ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 24 mai 2000privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 24 mai 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2000, unui număr limitat de agenţi economici, în scopul reducerii de creanţe şi arierate în economie, acest criteriu financiar devenind o condiţie importanţa de performanţă.  +  Articolul 2În anul 2000 regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, prevăzute în anexa nr. 1, vor efectua cheltuieli cu salariile brute în limita sumelor cu aceasta destinaţie din bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate de Guvern, în condiţiile stabilite la art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000.  +  Articolul 3 (1) Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzute în anexa nr. 2, vor dimensiona fondul de salarii prin bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000, fără a putea depăşi o sumă egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1999. (2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), care în cursul anului 2000 sunt supuşi reorganizării conform dispoziţiilor art. 4, cu consecinţa unor modificări ale numărului de personal faţă de cel din trimestrul IV 1999, vor determina fondul de salarii pe anul 2000 pe baza fondului de salarii consumat în trimestrul IV 1999, recalculat în funcţie de numărul mediu de personal, rezultat în urma aplicării măsurilor de reorganizare, aprobate potrivit legii, corectat cu creşterea productivitatii muncii în preţuri comparabile.  +  Articolul 4Agenţii economici prevăzuţi la art. 2 şi 3 se vor reorganiza pe baza criteriilor de eficienta economică, până la data aprobării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000, în scopul reducerii creanţelor proprii şi a debitelor faţă de terţi, precum şi pentru rentabilizarea resurselor de care dispun şi pentru rationalizarea costurilor.  +  Articolul 5 (1) În bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 şi 3 ponderea sumei reprezentând salariile de baza în fondul total de salarii va fi cel mult egala cu cea înregistrată, în medie, în trimestrul IV 1999. (2) În bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 şi 3, în anul 2000 vor fi evidentiate distinct sumele ce pot fi acordate pentru plata salariilor de baza, pentru plata sporurilor şi pentru plata adaosurilor, premiilor şi a altor drepturi de natura salariala.  +  Articolul 6 (1) Agenţii economici prevăzuţi la art. 2 şi 3 vor include în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 un program de reducere a arieratelor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alţi creditori, un program de reducere a creanţelor, precum şi obiective anuale pentru reducerea costurilor corespunzătoare veniturilor din activitatea de baza şi pentru creşterea productivitatii muncii. (2) Programele de reducere a arieratelor şi a creanţelor vor cuprinde obiective pentru întreaga perioadă de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, indicatorii respectivi fiind exprimati pentru comparabilitate prin echivalent în valută (dolari S.U.A. sau euro). (3) Programele prevăzute la alin. (2) vor fi defalcate trimestrial şi vor fi monitorizate la nivel trimestrial şi cumulat. (4) Bugetele de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu respectarea Legii nr. 76/2000, vor fi aprobate până la data de 31 mai 2000, potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Corespunzător specificului activităţii desfăşurate, agenţii economici prevăzuţi la art. 2 şi 3 vor repartiza pe fiecare luna fondul de salarii aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 şi vor asigura ca, pe perioada cumulată, drepturile salariale acordate sa nu depăşească sumele repartizate. (2) Din fondul de salarii repartizat lunar poate fi consumată suma aferentă salariilor de baza stabilite prin contractele individuale de muncă, iar o sumă egala cu cel mult 50% din suma aferentă salariilor de baza poate fi utilizata sub forma de sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, prevăzute de contractele colective de muncă.  +  Articolul 8 (1) Sumele reprezentând diferenţa de fond de salarii, rezultată din aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2), se vor constitui în funcţie de evolutiile lunare menţionate la art. 6 alin. (3). (2) Sumele reprezentând diferenţa de fond de salarii vor fi înregistrate sub forma de provizioane pentru fond de premiere pentru performanta, care se utilizează numai după aprobarea bilanţului contabil anual, condiţionat de realizarea integrală a programelor şi a obiectivelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. (3) Agenţii economici din mediul concurential vor putea utiliza fondul de premiere pentru performanta constituit, condiţionat şi de realizarea integrală a profitului brut pe total activitate, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.  +  Articolul 9 (1) În bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate pentru anul 2000 pentru agenţii economici prevăzuţi la art. 2 şi 3 vor fi evidentiate distinct drepturile băneşti ale managerului, administratorului/administratorilor, directorului general sau directorului/directorilor, după caz. (2) În limita sumei prevăzute la alin. (1) conducătorii agenţilor economici menţionaţi vor fi remuneraţi, ţinându-se seama şi de volumul şi importanţa activităţii, cu un salariu de baza brut, care nu poate depăşi indemnizaţia lunară pentru funcţia de subsecretar de stat, prevăzută la pct. 6 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare. Lunar conducătorilor agenţilor economici li se poate acorda, pe lângă salariul de baza, şi o sumă egala cu cel mult 50% din suma aferentă salariului de baza, sub forma de sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala. (3) După aprobarea bilanţului contabil anual, condiţionat de realizarea programului de reducere a arieratelor, programului de reducere a creanţelor şi a obiectivelor, stabilite potrivit art. 6 alin. (1), precum şi de realizarea criteriilor de performanţă stabilite, conducătorilor agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 li se poate acorda o primă de performanţă de până la 100% din remuneraţia lunară - salariu de baza şi sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, în condiţiile alin. (2) -, calculată pe totalul perioadei contractate. În cazul conducătorilor agenţilor economici prevăzuţi la art. 3 premiile pentru performanta nu sunt plafonate, acestea fiind acordate în limita fondului de salarii aprobat. (4) Organele împuternicite sa numească, potrivit legii, conducătorii agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 şi 3 au următoarele obligaţii: a) sa stabilească drepturile băneşti şi nivelul acestora pentru conducătorii agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 şi 3, conform alin. (2); b) sa stabilească criteriile de performanţă pentru acordarea sumelor prevăzute la alin. (3); c) sa aprobe acordarea premiilor pentru performanta prevăzute la alin. (3); d) să fie responsabili pentru încadrarea în fondul de salarii repartizat lunar în unităţile din subordine prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 10 (1) Pentru persoanele care ocupa funcţii de conducere în unităţile care fac obiectul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă salariile de baza şi celelalte drepturi de natura salariala se acordă integral, în fiecare luna a unui trimestru, numai dacă nivelul arieratelor şi creanţelor, cumulat pe trimestrele anterioare, este egal sau mai mic decât cel prevăzut la art. 6 alin. (3). (2) În cazul în care nivelul arieratelor şi creanţelor, cumulat pe trimestrele anterioare, este mai mare decât cel prevăzut la art. 6 alin. (3), suma drepturilor salariale lunare, stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pentru personalul care ocupa funcţii de conducere, se va diminua proporţional cu procentul de creştere a arieratelor şi creanţelor, fără a putea depăşi un procent de 30%. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), prin funcţii de conducere se înţelege conducătorii compartimentelor organizate la nivel de atelier, secţie, birou, serviciu, departament sau altele asimilate acestora potrivit contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii, precum şi directorii, directorii executivi şi conducătorul agentului economic.  +  Articolul 11 (1) Monitorizarea modului de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite conducătorilor agenţilor economici, în condiţiile stabilite la art. 10, se asigura de către ministru sau, după caz, de conducătorul altui organ central sub autoritatea căruia funcţionează unitatea respectiva. (2) Pentru celelalte funcţii de conducere din cadrul unităţii monitorizarea prevăzută la alin. (1) se asigura de conducătorul acesteia. (3) Persoanele împuternicite să monitorizeze acordarea drepturilor salariale lunare răspund pentru respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit legii.  +  Articolul 12Conducătorii agenţilor economici vor fi responsabili pentru acordarea premiilor pentru performanta prevăzute la art. 8 pentru directorii subordonaţi şi pentru ceilalţi angajaţi din cadrul unităţii. Prin contractul colectiv de muncă încheiat potrivit legii va fi stabilit modul concret de acordare a premiilor pentru performanta în unitatea respectiva.  +  Articolul 13Premiile pentru performanta acordate în baza art. 8 şi 9 reprezintă diferenţe de salariu care privesc anul anterior celui în care se plătesc şi le sunt aplicabile prevederile art. 24 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.  +  Articolul 14În cazul agenţilor economici prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 executarea contractelor de management sau, după caz, de administrare, în vigoare, se suspenda pe perioada 1 iunie-31 decembrie 2000.  +  Articolul 15Organele împuternicite sa numească, potrivit legii, conducătorii agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 şi 3 vor încheia cu aceştia contract individual de muncă pe perioada prevăzută la art. 14, în care vor fi precizate şi drepturile băneşti corespunzătoare activităţii desfăşurate.  +  Articolul 16 (1) Cheltuielile cu salariile în anul 2000, ale agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 şi 3, vor fi monitorizate de: a) ministere şi alte organe centrale, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pentru agenţii economici prevăzuţi în anexa nr. 1; b) Fondul Proprietăţii de Stat, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pentru agenţii economici prevăzuţi în anexa nr. 2. (2) Ministerele, celelalte organe centrale şi, după caz, Fondul Proprietăţii de Stat vor transmite lunar Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor, până la data de 25 a fiecărei luni, situaţia cheltuielilor cu salariile realizate în luna anterioară şi structura fondului de salarii, defalcate pe categorii de personal, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi situaţia indicatorilor privind evoluţia arieratelor şi creanţelor.  +  Articolul 17 (1) Încălcarea prevederilor art. 5-11 constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de personalul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor, împuternicit prin ordin al conducătorului instituţiei. (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 19Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care figurează în anexa nr. 1.  +  Articolul 20Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepţia prevederilor art. 9 alin. (2), care intră în vigoare la data de 1 iunie 2000.  +  Articolul 21Pe durata aplicării reglementărilor temporare se suspenda executarea dispoziţiilor contrare din contractele colective de muncă de la agenţii economici prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.p. PRIM-MINISTRUVALERIU STOICAContrasemnează:---------------Ministerul muncii şi protecţieisociale,Smaranda Dobrescup. Ministrul finanţelor,Iosefina Morosan,secretar de statp. Ministrul industriei şicomerţului,Constantin Isbasoiu,secretar de statPreşedintele Consiliului deadministraţie al FonduluiProprietăţii de Stat,Radu Sarbup. Ministrul transporturilor,Aleodor Francu,secretar de statp. Ministrul agriculturii şialimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statp. Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Anton Vlad,secretar de statPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Comunicaţii şi Informatica,Sergiu Stelian Iliescu  +  Anexa 1 REGIILE AUTONOME, SOCIETĂŢILE ŞI COMPANIILE NAŢIONALE, PRECUM ŞI INSTITUTELE NAŢIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE, LA CARE BUGETELE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI SE APROBA DE GUVERNMINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE1. Regia Autonomă "ARSENALUL ARMATEI"2. Regia Autonomă "ROMTEHNICA"3. Regia Autonomă "ROMAVIA"MINISTERUL JUSTIŢIEI4. Regia Autonomă "MULTIPRODUCT"CAMERA DEPUTAŢILOR5. Regia Autonomă "MONITORUL OFICIAL"SERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢII6. Regia Autonomă "RASIROM"MINISTERUL DE INTERNE7. Regia Autonomă "RAMI-DACIA"MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE8. Regia Autonomă "LOCATO"AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU COMUNICAŢII ŞI INFORMATICA9. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti10. Compania Naţionala "POSTA ROMÂNĂ" - S.A.11. Regia Autonomă "INSPECTORATUL GENERAL AL COMUNICAŢIILOR"12. Societatea Naţionala "RADIOCOMUNICATII" - S.A.13. Institutul Naţional de Studii şi Cercetare pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. BucureştiMINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI14. Societatea Naţionala a Sarii - S.A.15. Societatea Naţionala a Apelor Minerale - S.A.16. Societatea Naţionala "PLAFAR" - S.A.17. Societatea Naţionala a Carbunelui Ploiesti - S.A.18. Compania Naţionala a Huilei Petrosani - S.A.19. Compania Naţionala a Uraniului - S.A.20. Compania Naţionala de Electricitate - S.A.21. Societatea Naţionala a Petrolului "PETROM" - S.A.22. Societatea Naţionala de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A.23. Regia Autonomă "ZIROM" - Giurgiu24. Societatea Naţionala "ROMARM" - S.A.25. Compania Naţionala a Lignitului Oltenia - S.A.26. Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A.27. Compania Naţionala a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A.28. Societatea Naţionala "NUCLEARELECTRICA" - S.A.29. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnica ICMET Craiova30. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare31. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fina CEFIN BucureştiMINISTERUL TRANSPORTURILOR32. Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române "TAROM" - S.A.33. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.34. Societatea de Servicii de Management Feroviar - "S.M.F." - S.A.35. Societatea de Administrare Active Feroviare - "S.A.A.F." - S.A.36. Compania Naţionala "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi37. Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta38. Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautica Civilă Română"39. Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Timişoara" - S.A.40. Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.41. Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Constanta" - S.A.42. Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Baneasa" - S.A.43. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.44. Compania Naţionala "Administraţia Porturilor Maritime Constanta" - S.A.45. Regia Autonomă "Registrul Naval Roman"46. Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"47. Compania Naţionala "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu48. Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi49. Compania Naţionala de Radiocomunicatii Navale "RADIONAV" - S.A. Constanta50. Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad"51. Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanta-Sud şi a Zonei Libere Basarabi"52. Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Brăila"53. Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Galaţi"54. Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Sulina"55. Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Giurgiu"56. Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"57. Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.58. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.59. Societatea Comercială "Regionala de Transport Feroviar Public de Călători" Bucureşti - S.A.60. Societatea Comercială "Regionala de Transport Feroviar Public de Călători" Cluj - S.A.61. Societatea Comercială "Regionala de Transport Feroviar Public de Călători" Constanta - S.A.62. Societatea Comercială "Regionala de Transport Feroviar Public de Călători" Craiova - S.A.63. Societatea Comercială "Regionala de Transport Feroviar Public de Călători" Iaşi - S.A.64. Societatea Comercială "Regionala de Transport Feroviar Public de Călători" Galaţi - S.A.65. Societatea Comercială "Regionala de Transport Feroviar Public de Călători" Braşov - S.A.66. Societatea Comercială "Regionala de Transport Feroviar Public de Călători" Timişoara - S.A.MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI67. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor "INCERC" Bucureşti68. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului "URBANPROIECT" BucureştiBANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI69. Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României"70. Regia Autonomă "Monetaria Statului"MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI71. Societatea Naţionala "Cai de Rasa" - S.A.72. Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.73. Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare Rurală "CEDER" - S.A.74. Societatea Naţionala "Institutul Pasteur" - S.A.75. Societatea Naţionala a Produselor Agricole - S.A.76. Societatea Naţionala "Tutunul Romanesc" - S.A.AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU ŞTIINŢA, TEHNOLOGIE ŞI INOVARE77. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti78. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti79. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetectiei - I.G.R. Bucureşti80. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielarie - I.N.C.D.T.P. Bucureşti81. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie82. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA83. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiatiilor - INFLPR Bucureşti84. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN-HH Bucureşti85. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iaşi86. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - I.N.C.D.F.M. Bucureşti87. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - I.N.C.D.F.P. Bucureşti88. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica - ICCF Bucureşti89. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensata - INCEMC Timişoara90. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marina - GEOECOMAR Bucureşti91. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti92. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti93. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Ramnicu ValceaMINISTERUL CULTURII94. Compania Naţionala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI95. Regia Naţionala a Pădurilor96. Compania Naţionala "Apele Române" - S.A.97. Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A.MINISTERUL SĂNĂTĂŢII98. Compania Naţionala "Unifarm" - S.A.MINISTERUL FINANŢELOR99. Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A.100. Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala"SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI101. Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU TURISM102. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T.MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE103. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucureşti104. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. BucureştiCENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI105. Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "România - Film"MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE106. Regia Autonomă "Editura Didactica şi Pedagogica"  +  Anexa 2 SOCIETĂŢILE COMERCIALEcu capital majoritar de stat care au înregistrat un volum însemnat de pierderi şi/sau arierate în anul 1999
    Nr. crt.DenumireaLocalitateaJudeţul
    1.Societatea Comercială Sidex - S.A.GalaţiGalaţi
    2.Societatea Comercială Şantierul Naval - S.A.ConstanţaConstanţa
    3.Societatea Comercială Siderurgica - S.A.HunedoaraHunedoara
    4.Societatea Comercială Tractorul - S.A.BraşovBraşov
    5.Societatea Comercială Maşini Unelte şi Mecanizări - S.A.BraşovBraşov
    6.Societatea Comercială Motor - S.A.BraşovBraşov
    7.Societatea Comercială Turfor - S.A.BraşovBraşov
    8.Societatea Comercială Reutcom - S.A.BraşovBraşov
    9.Societatea Comercială Prorem - S.A.BraşovBraşov
    10.Societatea Comercială Frimut - S.A.BraşovBraşov
    11.Societatea Comercială Scudiver - S.A.BraşovBraşov
    12.Societatea Comercială AWL-HD - S.A.BraşovBraşov
    13.Societatea Comercială Ferma Stupini - S.A.BraşovBraşov
    14.Societatea Comercială Carom - S.A.OneştiBacău
    15.Societatea Comercială Industria Sârmei - S.A.Câmpia TurziiCluj
    16.Societatea Comercială Sidermet - S.A.CălanHunedoara
    17.Societatea Comercială Uzinele Sodice Govora - S.A.Râmnicu VâlceaVâlcea
    18.Societatea Comercială Republica - S.A.BucureştiBucureşti
    19.Societatea Comercială TPSUT-R - S.A.RovinariGorj
    20.Societatea Comercială Comtom Tomeşti - S.A.TomeştiIaşi
    21.Societatea Comercială CET-Govora - S.A.GovoraVâlcea
    22.Societatea Comercială Cost - S.A.TârgovişteDâmboviţa
    23.Societatea Comercială Turnătoria Centrală - S.A.CâmpinaPrahova
    24.Societatea Comercială Sere - S.A.BraşovBraşov
    25.Societatea Comercială Hidrosib - S.A.SibiuSibiu
    26.Societatea Comercială Real Pleaşa - S.A.BucovPrahova
    27.Societatea Comercială Faur - S.A.BucureştiBucureşti
    28.Societatea Comercială Aris - S.A.AradArad
    29.Societatea Comercială Rulmenţi - S.A.SlatinaOlt
    30.Societatea Comercială Viromet - S.A.VictoriaBraşov
    31.Societatea Comercială Ampelum - S.A.ZlatnaAlba
    32.Societatea Comercială Unirom - S.A.PetroşaniHunedoara
    33.Societatea Comercială Verachim - S.A.GiurgiuGiurgiu
  ---------