ORDIN nr. 485 din 24 martie 2020pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.106/2018
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 132.142 din 19.03.2020 al Direcției politici și strategii în silvicultură, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.106/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 28 noiembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Secretariatul Comisiei este format din 8 persoane, din care un consilier juridic din partea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, iar componența acestuia este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.2. La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) După diminuarea sumei rezultate din tarifele încasate cu obligațiile la bugetul de stat, cheltuielile efectuate cu organizarea ședinței de atestare, alte cheltuieli, un cuantum de 80% se acordă ca indemnizație de ședință persoanelor nominalizate în Comisie și în secretariatul acesteia.3. La articolul 12 alineatul (1), literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:g) documente prin care se face dovada asigurării cu utilaje specifice activității de exploatare forestieră: certificate eliberate de unitatea administrativ-teritorială, care se vor depune în original, sau copii de pe contractul/contractele de leasing și de pe documentul care face dovada ultimei plăți, în cazul utilajelor cumpărate în leasing; operatorul economic trebuie să facă dovada deținerii de utilaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 2.500 m^3, iar pentru identificarea tipului de utilaj se pot depune la comisie documente clarificatoare;h) cazierul judiciar, în original, pentru administratorul/ administratorii sau pentru președintele consiliului de administrație al operatorului economic, după caz, din care să rezulte că nu a/au fost condamnat/condamnați pentru fapte privind încălcarea regimului silvic sau pentru fapte de corupție. Prin excepție, în cazul ocoalelor silvice se depune cazierul judiciar, în original, pentru șeful ocolului silvic;4. La articolul 12 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) copie de pe certificatul constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, după caz, actul administrativ emis de Registrul asociațiilor și fundațiilor sau de Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, actualizat, valabil și certificat sub semnătură de către reprezentantul legal. Certificatul constatator trebuie să cuprindă activitatea de silvicultură (CAEN 0210) sau exploatare forestieră (CAEN 0220).5. La articolul 13, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) copie de pe certificatul constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, după caz, actul administrativ emis de Registrul asociațiilor și fundațiilor sau de Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, actualizat, valabil și certificat sub semnătură de către reprezentantul legal. Certificatul constatator trebuie să cuprindă activitatea de silvicultură (CAEN 0210) sau exploatare forestieră (CAEN 0220).6. La articolul 13, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) certificatul de atestare/reatestare în original.7. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Ședințele de atestare/reatestare au loc lunar, de regulă în a doua parte a lunii.8. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Certificatele de atestare/reatestare emise se retrag, după caz, de către Comisie în una dintre următoarele situații:a) desființarea operatorului economic;b) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în materie de infracțiuni la regimul silvic, prin care instanța a dispus atragerea răspunderii penale a operatorului economic conform dispozițiilor Codului de procedură penală;c) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de retragere a certificatului de atestare;d) dacă vreunul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) și art. 13 cuprinde informații false sau neconforme cu documentul original;e) dacă operatorul economic nu și-a îndeplinit obligația privind revizuirea ca urmare a schimbării condițiilor în baza cărora a fost atestat inițial;f) dacă operatorul economic nu depune la Comisie documentele clarificatoare prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor care au stat la baza atestării/reatestării/revizuirii, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării în scris a Comisiei;g) în condițiile existenței unui raport de control, aprobat de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după caz, prin care se propune retragerea certificatului de atestare pentru operatorii economici ca urmare a încălcării regimului silvic;h) dacă sunt constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate la care exploatarea s-a realizat de operatorul economic atestat pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase sau de personalul angajat în cadrul acestuia, consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entității din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare;i) dacă sunt constatate vătămări ale semințișurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre exploatare, a căror valoare depășește de cinci ori prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; sancțiunea se aplică operatorului economic care execută lucrările de exploatare a masei lemnoase, consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entității din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare.9. La articolul 21, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Se interzice, pentru o perioadă de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorului economic pentru activitatea de exploatare forestieră căruia i s-a retras certificatul de atestare în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-i). (4) Se interzice, pentru o perioadă de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră care au ca administratori/asociați aceleași persoane care au avut calitatea de administratori/asociați la operatori economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-au retras certificatele de atestare în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-i).10. La articolul 21, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Perioada de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare prevăzută la alin. (3) și (4) curge de la data aplicării sancțiunii de către comisie, respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată în cazul contestării sancțiunii în instanță.(6) Comisia notifică garda forestieră competentă teritorial cu privire la retragerea certificatului de atestare/reatestare pentru un operator economic, care ia măsura ridicării acestuia și predării către comisie.11. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Ocoalele silvice au obligația de a verifica valabilitatea certificatului de atestare/reatestare înainte de a emite autorizația de exploatare.12. Anexele nr. 1 și 2 la regulament se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  București, 24 martie 2020.Nr. 485.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament)
  COMPONENȚA
  Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituția
  1.Ion AnghelMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2.Teodor DulceațăMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  3.Dan AchimMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  4.Dănuț IacobMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  5.Cristina Elena DumitrescuMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  6.Gheorghiță GheorgheMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  7.George ConstantinescuMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  8.Călin Mihai PopaMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  9.Bogdan Dan BoghianRegia Națională a Pădurilor - Romsilva
  10.Ciprian Dumitru Muscă Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR
  11.Cristian Bălănescu Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR
  12.Tudor Butnariu Asociația Administratorilor de Păduri din România - AAP
  13.Dorel Fechete Asociația Administratorilor de Păduri din România - AAP
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la regulament)
  COMPONENȚA
  secretariatului Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituția
  1Monica PopescuMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2.Alexandru Lucian ArăboaeiMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  3.Marius CojoacăMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  4.Sebi Sebastian ConstantinMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  5. Cristian MacăuMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  6.Florin Sorinel RădulescuRegia Națională a Pădurilor - Romsilva
  7.Cristian Bădăluță Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR
  8.Cosmin Mișu Tașcu Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR
  -----