ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 26 mai 2000privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 31 mai 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (6) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(6) Numerotarea circumscriptiilor electorale şi numărul de deputaţi şi de senatori ce urmează să fie aleşi în fiecare circumscripţie electorală se aproba de Guvern, o dată cu stabilirea datei alegerilor."2. Alineatele (1), (2), (3), (4) şi (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Listele electorale permanente se întocmesc pe localităţi şi cuprind toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care au fost întocmite listele. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot fi înscrişi, la cererea lor, în listele electorale permanente ale localităţii în care s-au născut ori în care au avut ultimul domiciliu în ţara. Cererea se depune la misiunea diplomatică a României din statul în care domiciliază sau direct la serviciul judeţean de evidenta a populaţiei. (2) Listele electorale permanente se întocmesc de Ministerul de Interne, prin formaţiunile de evidenta a populaţiei. (3) Listele electorale permanente se întocmesc pentru comune, pe sate, iar pentru oraşe, municipii şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi. (4) Listele electorale permanente vor cuprinde în mod obligatoriu, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegatorii, numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, numărul şi seria actului de identitate, precum şi numărul circumscripţiei electorale. (5) Listele electorale permanente se întocmesc în doua exemplare oficiale, se semnează de reprezentantul Ministerului de Interne, respectiv de şeful formatiunii de evidenta a populaţiei şi de primar. Un exemplar va fi predat spre păstrare, pe bază de proces-verbal, primăriei, iar celălalt, judecătoriei în a carei raza teritorială se afla localitatea pentru care au fost întocmite. Listele electorale permanente se păstrează în registre speciale cu file detasabile."3. Alineatul (6) al articolului 8 se abroga.4. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Ministerul de Interne actualizează listele electorale permanente, întocmite conform art. 8, şi le comunică primăriei şi judecătoriei în cel mult 15 zile de la data stabilirii zilei votării. (2) Persoanele decedate se radiază din lista electorală pe baza comunicării serviciului public local la care s-a înregistrat decesul, în termen de 24 de ore de la înregistrare, către serviciul judeţean de evidenta a populaţiei de la ultimul domiciliu al persoanei decedate..................................................................... (4) Persoanele care au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorală, în temeiul comunicării instanţei judecătoreşti către serviciul judeţean de evidenta a populaţiei la care este arondata localitatea în care persoana în cauza îşi are domiciliul."5. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(2) Înscrierea în listele electorale permanente este obligatorie. Schimbarea domiciliului unei persoane va fi operata în mod corespunzător şi în lista electorală permanenta de către formatiunea de evidenta a populaţiei de la noul domiciliu."6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Listele electorale speciale se întocmesc în cazurile prevăzute de prezenta lege şi vor cuprinde numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate ale alegătorului. Listele se semnează de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde au fost întocmite."7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Alegatorii au dreptul sa verifice înscrierea în listele electorale. Intampinarile împotriva omisiunilor, inscrierilor gresite şi oricăror erori din liste se depun la primar, care le transmite de îndată autorităţilor care au întocmit listele. Acestea sunt obligate să se pronunţe în cel mult 3 zile de la înregistrare. (2) Împotriva soluţiei date se poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Contestaţia se soluţionează în cel mult 3 zile de judecătoria în a carei raza teritorială domiciliază alegatorul sau, în cazul celor înscrişi în liste speciale, de judecătoria în a carei raza teritorială se afla biroul electoral al secţiei de votare care a întocmit lista. Hotărârea judecătorească este definitivă, executorie şi se comunică celor interesaţi în termen de 24 de ore de la pronunţare."8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) La solicitarea formatiunilor de evidenta a populaţiei în a căror rază teritorială de competenţa se afla localitatea, primării vor transmite informaţiile necesare în vederea determinării precise a adresei de domiciliu a cetăţenilor care locuiesc în sate, pe străzi renumerotate sau pe străzi a căror denumire a fost modificată prin hotărâre a consiliului local. (2) Primării vor efectua copii de pe listele electorale permanente cuprinzând alegatorii din fiecare secţie de votare, pe care le vor inainta, în doua exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare, în termen de 24 de ore de la constituirea acestora. Un exemplar va fi pus la dispoziţie alegătorilor pentru consultare, iar celălalt va fi utilizat în ziua alegerilor. (3) Formatiunea de evidenta a populaţiei va transmite primarului, în termen de 24 de ore, modificările intervenite după trimiterea copiilor de pe listele electorale, care le va comunică de îndată judecătoriei şi biroului electoral al secţiei de votare."9. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Modelul listelor electorale permanente, al listei speciale, precum şi cheltuielile de tipărire a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."10. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza cărţii de alegator, eliberata în condiţiile prezentei legi. Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot vota şi fără carte de alegator. (2) Forma, conţinutul, modul de eliberare şi de utilizare a cărţii de alegator, precum şi cheltuielile de tipărire şi distribuire a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne şi a Ministerului Funcţiei Publice."11. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Cărţile de alegator sunt valabile pentru toate consultarile electorale, potrivit numărului de scrutine prevăzut în cuprinsul lor, şi se eliberează alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente ale localităţii în care domiciliază."12. Alineatele (1), (2), (3), (4) şi (6) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Cartea de alegator se întocmeşte de Ministerul de Interne, prin formatiunea de evidenta a populaţiei la care este arondata localitatea în care îşi are domiciliul alegatorul. (2) Eliberarea cărţii de alegator se face pe baza actului de identitate, numai titularului şi sub semnatura acestuia, de către Ministerul de Interne, prin formaţiunile de evidenta a populaţiei. (3) Cărţile de alegator neridicate se trimit de formatiunea de evidenta a populaţiei primarului, care, cu 3 zile înainte de ziua alegerilor, le va preda birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe bază de proces-verbal cuprinzând numărul cărţilor de alegator, numele, prenumele şi domiciliul titularilor. (4) După actualizarea listelor electorale permanente potrivit art. 9 alin. (1) întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegator pentru cetăţenii care au împlinit vârsta de 18 ani până în luna ianuarie sau care vor împlini aceasta vârsta până în ziua alegerilor inclusiv se fac potrivit prevederilor alin. (1), (2) şi (3)..................................................................... (6) Evidenta cărţilor de alegator se asigura de Ministerul de Interne."13. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În cazul pierderii sau distrugerii cărţii de alegator se poate elibera un duplicat de către autorităţile prevăzute la art. 16 alin. (2), care vor face menţiunea corespunzătoare în lista electorală permanenta a localităţii."14. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Delimitarea secţiilor de votare se stabileşte de primării comunelor, oraşelor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi se comunică prefectului. În termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor primării vor comunică prefectului ultimele modificări privind delimitarea secţiilor de votare. (2) Prefectii sunt obligaţi să facă numerotarea tuturor secţiilor de votare de pe raza judeţului şi sa comunice serviciului judeţean de evidenta a populaţiei numerotarea, precum şi delimitarea fiecărei secţii de votare.În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor prefectii vor comunică serviciului judeţean de evidenta a populaţiei ultimele modificări privind delimitarea secţiilor de votare şi numerotarea acestora. În termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor prefectii vor aduce la cunoştinţa publică numerotarea, precum şi delimitarea fiecărei secţii de votare, indicând şi locul unde se va desfăşura votarea. (3) Toate secţiile de votare dintr-o circumscripţie electorală se numeroteaza, indiferent de localităţi, începând cu localitatea de reşedinţa a judeţului şi continuand cu cele din municipii, celelalte oraşe şi apoi din comune, în ordinea alfabetica a acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege. (4) Primării şi secretarii comunelor, oraşelor şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor vor asigura toate datele, informaţiile şi sprijinul necesar pentru îndeplinirea de către prefecţi a obligaţiilor prevăzute la alin. (2)."15. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În scopul bunei desfăşurări a operaţiunilor electorale se înfiinţează, în condiţiile prezentei legi, pentru fiecare alegere, Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare. La nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie oficii electorale. (2) Birourile şi oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot; candidaţii nu pot fi membri ai acestora. (3) În realizarea atribuţiilor ce revin birourilor şi oficiilor electorale toţi membrii din compunerea acestora exercita o funcţie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta şi impartiala a acestei funcţii este obligatorie."16. Literele d), e), f) şi h) ale alineatului (1) al articolului 27 vor avea următorul cuprins:"d) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare sau, după caz, oficiilor electorale, din cadrul circumscripţiei electorale în care funcţionează; e) distribuie, împreună cu primării, birourilor electorale ale secţiilor de votare buletinele de vot, ştampila de control şi stampilele cu menţiunea «Votat». Biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti distribuie aceste materiale oficiilor electorale; f) totalizează rezultatul alegerilor de la secţiile de votare şi comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi. Biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti totalizează rezultatul alegerilor de la oficiile electorale şi comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi;.................................................................... h) înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum şi intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, iar în municipiul Bucureşti de la oficiile electorale;"17. După articolul 27 se introduc articolele 27^1 şi 27^2 cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - (1) Oficiile electorale sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un loctiitor al acestuia şi din cel mult 7 membri, reprezentanţi ai partidelor sau aliantelor politice care participa la alegeri în circumscripţia electorală în care funcţionează. (2) Preşedintele şi locţiitorul sunt magistraţi, desemnaţi de preşedintele Tribunalului Bucureşti cu 20 de zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului. Prevederile art. 28 alin. (6), (7), (8), (9), (10) şi (11) se aplică în mod corespunzător.Art. 27^2. - Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) distribuie, împreună cu primării, birourilor electorale ale secţiilor de votare, buletinele de vot, ştampila de control şi ştampila cu menţiunea «Votat»; b) totalizează rezultatul alegerilor de la secţiile de votare şi comunică biroului electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi; c) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare; d) înaintează biroului electoral de circumscripţie procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum şi intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare."18. Literele a) şi e) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:"a) primesc copia de pe listele comunicate, potrivit art. 13 alin. (2), şi cărţile de alegator neridicate, potrivit art. 16 alin. (3), iar de la birourile electorale de circumscripţie, buletinele de vot pentru alegatorii care urmează sa voteze la secţia de votare, ştampila de control şi stampilele cu menţiunea «Votat». În municipiul Bucureşti buletinele de vot, ştampila de control şi stampilele cu menţiunea «Votat» le primesc de la oficiile electorale;.................................................................... e) înaintează birourilor electorale de circumscripţie sau, după caz, oficiilor electorale procesele-verbale cuprinzând rezultatul votării, împreună cu contestaţiile depuse şi cu materialele la care acestea se referă;"19. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Birourile şi oficiile electorale lucrează în prezenta majorităţii membrilor lor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi."20. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Partidele şi alianţele politice care participa la alegeri, precum şi candidaţii independenţi pot contesta modul de formare şi componenta birourilor şi oficiilor electorale în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri şi oficii electorale. (2) Contestaţiile se soluţionează de biroul electoral de circumscripţie, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare, de Biroul Electoral Central, dacă privesc biroul electoral de circumscripţie sau de Curtea Suprema de Justiţie, dacă privesc Biroul Electoral Central, în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Hotărârea data este definitivă. În municipiul Bucureşti contestaţiile se soluţionează de oficiul electoral, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare şi de biroul electoral de circumscripţie, dacă privesc oficiile electorale."21. Alineatul (1) al articolului 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Buletinele de vot se predau preşedintelui biroului electoral de circumscripţie, care le va distribui preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor. În municipiul Bucureşti preşedintele biroului electoral de circumscripţie distribuie, cu 3 zile înainte de data alegerilor, buletinele de vot preşedinţilor oficiilor electorale, care le vor preda preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare cu doua zile înainte de data alegerilor. Predarea şi distribuirea buletinelor se fac, în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi, pe bază de proces-verbal."22. Alineatul (3) al articolului 49 va avea următorul cuprins:"(3) Stampilele şi celelalte materiale necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare se predau pe bază de proces-verbal de către primari, împreună cu preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie sau, după caz, ai oficiilor electorale, preşedinţilor secţiilor de votare, cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor. După preluarea buletinelor de vot şi a stampilelor preşedintele secţiei de votare asigura păstrarea acestora în deplina siguranţa."23. Alineatul (1) al articolului 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) În ziua alegerilor, la ora 6,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenta celorlalţi membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot şi a stampilelor, după care închide şi sigileaza urnele, aplicând ştampila de control a secţiei de votare."24. Alineatul (4) al articolului 51 va avea următorul cuprins:"(4) Acreditarea delegaţilor pentru presa, cinematografia, posturile de radio şi de televiziune române se face de către Biroul Electoral Central, iar pentru presa, cinematografia, posturile de radio şi de televiziune străine, precum şi pentru reprezentanţii unor organizaţii internaţionale, de către Biroul Electoral Central, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Încălcarea condiţiilor de acreditare atrage de drept încetarea acreditării."25. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Votarea începe la ora 7,00 şi se termina la ora 21,00."26. Alineatele (2) şi (9) ale articolului 54 vor avea următorul cuprins:"(2) Alegatorii care ridica, potrivit art. 16 alin. (3), cartea de alegator de la secţia de votare vor semna de primire în procesul-verbal întocmit la predarea de către primari a cărţilor de alegator neridicate..................................................................... (9) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui, după care acesta o va aplica pe cartea de alegator în locul corespunzător numărului de scrutin, menţionând şi data."27. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declara votarea încheiată şi dispune închiderea secţiei de votare."28. Alineatul (1) al articolului 64 va avea următorul cuprins:"Art. 64. - (1) Pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se întocmeşte câte un dosar care va cuprinde procesele-verbale şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei, precum şi buletinele nule şi cele contestate. Dosarele sigilate şi stampilele se vor inainta biroului electoral de circumscripţie sau oficiului electoral, după caz, de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi de membrii biroului, cu paza militară, în termen de cel mult 24 de ore de la declararea închiderii secţiei de votare. În termen de 24 de ore de la primire oficiile electorale înaintează dosarele sigilate şi stampilele biroului electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti."29. După articolul 64 se introduce articolul 64^1 cu următorul cuprins:"Art. 64^1. - Oficiul electoral, după primirea proceselor-verbale cuprinzând rezultatul numararii voturilor, va încheia, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, câte un proces-verbal cuprinzând totalul voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid sau alianta politica, pe care îl va inainta în termen de 24 de ore biroului electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti."30. Alineatul (3) al articolului 67 va avea următorul cuprins:"(3) Procesul-verbal, împreună cu intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare şi de la oficiile electorale, după caz, formând un dosar, încheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral, se înaintează, cu paza militară, la Biroul Electoral Central în termen cel mult 48 de ore de la primirea comunicării Biroului Electoral Central referitoare la desfăşurarea, pe circumscripţii electorale, a mandatelor repartizate centralizat pe ţara."31. Alineatul (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:"Art. 71. - (1) Dacă alegerile parţiale au loc ca urmare a anulării alegerilor dintr-o circumscripţie electorală, acestea se desfăşoară pe baza aceloraşi candidaturi, birouri electorale, oficii electorale şi la aceleaşi secţii de votare, în a 3-a duminica după anularea alegerilor iniţiale."32. Articolul 73 va avea următorul cuprins:"Art. 73. - Contravenţiile prevăzute la art. 72 lit. d), e), h), n) şi o) se sancţionează cu amendă de la 300.000 lei la 700.000 lei, cele prevăzute la lit. f), g), k), l) şi m), cu amendă de la 700.000 lei la 2.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), c), i) şi j), cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei."33. Alineatul (2) al articolului 83 va avea următorul cuprins:"(2) Sediul şi dotarea Biroului Electoral Central se asigura de Guvern, ale birourilor electorale de circumscripţie, de prefecţi şi de preşedinţii consiliilor judeţene, iar ale oficiilor electorale şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, de primari împreună cu prefectii."34. Alineatul (2) al articolului 88 va avea următorul cuprins:"(2) De asemenea, în cazul în care prefectii constata ca în listele electorale un alegator nu a fost înscris sau nu a fost radiat, potrivit legii, sau ca birourile electorale de circumscripţie, oficiile electorale ori birourile electorale ale secţiilor de votare nu s-au constituit legal, vor formula întâmpinări şi contestaţii, ce se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi."35. Articolul 89 va avea următorul cuprins:"Art. 89. - Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, adeverinta care tine loc de buletin de identitate ori pasaportul diplomatic sau de serviciu, iar în cazul militarilor în termen şi al elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar."36. Articolul 92 va avea următorul cuprins:"Art. 92. - (1) Pentru alegerile din anul 2000 Ministerul de Interne va asigura întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegator, în condiţiile prezentei legi. Pentru cetăţenii cu drept de vot, posesori ai buletinului de identitate, cărţile de alegator se vor elibera concomitent cu cărţile de identitate, în condiţiile legii. (2) Până la finalizarea procesului de eliberare a cărţilor de identitate, potrivit legii, pentru cetăţenii cu drept de vot care nu deţin carte de identitate, respectiv carte de alegator, după votare, pe actul de identitate al fiecărui alegator se aplică ştampila cu menţiunea «Votat» şi data."37. Alineatul (1) al articolului 93 va avea următorul cuprins:"Art. 93. - (1) Biroul Electoral Central poate acredita ca observatori interni numai persoanele anume împuternicite de o organizaţie neguvernamentala care are ca unic scop apărarea drepturilor omului, constituită legal până la data deschiderii campaniei electorale."38. Articolul 94 va avea următorul cuprins:"Art. 94. - (1) Buletinele de vot întrebuinţate sau neintrebuintate, procesele-verbale şi stampilele necesare în vederea votării, primite de tribunale de la birourile electorale de circumscripţie, vor fi păstrate în arhiva, separat de celelalte documente ale instanţei, timp de 3 luni de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României. (2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) tribunalele, cu sprijinul prefecţilor, vor preda, pentru topire, agenţilor economici specializaţi buletinele de vot şi celelalte materiale utilizate în procesul votării, pe care le-au primit de la birourile electorale de circumscripţie."  +  Articolul 2 (1) Delimitarea secţiilor de votare, stabilită potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 68/1992, se comunică prefecţilor în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Numerotarea de către prefecţi a tuturor secţiilor de votare de pe raza judeţului şi comunicarea către serviciul judeţean de evidenta a populaţiei a numerotarii, precum şi a delimitării fiecărei secţii de votare, potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 68/1992, se fac în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3Alineatul (1) al articolului 28 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, sprijinirea de către Guvern a activităţii birourilor electorale, oficiilor electorale, la păstrarea materialelor necesare în vederea votării şi la judecarea de către instanţe a intampinarilor, a contestaţiilor şi a oricăror alte cereri, se aplică şi în ceea ce priveşte alegerile pentru Preşedintele României."  +  Articolul 4Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza cărţii de alegator, eliberata în condiţiile prevăzute de Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, şi a actului de identitate."2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Numărul de scrutin din cartea de alegator se stabileşte şi se aduce la cunoştinţa publică de Guvern, o dată cu data alegerilor."3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Numerotarea circumscriptiilor electorale din fiecare judeţ, a municipiului Bucureşti şi din municipiul Bucureşti se face de către prefecţi în termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor. Prefectii sunt obligaţi sa comunice serviciului judeţean de evidenta a populaţiei numerotarea circumscriptiilor electorale în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor."4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare se fac în condiţiile prevăzute de Legea nr. 68/1992. (2) Primarul aduce la cunoştinţa alegătorilor delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor."5. Alineatele (2), (3), (4), (5) şi (7) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"(2) Cetăţenii au dreptul sa verifice înscrierile făcute în listele electorale. Intampinarile împotriva omisiunilor, inscrierilor gresite sau oricăror erori în liste se depun la primar. Acesta le transmite de îndată autorităţilor care au întocmit listele. (3) Autorităţile care au întocmit listele electorale sunt obligate să se pronunţe în cel mult 3 zile de la înregistrarea cererii. (4) Împotriva soluţiei date se poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Contestaţia se soluţionează în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a carei raza teritorială se afla secţia de votare. Hotărârea judecătorească este definitivă, executorie şi se comunică celor interesaţi în termen de 24 de ore de la pronunţare. (5) Primării vor executa copii de pe listele electorale permanente cuprinzând alegatorii din fiecare secţie de votare, pe care le vor inainta în doua exemplare birourilor electorale ale secţiilor de votare, în termen de 24 de ore de la constituirea acestora. Un exemplar va fi pus la dispoziţie alegătorilor pentru consultare, iar celălalt va fi utilizat în ziua alegerilor..................................................................... (7) Listele electorale se semnează de reprezentantul Ministerului de Interne, respectiv de şeful formatiunii de evidenta a populaţiei, şi de primar."6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Copiile de pe listele electorale permanente se completează separat pentru fiecare secţie de votare. Ele vor cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot, care au domiciliul în circumscripţia electorală în care se organizează alegerile şi care, potrivit delimitării efectuate în conformitate cu dispoziţiile art. 13, îşi vor exercita dreptul de vot la secţia respectiva. Aceste copii vor cuprinde: numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei de votare, precum şi o rubrica destinată semnăturii alegătorului."7. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Orice neconcordanta între copie şi lista electorală permanenta va fi soluţionată de şeful formatiunii de evidenta a populaţiei, pe baza datelor cuprinse în lista electorală permanenta. Dispoziţiile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."8. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) La cererea cetăţenilor cu drept de vot, care şi-au stabilit cu cel puţin 3 luni înaintea scrutinului reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, aceştia vor fi trecuţi de către şeful formatiunii de evidenta a populaţiei într-o lista electorală suplimentară, pe baza actului de identitate. (2) Şeful formatiunii de evidenta a populaţiei, la care este arondata localitatea de reşedinţa, va solicita radierea persoanei din lista electorală de la domiciliul acesteia. Solicitarea se va face în scris sau telefonic. Solicitarile telefonice sub forma de note vor fi consemnate într-un registru special."9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Şeful formatiunii de evidenta a populaţiei va comunică biroului electoral de circumscripţie numărul de alegatori rezultat din listele electorale permanente, în termen de 24 de ore de la constituirea acestuia. Numărul definitiv de alegatori se va comunică biroului electoral de circumscripţie cu 10 zile înaintea datei alegerilor."10. Litera e) a articolului 23 va avea următorul cuprins:"e) stabilesc, pe baza numărului de alegatori înscrişi în listele electorale permanente, comunicat conform dispoziţiilor art. 20, numărul de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor independente;"11. Litera a) a articolului 26 va avea următorul cuprins:"a) primesc, de la primari, copiile de pe listele electorale permanente, iar de la formatiunea de evidenta a populaţiei, listele electorale suplimentare şi asigura condiţiile necesare în vederea verificării acestora de către alegatori; primesc de la birourile electorale de circumscripţie buletinele de vot pentru alegatorii care urmează sa voteze la secţia respectiva, ştampila de control şi stampilele cu menţiunea «Votat»;"12. Alineatul (1) al articolului 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - (1) În ziua alegerilor, la ora 6,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenta celorlalţi membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot şi a stampilelor, după care închide şi sigileaza urnele, aplicând ştampila de control a secţiei de votare."13. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63. - Votarea are loc într-o singura zi. Ea începe la ora 7,00 şi se termina la ora 21,00."14. Alineatele (2), (8) şi (10) ale articolului 64 vor avea următorul cuprins:"(2) Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegator va prezenta cartea de alegator şi actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare care, după verificarea înscrierii în lista electorală, îi va incredinta buletinele de vot şi ştampila de votare.................................................................. (8) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui, după care acesta o va aplica pe cartea de alegator în locul corespunzător numărului de scrutin, menţionând şi data................................................................... (10) Până la finalizarea procesului de eliberare a cărţilor de identitate, potrivit legii, pentru cetăţenii cu drept de vot care nu deţin carte de identitate, respectiv carte de alegator, după votare, pe actul de identitate al fiecărui alegator se aplică ştampila cu menţiunea «Votat» şi data."15. Alineatul (11) al articolului 64 se abroga.16. Alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) În cazul în care unul dintre candidaţii la funcţia de primar, între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, potrivit prevederilor art. 78 alin. (4), decedează, renunţa sau nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi ales, la turul al doilea de scrutin va participa candidatul situat pe locul următor."17. Alineatul (1) al articolului 84 va avea următorul cuprins:"Art. 84. - (1) Consilierii judeţeni sau ai municipiului Bucureşti, validati, nu pot face parte în acelaşi timp din consiliile locale; locurile vacante se completează potrivit art. 77 alin. (9). Candidaţii aleşi atât în funcţia de consilier local, cat şi în funcţia de consilier judeţean sunt obligaţi ca în termen de 10 zile de la data ultimei validari sa opteze pentru una dintre cele doua calităţi."18. Litera i) a articolului 85 va avea următorul cuprins:"i) refuzul nejustificat de a inmana buletinul de vot şi ştampila de votare alegătorului înscris în lista, care prezintă cartea de alegator şi actul de identitate, precum şi înmânarea buletinului de vot unui alegator care nu prezintă aceste acte;"19. Alineatul (1) al articolului 91 va avea următorul cuprins:"Art. 91. - (1) Tipărirea şi utilizarea de buletine false, introducerea în urna a unui număr suplimentar de buletine faţă de cele votate de alegatori, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum şi utilizarea unei cărţi de alegator nule sau false se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani."20. Alineatul (2) al articolului 110 va avea următorul cuprins:"(2) Cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliile locale, consiliile judeţene, primari, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general."  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:- anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 729/1992 privind organizarea activităţii de întocmire şi eliberare a cărţii de alegator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 decembrie 1992;- Hotărârea Guvernului nr. 758/1993 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 1 februarie 1994, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 6Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pentru alegerile locale din anul 2000, cu excepţia prevederilor pct. 16 şi 17 ale art. IV.  +  Articolul 7Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea lor de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.p. PRIM-MINISTRU,VALERIU STOICAContrasemnează:---------------Ministrul funcţiei publice,Vlad Roscap. Ministru de interne,Ion Muresan,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Iosefina Morosan,secretar de stat---------