 ani . . . . . . . . 50% - de la 2-5 ani . . . . . . . . 65% - de la 5-8 ani . . . . . . . . 75% - peste 8 ani . . . . . . . . . 85% ." 2. Alineatul 2 al articolului 6 se abroga. 3. Articolul 7 va avea următorul cuprins: "ART. 7. - Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă provocată de accident de muncă, de accident survenit în timpul deplasarii la şi de la locul de muncă în perioada şi pe traseul normal al deplasarii, de boala profesională, de tuberculoza sau de celelalte boli infectocontagioase din grupa A este de 100% din salariul de baza şi sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, indiferent de natura contractului de muncă şi de vechimea în munca." 4. Alineatul 2 al articolului 11 va avea următorul cuprins: "Ajutoarele pentru carantina se acordă în cuantum de 90% din salariul de baza şi sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, indiferent de natura contractului de muncă şi de vechimea în munca." 5. Articolul 15 va avea următorul cuprins: "ART. 15. - Cuantumul ajutorului pentru sarcina şi lehuzie este de: - 85% din salariul de baza lunar şi sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, după caz, pentru angajatele cu o vechime în munca de peste 12 luni; - 65% din salariul de baza lunar şi sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, după caz, pentru angajatele cu o vechime în munca de la 6 la 12 luni; - 50% din salariul de baza lunar şi sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, după caz, pentru angajatele cu o vechime în munca pînă la 6 luni; - 94% din salariul de baza lunar şi sporurile prevăzute la art. 21 alin. 1, după caz, pentru angajatele care nasc al treilea copil şi următorii, indiferent de vechimea în munca." 6. Alineatul 1 al articolului 21 va avea următorul cuprins: "Pentru calcularea indemnizaţiilor de asigurări sociale se ia în considerare salariul de baza din luna în care s-a acordat concediul medical, la care se adauga: - sporul de vechime în munca; - sporul pentru lucrul în subteran şi pe platformele marine de foraj şi extracţie; - indemnizaţia de zbor; - sporul pentru condiţii grele de muncă; - sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal; - sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare; - sporul pentru condiţii nocive şi periculoase; - alte sporuri cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă, potrivit legii."  +  Articolul 5Dispoziţiile prezentei legi se aplică de la data de 1 aprilie 1992.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: - alineatul 2 al articolului 3 din Decretul nr. 330/1970, cu modificările ulterioare; - alineatul 2 al articolului 1 din Decretul nr. 389/1972, cu modificările ulterioare; - articolul 9 din Hotărîrea Guvernului nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea preţurilor şi măsuri de protecţie socială, cu modificările ulterioare; - articolul 27 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii; - punctul 4 din nota la anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 127/1991; - orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN-----------------