ORDIN nr. 468 din 20 martie 2020privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.469/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 23 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.794/20.03.2020 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.469/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 și 990 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru,
  secretar de stat
  București, 20 martie 2020.Nr. 468.  +  ANEXĂANEXĂprivind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.469/2018 pentruaprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care potfi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciilecu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele deasigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiuluiBucurești sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public