ORDIN nr. 22 din 11 martie 2020pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 13 martie 2020  Având în vedere dispozițiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 și 517 bis din 19 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 14 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) planul de situație la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum și/sau de producere, pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziția locului de consum și/sau de producere.2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru un loc de consum nou de tip locuință individuală, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, aparținând unui client casnic, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la alin. (1) lit. g), acesta trebuie să prezinte următoarele documente:a) o adeverință eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar; șib) o declarație pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul.3. La articolul 22, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare și alte aspecte privind racordarea la rețeaua electrică a locuințelor individuale, ansamblurilor de locuințe nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune, a locurilor de producere care se racordează la rețele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV și a instalațiilor aparținând autorităților judiciare și de aplicare a legii sunt prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4, 5 și 6 la prezentul regulament.4. La articolul 33 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (1^1) se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare.5. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererea prin care utilizatorul solicită încheierea contractului pentru proiectarea/execuția lucrărilor din categoriile prevăzute la art. 41 lit. b) și la art. 42 alin. (1) lit. a) cu un anumit proiectant/constructor atestat, în condițiile art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (4), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare.6. La articolul 43, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) se poate încheia de către operatorul de rețea și cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condițiile în care utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire și solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare.(8) În situația prevăzută la alin. (7), contractul pentru execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) se încheie de către operatorul de rețea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizației de construire pentru lucrările de întărire a rețelei electrice, cu respectarea obligațiilor părților, prevăzute în contractul de racordare.(9) În situația prevăzută la alin. (7), operatorul de rețea recalculează tariful de racordare prin refacerea fișei de calcul al tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către utilizator. Contractul de racordare se încheie prin considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare.7. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (1^1) se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a certificatului de racordare, acesta își pierde valabilitatea.8. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.9. După anexa nr. 5 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6 la regulament, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 11 martie 2020.Nr. 22.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 6 la regulament)
  REGULI SPECIFICE
  pentru realizarea racordării ocazionale la rețeaua electrică de distribuție
  a unei instalații aparținând autorităților judiciare și de aplicare a legii
  1. Racordarea ocazională a unei instalații aparținând autorităților judiciare și de aplicare a legii se realizează la rețelele electrice de joasă tensiune, în baza unei cereri de racordare adresate operatorului de distribuție, direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică.2. Cererea de racordare cuprinde următoarele informații:a) punctul de racordare la rețea;b) puterea maximă absorbită;c) data racordării;d) estimarea perioadei necesare pentru alimentarea cu energie electrică a instalației respective;e) declarația pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta confirmă că instalația respectă normele tehnice în vigoare și îndeplinește condițiile ce permit punerea sub tensiune în condiții de siguranță;f) contractul de furnizare a energiei electrice, în cazul în care cererea de racordare este adresată direct operatorului de distribuție;g) alte date pe care solicitantul le consideră necesare în vederea racordării.3. Operatorul de distribuție este obligat să pună la dispoziția solicitantului, direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică, un formular-tip de cerere de racordare.4. Punerea sub tensiune a instalației prevăzute la pct. 1 se realizează de operatorul de distribuție la termenul solicitat de utilizator și în prezența unui reprezentant al acestuia. La punerea sub tensiune a instalației, reprezentantul utilizatorului și cel al operatorului de distribuție încheie un proces-verbal de punere sub tensiune.5. Deconectarea instalației prevăzute la pct. 1 se realizează de către operatorul de distribuție la solicitarea telefonică a utilizatorului și în prezența acestuia și se consemnează într-un proces-verbal de deconectare. 6. Tariful de emitere a avizului tehnic de racordare și tariful de racordare prevăzut în avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distribuție se achită de către solicitant în maximum 30 de zile de la data punerii sub tensiune, înscrisă în procesul-verbal prevăzut la pct. 4.
  -----