ORDIN nr. 743/2.802/2020privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII SI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 743 din 31 martie 2020
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 2.802 din 31 martie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020  Având în vedere:– prevederile art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale și ministrul culturii emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii si protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
   +  ANEXĂCătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ......................................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  CERERE
  Subsemnatul/a, .................................................., cu domiciliul în localitatea ........................................, str. .......................................... nr. ......., județul .........................../municipiul .........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ........................................., telefon ............................, e-mail ..........................., vă solicit acordarea indemnizației aferente perioadei ........................................, ca urmare a întreruperii activității, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în contul ............................................., al cărui titular sunt, deschis la ..................................... .Anexez următoarele documente:□ copie a actului de identitate;□ copie după un contract de drepturi de autor și drepturi conexe din ultimele 3 luni, anterior declanșării stării de urgență;□ copie după extrasul de cont□ declarația pe propria răspundereData .......................................Numele și prenumele (în clar) .........................................Semnătura ..................................CătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ......................................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/a, ................................................., cu domiciliul în localitatea ........................................., str. .......................................... nr. ......., județul ............................/municipiul ........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ............................................., telefon ............................, e-mail ...........................,cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în ultima lună, anterior declanșării epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, am obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe și mă aflu în imposibilitatea de a-mi desfășura activitatea.Data .......................................Numele și prenumele (în clar) .........................................Semnătura ..................................
  ----