REGULAMENT din 21 noiembrie 2018privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 28 noiembrie 2018  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.106 din 21 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1010 din 28 noiembrie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare, funcționare și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, denumit în continuare regulament.(2) Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, denumită în continuare Comisie, funcționează în cadrul Asociației Patronale a Forestierilor din România, denumită în continuare ASFOR.(3) Comisia este singura abilitată să emită certificate de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, la solicitarea operatorilor economici, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 2(1) Obținerea certificatului de atestare emis de către Comisie este obligatorie pentru operatorii economici care desfășoară activitatea de exploatare forestieră.(2) Certificatul de atestare dă dreptul operatorilor economici care l-au obținut să desfășoare activități de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național.  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:a) certificat de atestare/reatestare - documentul emis în condițiile prevăzute de prezentul regulament, care dă dreptul posesorului acestuia să desfășoare activitatea de exploatare forestieră;b) atestare - acordarea certificatului de atestare în condițiile prevăzute de prezentul regulament;c) reatestare - acordarea certificatului de reatestare unui operator economic care anterior obținerii acestuia a fost atestat/reatestat pentru activitatea de exploatare forestieră;d) revizuire - înscrierea modificărilor în certificatul de atestare/reatestare emis de către Comisie pentru un operator economic pentru perioada de valabilitate rămasă. Înscrierea se face în funcție de modul de îndeplinire de către operatorul economic a criteriilor de atestare la data revizuirii, în cazul modificării actelor de înființare/funcționare sau în cazul în care condițiile și criteriile de atestare au suferit modificări datorită schimbării cadrului legal pe perioada de valabilitate a certificatului de atestare/reatestare.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Comisiei  +  Articolul 4Pentru atestarea operatorilor economici care desfășoară activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează următoarele structuri:a) Comisia;b) secretariatul Comisiei.  +  Articolul 5(1) Comisia este compusă din 13 membri, inclusiv președintele și vicepreședintele, care au drept de vot, iar componența acesteia este prevăzută în anexa nr. 1.(2) În prima ședință de lucru membrii Comisiei își aleg, cu majoritate simplă, președintele și vicepreședintele.(3) Comisia își desfășoară activitatea în prezența președintelui sau a vicepreședintelui și a minimum 6 membri.(4) Persoanele nominalizate în Comisie își păstrează calitatea de membru până la retragerea acesteia de către instituțiile sau entitățile pe care le reprezintă.(5) Comisia este reprezentată în instanță de către consilierul juridic, membru în secretariatul Comisiei, din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 6(1) Secretariatul Comisiei este format din 8 persoane, din care un consilier juridic din partea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, iar componența acestuia este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin. (la 31-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) (2) Documentele de atestare se depun de administratorul operatorului economic sau împuternicitul acestuia la sediul central al ASFOR sau la structurile teritoriale ale ASFOR. Structurile teritoriale ASFOR transmit documentele de atestare până la data următoarei ședințe a Comisiei, la sediul central al ASFOR.(3) Secretariatul Comisiei oferă clarificări la solicitarea operatorilor economici în vederea întocmirii și depunerii cererilor de atestare.  +  Articolul 7Atribuțiile Comisiei sunt următoarele:a) examinează cererile și documentele prezentate pentru atestare/reatestare/revizuire și adoptă hotărâri cu privire la îndeplinirea condițiilor de atestare;b) aprobă cererile de atestare/reatestare/revizuire pentru operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament;c) respinge cererile de atestare/reatestare/revizuire pentru operatorii economici care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament, cu motivarea respingerii și comunicarea acesteia solicitanților, prin secretariatul Comisiei;d) dispune secretariatului eliberarea certificatelor de atestare/reatestare pentru operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament;e) dispune retragerea certificatelor de atestare/reatestare;f) stabilește nivelul maxim al volumului anual de lemn pe picior posibil de exploatat pentru fiecare operator economic care solicită atestarea, în funcție de documentele prezentate Comisiei;g) dispune afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a listei operatorilor economici atestați pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase și a hotărârilor Comisiei;h) informează anual prin raport autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură cu privire la activitatea Comisiei. Raportul se publică pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;i) oferă clarificări, la solicitare, cu privire la documentele de atestare depuse.  +  Articolul 8Atribuțiile președintelui Comisiei sunt următoarele:a) aprobă graficele cu programarea ședințelor Comisiei, la propunerea secretariatului;b) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei, certificatele de atestare/reatestare/revizuire sau, după caz, comunicările de respingere a cererilor de atestare/reatestare/ revizuire, cu motivarea aferentă și comunicările de retragere a certificatelor de atestare/reatestare;c) formulează propuneri de înlocuire a membrilor Comisiei care nu își îndeplinesc atribuțiile prevăzute de prezentul regulament;d) semnează toate documentele care privesc activitatea Comisiei;e) semnează actele administrative de retragere a certificatelor de atestare/reatestare.  +  Articolul 9(1) Vicepreședintele Comisiei coordonează activitatea secretariatului și răspunde de asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activităților curente.(2) Vicepreședintele Comisiei exercită atribuțiile președintelui, în lipsa acestuia.  +  Articolul 10Atribuțiile secretariatului Comisiei sunt următoarele:a) primește și înregistrează documentațiile necesare atestării/reatestării/revizuirii;b) întocmește graficul de ședințe, pe care îl supune spre aprobare președintelui Comisiei;c) pregătește ședințele și asigură logistica necesară desfășurării acestora;d) inventariază documentele din dosarele prezentate pentru atestare/reatestare/revizuire și completează fișa fiecărui dosar;e) redactează certificatele de atestare/reatestare sau revizuire și le prezintă spre semnare președintelui Comisiei;f) întocmește comunicările către operatorii economici cărora le-au fost respinse cererile de atestare/reatestare/revizuire, cu menționarea motivelor de respingere, și le prezintă spre semnare președintelui Comisiei;g) ține evidența dosarelor de atestare/reatestare/revizuire într-un registru special și reactualizează, după fiecare ședință, lista operatorilor economici atestați/reatestați, în ordinea emiterii certificatelor, pe suport electronic, precum și a celor respinși;h) arhivează dosarele care au fost analizate de Comisie;i) comunică operatorilor economici hotărârile Comisiei privind retragerea certificatului de atestare/reatestare;j) întocmește procesul-verbal de ședință și consemnează modul în care se desfășoară lucrările Comisiei;k) redactează hotărârile Comisiei și documentele emise de aceasta;l) ține evidența personalului de specialitate pentru fiecare operator economic;m) transmite certificatul de atestare/reatestare/revizuit către operatorii economici direct sau prin intermediul structurilor teritoriale ale ASFOR.  +  Articolul 11(1) ASFOR asigură, în condițiile legii, susținerea financiară și spațiul pentru desfășurarea activității Comisiei, în baza încasărilor din tariful de atestare/reatestare/revizuire.(2) Tarifele de atestare/reatestare/revizuire se fundamentează de ASFOR, se aprobă prin votul majorității membrilor Comisiei în prima ședință și se modifică anual, cu indicele anual de inflație.(3) Operatorii economici care solicită atestarea au obligația de a depune contravaloarea tarifului de atestare/reatestare/ revizuire, în numerar, la casieria ASFOR, sau prin ordin de plată.(4) Cheltuielile pentru funcționarea Comisiei de atestare, editarea certificatelor de atestare/reatestare, indemnizația de ședință pentru persoanele nominalizate în Comisie și pentru persoanele care asigură secretariatul acesteia se suportă de către ASFOR din tarifele încasate. ASFOR va ține evidențe separate pentru încasările și cheltuielile efectuate.(5) După diminuarea sumei rezultate din tarifele încasate cu obligațiile la bugetul de stat, cheltuielile efectuate cu organizarea ședinței de atestare, alte cheltuieli, un cuantum de 80% se acordă ca indemnizație de ședință persoanelor nominalizate în Comisie și în secretariatul acesteia. (la 31-03-2020, Alineatul (5) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) (6) Persoanele care asigură secretariatul Comisiei primesc ca indemnizație de ședință 50% din valoarea cuvenită persoanelor nominalizate în Comisie.(7) Acordarea indemnizației de ședință este condiționată de participarea la ședința de atestare.  +  Capitolul III Documentele necesare pentru atestare  +  Articolul 12(1) În vederea obținerii certificatului de atestare, operatorul economic are obligația de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 și care primește număr de înregistrare din registrul Comisiei;b) copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că operatorul economic are ca obiect de activitate exploatarea forestieră, certificat sub semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal;c) copie de pe încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă sau rezoluția conducătorului Oficiului Național al Registrului Comerțului competent teritorial privind înregistrarea operatorului economic, certificată sub semnătură;d) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, certificată sub semnătură;e) copie de pe documentele care dovedesc asigurarea cu personal de specialitate pentru coordonarea tehnică a activității de exploatare forestieră, angajat pe durată nedeterminată, certificată sub semnătură, copia contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidență al operatorului economic respectiv și copie a raportului per salariat listat din REVISAL, certificată sub semnătură;f) copie de pe diplomele de absolvire/licență ale personalului de specialitate pentru coordonarea tehnică a activității de exploatare forestieră, certificată sub semnătură;g) documente prin care se face dovada asigurării cu utilaje specifice activității de exploatare forestieră: certificate eliberate de unitatea administrativ-teritorială, care se vor depune în original, sau copii de pe contractul/contractele de leasing și de pe documentul care face dovada ultimei plăți, în cazul utilajelor cumpărate în leasing; operatorul economic trebuie să facă dovada deținerii de utilaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 2.500 m^3, iar pentru identificarea tipului de utilaj se pot depune la comisie documente clarificatoare; (la 31-03-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) h) cazierul judiciar, în original, pentru administratorul/ administratorii sau pentru președintele consiliului de administrație al operatorului economic, după caz, din care să rezulte că nu a/au fost condamnat/condamnați pentru fapte privind încălcarea regimului silvic sau pentru fapte de corupție. Prin excepție, în cazul ocoalelor silvice se depune cazierul judiciar, în original, pentru șeful ocolului silvic; (la 31-03-2020, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) i) documentul, în copie, care dovedește achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3).j) copie de pe certificatul constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, după caz, actul administrativ emis de Registrul asociațiilor și fundațiilor sau de Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, actualizat, valabil și certificat sub semnătură de către reprezentantul legal. Certificatul constatator trebuie să cuprindă activitatea de silvicultură (CAEN 0210) sau exploatare forestieră (CAEN 0220). (la 31-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) (2) Personalul de specialitate angajat în cadrul operatorului economic poate fi maistru exploatări forestiere, tehnician, subinginer sau inginer în domeniul silviculturii sau al exploatărilor forestiere. Personalul de specialitate poate fi luat în calcul în vederea emiterii certificatului de atestare/reatestare doar pentru un singur operator economic.(3) În cazul persoanelor cu studii medii sau superioare de specialitate în domeniul silviculturii sau al exploatărilor forestiere care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul operatorului economic care solicită atestarea/reatestarea nu este necesară angajarea cu contract de muncă.(4) Personalul prevăzut la alin. (2) se încadrează cu contract de muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă de timp nedeterminată.  +  Capitolul IV Documentele necesare pentru reatestare  +  Articolul 13În vederea obținerii certificatului de reatestare, operatorul economic are obligația de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:a) documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) și e)-i);b) copie de pe certificatul constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, după caz, actul administrativ emis de Registrul asociațiilor și fundațiilor sau de Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, actualizat, valabil și certificat sub semnătură de către reprezentantul legal. Certificatul constatator trebuie să cuprindă activitatea de silvicultură (CAEN 0210) sau exploatare forestieră (CAEN 0220). (la 31-03-2020, Litera b) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) c) certificatul de atestare/reatestare în original. (la 31-03-2020, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 )  +  Articolul 14Prezentarea incompletă a documentației prevăzute la art. 12 alin. (1), respectiv art. 13 sau necompletarea acesteia până la data ședinței de atestare determină respingerea cererii de atestare/reatestare/revizuire a operatorului economic respectiv.  +  Capitolul V Documente necesare revizuirii  +  Articolul 15(1) Revizuirea se solicită de către operatorul economic la schimbarea condițiilor inițiale de atestare/reatestare.(2) Documentele necesare revizuirii sunt:a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;b) documente din care să rezulte modificarea condițiilor de atestare care impun modificarea volumului atestat/elementelor de identificare;c) documentul care dovedește achitarea tarifului stabilit pentru revizuire.(3) Revizuirea se face prin înscrierea, olograf, a modificărilor pe verso la certificatul de atestare/reatestare emis în condițiile prezentului regulament. Revizuirea se înscrie pentru perioada de valabilitate rămasă a certificatului de atestare/reatestare inițial.  +  Capitolul VI Criteriile de atestare/reatestare  +  Articolul 16(1) Calculul capacității anuale de exploatare a masei lemnoase de către un operator economic se face în baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:a) încadrarea cu personal de specialitate, stabilindu-se o capacitate anuală de exploatare de:a1) 12.000 mc/an pentru un maistru, absolvent de liceu specializarea silvicultură/exploatări forestiere; tehnician în silvicultură/exploatări forestiere, subinginer silvic/exploatări forestiere;a2) 25.000 mc/an inginer în silvicultură/exploatări forestiere;b) deținerea de utilaje specifice realizării lucrărilor de exploatare forestieră, luându-se în calcul o capacitate anuală, astfel:1. un tractor tip articulat - 6.000 mc;2. un tractor, inclusiv articulat, cu braț hidraulic cu graifer - 8.000 mc;3. un tractor, inclusiv articulat, cu braț hidraulic și graifer suplimentar pentru fixarea sarcinii - 10.000 mc;4. un tractor, inclusiv articulat, cu braț hidraulic cu graifer și semiremorcă - 15.000 mc;5. o instalație cu cablu mobilă - 5.000 mc, dovada deținerii se face cu factură/contract vânzare-cumpărare;6. un tractor tip universal, inclusiv șenilat, echipat pentru exploatări forestiere cu putere de peste 50 CP - 5.000 mc;7. un tractor tip universal, inclusiv șenilat, echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă și troliu, cu putere cuprinsă între 20 și 35 CP - 2.500 mc;8. un tractor tip universal, inclusiv șenilat, echipat pentru exploatări forestiere, cu sapă și troliu, cu putere cuprinsă între 36 și 49 CP - 4.000 mc;9. alte utilaje multifuncționale - maximum 30.000 mc/an, în funcție de specificație;10. atelaj cu unul sau doi cai - 500 mc.(2) În cazul în care operatorul economic solicitant nu prezintă datele tehnice pentru utilajele multifuncționale deținute, Comisia va acorda pentru acestea un volum de 5.000 mc.  +  Capitolul VII Procedura de atestare/reatestare/revizuire  +  Articolul 17(1) Procedura de atestare/reatestare se desfășoară în următoarele etape:a) etapa I - inventarierea de către secretariatul Comisiei, anterior datei programării ședinței Comisiei, a dosarelor cu documentele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării/revizuirii, completarea și însușirea unei fișe cu documentele din fiecare dosar, precum și întocmirea propunerii către Comisie de analizare a dosarelor;b) etapa a II-a - analiza de către Comisie a dosarelor înregistrate și prezentate de secretariat pentru operatorii economici care solicită atestarea/reatestarea/revizuirea;c) etapa a III-a - deliberarea Comisiei privind atestarea/ reatestarea/revizuirea operatorilor economici sau respingerea cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la decizia de respingere;d) etapa a IV-a - emiterea și eliberarea certificatelor de atestare/reatestare/revizuire;e) etapa a V-a - publicarea și actualizarea listei operatorilor economici care dețin un certificat de atestare/reatestare și a hotărârilor Comisiei pe site-ul web al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și pe site-ul ASFOR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data organizării ședinței de atestare, prin grija secretariatului Comisiei.(2) Ședința de analiză a dosarelor se desfășoară în lipsa reprezentanților operatorilor economici.(3) Ședințele de atestare/reatestare au loc lunar, de regulă în a doua parte a lunii. (la 31-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 17 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 )  +  Articolul 18(1) Hotărârile adoptate de Comisie se consemnează într-un proces-verbal de ședință și se semnează de către toți membrii prezenți.(2) Procesele-verbale și alte date necesare privind operatorii economici se înregistrează în registrul Comisiei.(3) Procesele-verbale de ședință, registrul prevăzut la alin. (2) și documentațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) și art. 13 se arhivează la secretariatul Comisiei o perioadă de 5 ani de la data emiterii certificatelor emise în baza hotărârilor Comisiei consemnate în acestea.  +  Articolul 19(1) Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/ reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de către secretariatul Comisiei prin afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și pe site-ul ASFOR în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii ședinței de atestare.(2) Certificatele de atestare/reatestare se ridică de reprezentanții operatorilor economici sau, după caz, de persoanele împuternicite de aceștia de la sediul ASFOR din București sau de la structurile teritoriale ale ASFOR. Comunicările de respingere a cererilor de atestare/reatestare/ revizuire se transmit operatorilor economici prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire.(3) Împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare operatorii economici nemulțumiți pot depune contestație la Comisie, în termen de 5 zile de la data comunicării.(4) Contestația se soluționează, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia, de către o comisie de contestație numită prin hotărârea președintelui Comisiei, formată din 3 membri nominalizați din cadrul secretariatului Comisiei. Președintele comisiei de contestație este consilierul juridic nominalizat din partea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(5) Rezultatul analizei contestației este pus în aplicare de către Comisie.  +  Articolul 20(1) Certificatele de atestare/reatestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(2) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) au valabilitate până la emiterea unui nou certificat de atestare/reatestare sau până în ultima zi a celei de-a 24 luni de la data emiterii, cu obligația operatorului economic de a solicita reatestarea sau revizuirea la schimbarea condițiilor pentru care a fost atestat inițial; emiterea unui alt certificat de reatestare se poate face cu maximum 60 de zile înainte de expirarea valabilității certificatului de atestare/reatestare emis în condițiile prezentului regulament.(3) Certificatele de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) se emit începând cu numărul 1 pentru fiecare an și se ștampilează cu ștampila Comisiei.(4) În cazul pierderii/distrugerii/furtului certificatului de atestare/reatestare, Comisia eliberează un duplicat al acestuia, numai după publicarea anunțului privind pierderea/distrugerea/furtul certificatului de atestare/reatestare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(5) În cazurile în care condițiile și criteriile de atestare au suferit modificări după atestare, operatorul economic are obligația să solicite revizuire în termen de 20 de zile lucrătoare de la schimbarea condițiilor inițiale.  +  Articolul 21(1) Certificatele de atestare/reatestare emise se retrag, după caz, de către Comisie în una dintre următoarele situații:a) desființarea operatorului economic;b) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în materie de infracțiuni la regimul silvic, prin care instanța a dispus atragerea răspunderii penale a operatorului economic conform dispozițiilor Codului de procedură penală;c) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de retragere a certificatului de atestare;d) dacă vreunul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) și art. 13 cuprinde informații false sau neconforme cu documentul original;e) dacă operatorul economic nu și-a îndeplinit obligația privind revizuirea ca urmare a schimbării condițiilor în baza cărora a fost atestat inițial;f) dacă operatorul economic nu depune la Comisie documentele clarificatoare prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor care au stat la baza atestării/reatestării/revizuirii, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării în scris a Comisiei;g) în condițiile existenței unui raport de control, aprobat de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după caz, prin care se propune retragerea certificatului de atestare pentru operatorii economici ca urmare a încălcării regimului silvic;h) dacă sunt constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate la care exploatarea s-a realizat de operatorul economic atestat pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase sau de personalul angajat în cadrul acestuia, consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entității din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare;i) dacă sunt constatate vătămări ale semințișurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre exploatare, a căror valoare depășește de cinci ori prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; sancțiunea se aplică operatorului economic care execută lucrările de exploatare a masei lemnoase, consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entității din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare. (la 31-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) (2) Personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, conducătorii structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, ai Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și ai unităților și subunităților acesteia, conducătorii structurilor de rang superior, precum și șefii ocoalelor silvice de regim au obligația să informeze Comisia dacă au cunoștință despre existența uneia din situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d), în termen de 20 de zile de la data constatării.(3) Se interzice, pentru o perioadă de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorului economic pentru activitatea de exploatare forestieră căruia i s-a retras certificatul de atestare în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-i). (la 31-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) (4) Se interzice, pentru o perioadă de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare, atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră care au ca administratori/asociați aceleași persoane care au avut calitatea de administratori/asociați la operatori economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-au retras certificatele de atestare în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-i). (la 31-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 21 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) (5) Perioada de trei ani de la data retragerii certificatului de atestare/reatestare prevăzută la alin. (3) și (4) curge de la data aplicării sancțiunii de către comisie, respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată în cazul contestării sancțiunii în instanță. (la 31-03-2020, Articolul 21 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) (6) Comisia notifică garda forestieră competentă teritorial cu privire la retragerea certificatului de atestare/reatestare pentru un operator economic, care ia măsura ridicării acestuia și predării către comisie. (la 31-03-2020, Articolul 21 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 )  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 22(1) Certificatele de atestare/reatestare eliberate anterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la data expirării sau, după caz, a retragerii acestora în condițiile prezentului regulament.(2) Operatorii economici care dețin certificate de atestare/reatestare prevăzute la alin. (1) pot solicita reatestarea înainte de expirarea valabilității acestora, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 23(1) Emitenții autorizațiilor de exploatare sunt obligați să consemneze, să semneze și să ștampileze, la data autorizării partizii, volumul autorizat și volumul autorizat cumulat, în situația prevăzută în anexa la Certificatul de atestare/reatestare.(2) Emitenții autorizațiilor de exploatare sunt obligați să consemneze, la data reprimirii partizii, volumul exploatat și volumul exploatat cumulat, în situația prevăzută în anexa la Certificatul de atestare/reatestare.  +  Articolul 24(1) Constatarea neîndeplinirii condițiilor de atestare/reatestare prevăzute de prezentul regulament și a obligațiilor ce revin operatorilor economici se face de către: personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, emitenții autorizațiilor de exploatare, personal silvic desemnat de către ASFOR, care vor comunica această situație Comisiei.(1^1) Ocoalele silvice au obligația de a verifica valabilitatea certificatului de atestare/reatestare înainte de a emite autorizația de exploatare. (la 31-03-2020, Articolul 24 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) (2) Unitățile și subunitățile Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, structurile de rang superior și ocoalele silvice de regim au obligația să informeze Comisia cu privire la eventualele încălcări ale prezentului regulament de către operatori economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră.(3) Operatorii economici sunt obligați să solicite emitenților autorizațiilor de exploatare completarea situației prevăzute în anexa la Certificatul de atestare/reatestare.  +  Articolul 25(1) Structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură verifică prin sondaj existența dotărilor specifice și a încadrării cu personal de specialitate, care au stat la baza atestării operatorului economic, și ori de câte ori se impune verificarea.(2) Situația dotărilor specifice și a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării se transmite structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, prin grija secretariatului Comisiei, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data organizării ședinței de atestare.(3) În situația în care dotările specifice și încadrarea cu personal de specialitate nu concordă cu cele care au stat la baza atestării operatorilor economici, structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură vor comunica această situație Comisiei, care analizează și ia măsura retragerii certificatului de atestare/ reatestare.  +  Articolul 26Asociațiile profesionale din domeniul forestier pot desfășura activități de consultanță, publicitate și promovare a activității de exploatare forestieră, pentru a crește gradul de conștientizare că această activitate se desfășoară în mod responsabil, etic și la cel mai înalt standard, pentru a asigura transparența modului de funcționare a Comisiei și a ușura accesul operatorilor economici la obținerea certificatului de atestare.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  COMPONENȚA
  Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituția
  1.Ion AnghelMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2.Teodor DulceațăMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  3.Dan AchimMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  4.Dănuț IacobMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  5.Cristina Elena DumitrescuMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  6.Gheorghiță GheorgheMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  7.George ConstantinescuMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  8.Călin Mihai PopaMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  9.Bogdan Dan BoghianRegia Națională a Pădurilor - Romsilva
  10.Ciprian Dumitru Muscă Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR
  11.Cristian Bălănescu Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR
  12.Tudor Butnariu Asociația Administratorilor de Păduri din România - AAP
  13.Dorel Fechete Asociația Administratorilor de Păduri din România - AAP
  (la 31-03-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 )
   +  Anexa nr. 2la regulament
  COMPONENȚA
  secretariatului Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituția
  1Monica PopescuMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2.Alexandru Lucian ArăboaeiMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  3.Marius CojoacăMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  4.Sebi Sebastian ConstantinMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  5. Cristian MacăuMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor
  6.Florin Sorinel RădulescuRegia Națională a Pădurilor - Romsilva
  7.Cristian Bădăluță Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR
  8.Cosmin Mișu Tașcu Asociația Patronală a Forestierilor din România - ASFOR
  (la 31-03-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 485 din 24 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 )
   +  Anexa nr. 3la regulament
  I. Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră ce funcționează în cadrul Asociației Patronale a Forestierilor din România - ASFORII. CEREREprivind eliberarea certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestierăForma de organizare^1 ...............................III. Nr. intrare .............Data: .........
  IV. CătreComisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră1. Subsemnat(ul/a), ............................................. domiciliat(ă) în ......................................, str. ....................................................... nr. ........., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............................................................., telefon .................................., fax ............................, act identitate ......... seria ......... nr. .............................., eliberat de .............................. la data ...................., CNP ........................................, reprezentant legal, conform ............................, având funcția de ..................................................2. pentru operatorul economic .............................................................................., având nr. de ordine în Oficiul Național al Registrului Comerțului ....................., nr. de ordine din Registrul asociațiilor și fundațiilor/Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice .................................., nr. autorizație pentru desfășurarea de activități economice în mod independent ........................., cod unic de înregistrare ......................., cu sediul în: localitatea ................................................, str. .................................................................. nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ......................................, cod poștal ..................., telefon ......................................, fax .........................., e-mail ........................................., având în obiectul de activitate silvicultură sau exploatare forestieră, conform^2 ....................................................,3. în temeiul Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, solicit: atestare pentru volumul ...................................................... reatestare pentru volumul ...................................................... revizuire^3 pentru volumul ...................................................... emitere duplicat al certificatului de atestare seria ............... nr. .......................... din .............................. emitere anexă la certificatul de atestare seria ............... nr. .......................... din ..............................
  V. Situația privind asigurarea cu personal de specialitate angajat pe durata de valabilitate a certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncțiaPregătirea de specialitateNumărul și seria diplomei de absolvire/licență/adeverință a personalului de specialitate
  1
  2
  3
  4
  ...
  VI. Situația privind asigurarea cu utilaje proprii specifice activității de exploatare forestieră
  Nr. crt.Tipul utilajuluiAnul achizițieiPuterea CP
  1
  2
  3
  4
  VII. Calculul capacității anuale de exploatare forestieră^4
  Nr. crt.Categorie utilajBuc.Capacitate utilajCategorie personal de specialitateNumărCapacitate personal
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  T O T A L C A P A C I T A T E
  VIII. Documentele ce se atașează prezentei cereri
  Nr. crt.Denumirea actuluiX^5
  1Cerere (în original)
  2Act constitutiv/Statut (copie)
  3Rezoluție/Încheiere/Hotărâre privind înregistrarea operatorului economic (copie)
  4Certificatul de înregistrare/Actul administrativ emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor/Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice (copie)
  5Certificat constatator actualizat emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/Autorizație funcționare ocoale silvice (copie)
  6Documente privind asigurarea personalului de specialitate (copie)
  7Certificat fiscal privind luarea în evidență a utilajelor emis de către unitatea administrativ-teritorială (original)
  8Documente privind dotarea cu utilaje specifice (fotografie, acolo unde este cazul)
  9Cazierul judiciar al administratorului/administratorilor (original)
  10Cazier tehnic exploatare (copie)
  11Certificat de atestare/reatestare (original)
  12Alte documente, dacă este cazul
  IX. Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile Codului penal cu privire la falsul în declarații, că documentele anexate sunt conforme, iar cele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, ce funcționează în cadrul Asociației Patronale a Forestierilor din România - ASFOR, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), datele fiind furnizate în scopul obținerii certificatului de atestare/reatestare sau a revizuirii acestuia, în condițiile legii.Completarea datelor de către semnatar pe acest formular constituie consimțământul explicit pentru a prelucra în continuare aceste date.Data ........................... Semnătura .............................................L.S.
  ^1 Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.A., O.S.)/companie națională/societate națională/regie autonomă/ocol silvic/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială/fundație/instituții/autorități înființate prin hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale consiliilor locale etc.^2 Se vor preciza documentele din care rezultă faptul că operatorul economic are în obiectul de activitate silvicultură (CAEN 0210) sau exploatare forestieră (CAEN 0220), în funcție de forma juridică de organizare (de exemplu, actul constitutiv, actul de înființare, autorizația pentru desfășurarea de activități economice în mod independent, statutul, regulamentul de organizare și funcționare etc.).^3 În cazul revizuirii se poate modifica capacitatea de exploatare solicitată la revizuire în plus sau în minus în funcție de criteriile de atestare îndeplinite la momentul analizei sau se pot opera înscrisuri cu privire la persoana juridică.^4 Capacitatea anuală totală reprezintă volumul cel mai mic rezultat din compararea capacității anuale totale privind asigurarea cu utilaje și a capacității anuale totale privind asigurarea cu personal de specialitate.^5 Se bifează cu X pentru documentele depuse conform solicitărilor din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră.
   +  Anexa nr. 4la regulament
  CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE
  AUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂ CARE RĂSPUNDE DE SILVICULTURĂ
  (denumirea)

  COMISIA DE ATESTARE A OPERATORILOR ECONOMICI
  PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ
  ce funcționează în cadrul
  ASOCIAȚIEI PATRONALE A FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA - ASFOR
  CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE
  Seria ........../Nr. ........../................ (anul)
  În urma desfășurării procedurii de atestare potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 1.106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră,Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră emite prezentul
  CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE
  Operatorul economic .........(denumirea și forma juridică)......., cu sediul în .......(localitatea, județul, strada, numărul etc.)....., înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor/Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice la nr. .......................
  SE ATESTĂ/REATESTĂ
  pentru o capacitate anuală de exploatare a lemnului în volum brut de ............. mc pe picior.Prezentul certificat este însoțit de o anexă, care face parte integrantă din acesta și conține ............. file.Prezentul certificat este valabil până la data de ...................... .Dosar nr. ............
  Președintele Comisiei de atestare a operatorilor economici
  pentru activitatea de exploatare forestieră,
  ............................................................................
  L.S./S.S.
  VERSOA. Mențiuni cu ocazia revizuirii capacității de atestare
  Nr. crt.Data revizuiriiCapacitatea de exploatare stabilită la revizuire [m^3 masă lemnoasă/an]Semnătura președintelui și ștampila comisiei
  0123
  1
  2
  3
  B. Mențiuni cu ocazia modificării datelor de identificare a operatorului economic
  Nr. crt.Data revizuiriiAlte mențiuniSemnătura președintelui și ștampila comisiei
  0123
  1
  2
  3
   +  ANEXĂla Certificatul de atestare/reatestare
  SITUAȚIA*)
  volumului de lemn pe picior exploatat
  Operatorul economic ....................Certificat de atestare: seria ........ nr. .......... din ................
  Nr. crt.Anul/ APV SUMALContractul**) nr. ...... din ..........Volumul autorizat (mc)Viza ocolului silvic
  TotalRas.FagQv.Alte speciiVolumul autorizat cumulat***) Volumul exploatat (mc)****)Volumul exploatat cumulat****)Emitentul autorizației de exploatareSemnătura și ștampila
  0123456789101112
  *) Însoțește certificatul de atestare a operatorilor economici și se emite într-un număr de file aferent volumului atestat.**) În coloana 2, la emiterea autorizației de exploatare, se va menționa tipul contractului și se va nota după cum urmează:– (A) Contract de achiziție masă lemnoasă pe picior;– (PS) Contract de prestări servicii de exploatare forestieră.***) Se completează la emiterea autorizației de exploatare și rezultă prin cumulul volumului autorizat pentru perioada de valabilitate a certificatului de atestare și nu poate avea un volum mai mare decât volumul cumulat aferent celor 2 ani de valabilitate a certificatului de atestare. ****) Se completează la data reprimirii parchetului. Volumul din coloana 10 rezultă prin cumulul volumului exploatat pentru fiecare an de valabilitate a certificatului de atestare și nu poate avea o valoare mai mare decât capacitatea anuală pentru care a fost emis certificatul de atestare.Ștampila comisiei
  .....................................
  -----