ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 19 mai 2000pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 23 mai 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Cel care, considerându-se prejudiciat printr-o atingere adusă onoarei, demnităţii sau reputaţiei sale, vieţii intime, familiale sau private, ori dreptului la imagine, formulează cerere la instanţa civilă referitoare la stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daune morale trebuie să depună o cauţiune de 5% din valoarea despăgubirilor solicitate. (2) Suma se consemnează la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în contul bugetului de stat, fiind purtătoare de dobânzi. (3) Recipisa de consemnare se prezintă instanţei judecătoreşti cel mai târziu la primul termen fixat pentru judecata, sub sancţiunea anulării cererii de chemare în judecata.  +  Articolul 2 (1) Cauţiunea se restituie reclamantului de îndată după rămânerea irevocabilă a hotărârii prin care s-a soluţionat cererea de acordare a despăgubirilor pentru daune morale. (2) Cu toate acestea, atunci când cererea reclamantului a fost respinsă prin hotărâre irevocabilă, iar pârâtul a solicitat despăgubiri pentru daunele suferite în urma procesului şi, după caz, cheltuieli de judecată, cauţiunea se eliberează pârâtului integral, dacă valoarea despăgubirilor şi a cheltuielilor de judecată acordate de instanţa este cel puţin egala cu suma depusa cu titlu de cauţiune; în cazul în care cuantumul cauţiunii depuse este mai mare decât valoarea despăgubirilor şi a cheltuielilor de judecată acordate de instanţa, cauţiunea se eliberează pârâtului în limita acestei valori, iar restul se restituie reclamantului. (3) Dobânzile aferente sumei depuse cu titlu de cauţiune se eliberează reclamantului sau, după caz, pârâtului, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2).  +  Articolul 3Dispoziţiile art. 1 şi 2 se aplică numai cererilor de chemare în judecata introduse la instanţele judecătoreşti după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4Litera f^1) a articolului 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru se modifica şi va avea următorul cuprins:"f^1) stabilirea şi acordarea de despăgubiri persoanei fizice pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii, reputaţiei, vieţii intime, familiale sau private, ori dreptului la imagine;"  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Legea presei nr. 3/1974, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 19 ianuarie 1978, cu excepţia dispoziţiilor art. 72-75 şi ale art. 93.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul justiţiei,Valeriu Stoica----------