LEGE nr. 45 din 14 mai 1992privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice, introducerea taxei asupra mijloacelor de transport
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 21 mai 1992     +  Articolul 1Taxele în lei stabilite în sume fixe pe feluri de servicii prestate sau pe bunuri taxabile, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice şi juridice sînt cele prevăzute în anexele nr. 1-9 la prezenta lege.  +  Articolul 2Taxele în suma fixa prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, anexa nr. 3 şi anexa nr. 4 pot fi modificate, potrivit legii, de către consiliile locale pe raza cărora se desfăşoară astfel de activităţi, în funcţie de condiţiile specifice locale.  +  Articolul 3Taxele asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apa, înmatriculate potrivit legii, se datorează şi de regiile autonome, societăţile comerciale, precum şi de ceilalţi agenţi economici organizati ca persoane juridice şi se calculează în conformitate cu normele în vigoare privind stabilirea şi încasările impozitelor şi taxelor locale.Se exceptează de la plata taxei prevăzută la alineatul precedent instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi agenţii economici de stat care au ca profil de activitate transportul în comun din interiorul localităţilor.  +  Articolul 4Prevederile prezentei legi intra în vigoare la data de 1 mai 1992.  +  Articolul 5Guvernul României va analiza sistemul impozitelor şi taxelor locale, în vederea asigurării aplicării principiului autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale şi va prezenta Parlamentului un proiect distinct, împreună cu proiectele de legi pentru introducerea unui nou sistem fiscal, într-o structura unitară.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 257/1991 privind modificarea nivelului unor taxe stabilite în sume fixe, datorate statului în lei de persoanele fizice şi juridice, şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizati ca persoane juridice, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Bucureşti, 14 mai 1992Nr. 45.  +  Anexa 1 TAXE CONSULARE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. -lei- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          A. Taxe pentru paşapoarte şi vize, percepute de         Ministerul de Interne - Direcţia generală de paşapoarte                        şi a poliţiei de frontieră   1. Taxa de cerere pentru eliberarea unui paşaport sau a altui docu-      ment de trecere a frontierei:      - individual 100      - colectiv, de fiecare persoană 60   2. Taxa pentru eliberarea sau prelungirea unui pasaport sau a altui      document de trecere a frontierei:      - individual 400      - colectiv, de fiecare persoana 200      B. Taxe pentru vize de călătorie   1. Viza de ieşire a cetăţenilor străini veniţi temporar în România,      care si-au pierdut documentul de călătorie 200   2. Prelungire de viza de şedere temporară a cetăţenilor străini 270   3. Acordare de viza cetăţenilor străini a căror şedere depăşeşte      termenul stabilit în convenţiile de desfiinţare a vizelor 320      NOTA:   Vizele oficiale şi de şedere temporară, cele turistice, de tranzit si   dublu tranzit acordate de punctele de control pentru trecerea   frontierei se taxeaza la nivelul vizelor acordate de misiunile   diplomatice şi oficiile consulare ale României, la care se adauga   taxa de urgenta de 7,5 $ S.U.A.   4. Înregistrarea cererii pentru acordarea cetateniei romane 750   5. Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia romana 4.500   6. Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetateniei romane 200      C. Taxe pentru serviciile prestate şi documentele eliberate de           Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia consulară   1. Legalizarea sigiliului şi semnăturile de pe actele judiciare si      extrajudiciare eliberate de autorităţile romane 200   2. Legalizarea semnăturilor şi sigiliilor de pe certificatele de      origine a mărfurilor, facturile comerciale şi orice documente      cerute la exportul mărfurilor din România 120   3. Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare, la cererea      misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, inclusiv a      unor persoane particulare 120   4. Înregistrarea cererii pentru identificarea de persoane 100   5. Înregistrarea cererii de repatriere 200   6. Înregistrarea cererii pentru acordarea cetateniei romane prin      efectul repatrierii 750   7. Eliberarea unui pasaport oficial 500   8. Alte servicii sau prestaţii consulare 200      NOTA:   a) Se eliberează cu scutire de taxa:      - dovada privind acordarea cetateniei romane;      - pasaportul diplomatic;      - cererile privind redobindirea cetateniei, formulate de foştii cetăţeni        romani care, înainte de 22 decembrie 1989, au pierdut cetăţenia romana        din diferite motive, chiar dacă au alta cetăţenie şi nu-si stabilesc        domiciliul în România.        De aceeaşi scutire beneficiază şi persoanele cărora li s-a ridicat        cetăţenia romana fără voia lor sau din alte motive neimputabile lor,        precum şi descendenţii acestora.   b) Plata serviciilor în lei, în ţara, pentru serviciile prestate cetăţenilor      străini se efectuează pe baza leilor proveniţi din schimb valutar oficial   c) Taxele pentru care s-au anulat timbre consulare nu se restituie.   d) In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi,      Guvernul României va prezenta un proiect de lege privind reglementarea      taxelor consulare.  +  Anexa 2 LISTAtaxelor anuale asupra mijloacelor de transport cutracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apă    1. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică se    stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrica a motorului, de    fiecare 500 cmc sau fracţiune de 500 cmc, astfel:                                                              - lei/an-                                                              ──────────   - autoturisme 300   - autobuze, microbuze, inclusiv speciale 900   - autocamioane, inclusiv speciale 750   - tractoare 600   - motociclete 230   - tricicluri 230   - biciclete cu motor şi motorete 150   2. Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa se stabileşte pentru fiecare   mijloc de transport în parte, după cum urmează:   - luntre 30   - barci folosite pentru uz personal 30   - barci folosite pentru transport de persoane 60   - barci folosite în alte scopuri 200   - barci cu motor 750   - poduri plutitoare 550   - şalupe 1.100  +  Anexa 3 LISTAtaxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere    Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere se stabilesc în  funcţie de modul de folosire a locului public, după cum urmează: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Modul de folosire a locului public - lei/zi -   crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Pentru vînzarea produselor:     a) de pe animale de povara sau din vehicule cu un trăgător 10     b) din vehicule cu tracţiune animala cu doi tragatori 20     c) din autovehicule 30   2. Pentru folosirea:      a) platourilor, de fiecare mp 10      b) meselor şi tarabelor, de fiecare mp 10      c) meselor acoperite, de fiecare mp 10   3. Pentru animale şi păsări aduse spre vînzare, de fiecare animal sau      pasare:      a) bovine, bubaline, cabaline şi porci peste 6 luni 20      b) porcine pînă la 6 luni, ovine şi caprine 10      c) animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de o zi 10   4. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii produselor rezultate      din exercitarea meseriilor şi altor îndeletniciri autorizate, de      fiecare mp 15   5. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii obiectelor de ocazie      şi ocuparea platourilor cu mijloace de transport goale,      de fiecare mp 20   6. Intrarea în tirgurile în care se vînd obiecte de ocazie 10 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Pentru folosirea locurilor publice, altele decît cele prevăzute mai sus,                     se percep următoarele taxe, pe zi: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Modul de folosire a locului public - lei/mp -   crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Pentru depozitarea de diverse materiale 5-10   2. Pentru vînzarea de produse sau prestări de servicii diverse 10-20   3. Pentru confecţionarea de produse 5-10 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4 LISTAtaxelor pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamaîn locuri publice, pe panouri asigurate de administraţia locală   1. Taxele pentru publicitate, afişaj şi reclama datorate, în funcţie de   dimensiune, de asociaţiile familiale şi persoanele independente, romane sau   străine, ce desfăşoară activităţi autorizate pe baza liberei iniţiative:                                                      - lei/semestru -                                                      ────────────────    a) sub 1/2 mp 500    b) între 1/2 şi 1 mp 1.000    c) între 1 şi 2 mp 1.500    d) între 2 şi 3 mp 3.500    e) între 3 şi 5 mp 10.000    f) peste 5 mp 2.500 lei                                                       pentru fiecare mp                                                           sau fracţiune   2. Taxele se majorează cu 150% în cazul persoanelor fizice altele decît cele   prevăzute la pct. 1, precum şi în cazul persoanelor juridice, organizate   potrivit legii, romane sau străine.   3. Taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul executării activităţii   de către asociaţiile familiale şi persoanele independente, sînt următoarele:                                                           - lei/an -                                                          ─────────────    a) pînă la 1/2 mp inclusiv 500    b) între 1/2 mp şi 1mp inclusiv 1.000    c) între 1 şi 2 mp inclusiv 1.500    d) peste 2 mp 1.000 lei                                                         pentru fiecare                                                              fracţiune   4. Afisele şi biletele de publicitate netiparite,      de fiecare exemplar 100 lei  +  Anexa 5 TAXEpentru examinarea conducătorilor de autovehicule,eliberarea permiselor de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. - lei - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Taxa pentru examinarea candidaţilor care au absolvit       o şcoala de conducători de autovehicule amatori;       a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru          autovehiculele din categoria A 100       b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru          autovehicule din categoriile A şi B sau numai din          categoria B 200   B. Taxe pentru examinarea persoanelor care au absolvit o       şcoala de conducători de autovehicule:       a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru          autovehicule din categoria A 600       b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru          autovehicule din categoria B 1.000       c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru          autovehicule din categoriile A şi B 1.200   C. Examinarea persoanelor care prezintă certificatul de       absolvire prevăzut la art. 111 alin. 3 lit. c) din       Decretul nr. 328/1966 - nu se taxeaza - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1. Se percepe o taxa de 1.200 lei de la persoanele care prezintă certificatul de absolvire prevăzut la alineatul precedent, în cazul în care solicita sa fie supuse la un nou examen în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile C şi E. Aceeaşi taxa se percepe şi de la persoanele prevăzute în art. 111 alin. 9 din Decretul 328/1966.De la dispoziţiile prezentului alineat se exceptează absolvenţii şcolilor sau cursurilor de conducători auto organizate de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul de Interne, precum şi absolvenţii şcolilor de conducători de tramvaie sau troleibuze.Pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere se percepe o taxa de 2.000 lei, respectiv 1.000 lei, în cazul permisului de conducere a tramvaielor sau troleibuzelor.2. Sînt scutite de plata taxelor prevăzute în prezenta anexa: a) persoanele handicapate fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A, adaptate infirmităţii lor b) membrii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, pe baza de reciprocitate.  +  Anexa 6                             TAXE        privind folosirea drumurilor publice şi pentru     alte prestări de servicii în porturi şi aeroporturi ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Taxe aplicabile aeronavelor româneşti pentru utilizarea aeroporturilor        civile, a instalaţiilor şi serviciilor de navigaţie aeriană de pe        teritoriul României, precum şi pentru asistenta tehnica acordată acestor        aeronave, călătorilor, bagajelor şi mesageriilor transportate la bordul        lor   1. Taxa de aterizare 6 lei/tona de greutate                                                         a aeronavei   2. Taxa de iluminat 2 lei/tona de greutate                                                         a aeronavei   3. Taxa de staţionare 0,50 lei tona de                                                          greutate a aeronavei   4. Taxa de servicii pentru călători 36 lei/persoana                                    TAXE         pentru trecerea podurilor peste Dunare de la Giurgiu - Vadul Oii                         şi Feteşti - Cernavodă ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Felul autovehiculului Taxa de trecere   crt. Autovehicule aparţinînd                                                      pers. fizice şi juridice                                                         romane şi străine ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Motociclete, inclusiv cele cu ataş 10   2. Autoturisme, inclusiv cele de teren 30   3. Microbuze, autoutilitare, autovehicule pînă la 5       tone, tractoare 90   4. Autobuze şi autovehicule peste 5 tone 180   5. Autovehicule peste 16 tone, autospeciale, agabaritice,       inclusiv maşini agricole (tractoare cu trailere,       combine, screpere etc.) 300   6. Remorci de orice tip, tractate de autovehicule 40  +  Anexa 7 TAXEpentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decîtcele eliberate de instanţe şi notariate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. -lei- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1. Eliberarea pentru particulari, de către persoane juridice       şi fizice care, în exercitarea atributiei sau profesiei       lor, sînt în drept sa certifice anumite situaţii de fapt,       a certificatelor, adeverinţelor şi oricăror alte acte prin       care se atesta un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor       acte pentru care se plăteşte o alta taxa de timbru mai mare 10    2. Eliberarea certificatelor de producători agricoli 40    3. Certificarea de către primării a semnăturilor şi darea de       data certa 10    4. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,       pe cap de animal:       - pentru animale mari ( cai, vite cornute etc. peste 2 ani 20       - pentru animale mari sub 2 ani 10       - pentru porci peste 6 luni 10       - pentru toate celelalte animale 10    5. Certificarea (transcrierea ) transmisiunii proprietăţii       asupra animalelor, în bilete de proprietate:       - pentru boi, bivoli şi tauri peste 2 ani 120       - pentru vaci şi bivoliţe peste 2 ani 100       - pentru cai peste 2 ani 120       - pentru magari, catiri 80       - pentru boi, vaci, bivoli, cai, catiri sub 2 ani 50       - pentru viţei de lapte 40       - pentru oi, berbeci şi capre 10    6. Eliberarea către cetăţeni, la cerere, a certificatelor       medico-legale, cu excepţia acelora prin care se constata       decesul, care nu se taxeaza 40    7. Eliberarea actelor care au dreptul la achiziţionarea de       cereale pentru gospodăria proprie 10    8. Înregistrarea, rectificarea şi reconstituirea la cerere       a actelor de stare civilă, eliberarea duplicatelor,       certificatelor constatatoare a stării civile şi înregistrarea       schimbării numelui sau prenumelui:       - înregistrarea actelor de stare civilă 20       - înregistrarea schimbării de nume sau prenume 400       - reconstituirea sau rectificarea actelor de stare civilă 20       - eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare         a stării civile 20    9. Cererile făcute de persoane fizice, adresate oricăror       organe de stat, prin care se contesta amenzi fixe sau       solicita reducerea sau anularea lor 10   10. Înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor şi schimbarea       caracteristicilor tehnice şi de folosinţa ale acestora:       - motociclete şi remorci cu masa totală maxima autorizata         de pînă la 750 kg inclusiv 1.000       - autovehicule, cu excepţia motocicletelor cu masa totală         maxima autorizata de pînă la 3.500 kg inclusiv, si         remorci cu masa totală maxima autorizata cuprinsă între         750 kg şi 3.500 kg inclusiv 2.000       - autovehicule cu remorci cu masa totală maxima autorizata          mai mare de 3.500 kg 4.000   11. Autorizarea provizorie de circulaţie şi autorizarea de       circulaţie pentru probe 200  +  Anexa 8 TAXEpentru eliberarea sau preschimbarea actelor de indentitate,pentru eliberarea permiselor de vînătoare şi de pescuit ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. -lei- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1. Acte de indentitate:       - eliberarea sau preschimbarea buletinelor de identitate         pentru cetăţenii romani şi a carnetelor de identitate         pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie 10       - viza buletinului de identitate şi a carnetului de         identitate pentru cetăţenii străini, ca urmare a schimbărilor         de domiciliu, precum şi viza de flotant 10       - viza anuala a carnetelor de identitate ale cetăţenilor         străini şi persoanelor fără cetăţenie 160       - eliberarea unui nou buletin de identitate în locul celui         pierdut sau furat, precum şi preschimbarea buletinului de         identitate deteriorat 100       - eliberarea unui nou carnet de identitate cetăţenilor         străini şi persoanelor fără cetăţenie, în locul celui         pierdut, furat sau deteriorat 240    2. Înregistrarea cererilor persoanelor particulare pentru       identificarea unor persoane 10    3. Eliberarea permiselor de vînătoare 60    4. Eliberarea permiselor de pescuit 30  +  Anexa 9 TAXEpentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel şi viza anuală a acestora ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. -lei- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            A. Autorizaţiile de funcţionare pentru activităţi                   lucrative şi viza anuala a acestora   1. Pentru meseriasi şi cărăuşi 200   2. Pentru cazane de fabricat rachiu 300   3. Pentru liberi-profesionisti 600   4. Pentru mori, prese de ulei şi darace 1.000   5. Pentru autorizaţii ce dau dreptul de a executa proiecte       în sectorul particular 1.000   6. Pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 2.000            B. Autorizaţiile sanitare eliberate persoanelor                              particulare 400---------