HOTĂRÂRE nr. 269 din 2 aprilie 2020privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 3 aprilie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 19 martie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Autoritățile administrației publice locale solicită direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București decontarea cheltuielilor aferente carantinei persoanelor prevăzute la art. 2 pe baza borderoului centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărâre, însoțit de documente justificative.(5) Categoriile de persoane care pot fi carantinate în spațiile prevăzute la alin. (2) sunt:a) persoane stabilite prin Metodologia de supraveghere a COVID-19, elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică;b) personal medico-sanitar confirmat COVID-19 care nu necesită internarea sau personal medico-sanitar care interacționează cu pacienți și care optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru;c) persoane confirmate COVID-19 asimptomatice sau cu forme ușoare pentru care nu este necesară internarea în unități sanitare pentru tratare.2. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) alocația de cazare în valoare de 230 lei/zi, care include, pe lângă costurile legate de asigurarea spațiului de locuit, costurile cu servicii de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor persoanelor și a altor efecte personale ale acestora, cheltuieli cu colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare și cheltuieli cu dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei;3. La articolul 2, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) în situația în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziție în mod gratuit, alocația de cazare este în valoare de 50 lei/zi, care include cheltuielile pentru serviciile de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor și a altor efecte personale ale acestora; cheltuielile cu colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare și cheltuielile cu dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei, se vor deconta pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de 30 lei/zi/persoană;4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Toate sumele prevăzute în prezenta hotărâre includ TVA.5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București decontează cheltuielile aferente carantinei, prevăzute la art. 2, la solicitarea autorităților administrației publice locale, în baza borderoului și a documentelor justificative, prevăzute la art. 1 alin. (4).6. După articolul 5 se introduce o anexă al cărei conținut este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPentru decontarea cheltuielilor de carantină suportate direct de către direcțiile de sănătate publică pentru asigurarea carantinei aflate în derulare, ordonatorul principal de credite aprobă modificări în structura bugetului Ministerului Sănătății la cap. 66.01 „Sănătate“ prin diminuarea de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ și suplimentarea la titlul 20 „Bunuri și servicii“.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 2 aprilie 2020.Nr. 269.  +  ANEXĂ(Anexa la normele metodologice)
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  Nr. ................/Data .....................
  cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului secundar/terțiar de credite care însoțesc cererea fundamentată
  pentru luna ....... sursa ................... titlul ...........................
  Nr. crt.DocumentulDenumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziționate**Suma solicitată de finanțat (lei)
  Felul*Denumirea furnizoruluiSeriaNumărulData emiterii (Ziua/Luna/Anul)
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  ........
  xxxxx
  xxxxx
  xxxxx
  Semnături autorizate* Se va menționa numele documentului în conformitate cu legislația privind documentele financiar-contabile, precum și în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările si completările ulterioare (de exemplu: factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.).** Subsemnatul, ..............................., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „BUN DE PLATĂ“.
  ----