METODOLOGIE din 14 aprilie 2020privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 23 aprilie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.551/C din 14 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 332 din 23 aprilie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale poliției penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, cu acordul lor, în aceeași ori în altă funcție, pentru care îndeplinesc condițiile de numire, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcției deținute.(2) Prin funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic se înțelege funcția în care se face numirea, al cărei coeficient de ierarhizare luat în calcul la stabilirea salariului este egal cu cel al funcției anterioare.(3) Mutarea se poate face numai pe funcții vacante din aceeași categorie, de ofițer sau de agent, și de același tip, de conducere sau de execuție.(4) Prin excepție de la alin. (3), ofițerii care ocupă funcții de conducere pot fi mutați în alte unități ale poliției penitenciare, într-o funcție de execuție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcției deținute.  +  Capitolul II Mutarea la cerere a polițiștilor de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare  +  Articolul 2(1) Mutarea la cerere în alte unități ale poliției penitenciare, în aceeași ori în altă funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior, reprezintă modificarea raporturilor de serviciu caracterizată prin manifestarea de voință a polițiștilor de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare.(2) Procesul de mutare la cerere se desfășoară în perioadele stabilite prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Sesiunile de mutare se pot desfășura și prin intermediul unei aplicații informatice pentru managementul resurselor umane.(3) La nivelul fiecărei unități se analizează, în cadrul consiliului de conducere, situația tuturor posturilor vacante și, în funcție de oportunitatea și posibilitățile efective de ocupare a acestora, directorul unității sau, după caz, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor aprobă lista posturilor vacante destinate mutării la cerere; datele privind posturile vacante destinate mutării la cerere se centralizează prin grija Administrației Naționale a Penitenciarelor, care le aduce la cunoștința unităților poliției penitenciare.  +  Articolul 3(1) Mutarea la cerere se poate realiza dacă polițistul de penitenciare definitiv întrunește cumulativ următoarele condiții:a) îndeplinește condițiile specifice prevăzute în fișa postului în care solicită mutarea;b) cererea de mutare este întemeiată și motivată, în toate situațiile fiind însoțită de documente justificative;c) cererea de mutare are avizul de principiu al directorului unității unde polițistul de penitenciare definitiv este încadrat; în situația în care avizul emis este negativ, este necesară motivarea acestuia;d) cererea de mutare are avizul de principiu al directorului unității unde polițistul de penitenciare solicită mutarea; în situația în care avizul emis este negativ, este necesară motivarea acestuia;e) cererea de mutare are avizul favorabil al Administrației Naționale a Penitenciarelor, emis de directorul general sau de înlocuitorul acestuia, în urma consultării structurilor de specialitate implicate din Administrația Națională a Penitenciarelor; avizul Administrației Naționale a Penitenciarelor este necesar numai în cazul în care cel puțin unul din cele două avize de principiu prevăzute la lit. c) și d) este negativ.(2) Avizul Administrației Naționale a Penitenciarelor prevăzut la alin. (1) lit. e) are natura unui aviz conform, poate fi favorabil sau nefavorabil și are caracter obligatoriu de punere în aplicare, iar acordarea acestuia se face pe baza unor considerente ce țin de oportunitatea și necesitatea mutării. În situația în care avizul emis este negativ, este necesară motivarea acestuia.(3) Nu se dă curs solicitărilor de mutare ale polițiștilor de penitenciare suspendați din funcție, ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate sau care sunt puși la dispoziție în temeiul art. 128 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.(4) Polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot depune câte o cerere de mutare, completată conform anexei nr. 1, pentru fiecare tip de funcții dintr-un sector de activitate care face obiectul sesiunii de mutare și pentru fiecare unitate vizată.(5) Pentru situația mutării într-o funcție de psiholog de personal dintr-o funcție de alt tip este necesar un stagiu de practică de 15 zile lucrătoare la nivelul structurii de psihologie a personalului din Administrația Națională a Penitenciarelor, rezultatul evaluării stagiului fiind avut în vedere la emiterea actului administrativ de mutare.(6) Pentru mutarea la cerere într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior celei deținute sau fără indemnizație de conducere, polițiștii de penitenciare își exprimă acordul expres prin completarea cererii de mutare prevăzute în anexa nr. 1. Numirea într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior se va face numai în situația în care nu este posibilă numirea pe un coeficient de ierarhizare identic cu cel deținut de polițistul de penitenciare care solicită mutarea.(7) În cazul neîndeplinirii condițiilor de ocupare a postului sau nedepunerii cererii de mutare, însoțită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de ocupare a postului, în termenul stabilit, respingerea cererii se face de directorul unității unde se solicită mutarea, la propunerea motivată a structurii de resurse umane, în urma analizei efectuate în cadrul consiliului de conducere.(8) Respingerea motivată a solicitării de mutare se comunică polițistului de penitenciare definitiv în cauză; cererile respinse conform alin. (7) se clasează la structura de resurse umane.  +  Articolul 4(1) În cazul polițiștilor de penitenciare definitivi ale căror cereri au fost avizate favorabil de directorii celor două unități implicate/Administrația Națională a Penitenciarelor, după caz, pentru mutarea pe o funcție dintr-un alt sector de activitate decât cel în care își desfășoară activitatea, sunt necesare susținerea și promovarea uneia sau, după caz, a mai multor probe, cu relevanță directă în ceea ce privește specificul funcției pe care solicită mutarea, după cum urmează:a) testare psihologică;b) probă sportivă;c) probă practică;d) interviu profesional, cu caracter obligatoriu în toate cazurile.(2) Probele prevăzute la alin. (1) se susțin în ordinea acolo menționată și au caracter eliminatoriu, iar comisiile sunt desemnate prin decizie a directorului unității.(3) Proba sportivă, proba practică și interviul profesional se evaluează cu calificativul „admis“/„respins“ și împotriva lor nu poate fi formulată contestație. Rezultatele fiecărei probe se materializează printr-un proces-verbal care se înaintează structurii de resurse umane.(4) Organizarea, desfășurarea și evaluarea probei sportive și a probei practice se realizează potrivit normelor și baremelor aplicabile în cazul probelor similare din cadrul concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițist de penitenciare prevăzute la art. 96,art. 97 alin. (3)-(6) și art. 98 alin. (1) și (3) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare; organizarea, desfășurarea și evaluarea interviului profesional se realizează conform unei metodologii aprobate prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(5) Pentru funcțiile pentru care nu se pot constitui comisii la nivelul unității, comisiile și locul de desfășurare a probei sportive, probei practice și a interviului profesional se stabilesc prin grija structurii de resurse umane din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu respectarea regulilor menționate la alin. (7), dintre polițiștii de penitenciare din orice unitate din poliția penitenciară.(6) Testarea psihologică se susține prin grija Serviciului psihologia personalului din Administrația Națională a Penitenciarelor, conform criteriilor stabilite în Regulamentul privind activitățile de psihologia personalului în sistemul administrației penitenciare, aprobat prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, acolo unde specificul funcției o impune.(7) Proba sportivă, proba practică și interviul profesional se susțin în fața unei comisii formate din directorul unității unde se solicită mutarea sau persoana desemnată de acesta, în calitate de președinte, precum și din șeful sectorului de activitate unde se solicită numirea și șeful/coordonatorul structurii de resurse umane sau un polițist de penitenciare din cadrul acestei structuri, în calitate de membri.(8) În cadrul interviului comisia verifică însușirea de către solicitant a cunoștințelor minime dobândite, care să fie în concordanță cu activitățile care urmează a fi desfășurate de polițistul de penitenciare care a solicitat mutarea, în urma parcurgerii tematicii și bibliografiei specifice funcției vizate, stabilite de către comisie conform metodologiei prevăzute la alin. (4).(9) La susținerea probei sportive, probei practice și a interviului profesional are dreptul de a participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative ale polițiștilor de penitenciare din sistemul administrației penitenciare, cu respectarea regulilor stabilite pentru desfășurarea probelor.  +  Articolul 5(1) În cazul în care există mai multe cereri care au fost avizate favorabil de directorii celor două unități implicate sau de Administrația Națională a Penitenciarelor, după caz, pentru același tip de funcții dintr-un sector de activitate, și care îndeplinesc toate condițiile de ocupare stabilite pentru respectivele funcții, inclusiv promovarea probelor eliminatorii, unde este cazul, departajarea cererilor în cauză se realizează de comisia menționată la art. 4 alin. (7) sau, după caz, de comisia stabilită prin grija structurii de resurse umane din Administrația Națională a Penitenciarelor, potrivit dispozițiilor prezentului articol.(2) Comisia analizează solicitările de mutare, potrivit criteriilor regăsite în nota de prezentare a structurii de resurse umane, conform anexei nr. 2.(3) Membrii comisiei acordă punctaje astfel:a) experiența profesională în sectorul de activitate al funcției pentru care se solicită mutarea - se acordă câte 1 punct pentru fiecare an întreg lucrat, în sectorul de activitate al postului, în sistemul administrației penitenciare:(i) nu se acordă puncte pentru fracțiile de an;(ii) nu se iau în calcul perioadele în care solicitanții se află în concedii fără plată;(iii) vechimea se calculează la data expirării termenului de depunere a cererii;b) calificativele obținute la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale, pe ultimii 3 ani în care au fost evaluați, se acordă puncte astfel: „Excepțional“ - 1 punct; „Foarte bun“ - 0,50 puncte; „Bun“ - 0,25 puncte, iar calificativele „Satisfăcător“ și „Nesatisfăcător“ nu se punctează;c) vechimea în sistemul administrației penitenciare - se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare an întreg lucrat în sistemul administrației penitenciare:(i) nu se acordă puncte pentru fracțiile de an;(ii) nu se iau în calcul perioadele în care solicitanții se află în concedii fără plată;(iii) vechimea se calculează la data expirării termenului de depunere a cererii;d) probleme familiale (soț/soție, copii, părinți) deosebite dovedite cu acte: se acordă 2 puncte pentru solicitanții care au probleme familiale deosebite, dovedite cu acte;e) starea disciplinară (sancțiuni disciplinare): se scad 2 puncte din punctajul final al solicitanților care se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;f) punctajul obținut la evaluarea obiectivului dedicat pregătirii profesionale cu ocazia ultimei evaluări anuale a performanțelor profesionale individuale. Se acordă puncte conform nivelului de îndeplinire consemnat în fișa de evaluare, astfel: 1 punct pentru nivelul 5; 0,75 puncte pentru nivelul 4; 0,50 puncte pentru nivelul 3; 0,25 puncte pentru nivelul 2, iar pentru nivelul 1 nu se acordă puncte;g) situația locativă a solicitanților: se acordă 2 puncte în cazul în care prin mutare se diminuează sau se elimină cheltuielile cu decontarea chiriei ori a transportului la și de la locul de muncă. Se vor acorda puncte doar solicitanților care fac dovada, cu acte, că aceștia sau soțul/soția dețin locuință proprietate personală în localitatea în care este situată unitatea la care solicită mutarea;h) reunirea familiei: se acordă 2 puncte, în cazul în care soțul/soția are locul de muncă și/sau domiciliul în localitatea în care se solicită mutarea, situație dovedită cu acte.(4) Punctajul final se stabilește prin însumarea punctelor acordate conform alin. (3), urmând să fie aprobată/aprobate, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie, cererea solicitantului care are punctajul cel mai mare sau, după caz, cererile solicitanților care au punctajele cele mai mari, în ordine descrescătoare și în limita posturilor care fac obiectul mutării.(5) În situația unor punctaje egale, președintele comisiei hotărăște cu privire la polițistul de penitenciare definitiv care va ocupa postul prin mutare. Hotărârea se motivează în scris, în termen de două zile lucrătoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 6Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile în mod corespunzător și cererilor de mutare ale polițiștilor de penitenciare definitivi în posturile de director adjunct de unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor; cererea de mutare este aprobată sau, după caz, respinsă de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor pe baza unor considerente ce țin de oportunitatea și necesitatea mutării, în urma consultării structurilor de specialitate din Administrația Națională a Penitenciarelor și a directorilor unităților implicate.  +  Capitolul III Mutarea în interesul serviciului a polițiștilor de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare  +  Articolul 7(1) Mutarea în interesul serviciului în alte unități ale poliției penitenciare, în aceeași ori în altă funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior, reprezintă modificarea raporturilor de serviciu caracterizată prin manifestarea de voință a unității penitenciare unde a fost identificată nevoia resursei umane.(2) Mutarea în interesul serviciului se realizează la propunerea motivată a unității și/sau a structurii de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor unde urmează să se mute polițistul de penitenciare în cauză, cu consultarea unității unde este încadrat polițistul de penitenciare definitiv.(3) Mutarea în interesul serviciului se poate realiza în urma obținerii avizului favorabil al Administrației Naționale a Penitenciarelor, emis de directorul general sau înlocuitorul acestuia, în urma consultării structurilor de specialitate implicate, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe:a) polițistul de penitenciare în cauză îndeplinește condițiile specifice prevăzute în fișa postului în care se propune mutarea;b) polițistul de penitenciare își exprimă acordul scris cu privire la mutarea în interesul serviciului și cu privire la numirea într-o funcție prevăzută cu coeficient de ierarhizare inferior celei deținute sau fără indemnizație de conducere, dacă este cazul. Numirea într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior se va face numai în situația în care nu este posibilă numirea pe un coeficient de ierarhizare identic cu cel deținut de polițistul de penitenciare care solicită mutarea.(4) Avizul Administrației Naționale a Penitenciarelor prevăzut la alin. (3) are natura unui aviz conform, poate fi favorabil sau nefavorabil și are caracter obligatoriu de punere în aplicare, iar acordarea acestuia se face pe baza unor considerente ce țin de oportunitatea și necesitatea mutării.(5) În situația mutării în interesul serviciului pe o funcție dintr-un alt sector de activitate rămân aplicabile prevederile art. 4 referitoare la susținerea și promovarea uneia sau, după caz, a mai multor probe eliminatorii, cu relevanță directă în ceea ce privește specificul funcției pe care solicită mutarea.(6) Nu pot fi mutați în interesul serviciului polițiștii de penitenciare suspendați din funcție, cei ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate ori cei puși la dispoziție în temeiul art. 128 din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Mutarea polițiștilor de penitenciare definitivi pe posturile de director de direcție în Administrația Națională a Penitenciarelor sau director de unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor  +  Articolul 8(1) Mutările la cerere sau în interesul serviciului, care vizează ocuparea posturilor de director de direcție în Administrația Națională a Penitenciarelor sau director de unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor, se supun aprobării ministrului justiției de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Documentația transmisă ministrului justiției va fi însoțită de punctul de vedere motivat al directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor asupra oportunității și necesității cererii de mutare. Cererea de mutare este aprobată sau, după caz, respinsă de ministrul justiției pe baza unor considerente ce țin de oportunitatea și necesitatea mutării.(2) Mutarea pe posturile prevăzute la alin. (1) se poate realiza dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) polițistul de penitenciare în cauză îndeplinește condițiile specifice prevăzute în fișa postului care face obiectul mutării;b) există manifestarea de voință a polițistului de penitenciare, în cazul mutării la cerere, sau, după caz, acordul scris al acestuia, în cazul mutării în interesul serviciului.(3) Numirea într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare inferior se va face numai cu acordul celui în cauză, în situația în care nu este posibilă numirea pe un coeficient de ierarhizare identic cu cel deținut.(4) Nu pot fi mutați pe posturile prevăzute la alin. (1) polițiștii de penitenciare definitivi suspendați din funcție, cei ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate ori cei puși la dispoziție în temeiul art. 128 din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 9(1) În cazul mutării la Administrația Națională a Penitenciarelor este obligatoriu ca polițiștii de penitenciare să aibă o vechime de cel puțin un an ca polițist de penitenciare definitiv.(2) În situația în care, în urma mutării, polițistului de penitenciare urmează să i se stabilească în fișa postului în care va fi numit atribuții de coordonare a unor activități din unitățile subordonate, este obligatoriu ca polițistul de penitenciare să aibă o vechime de cel puțin 3 ani ca polițist de penitenciare definitiv.(3) În cazuri excepționale, temeinic justificate, mutarea se poate realiza și înainte de împlinirea termenului stabilit la alin. (1), pentru funcțiile a căror ocupare implică același nivel de specializare la nivelul întregului sistem penitenciar.(4) Mutarea se poate realiza înainte de împlinirea termenului stabilit la alin. (1) în cazul absolvenților instituțiilor de învățământ prevăzute la art. 13 alin. (2) și (5) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, declarați „șef de promoție“.  +  Articolul 10Prevederile prezentului ordin se aplică și personalului clerical din sistemul administrației penitenciare, care poate solicita mutarea doar pe o altă funcție de preot din sistemul administrației penitenciare, în urma obținerii binecuvântării din partea ierarhului titular al arhiepiscopiei sau episcopiei în teritoriul căreia se află unitatea la care solicită mutarea, precum și polițiștilor de penitenciare din Ministerul Justiției.  +  Articolul 11(1) Actul administrativ de mutare se întocmește potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane prevăzute de Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul obținerii avizelor favorabile ale directorilor celor două unități implicate sau avizului favorabil al Administrației Naționale a Penitenciarelor, după caz. În situații temeinic justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor.(2) Anterior emiterii actului prevăzut la alin. (1) se vor avea în vedere și rezultatele de la evaluările psihologice la sesizare susținute, avizele psihologice obținute la ultima evaluare psihologică periodică, aptitudinile și recomandările stabilite de Comisia de expertiză medico-militară și aptitudinea de medicina muncii, după caz.(3) În situația în care se constată existența unor incompatibilități conform alin. (2), cererea de mutare se respinge de către directorul unității unde se solicită mutarea, iar hotărârea motivată va fi comunicată în scris celui în cauză.  +  Articolul 12Numirea într-o funcție care necesită autorizație de acces la informații clasificate este condiționată, în toate cazurile, de obținerea acesteia.  +  Anexa nr. 1 la metodologie
  CERERE DE MUTARE
  Nr. înregistrare cerere unitatea unde este încadratNr. înregistrare cerere unitatea unde solicită mutarea
  ......................../................................................../.....................................
  AVIZAT POZITIV/NEGATIV DirectorUnitatea unde este încadratAVIZAT POZITIV/NEGATIVDirectorUnitatea unde solicită mutarea
  Doamnei/Domnului ………......……………………………
  (gradul profesional, numele, prenumele)
  Director general
  Administrația Națională a Penitenciarelor
  Subsemnata/Subsemnatul, ...........(gradul/numele, prenumele).........., încadrat la unitatea ....................... în funcția de .........................., în cadrul sectorului ....................................., solicit mutarea la unitatea ................................ în funcția de ..............................., în cadrul sectorului .................................. .Precizez următoarele:– sunt absolvent al .........(studii în sistemul penitenciar)............, promoția ....................., sau încadrat din sursă externă la data ...................................................................;– domiciliul: .........................................................................................................................................;– starea civilă ................................, copii (nr. ): ........................................................;– funcția este scoasă la sesiunea de mutare nr. ....................................................................;– sunt de acord cu:Da/Nu - numirea pe o funcție cu coeficient de ierarhizare inferior;Da/Nu - numirea pe o funcție fără indemnizație de conducere;Da/Nu - numirea pe o funcție identică din punctul de vedere al denumirii, condițiilor de ocupare și atribuțiilor prevăzute în fișa postului.– Solicit mutarea din următoarele motive: .......................................................................................................................................................................................– Anexez prezentei cereri următoarele acte justificative (dacă este cazul): ...............................................................................................Față de cele prezentate, rog dispuneți.DataNumele, prenumele și semnătura
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  Notă de prezentare a polițistului de penitenciare în vederea mutării
  Gradul, numele și prenumele ................................,
  Funcția deținută................................Funcția vizată................................1. Experiența profesională în sectorul de activitate al funcției pentru care se solicită mutarea: exemplu: Structura Siguranța deținerii și regim penitenciar este formată din următoarele sectoare principale de activitate: 1) evidență și organizarea muncii; 2) grupă de intervenție; 3) siguranța deținerii și regim penitenciar (pază, supraveghere, escortare, dispecerat și monitorizare).În ceea ce privește funcțiile din a căror denumire reiese profesia deținută de către ocupantul acesteia, experiența profesională în sectorul de activitate al funcției se calculează strict pentru perioada lucrată în acest tip de funcție (exemplu: pentru funcția de conducător auto va fi avută în vedere experiența aplicanților în această funcție și nu în alte funcții din același sector de activitate - logistică).2. Calificativele obținute la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale, pe ultimii 3 ani în care au fost evaluați și punctajele obținute la aceste evaluări (dacă este cazul): ................................3. Vechimea în sistemul administrației penitenciare ................................4. Probleme familiale deosebite dovedite cu acte ................................5. Starea disciplinară (sancțiuni disciplinare) ................................6. Punctajul obținut la evaluarea obiectivului dedicat pregătirii profesionale cu ocazia ultimei evaluări anuale a performanțelor profesionale individuale ................................7. Situația locativă a solicitanților (exemplu: se va avea în vedere dacă prin mutare se elimină sau se diminuează cheltuielile cu decontarea chiriei sau a transportului la și de la locul de muncă) ................................8. Reunirea familiei (exemplu: se va avea în vedere dacă soțul sau soția are locul de muncă și/sau domiciliul în localitatea unde se solicită mutarea) ................................Punctaj obținut .......................NOTĂ:Criteriile vor fi avute în vedere la acordarea punctajelor de către comisia prevăzută la art. 4 alin. (7) din Metodologia privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului administrației penitenciare, aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.551/C/2020, și vor fi consemnate de către structura de resurse umane din cadrul unității la care polițistul de penitenciare definitiv solicită mutarea, în baza informațiilor regăsite în cuprinsul referatului de personal, cererii de mutare și respectiv a documentelor justificative anexate cererii.
   +  Anexa nr. 3la metodologie
  Notă de susținere a propunerii de numire întocmite cu ocazia departajării polițiștilor
  de penitenciare definitivi, în vederea mutării în altă unitate penitenciară
  Subsemnatul/a, ...........(gradul, numele, prenumele, funcția).., în calitate de președinte, în urma întrunirii comisiei de selecție din data de ........................., constatând rezultatele egale obținute de către următorii polițiști de penitenciare definitivi:– .......(gradul, numele, prenumele)........– ...........(gradul, numele, prenumele)..........decid ca doamna/domnul .........(gradul, numele, prenumele)........ să fie numită/numit în funcția vacantă de ..................,având în vedere următoarele considerente: ..........................................................................................................................................................
  Încheiat astăzi, ................................
  Semnătura ......................................
  -----