NORMĂ nr. 21 din 1 aprilie 2020pentru prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informațiilor publice și transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situației generate de COVID-19 și instituirii stării de urgență în România
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 2 aprilie 2020    Având în vedere evoluția situației epidemiologice actuale pe teritoriul României care a condus la instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și la emiterea Ordonanței militare nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței militare nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 și Ordonanței militare nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, context excepțional care nu putea fi previzionat,având în vedere „Recomandările EIOPA-BoS-20/236 privind flexibilitatea autorităților cu privire la termenele-limită de transmitere a raportărilor de supraveghere și termenele de publicare a informațiilor publice de către asigurători - Coronavirus/COVID-19“, adoptate de Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) în data de 20.03.2020 și adresate autorităților de supraveghere din domeniul asigurărilor din statele membre,în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. b), alin. (5) și (6), ale art. 3 alin. (1) lit. a) și b), ale art. 6 alin. (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor:– art. 173 alin. (1) și art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;– art. 36 alin. (1) lit. h) și alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare;– art. 12 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile și pct. I subpct. 1.4 din anexa nr. 1 la același ordin;– art. 30 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 1.04.2020,  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1(1) Prezenta normă reglementează prorogarea unor termene de transmitere în anul 2020 a unor raportări periodice prevăzute de prevederile legale aplicabile entităților menționate la alin. (2) lit. a)-d), precum și posibilitatea prelungirii termenului de completare a documentațiilor transmise Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.(2) Prezenta normă se aplică:a) societăților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, supravegheate de A.S.F. în conformitate cu dispozițiile părții I din aceeași lege;b) societăților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, supravegheate de A.S.F. în conformitate cu dispozițiile părții a II-a din aceeași lege;c) companiilor de brokeraj prevăzute de Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările ulterioare;d) Fondului de garantare a asiguraților, prevăzut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților;e) instituțiilor de credit și firmelor de investiții în măsura în care solicită avizul A.S.F. pentru desfășurarea activității de distribuție în calitate de intermediari principali, conform prevederilor Normei A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) depun situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar 2019, atât la A.S.F., cât și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut la pct. III subpct. 3.1 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.(2) Termenul prevăzut la art. 49 lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare, privind depunerea raportului de audit IT realizat în anul 2020 se prorogă până la data de 31 decembrie 2020.  +  Articolul 3(1) Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (iv) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, privind publicarea și transmiterea de către societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) a raportului privind solvabilitatea și situația financiară, incluzând machetele care fac parte integrantă din acesta conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.452 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile, formatele și machetele raportului privind solvabilitatea și situația financiară, în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului, întocmit pentru data de referință 31.12.2019, se prorogă până la data de 2 iunie 2020.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) publică și transmit A.S.F următoarele machete care fac parte din raportul privind solvabilitatea și situația financiară întocmit pentru data de referință 31.12.2019, până la data de 21 aprilie 2020:a) bilanț (S.02.01); b) LTG (S.22.01); c) fonduri proprii (S.23.01);d) calculul SCR (S.25.01).(3) Societățile prevăzute la alin. (1) asigură, de asemenea, publicarea oricăror informații adecvate cu privire la efectul coronavirus/COVID-19.(4) Societățile prevăzute la alin. (1) publică și transmit A.S.F. raportul de audit prevăzut la art. 3^1 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările și completările ulterioare, aferent raportului privind solvabilitatea și situația financiară întocmit pentru data de referință de 31 decembrie 2019, până la data de 2 iunie 2020.  +  Articolul 4(1) Societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) transmit A.S.F. următoarele raportări anuale, întocmite pentru data de referință 31 decembrie 2019, astfel:a) machetele cantitative anuale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 2 iunie 2020;b) prin excepție de la prevederile lit. a), societățile transmit A.S.F. următoarele machete cantitative anuale până la data de 21 aprilie 2020:(i) conținutul depunerii (S.01.01);(ii) informații de bază (S.01.02);(iii) bilanț (S.02.01);(iv) proiecții cash-flow pentru activitatea de asigurări de viață (S.13.01);(v) LTG (S.22.01);(vi) fonduri proprii (S.23.01);(vii) calculul SCR (S.25.01 până la S.25.03);c) raportul periodic de supraveghere prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 2 iunie 2020.(2) Machetele cantitative anuale menționate la alin. (1) lit. a) și b) sunt cele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.450 al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) transmit A.S.F. următoarele raportări trimestriale, întocmite pentru data de referință 31 martie 2020, astfel:a) machetele cantitative trimestriale prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.450 al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 12.05.2020; în macheta Fonduri proprii (S.23.01), societățile prezintă o estimare a SCR pentru sfârșitul datei de referință a trimestrului, în locul valorii calculate anterior astfel cum se prevede în instrucțiunile de completare a machetei;b) prin excepție de la prevederile lit. a), societățile transmit A.S.F. macheta cantitativă trimestrială „Tranzacții cu instrumente derivate (S.08.02)“, până la data de 2 iunie 2020;c) raportările suplimentare trimestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 2 iunie 2020;d) raportările trimestriale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b) dinNorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, cu modificările ulterioare, până la data de 2 iunie 2020.  +  Articolul 6(1) Termenul prevăzut la art. 49 alin. (3) privind transmiterea de către societățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) a raportărilor trimestriale prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. c) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcționarea asigurătorilor supravegheați conform regimului național, cu modificările și completările ulterioare, întocmite pentru data de referință 31 martie 2020, se prorogă până la data de 2 iunie 2020.(2) Termenul prevăzut la art. 33 alin. (4) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, cu modificările ulterioare, privind raportările trimestriale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b) din aceeași normă, întocmite pentru data de referință 31 martie 2020, se prorogă până la data de 2 iunie 2020.  +  Articolul 7(1) Termenul prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. c) pct. (i) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, cu modificările ulterioare, privind raportările trimestriale transmise de companiile de brokeraj conform art. 30 alin. (8) lit. c) pct. (i)-(iv) din aceeași normă, întocmite pentru data de referință 31 martie 2020, se prorogă până la data de 30 iunie 2020.(2) Termenul prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. c) pct. (i) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, cu modificările ulterioare, privind raportările trimestriale prevăzute la art. 30 alin. (8) lit. c) pct. (i)-(iv) din aceeași normă, întocmite pentru data de referință 30 iunie 2020, se prorogă până la data de 14 august 2020.  +  Articolul 8(1) Termenul prevăzut la art. 12 alin. (5) lit. a) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară privind Fondul de garantare a asiguraților nr. 24/2019, referitor la raportul trimestrial întocmit de Fondul de garantare a asiguraților pentru data de referință 31 martie 2020, se prorogă până la data de 2 iunie 2020.(2) Termenul prevăzut la art. 12 alin. (5) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2019, referitor la raportul trimestrial întocmit de Fondul de garantare a asiguraților pentru data de referință 31 martie 2020, se prorogă până la data de 30 iunie 2020.  +  Articolul 9Termenele de completare a documentației prevăzute la art. 18 alin. (3),art. 21 alin. (4) și art. 27 alin. (16) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, cu modificările ulterioare, pot fi prelungite cu acordul A.S.F. și în conformitate cu principiul documentării și al raționamentului calificat, cu maximum 90 de zile.  +  Articolul 10Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Elena-Doina Dascălu
    București, 1 aprilie 2020.Nr. 21.----