REGULAMENT din 26 aprilie 2000privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 16 mai 2000   +  Capitolul 1 Dispoziţii comune  +  Articolul 1 (1) Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, denumita în continuare ordonanţa, sunt supuse înscrierii în registre speciale, constituite, potrivit prezentului regulament, la instanţele judecătoreşti. (2) Evidenta centralizata în materie se realizează prin Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, denumit în continuare Registrul naţional, aflat la Ministerul Justiţiei, şi cuprinde atât evidenta persoanelor juridice care se înfiinţează potrivit ordonanţei, cat şi a celor înfiinţate potrivit Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociaţii şi fundaţii).  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următorul înţeles: a) înscriere - consemnarea atât a menţiunilor făcute în vederea dobândirii personalităţii juridice, cat şi a celor privind modificări ale actului constitutiv şi/sau ale statutului, precum şi a oricăror alte menţiuni care, potrivit legii, se înscriu în registrul special; în toate cazurile înscrierea se efectuează prin introducerea datelor în registre ţinute în sistem computerizat, iar în lipsa acestora, în registre ţinute pe suport hârtie; b) înregistrare - consemnarea facuta în scop de publicitate pentru realizarea unei evidente centralizate la nivel naţional a persoanelor juridice fără scop patrimonial; c) persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile care se înfiinţează în baza ordonanţei, persoanele juridice străine prevăzute la art. 76 din ordonanţa, asociaţiile, fundaţiile, uniunile, federaţiile şi gruparile de persoane juridice înfiinţate în baza Legii nr. 21/1924, precum şi filialele acestora; d) registrul special - registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la judecătorie sau, după caz, registrul federaţiilor şi registrul persoanelor juridice străine, prevăzute la art. 76 din ordonanţa, ţinute la tribunal; e) înscrisuri doveditoare în sensul art. 74 alin. (1) din ordonanţa - actul constitutiv şi statutul persoanei juridice fără scop patrimonial, inclusiv actele de modificare a acestora, precum şi actele prin care s-a dispus reorganizarea ori dizolvarea.  +  Articolul 3Înscrierile din registrul special şi înregistrările din Registrul naţional se intregesc cu datele rezultate din înscrisurile doveditoare.  +  Articolul 4Înscrierea în registrul special se face la cererea oricăruia dintre asociaţi sau fondatori, respectiv a oricăreia dintre persoanele juridice fără scop patrimonial care constituie federaţia, împuterniciţi prin actul constitutiv, precum şi a oricărei alte persoane interesate, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Cererea de înscriere în vederea dobândirii personalităţii juridice va cuprinde, conform modelului prevăzut în anexa nr. I: a) numele şi domiciliul persoanei împuternicite în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h) din ordonanţa; b) numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul asociaţilor sau fondatorilor; c) denumirea şi sediul asociaţiei, fundaţiei sau filialei; d) precizarea patrimoniului iniţial; e) numărul şi data autentificării actului constitutiv şi a statutului.  +  Articolul 6 (1) La cererea de înscriere în vederea dobândirii personalităţii juridice se vor ataşa: a) un exemplar original şi doua exemplare în copie legalizată de pe actul constitutiv şi statut; b) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial; c) dovada disponibilităţii denumirii, eliberata de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei; d) autorizaţiile administrative prealabilă, în cazul în care sunt cerute potrivit legii speciale, pentru înfiinţare legală. (2) Copiile legalizate de pe înscrisurile prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi transmise, în condiţiile art. 17 alin. (3), Ministerului Justiţiei, care va păstra un exemplar de pe fiecare înscris, iar cel de-al doilea exemplar îl va comunică autorităţii publice prevăzute la art. 52 alin. (1) din ordonanţa; dacă scopul persoanei juridice intră în domeniul de activitate a doua sau mai multe autorităţi publice, instanţa va solicita atasarea unui număr corespunzător de copii legalizate de pe actul constitutiv şi statut.  +  Articolul 7 (1) După dobândirea personalităţii juridice instanţa întocmeşte certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, care se completează conform formularului prevăzut în anexa nr. II. (2) Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial se eliberează, la cerere, reprezentantului ori mandatarului asociaţiei, fundaţiei, federaţiei sau filialelor acestora.  +  Articolul 8 (1) Modificările aduse actului constitutiv şi/sau statutului produc efecte de la data înscrierii lor în registrul special. (2) Cererea pentru înscrierea modificării actului constitutiv şi/sau a statutului persoanei juridice fără scop patrimonial va cuprinde, în mod corespunzător, menţiunile prevăzute la art. 5, conform modelului prevăzut în anexa nr. III. La cerere se va ataşa, în afară înscrisurilor prevăzute la art. 6, certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, în original. (3) Cererea pentru înscrierea modificărilor actului constitutiv şi/sau statutului se va inregistra la instanţa competenţa, formând un dosar separat de cel iniţial, care va fi conexat cu acesta.  +  Articolul 9În cazul admiterii cererii pentru înscrierea modificării actului constitutiv şi/sau a statutului şi după efectuarea înscrierii instanţa va proceda, din oficiu, la completarea în mod corespunzător a certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, cu date privind denumirea, sediul sau durata de funcţionare. Fiecare completare a certificatului de înscriere se va face sub semnatura judecătorului şi va purta ştampila instanţei.  +  Articolul 10Dispoziţiile art. 5-9 se aplică în mod corespunzător şi în cazul federaţiilor.  +  Capitolul 2 Organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor  +  Articolul 11 (1) La fiecare judecătorie se înfiinţează Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) Asociaţiile şi fundaţiile, precum şi filialele devin persoane juridice din momentul înscrierii lor în registru.  +  Articolul 12 (1) Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor prevăzut la art. 11 este compus din două părţi: partea întâi - A - destinată înscrierii asociaţiilor şi filialelor acestora şi partea a doua - B - destinată înscrierii fundaţiilor şi filialelor acestora. (2) Fiecare dintre persoanele juridice menţionate la alin. (1) va fi înscrisă în partea corespunzătoare a registrului special şi va purta un număr de înscriere, începând de la numărul 1 pentru fiecare parte a registrului. (3) În fiecare an se deschide un nou registru special. (4) Toate menţiunile ulterioare cu privire la o asociaţie, fundaţie sau filiala înscrisă în registrul special se operează sub acelaşi număr.  +  Articolul 13 (1) Partea întâi - A - va cuprinde doua secţiuni, numerotate cu cifre române. (2) Secţiunea I conţine înscrierile care au ca efect dobândirea personalităţii juridice de către asociaţie ori de filiala unei asociaţii. (3) Secţiunea I are următoarele rubrici: a) numărul şi data înscrierii asociaţiei; b) numărul dosarului judecătoriei, numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere şi, dacă este cazul, numărul dosarului şi al deciziei pronunţate în recurs, cu indicarea instanţei şi a secţiei; c) denumirea asociaţiei; d) sediul asociaţiei; e) durata de funcţionare a asociaţiei; f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; g) numele sau, după caz, denumirea asociaţilor; h) scopul asociaţiei; i) obiectivele asociaţiei; j) indicarea componentei nominale a consiliului director şi a organului de control, precum şi a persoanei sau persoanelor desemnate sa reprezinte asociaţia; k) menţiuni cu privire la filialele asociaţiei: sediul, patrimoniul iniţial, radierea; l) menţiuni privind apartenenţa asociaţiei la o federatie: denumirea, sediul, radierea; m) menţiuni privind afilierea asociaţiei la organizaţii internaţionale: denumirea, sediul acesteia, alte organizaţii afiliate; n) menţiuni privind statutul juridic de utilitate publică al asociaţiei: numărul şi data hotărârii Guvernului prin care s-a recunoscut utilitatea publică, indicarea numărului Monitorului Oficial al României în care au fost publicate rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale, numărul şi data hotărârii Guvernului prin care s-a retras actul de recunoaştere a utilităţii publice; o) modificări ale actului constitutiv şi/sau ale statutului asociaţiei; p) menţiuni privind reorganizarea asociaţiei: modalitatea şi indicarea actului doveditor; q) menţiuni cu privire la dizolvarea asociaţiei: modul dizolvării, indicarea actului prin care s-a constatat sau, după caz, s-a hotărât dizolvarea, precum şi a organului care l-a emis; r) menţiuni cu privire la lichidarea asociaţiei: numele lichidatorilor, indicarea operaţiunilor de lichidare, hotărârea judecătorească prin care s-au soluţionat contestaţiile la bilanţul lichidatorilor; s) alte menţiuni; t) data radierii asociaţiei. (4) Înscrierea filialei unei asociaţii se face prin completarea, în mod corespunzător, a rubricilor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 14 (1) Secţiunea a II-a este destinată înscrierii asociaţiilor şi filialelor acestora care, ulterior constituirii, şi-au schimbat sediul în circumscripţia instanţei respective. Înscrierile efectuate în acesta secţiune, cu excepţia celor privind radierea, nu au nici un efect asupra personalităţii juridice dobândite anterior. (2) Secţiunea a II-a va cuprinde, în afară rubricilor prevăzute la art. 13 alin. (3), o rubrica noua privind numărul şi data înscrierii la judecătoria în a carei circumscripţie asociaţia ori filiala şi-a schimbat sediul.  +  Articolul 15 (1) Partea a doua - B - va cuprinde doua secţiuni, numerotate cu cifre române. (2) Secţiunea I conţine înscrierile care au ca efect dobândirea personalităţii juridice de către fundaţie ori de filiala unei fundaţii. (3) Secţiunea I va avea următoarele rubrici: a) numărul şi data înscrierii fundaţiei; b) numărul dosarului judecătoriei, numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere şi, dacă este cazul, numărul dosarului şi al deciziei pronunţate în recurs, cu indicarea instanţei şi a secţiei; c) denumirea fundaţiei; d) sediul fundaţiei; e) durata de funcţionare a fundaţiei; f) patrimoniul iniţial al fundaţiei; g) numele sau, după caz, denumirea fondatorilor; h) scopul fundaţiei; i) obiectivele fundaţiei; j) componenta nominală a consiliului director şi a organului de control, dacă a fost stabilită prin actul constitutiv, precum şi persoana sau persoanele desemnate sa reprezinte fundaţia; k) menţiuni cu privire la filialele fundaţiei: sediul, patrimoniul iniţial, radierea; l) menţiuni cu privire la apartenenţa fundaţiei la o federatie: denumirea, sediul, alte organizaţii componente, radierea; m) menţiuni privind afilierea fundaţiei la organizaţii internaţionale: denumirea, sediul acesteia, alte organizaţii afiliate; n) menţiuni privind statutul juridic de utilitate publică: numărul şi data hotărârii Guvernului prin care s-a recunoscut utilitatea publică, indicarea numărului Monitorului Oficial al României în care au fost publicate rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale, numărul şi data hotărârii Guvernului prin care s-a retras actul de recunoaştere a utilităţii publice; o) modificări ale actului constitutiv şi/sau ale statutului fundaţiei; p) menţiuni privind reorganizarea fundaţiei: modalitatea şi indicarea actului doveditor; q) menţiuni cu privire la dizolvarea fundaţiei: modul dizolvării, indicarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus dizolvarea, precum şi a instanţei care a pronunţat-o; r) menţiuni cu privire la lichidarea fundaţiei: numele lichidatorilor, indicarea operaţiunilor de lichidare, hotărârea judecătorească prin care s-au soluţionat contestaţiile la bilanţul lichidatorilor; s) alte menţiuni; t) data radierii fundaţiei. (4) Înscrierea filialei unei fundaţii se face prin completarea în mod corespunzător a rubricilor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 16 (1) Secţiunea a II-a este destinată înscrierii fundaţiilor şi a filialelor acestora care, ulterior constituirii, şi-au schimbat sediul în circumscripţia instanţei respective. Înscrierile efectuate în aceasta secţiune, cu excepţia celor privind radierea, nu au nici un efect asupra personalităţii juridice dobândite anterior. (2) Dispoziţiile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 17 (1) În ziua rămânerii irevocabile a încheierii prin care a fost admisă cererea de înscriere în vederea dobândirii personalităţii juridice, înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor se efectuează de grefierul desemnat de preşedintele judecătoriei, sub supravegherea şi controlul judecătorului cu atribuţii privind activitatea de înscriere a persoanelor juridice fără scop patrimonial. (2) În cazul în care încheierea de admitere sau de respingere a cererii de înscriere în vederea dobândirii personalităţii juridice a fost recurată, decizia instanţei de recurs prin care se confirma sau, după caz, se dispune admiterea cererii se redactează în cel mult 48 de ore de la pronunţare, iar dosarul va fi înaintat instanţei de fond care va efectua de îndată înscrierea. (3) După efectuarea înscrierii instanţa de fond va comunică Ministerului Justiţiei datele şi înscrisurile doveditoare necesare în vederea înregistrării în Registrul naţional, în condiţiile art. 38 şi următoarele.  +  Articolul 18 (1) Toate operaţiunile de înscriere în registrul special se efectuează, din oficiu, de instanţa competenţa, dacă prin lege nu se prevede altfel. (2) Pentru înscrierea menţiunilor prevăzute la art. 13 lit. m) şi, respectiv, la art. 15 lit. m) consiliul director al asociaţiei sau, după caz, al fundaţiei are obligaţia de a înştiinţa instanţa în a carei circumscripţie îşi are sediul cu privire la afilierea la organizaţii internaţionale. (3) Înscrierea menţiunilor prevăzute la art. 13 lit. n), respectiv la art. 15 lit. n), cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României a rapoartelor de activitate şi a bilanţurilor anuale, se efectuează de instanţa în al carei registru special este înscrisă asociaţia sau fundaţia recunoscută ca fiind de utilitate publică, la înştiinţarea Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 19Modificările actului constitutiv şi/sau ale statutului se înscriu în registrul special astfel: a) la rubrica "Modificări ale actului constitutiv şi/sau ale statutului" se vor menţiona obiectul fiecărei modificări (de exemplu: denumirea, sediul, scopul etc.) şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care a fost admisă cererea de modificare, cu indicarea numărului, a datei şi a instanţei care a pronunţat-o; b) la rubrica corespunzătoare obiectului modificării se vor înscrie sub cuvântul "modificări" hotărârea judecătorească irevocabilă prin care a fost admisă cererea de modificare, cu indicarea numărului, a datei şi a instanţei care a pronunţat-o, precum şi conţinutul modificării.  +  Articolul 20 (1) În cazul schimbării sediului în circumscripţia altei judecătorii, instanţa care a încuviinţat cererea, după efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 19, va închide poziţia respectiva, prin menţionarea noului sediu şi a hotărârii judecătoreşti irevocabile. (2) După închiderea poziţiei aceeaşi instanţa va transmite de îndată judecătoriei în a carei circumscripţie se afla noul sediu o copie certificată de pe hotărârea judecătorească de modificare, rămasă irevocabilă, împreună cu dosarele conexate care privesc acea asociaţie sau filiala.  +  Articolul 21 (1) Persoana juridică fără scop patrimonial îşi încetează existenta prin radiere. (2) Radierea se face prin menţionarea hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a dispus această măsură. (3) După radiere nu mai poate fi înscrisă nici o alta menţiune cu privire la orice asociaţie, fundaţie sau, după caz, filiala.  +  Articolul 22Judecătoria în a carei circumscripţie se afla filiala unei asociaţii sau fundaţii va comunică, după rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a admis cererea de înscriere a filialei sau de dizolvare a acesteia, datele prevăzute la art. 13 lit. k), respectiv la art. 15 lit. k), judecătoriei în a carei circumscripţie se afla sediul asociaţiei sau fundaţiei.  +  Articolul 23Evidenta computerizata se va tine cu respectarea dispoziţiilor art. 12-16, conform modelelor formularelor prezentate în anexele nr. IV.1-IV.4.  +  Articolul 24Accesul la registrul special este permis în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Oricine se considera prejudiciat printr-o înscriere facuta în registrul special are dreptul sa ceara radierea ei. (2) Cererea de radiere se adresează instanţei competente în al carei registru special este efectuată înscrierea. (3) Încheierea se da cu citarea persoanei juridice şi poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 15 zile de la data pronunţării. (4) Recursul se judeca de urgenta în camera de consiliu. (5) Încheierea irevocabilă se înscrie în registrul special, la rubrica "Alte menţiuni".  +  Articolul 26 (1) Erorile materiale strecurate în înscrierile din registrul special pot fi îndreptate, din oficiu sau în urma unei simple cereri, prin încheiere. (2) Instanţa poate cita persoana juridică, atunci când considera necesar, pentru unele lămuriri. (3) Împotriva încheierii se poate exercita numai recurs; termenul de recurs curge de la pronunţare, dacă persoana juridică a fost citata. (4) Dispoziţiile art. 25 alin. (5) sunt aplicabile.  +  Capitolul 3 Organizarea Registrului federaţiilor  +  Articolul 27La fiecare tribunal se înfiinţează un registru special, denumit Registrul federaţiilor.  +  Articolul 28 (1) Registrul federaţiilor are doua secţiuni, numerotate cu cifre române. (2) Secţiunea I conţine înscrierile care au ca efect dobândirea personalităţii juridice de către federatie ori de filiala unei federaţii. (3) Secţiunea I are următoarele rubrici: a) numărul şi data înscrierii federaţiei; b) numărul dosarului tribunalului, numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere şi, dacă este cazul, numărul dosarului şi al deciziei pronunţate în recurs, cu indicarea instanţei şi a secţiei; c) denumirea federaţiei; d) sediul federaţiei; e) durata de funcţionare a federaţiei; f) patrimoniul iniţial al federaţiei; g) denumirea şi sediul persoanelor juridice fără scop patrimonial care compun federaţia; h) scopul federaţiei; i) obiectivele federaţiei; j) indicarea organelor de conducere, administrare şi control şi a componentei nominale a acestora, precum şi a persoanei sau persoanelor desemnate sa reprezinte federaţia; k) menţiuni cu privire la filiale: sediul, patrimoniul iniţial şi radierea; l) menţiuni privind afilierea la organizaţii internaţionale: denumirea, sediul acestora, alte organizaţii afiliate; m) modificări ale actului constitutiv şi/sau ale statutului federaţiei; n) menţiuni privind reorganizarea: modalitatea şi indicarea actului doveditor; o) menţiuni cu privire la dizolvare: modul dizolvării, indicarea actului prin care s-a constatat sau, după caz, s-a hotărât dizolvarea, precum şi a organului care l-a emis; p) menţiuni cu privire la lichidare: numele lichidatorilor, indicarea operaţiunilor de lichidare, hotărârea judecătorească prin care s-au soluţionat contestaţiile la bilanţul lichidatorilor; q) alte menţiuni; r) data radierii federaţiei.  +  Articolul 29 (1) Secţiunea a II-a este destinată înscrierii federaţiilor şi filialelor acestora care, ulterior constituirii, şi-au schimbat sediul în circumscripţia instanţei respective. Înscrierile efectuate în aceasta secţiune, cu excepţia celor privind radierea, nu au nici un efect asupra personalităţii juridice anterior dobândite. (2) Secţiunea a II-a va cuprinde, în afară rubricilor prevăzute la art. 28 alin. (3), o rubrica noua privind numărul şi data înscrierii la tribunalul în a cărui circumscripţie federaţia ori filiala şi-a schimbat sediul.  +  Articolul 30Dispoziţiile art. 17-21 şi ale art. 24-26 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 31Tribunalul în a cărui circumscripţie se afla sediul unei federaţii va comunică judecătoriilor în ale căror circumscripţii se afla asociaţiile sau fundaţiile membre datele prevăzute la art. 13 lit. l), respectiv la art. 15 lit. l).  +  Articolul 32Evidenta computerizata se va tine cu respectarea dispoziţiilor art. 28-31, conform modelelor formularelor prezentate în anexele nr. V.1 şi V.2.  +  Capitolul 4 Organizarea registrului persoanelor juridice străine  +  Articolul 33Persoanele juridice străine fără scop patrimonial, recunoscute în România, se înscriu într-un registru special aflat la Tribunalul Bucureşti.  +  Articolul 34Cererea de înscriere va cuprinde, în mod corespunzător, menţiunile prevăzute la art. 5 şi va fi însoţită de câte un exemplar de pe următoarele documente, în copie autentificată şi traducere legalizată: a) actul de constituire în statul a cărui naţionalitate o au persoanele juridice străine; b) statutul persoanei juridice străine (în măsura în care exista ca act de sine statator); c) hotărârea organului de conducere a acelei persoane juridice străine, prin care se solicita recunoaşterea în România; d) statutul viitoarei reprezentante în România a acelei persoane juridice străine, cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridică şi la persoanele care reprezintă persoana juridică străină; e) hotărârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoaştere în România a persoanei juridice străine solicitante.  +  Articolul 35Registrul prevăzut la art. 33 va avea următoarele rubrici: a) numărul şi data înscrierii persoanei juridice străine; b) numărul dosarului tribunalului, numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere şi, dacă este cazul, numărul dosarului şi al deciziei pronunţate în recurs, cu indicarea instanţei şi a secţiei; c) denumirea persoanei juridice străine; d) sediul persoanei juridice străine; e) durata de funcţionare a persoanei juridice străine; f) patrimoniul iniţial al persoanei juridice străine; g) numele sau, după caz, denumirea asociaţilor sau fondatorilor persoanei juridice străine; h) scopul persoanei juridice străine; i) obiectivele persoanei juridice străine; j) hotărârea Guvernului României de aprobare prealabilă a cererii de recunoaştere în România a persoanei juridice străine; k) menţiuni privind sediul viitoarei reprezentante în România; l) menţiuni privind capacitatea juridică a reprezentantei persoanei juridice străine; m) persoanele care reprezintă persoana juridică străină; n) menţiuni privind retragerea recunoaşterii persoanei juridice străine; o) alte menţiuni.  +  Articolul 36Dispoziţiile art. 12 din ordonanţa sunt aplicabile numai în ceea ce priveşte înscrierea persoanelor juridice străine în registrul special corespunzător.  +  Articolul 37Evidenta computerizata se va tine cu respectarea dispoziţiilor art. 35, conform modelului formularului prezentat în anexa nr. VI.  +  Capitolul 5 Organizarea Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial  +  Articolul 38În scopul ţinerii evidentei centralizate a persoanelor juridice fără scop patrimonial şi pentru aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor referitoare la acestea, se înfiinţează Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, care este ţinut de Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate.  +  Articolul 39Registrul naţional se tine în sistem computerizat, conform modelelor prevăzute în anexele nr. VII.1-VII.5, prin replicarea inscrierilor cuprinse în registrele speciale existente la instanţele judecătoreşti.  +  Articolul 40În cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial care se înfiinţează potrivit ordonanţei, în termen de 3 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus înscrierea, modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului ori încetarea oricărei asociaţii, fundaţii, federaţii ori filiale, instanţa judecătorească competenţa este obligată sa trimită direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei copii certificate de pe aceste hotărâri, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în sistem informatizat sau pe suport hârtie.  +  Articolul 41Înscrisurile referitoare la aceeaşi persoana juridică fără scop patrimonial vor alcătui un singur dosar/fisier şi vor fi arhivate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 42 (1) Registrul naţional este alcătuit din cinci părţi, identificate cu litere de la A la E, care vor cuprinde: a) prima parte - A - înregistrările privind asociaţiile şi filialele acestora, cu rubricile prevăzute la art. 13; b) partea a doua - B - înregistrările privind fundaţiile şi filialele acestora, cu rubricile prevăzute la art. 15; c) partea a treia - C - înregistrările cu privire la federaţii şi filialele acestora, cu rubricile prevăzute la art. 28; d) partea a patra - D - înregistrările privind uniunile şi gruparile de persoane juridice înfiinţate potrivit Legii nr. 21/1924, conţinând, în mod corespunzător, rubricile prevăzute la art. 28; e) partea a cincea - E - înregistrările persoanelor juridice străine fără scop patrimonial, recunoscute în România, cu rubricile prevăzute la art. 35. (2) Fiecare persoana juridică fără scop patrimonial va fi înregistrată în partea corespunzătoare a Registrului naţional şi va purta un număr de ordine, începând de la numărul 1 pentru fiecare parte. (3) Pentru fiecare an se deschide un nou registru naţional.  +  Articolul 43Persoanele juridice fără scop patrimonial sunt obligate ca în actele pe care le emit sa menţioneze numărul de înregistrare din Registrul naţional, alcătuit din numărul de ordine, partea corespunzătoare din Registrul naţional în care a avut loc înregistrarea indicată prin literele A, B, C, D sau E şi anul înscrierii, despărţite prin bara oblica.  +  Capitolul 6 Acordarea disponibilităţii denumirii  +  Articolul 44 (1) O denumire este susceptibilă de a fi apropriata, dacă nu aparţine unei alte persoane juridice fără scop patrimonial de acelaşi fel - asociaţie, fundaţie sau federatie - prin înscrierea ei anterioară în Registrul naţional. (2) Orice denumire noua trebuie să se deosebeasca de cele existente. (3) Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial trebuie să fie în acord cu ordinea publică şi cu bunele moravuri.  +  Articolul 45 (1) Verificarea disponibilităţii denumirii consta în verificarea de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 44 alin. (1) şi (2). (2) Aceasta verificare va fi solicitată înainte de autentificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei, fundaţiei sau, după caz, federaţiei. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv şi a statutului în lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii.  +  Articolul 46Cererea privind verificarea disponibilităţii denumirii se formulează conform modelului prevăzut în anexa nr. VIII.  +  Articolul 47 (1) Verificarea disponibilităţii denumirii se face pe baza Registrului naţional şi a unei evidente speciale conţinând lista cuprinzând denumirile pentru care a fost eliberata şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervarii, conform art. 48 alin. (1). (2) Până la finalizarea procesului de constituire a Registrului naţional dovada disponibilităţii denumirii se eliberează pe baza înregistrărilor existente la acea data în evidenta Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 48 (1) În termen de 3 zile de la data primirii cererii direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei va elibera dovada disponibilităţii denumirii, valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data eliberării, perioada în care denumirea este rezervată. (2) Rezervarea poate fi prelungită, înainte de expirarea ei, printr-o cerere de prelungire a rezervarii.  +  Articolul 49 (1) Dovada disponibilităţii denumirii va conţine şi lista cuprinzând denumirile anterioare, asemănătoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost eliberata şi este valabilă dovada disponibilităţii şi rezervarii. (2) Dovada disponibilităţii denumirii se completează potrivit anexei nr. IX. O copie de pe aceasta rămâne în păstrarea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei. (3) Copiile de pe dovezile de disponibilitate se păstrează într-o mapa separată, cu respectarea categoriei persoanei juridice fără scop patrimonial - asociaţie, fundaţie, federatie -, iar în cadrul acesteia, în ordinea alfabetica a denumirilor a căror disponibilitate s-a verificat; mapa constituie anexa la evidenta specială prevăzută la art. 47. (4) În caz de prelungire a rezervarii disponibilităţii denumirii, se face menţiune despre aceasta pe dovada iniţială, potrivit anexei nr. VIII.  +  Articolul 50Eliberarea dovezii de disponibilitate şi rezervare nu dispenseaza instanţa de a face verificări cu privire la legalitatea denumirii.  +  Articolul 51Verificarea disponibilităţii denumirii este obligatorie în toate cazurile în care modificările aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior înscrise.  +  Capitolul 7 Accesul la Registrul naţional  +  Articolul 52 (1) Registrul naţional este public. (2) Orice persoană are acces, contra cost şi fără a fi ţinuta să justifice existenta unui interes, la toate datele cuprinse în Registrul naţional.  +  Articolul 53 (1) Direcţia de specialitate are obligaţia sa elibereze, la cerere: a) copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional; b) copii certificate de pe înscrisurile doveditoare ale înregistrărilor; c) copii de pe extrasele rapoartelor de activitate şi ale bilanţurilor anuale transmise de asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică; d) dovada privind disponibilitatea denumirii unei asociaţii, fundaţii sau federaţii. (2) Copiile eliberate trebuie să fie lizibile şi sa înfăţişeze în mod exact datele solicitate.  +  Articolul 54Nu pot fi comunicate raspunsuri care să implice evaluări ale datelor cuprinse în Registrul naţional sau interpretări în legătură cu inexistenta unor date.  +  Articolul 55Cererea se adresează direcţiei de specialitate, personal sau prin corespondenta.  +  Articolul 56 (1) Cererile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării, cu excepţia cazului prevăzut la art. 48. (2) În mod excepţional, în situaţiile în care împrejurări obiective determina depăşirea termenului de răspuns, Ministerul Justiţiei va comunică de îndată solicitantului faptul întârzierii şi cauzele acesteia, luând în acelaşi timp toate măsurile rezonabile pentru ca întârzierea transmiterii răspunsului să fie cat mai redusă.  +  Articolul 57 (1) Sistemul informatic de prelucrare automată a datelor va fi astfel organizat încât să permită obţinerea informaţiilor şi prin accesarea serverului de Internet al Ministerului Justiţiei; accesul va fi permis contra cost. (2) Sistemul informatic va permite ca înregistrările să poată fi găsite şi sistematizate, având drept criteriu oricare dintre campurile din Registrul naţional, punând la dispoziţie posibilităţi de căutare cu ajutorul unor expresii logice. (3) Sistemul informatic va fi protejat prin utilizarea tehnicilor de parolare, criptare şi/sau a altor mijloace care să asigure integritatea bazei de date şi identificarea operatorilor.  +  Capitolul 8 Dispoziţii speciale  +  Articolul 58 (1) În termen de 5 zile de la data primirii copiilor de pe hotărârile judecătoreşti irevocabile privind constituirea, modificarea şi încetarea oricărei asociaţii, fundaţii, federaţii sau filiale, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, Ministerul Justiţiei va expedia, din oficiu, un exemplar al acestor înscrisuri autorităţilor publice în a căror sfera de competenţa se încadrează scopul persoanelor juridice în cauza. (2) Transmiterea datelor în condiţiile alin. (1) se efectuează în scopul organizării evidentei persoanelor juridice fără scop patrimonial, în cadrul autorităţilor publice, potrivit art. 52 din ordonanţa. (3) Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile care, în temeiul art. 52 din ordonanţa, solicita Ministerului Justiţiei să fie luate în evidenta acestuia, vor fi înregistrate într-o evidenta specială, menţionându-se denumirea şi numărul, determinat potrivit art. 43, sub care asociaţia, fundaţia sau federaţia a fost înregistrată în Registrul naţional. Evidenta specială se completează cu datele din Registrul naţional.  +  Capitolul 9 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 59 (1) Ministerul Justiţiei va lua măsuri pentru dotarea instanţelor cu mijloacele tehnice necesare în vederea informatizarii sistemului de evidenta a persoanelor juridice fără scop patrimonial. (2) Până la obţinerea mijloacelor tehnice instanţele judecătoreşti competente vor efectua înscrierile privind asociaţiile, fundaţiile, federaţiile şi filialele, înfiinţate potrivit ordonanţei, în registre speciale ţinute pe suport hârtie şi vor comunică Ministerului Justiţiei, în termen de 3 zile, copii de pe acestea.  +  Articolul 60În vederea constituirii Registrului naţional, preşedinţii instanţelor vor lua măsuri pentru transpunerea în sistem computerizat şi pentru transmiterea, în termenul prevăzut la art. 84 alin. (3) din ordonanţa, a registrelor existente cu privire la persoanele juridice fără scop patrimonial, înfiinţate potrivit Legii nr. 21/1924.  +  Articolul 61 (1) Judecătoriile care nu deţin mijloacele tehnice necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 60 vor utiliza reţeaua de calculatoare a tribunalului în a cărui circumscripţie se afla. (2) În acest scop preşedinţii acestor judecătorii, în acord cu preşedintele tribunalului, vor dispune, potrivit programării ce va fi stabilită, delegarea unuia sau mai multor grefieri de la judecătorie la tribunal, care vor asigura, sub îndrumarea şi controlul unui judecător delegat, introducerea în sistem computerizat a datelor din registrele existente.  +  Articolul 62Anexele nr. I-IX fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 CERERE DE ÎNSCRIEREîn vederea dobândirii personalităţii juridice 
   ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
  1. Persoana imputernicita să efectueze procedura: ● Numele ........................................ ● Domiciliul ....................................
   
  2. Asociaţi, fondatori sau, după caz, persoane juridice fără scop patrimonial care constituie federaţia*1): ● Numele/Denumirea ................................. ● Domiciliul/Sediul ................................
  ● Numele/Denumirea ................................. ● Domiciliul/Sediul ................................
  ● Numele/Denumirea ................................. ● Domiciliul/Sediul ................................
   
  3. Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial*2) .................................. ..................................................
   
  4. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
   
  5. Patrimoniul iniţial .............................
   
  6. Actul constitutiv autentificat de ............... sub nr. .......... din data de .................. 7. Statutul autentificat de ........................ sub nr. .......... din data de ..................
   
  8. Temeiul juridic al cererii: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000
   
  9. Înscrisuri doveditoare: ● Actul constitutiv ............ exemplare ● Statutul .......... exemplare ● Dovada sediului ................................. ● Dovada patrimoniului iniţial .................... ● Alte acte: ......................................
   
  10. Taxa judiciară de timbru: ................... lei, conform ....................................
   
  11. Timbru judiciar: ................ lei
   
  12. Data 13. Semnatura
  ---------------*1) Se completează doar în cazul cererilor de acordare a personalităţii juridice unei federaţii.*2) Se va menţiona, dacă nu rezultă din denumire, categoria persoanei juridice fără scop patrimonial din care va face parte persoana juridică ce se va înfiinţa.
   +  Anexa 2 INSTANTA ...............................CERTIFICATde înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonialNr. ......... din data de ....... 
  1. Denumirea ....................................... Modificare: ........................................ Judecător, Ştampila
   
  2. Sediul........................................... Modificare: ........................................ Judecător, Ştampila
   
  3. Durata de funcţionare ............................ Modificare: ......................................... Judecător, Ştampila
   
  4. Numărul şi data înscrierii în registrul special .........................................
   
  5. Semnatura şi ştampila
   +  Anexa 3 CEREREpentru înscrierea modificărilor actului constitutiv şi/sau statutului*) 
  1. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii: ● Numele/Denumirea .............................. ● Domiciliul/Sediul .............................
   
  2. Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial ..................................... .................................................
   
  3. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
   
  4. Modificarea se referă la ........................
   
  5. Actul modificator: actul adiţional autentificat de ............... sub nr. ...................... din data de .....................................
   
  6. Temeiul juridic al cererii: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000
   
  7. Înscrisuri doveditoare: ● Actul adiţional .............. exemplare ● Alte acte .....................................
   
  8. Taxa judiciară de timbru: ................... lei, conform ....................................
   
  9. Timbru judiciar: ................ lei
   
  10. Data 11. Semnatura
  ---------------- Notă *) Inclusiv schimbarea sediului persoanei juridice fără scop patrimonial.
   +  Anexa 4.1 JUDECĂTORIA ...................REGISTRUL SPECIALPartea A - AsociaţiiSecţiunea I*) 
  1. Numărul şi data înscrierii ........................
   
  2. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul dosarului judecătoriei ..................... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Tribunalul ..................... Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  3. Denumirea .........................................
  M
   
  4. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  5. Durata de funcţionare
  M
   
  6. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  7. Asociaţi (numele sau, după caz, denumirea) ......
  M
   
  8. Scopul ..........................................
  M
   
  9. Obiective ....................................... .................................................
  M
   
  10. ● Consiliul director (componenta nominală) ......... .................................................. ● Organul de control (componenta nominală) ......... ● Reprezentant
  M
   
  11. Menţiuni cu privire la filiale: ● Sediul ............................................ ● Patrimoniul iniţial ............................... ● Radiere ...........................................
  M
  12. Menţiuni privind apartenenţa la o federatie: ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................ ● Radiere ...........................................
  M
   
  13. Menţiuni privind afilierea la organizaţii internaţionale: ● Denumirea organizaţiei internaţionale ............. ................................................... ● Sediul ............................................ ● Alte organizaţii afiliate ......................... ...................................................
  M
   
  14. Menţiuni privind statutul juridic de utilitate publică: ● Recunoaştere: Hotărârea Guvernului nr. ............ din data de .............., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............. din data de .......................... ● Publicarea rapoartelor de activitate şi a bilanţurilor anuale: Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .......... din data de .................... ● Retragere: Hotărârea Guvernului nr. ........... din data de ................., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din data de .............
  M
   
  15. Modificări ale actului constitutiv şi/sau statutului: M(1) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(2) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(3) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. ..................................................
   
  16. Menţiuni privind reorganizarea: ● Modalitatea ...................................... ● Actul doveditor ..................................
  M
   
  17. Menţiuni cu privire la dizolvare: ● Modul de dizolvare ............................... ● Actul de dizolvare ............................... ● Organul emitent ..................................
  M
   
  18. Menţiuni cu privire la lichidare: ● Lichidatori....................................... ● Operaţiuni de lichidare........................... ● Contestaţii la bilanţul lichidatorilor ...........
  M
   
  19. Alte menţiuni ..................................
   
  20. Data radierii ..................................
  ---------------- Notă *) Conţine înscrierile care au ca efect dobândirea personalităţii juridice de către asociaţie ori filiala unei asociaţii.
   +  Anexa 4.2 JUDECĂTORIA ...............REGISTRUL SPECIALPartea A - Asociaţii  +  Secţiunea a II-a*)  
  1. Numărul şi data înscrierii schimbării sediului .......
   
  2. Numărul şi data înscrierii ........................
   
  3. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul dosarului judecătoriei ..................... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Tribunalul ..................... Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  4. Denumirea .........................................
  M
   
  5. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  6. Durata de funcţionare
  M
   
  7. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  8. Asociaţi (numele sau, după caz, denumirea) ......
  M
   
  9. Scopul ..........................................
  M
   
  10. Obiective .......................................
  M
   
  11. ● Reprezentant ..................................... ● Consiliul director (componenta nominală) ......... ● Organul de control (componenta nominală) .........
  M
   
  12. Menţiuni cu privire la filiale: ● Sediul ............................................ ● Patrimoniul iniţial ............................... ● Radiere ...........................................
  M
   
  13. Menţiuni privind apartenenţa la o federatie: ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................ ● Radiere ...........................................
  M
   
  14. Menţiuni privind afilierea la organizaţii internaţionale: ● Denumirea organizaţiei internaţionale ............. ● Sediul ............................................ ● Alte organizaţii afiliate ......................... ...................................................
  M
   
  15. Menţiuni privind statutul juridic de utilitate publică: ● Recunoaştere: Hotărârea Guvernului nr. ............ din data de .............., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............. din data de .......................... ● Publicarea rapoartelor de activitate şi a bilanţurilor anuale: Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .......... din data de .................... ● Retragere: Hotărârea Guvernului nr. ........... din data de ................., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din data de .............
  M
   
  16. Modificări ale actului constitutiv şi/sau statutului: M(1) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(2) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(3) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. ..................................................
   
  17. Menţiuni privind reorganizarea: ● Modalitatea ...................................... ● Actul doveditor ..................................
  M
   
  18. Menţiuni cu privire la dizolvare: ● Modul de dizolvare ............................... ● Actul de dizolvare ............................... ● Organul emitent ..................................
  M
   
  19. Menţiuni cu privire la lichidare: ● Lichidatori....................................... ● Operaţiuni de lichidare........................... ● Contestaţii la bilanţul lichidatorilor ...........
  M
   
  20. Alte menţiuni ..................................
   
  21. Data radierii ..................................
  ---------- Notă *) Conţine înscrierile asociaţiilor şi filialelor asociaţiilor care, ulterior constituirii, şi-au schimbat sediul în circumscripţia acestei instanţe.
   +  Anexa 4.3 JUDECĂTORIA ...............................REGISTRUL SPECIALPartea B - FundaţiiSecţiunea I*) 
  1. Numărul şi data înscrierii ........................
   
  2. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul dosarului judecătoriei ..................... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Tribunalul ..................... Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  3. Denumirea .........................................
  M
   
  4. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  5. Durata de funcţionare
  M
   
  6. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  7. Fondatori (numele sau, după caz, denumirea) ......
  M
   
  8. Scopul ..........................................
  M
   
  9. Obiective ....................................... ................................................. .................................................
  M
   
  10. ● Reprezentant ● Consiliul director (componenta nominală) ......... .................................................. ● Organul de control (componenta nominală) ......... ..................................................
  M
   
  11. Menţiuni cu privire la filiale: ● Sediul ............................................ ● Patrimoniul iniţial ............................... ● Radiere ...........................................
  M
   
  12. Menţiuni privind apartenenţa la o federatie: ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................ ● Radiere ...........................................
  M
   
  13. Menţiuni privind afilierea la organizaţii internaţionale: ● Denumirea organizaţiei internaţionale ............. ● Sediul ............................................ ● Alte organizaţii afiliate .........................
  M
   
  14. Menţiuni privind statutul juridic de utilitate publică: ● Recunoaştere: Hotărârea Guvernului nr. ............ din data de .............., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............. din data de .......................... ● Publicarea rapoartelor de activitate şi a bilanţurilor anuale: Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .......... din data de .................... ● Retragere: Hotărârea Guvernului nr. ........... din data de ................., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din data de .............
  M
   
  15. Modificări ale actului constitutiv şi/sau statutului: M(1) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(2) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(3) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. ..................................................
   
  16. Menţiuni privind reorganizarea: ● Modalitatea ...................................... ● Actul doveditor ..................................
  M
   
  17. Menţiuni cu privire la dizolvare: ● Modul de dizolvare ............................... ● Actul de dizolvare ............................... ● Organul emitent ..................................
  M
   
  18. Menţiuni cu privire la lichidare: ● Lichidatori....................................... ● Operaţiuni de lichidare........................... ● Contestaţii la bilanţul lichidatorilor ...........
  M
   
  19. Alte menţiuni ..................................
   
  20. Data radierii ..................................
  ---------------- Notă *) Conţine înscrierile care au ca efect dobândirea personalităţii juridice de către fundaţii ori filiala unei fundaţii.
   +  Anexa 4.4 JUDECĂTORIA ...............REGISTRUL SPECIALPartea B - Fundaţii  +  Secţiunea a II-a*)  
  1. Numărul şi data înscrierii schimbării sediului .......
   
  2. Numărul şi data înscrierii ........................
   
  3. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul dosarului judecătoriei ..................... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Tribunalul ..................... Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  4. Denumirea .........................................
  M
   
  5. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  6. Durata de funcţionare
  M
   
  7. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  8. Asociaţi (numele sau, după caz, denumirea) ......
  M
   
  9. Scopul ..........................................
  M
   
  10. Obiective ....................................... .................................................
  M
   
  11. ● Reprezentant ● Consiliul director (componenta nominală) ......... ................................................. ● Organul de control (componenta nominală) ......... .................................................
  M
   
  12. Menţiuni cu privire la filiale: ● Sediul ............................................ ● Patrimoniul iniţial ............................... ● Radiere ...........................................
  M
   
  13. Menţiuni privind apartenenţa la o federatie: ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................ ● Radiere ...........................................
  M
   
  14. Menţiuni privind afilierea la organizaţii internaţionale: ● Denumirea organizaţiei internaţionale ............. ● Sediul ............................................ ● Alte organizaţii afiliate ......................... ...................................................
  M
   
  15. Menţiuni privind statutul juridic de utilitate publică: ● Recunoaştere: Hotărârea Guvernului nr. ............ din data de .............., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............. din data de .......................... ● Publicarea rapoartelor de activitate şi a bilanţurilor anuale: Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .......... din data de .................... ● Retragere: Hotărârea Guvernului nr. ........... din data de ................., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din data de .............
  M
   
  16. Modificări ale actului constitutiv şi/sau statutului: M(1) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(2) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(3) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. ..................................................
   
  17. Menţiuni privind reorganizarea: ● Modalitatea ...................................... ● Actul doveditor ..................................
  M
   
  18. Menţiuni cu privire la dizolvare: ● Modul de dizolvare ............................... ● Actul de dizolvare ............................... ● Organul emitent ..................................
  M
   
  19. Menţiuni cu privire la lichidare: ● Lichidatori....................................... ● Operaţiuni de lichidare........................... ● Contestaţii la bilanţul lichidatorilor ...........
  M
   
  20. Alte menţiuni ..................................
   
  21. Data radierii ..................................
  ---------- Notă *) Conţine înscrierile fundaţiilor şi filialelor fundaţiilor care, ulterior constituirii, şi-au schimbat sediul în circumscripţia acestei instanţe.
   +  Anexa 5.1 TRIBUNALUL .....................REGISTRUL SPECIAL - FEDERAŢIISecţiunea I*) 
  1. Numărul şi data înscrierii ........................
   
  2. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul dosarului tribunalului ..................... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Curtea de Apel ................. Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  3. Denumirea .........................................
  M
   
  4. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  5. Durata de funcţionare ...........................
  M
   
  6. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  7. Componenta: ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................
  ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................
  ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................
  M
   
  8. Scopul ..........................................
  M
   
  9. Obiective ....................................... .................................................
  M
   
  10. ● Reprezentant ● Organul de conducere (componenta nominală) ...... .................................................. ● Organul de administrare (componenta nominală) .................................................. ● Organul de control (componenta nominală) ......... ..................................................
  M
   
  11. Menţiuni cu privire la filiale: ● Sediul ............................................ ● Patrimoniul iniţial ............................... ● Radiere ...........................................
  M
   
  12. Menţiuni privind afilierea la organizaţii internaţionale: ● Denumirea organizaţiei internaţionale ............. ● Sediul ............................................ ● Alte organizaţii afiliate ......................... ...................................................
  M
   
  13. Modificări ale actului constitutiv şi/sau statutului: M(1) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(2) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(3) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. ..................................................
   
  14. Menţiuni privind reorganizarea: ● Modalitatea ...................................... ● Actul doveditor ..................................
  M
   
  15. Menţiuni cu privire la dizolvare: ● Modul de dizolvare ............................... ● Actul de dizolvare ............................... ● Organul emitent ..................................
  M
   
  16. Menţiuni cu privire la lichidare: ● Lichidatori ...................................... ● Operaţiuni de lichidare .......................... ● Contestaţii la bilanţul lichidatorilor ...........
  M
   
  17. Alte menţiuni ..................................
   
  18. Data radierii ..................................
  ---------------- Notă *) Conţine înscrierile care au ca efect dobândirea personalităţii juridice de către federatie ori de filiala unei federaţii.
   +  Anexa 5.2 TRIBUNALUL ..................REGISTRUL SPECIAL - FEDERAŢII  +  Secţiunea a II-a*)  
  1. Numărul şi data înscrierii schimbării sediului .......
   
  2. Numărul şi data înscrierii ........................
   
  3. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul dosarului judecătoriei ..................... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Curtea de Apel ................. Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  4. Denumirea .........................................
  M
   
  5. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  6. Durata de funcţionare ...........................
  M
   
  7. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  8. Persoanele juridice fără scop patrimonial care compun federaţia ................................
  M
   
  9. Scopul ..........................................
  M
   
  10. Obiective ....................................... .................................................
  M
   
  11. ● Reprezentant ● Consiliul director (componenta nominală) ......... ................................................. ● Organul de control (componenta nominală) ......... .................................................
  M
   
  12. Menţiuni cu privire la filiale: ● Sediul ............................................ ● Patrimoniul iniţial ............................... ● Radiere ...........................................
  M
   
  13. Menţiuni privind afilierea la organizaţii internaţionale: ● Denumirea organizaţiei internaţionale ............. ................................................... ● Sediul ............................................ ● Alte organizaţii afiliate ......................... ...................................................
  M
   
  14. Menţiuni privind statutul juridic de utilitate publică: ● Recunoaştere: Hotărârea Guvernului nr. ............ din data de .............., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............. din data de .......................... ● Publicarea rapoartelor de activitate şi a bilanţurilor anuale: Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .......... din data de .................... ● Retragere: Hotărârea Guvernului nr. ........... din data de ................., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din data de .............
  M
   
  15. Modificări ale actului constitutiv şi/sau statutului: M(1) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(2) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(3) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. ..................................................
   
  16. Menţiuni privind reorganizarea: ● Modalitatea ...................................... ● Actul doveditor ..................................
  M
   
  17. Menţiuni cu privire la dizolvare: ● Modul de dizolvare ............................... ● Actul de dizolvare ............................... ● Organul emitent ..................................
  M
   
  18. Menţiuni cu privire la lichidare: ● Lichidatori....................................... ● Operaţiuni de lichidare........................... ● Contestaţii la bilanţul lichidatorilor ...........
  M
   
  19. Alte menţiuni ..................................
   
  20. Data radierii ..................................
  ---------- Notă *) Conţine înscrierile federaţiilor care, ulterior constituirii, şi-au schimbat sediul în circumscripţia acestei instanţe.
   +  Anexa 6 TRIBUNALUL BUCUREŞTIREGISTRUL SPECIALpentru înscrierea persoanelor juridice străine fără scop patrimonial, recunoscute în România 
  1. Numărul şi data înscrierii ........................
   
  2. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul dosarului tribunalului ..................... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Curtea de Apel ................. Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  3. Denumirea .........................................
  M
   
  4. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  5. Durata de funcţionare ..........................
  M
   
  6. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  7. Asociaţi ori, după caz, fondatori (numele sau, după caz, denumirea) .............................
  M
   
  8. Scopul ..........................................
  M
   
  9. Obiective ....................................... .................................................
  M
   
  10. Menţiuni privind recunoaşterea în România a persoanei juridice străine: Hotărârea Guvernului nr. ..... din data de ......, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din data de .............
   
  11. Sediul viitoarei reprezentante în România: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  12. Menţiuni privind capacitatea juridică a reprezentantei persoanei juridice străine ...............
   
  13. Persoanele care reprezintă persoana juridică străină .....................................
   
  14. Menţiuni privind retragerea recunoaşterii persoanei juridice străine: Hotărârea Guvernului nr. ...... din data de ............, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .......... din data de .....................
   +  Anexa 7.1 MINISTERUL JUSTIŢIEIREGISTRUL NAŢIONALPartea I*) - Asociaţii 
  1. Numărul şi data înregistrării .....................
   
  2. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul şi data înscrierii ......................... ● Numărul dosarului judecătoriei ..................... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Tribunalul ..................... Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  3. Denumirea .........................................
  M
   
  4. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  5. Durata de funcţionare ...........................
  M
   
  6. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  7. Asociaţi (numele sau, după caz, denumirea) .......
  M
   
  8. Scopul ..........................................
  M
   
  9. Obiective ....................................... .................................................
  M
   
  10. ● Reprezentant ● Consiliul director (componenta nominală) ......... .................................................. ● Organul de control (componenta nominală) ......... ..................................................
  M
   
  11. Menţiuni cu privire la filiale: ● Sediul ............................................ ● Patrimoniul iniţial ............................... ● Radiere ...........................................
  M
   
  12. Menţiuni privind apartenenţa la o federatie: ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................ ● Radiere ...........................................
  M
   
  13. Menţiuni privind afilierea la organizaţii internaţionale: ● Denumirea organizaţiei internaţionale ............. ● Sediul ............................................ ● Alte organizaţii afiliate .........................
  M
   
  14. Menţiuni privind statutul juridic de utilitate publică: ● Recunoaştere: Hotărârea Guvernului nr. ............ din data de .............., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............. din data de .......................... ● Publicarea rapoartelor de activitate şi a bilanţurilor anuale: Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .......... din data de .................... ● Retragere: Hotărârea Guvernului nr. ........... din data de ................., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din data de .............
   
  15. Modificări ale actului constitutiv şi/sau statutului: M(1) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(2) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(3) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. ..................................................
   
  16. Menţiuni privind reorganizarea: ● Modalitatea ...................................... ● Actul doveditor ..................................
  M
   
  17. Menţiuni cu privire la dizolvare: ● Modul de dizolvare ............................... ● Actul de dizolvare ............................... ● Organul emitent ..................................
  M
   
  18. Menţiuni cu privire la lichidare: ● Lichidatori....................................... ● Operaţiuni de lichidare........................... ● Contestaţii la bilanţul lichidatorilor ...........
  M
   
  19. Alte menţiuni ..................................
   
  20. Data radierii ..................................
  ---------------- Notă *) Conţine înscrierile care privesc asociaţiile sau filialele asociaţiilor.
   +  Anexa 7.2 MINISTERUL JUSTIŢIEIREGISTRUL NAŢIONALPartea a II-a*) - Fundaţii 
  1. Numărul şi data înregistrării .....................
   
  2. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul şi data înscrierii ......................... ● Numărul dosarului judecătoriei ..................... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Tribunalul ..................... Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  3. Denumirea .........................................
  M
   
  4. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  5. Durata de funcţionare ..........................
  M
   
  6. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  7. Fondatorii (numele sau, după caz, denumirea) ......
  M
   
  8. Scopul ..........................................
  M
   
  9. Obiective ........................................ .................................................
  M
   
  10. ● Reprezentant ● Consiliul director (componenta nominală) ......... ................................................. ● Organul de control (componenta nominală) ......... .................................................
  M
   
  11. Menţiuni cu privire la filiale: ● Sediul ............................................ ● Patrimoniul iniţial ............................... ● Radiere ...........................................
  M
   
  12. Menţiuni privind apartenenţa la o federatie: ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................ ● Radiere ...........................................
  M
   
  13. Menţiuni privind afilierea la organizaţii internaţionale: ● Denumirea organizaţiei internaţionale ............. ● Sediul ............................................ ● Alte organizaţii afiliate ......................... ...................................................
  M
   
  14. Menţiuni privind statutul juridic de utilitate publică: ● Recunoaştere: Hotărârea Guvernului nr. ............ din data de .............., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............. din data de .......................... ● Publicarea rapoartelor de activitate şi a bilanţurilor anuale: Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .......... din data de .................... ● Retragerea recunoaşterii: Hotărârea Guvernului nr. ..... din data de ..........., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din data de .............
  M
   
  15. Modificări ale actului constitutiv şi/sau statutului: M(1) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(2) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(3) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. ..................................................
   
  16. Menţiuni privind reorganizarea: ● Modalitatea ...................................... ● Actul doveditor ..................................
  M
   
  17. Menţiuni cu privire la dizolvare: ● Modul de dizolvare ............................... ● Actul de dizolvare ............................... ● Organul emitent ..................................
  M
   
  18. Menţiuni cu privire la lichidare: ● Lichidatori....................................... ● Operaţiuni de lichidare........................... ● Contestaţii la bilanţul lichidatorilor ...........
  M
   
  19. Alte menţiuni ..................................
   
  20. Data radierii ..................................
  ---------- Notă *) Conţine înscrierile care privesc fundaţiile şi filialele fundaţiilor.
   +  Anexa 7.3 MINISTERUL JUSTIŢIEIREGISTRUL NAŢIONALPartea a III-a*) - Federaţii 
  1. Numărul şi data înregistrării .....................
   
  2. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul şi data înscrierii ......................... ● Numărul dosarului tribunalului ..................... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Curtea de Apel ................. Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  3. Denumirea .........................................
  M
   
  4. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  5. Durata de funcţionare ...........................
  M
   
  6. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  7. Componenta: ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................
  ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................
  ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................
  M
   
  8. Scopul ..........................................
  M
   
  9. Obiective ....................................... .................................................
  M
   
  10. ● Reprezentant ● Organul de conducere (componenta nominală) ...... .................................................. ● Organul de administrare (componenta nominală) .................................................. ● Organul de control (componenta nominală) ......... ..................................................
  M
   
  11. Menţiuni cu privire la filiale: ● Sediul ............................................ ● Patrimoniul iniţial ............................... ● Radiere ...........................................
  M
   
  12. Menţiuni privind afilierea la organizaţii internaţionale: ● Denumirea organizaţiei internaţionale ............. ................................................... ● Sediul ............................................ ● Alte organizaţii afiliate ......................... ...................................................
  M
   
  13. Modificări ale actului constitutiv şi/sau statutului: M(1) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(2) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(3) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. ..................................................
   
  14. Menţiuni privind reorganizarea: ● Modalitatea ...................................... ● Actul doveditor ..................................
  M
   
  15. Menţiuni cu privire la dizolvare: ● Modul de dizolvare ............................... ● Actul de dizolvare ............................... ● Organul emitent ..................................
  M
   
  16. Menţiuni cu privire la lichidare: ● Lichidatori....................................... ● Operaţiuni de lichidare........................... ● Contestaţii la bilanţul lichidatorilor ...........
  M
   
  17. Alte menţiuni ..................................
   
  18. Data radierii ..................................
  ---------------- Notă *) Conţine înscrierile care privesc federaţiile sau filialele federaţiilor.
   +  Anexa 7.4 MINISTERUL JUSTIŢIEIREGISTRUL NAŢIONALPartea a IV-a - Uniunile şi gruparile de persoane juridice înfiinţate potrivit Legii nr. 21/1924 
  1. Numărul şi data înregistrării .....................
   
  2. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul şi data înscrierii ......................... ● Numărul dosarului tribunalului ..................... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Curtea de Apel ................. Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  3. Denumirea .........................................
  M
   
  4. Sediul: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  5. Durata de funcţionare ...........................
  M
   
  6. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  7. Componenta: ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................
  ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................
  ● Denumirea ......................................... ● Sediul ............................................
  M
   
  8. Scopul ..........................................
  M
   
  9. Obiective ........................................ .................................................
  M
   
  10. ● Reprezentant ● Organul de conducere (componenta nominală) ...... .................................................. ● Organul de administrare (componenta nominală) .................................................. ● Organul de control (componenta nominală) ......... ..................................................
  M
   
  11. Menţiuni cu privire la filiale: ● Sediul ............................................ ● Patrimoniul iniţial ............................... ● Radiere ...........................................
  M
   
  12. Menţiuni privind afilierea la organizaţii internaţionale: ● Denumirea organizaţiei internaţionale ............. ................................................... ● Sediul ............................................ ● Alte organizaţii afiliate ......................... ...................................................
  M
   
  13. Modificări ale actului constitutiv şi/sau statutului: M(1) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(2) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. M(3) ● Data înscrierii modificării ...................... ● Temeiul .......................................... ● Obiectul modificării ............................. ..................................................
   
  14. Menţiuni privind reorganizarea: ● Modalitatea ...................................... ● Actul doveditor ..................................
  M
   
  15. Menţiuni cu privire la dizolvare: ● Modul de dizolvare ............................... ● Actul de dizolvare ............................... ● Organul emitent ..................................
  M
   
  16. Menţiuni cu privire la lichidare: ● Lichidatori....................................... ● Operaţiuni de lichidare........................... ● Contestaţii la bilanţul lichidatorilor ...........
  M
   
  17. Alte menţiuni ..................................
   
  18. Data radierii ..................................
   +  Anexa 7.5 MINISTERUL JUSTIŢIEIREGISTRUL NAŢIONALPartea a V-a*) - Persoane juridice străine fără scop patrimonial 
  1. Numărul şi data înregistrării .....................
   
  2. Menţiuni privind înscrierea: ● Numărul şi data înscrierii ......................... ● Numărul dosarului Tribunalului Bucureşti ........... ● Numărul şi data încheierii prin care s-a admis cererea de înscriere ............................... ● Instanţa de recurs: Curtea de Apel ................. Secţia ......................... ● Numărul dosarului de recurs ........................ ● Numărul şi data deciziei pronunţate în recurs ......
   
  3. Denumirea .........................................
  M
   
  4. Sediul: ● ţara ............................................. ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  5. Durata de funcţionare ..........................
  M
   
  6. Patrimoniul iniţial .............................
  M
   
  7. Asociaţi ori, după caz, fondatori (numele sau, după caz, denumirea) .............................
  M
   
  8. Scopul ..........................................
  M
   
  9. Obiective ....................................... .................................................
  M
   
  10. Menţiuni privind recunoaşterea în România a persoanei juridice străine: Hotărârea Guvernului nr. ..... din data de ......, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....... din data de .............
   
  11. Sediul viitoarei reprezentante în România: ● judeţul .......................................... ● localitatea ...................................... ● adresa ........................................... ● telefon .......................................... ● fax .............................................. ● e-mail: .........................................
  M
   
  12. Menţiuni privind capacitatea juridică a reprezentantei persoanei juridice străine ............... .................................................
   
  13. Persoanele care reprezintă persoana juridică străină ..................................... .................................................
   
  14. Menţiuni privind retragerea recunoaşterii persoanei juridice străine: Hotărârea Guvernului nr. ...... din data de ............, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .......... din data de .....................
  ---------- Notă *) Conţine înscrierile care privesc persoanele juridice străine fără scop patrimonial recunoscute în România.
   +  Anexa 8 CEREREpentru acordarea disponibilităţii denumirii 
  1. Solicitantul: ● Numele/Denumirea ............................ ● Domiciliul/Sediul ...........................
   
  2. Categoria de persoana juridică fără scop patrimonial (asociaţie, fundaţie, federatie) pentru care se solicita verificarea ...............................
   
  3. Denumirea a carei verificare se solicita .............
   
  4. Temeiul juridic al cererii: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000
   
  5. Tariful achitat............... lei, conform..........
   
  6. Data 7. Semnatura solicitantului
   +  Anexa 9 MINISTERUL JUSTIŢIEIDIRECŢIA ............DOVADA DISPONIBILITATII DENUMIRII 
  1. Solicitantul: ● Numele/Denumirea ............................ ● Domiciliul/Sediul ...........................
   
  2. Data înregistrării cererii ..................
   
  3. Categoria de persoana juridică fără scop patrimonial (asociaţie, fundaţie, federatie) pentru care s-a efectuat verificarea ...........................
   
  4. Denumirea propusă ............................... ● Este disponibilă ................................. ● Nu este disponibilă: - a fost înscrisă o alta asociaţie/fundaţie/federatie cu aceeaşi denumire, sub nr ......., din Registrul naţional ............ - a fost anterior rezervată până la data de .........
   
  5. Denumiri asemănătoare ............................ ..................................................
   
  6. Numărul şi data eliberării dovezii ...............
   
  7. Rezervarea este valabilă până la data de .........
   
  8. Semnatura şi ştampila emitentului
   
  9. Rezervarea denumirii se prelungeşte până la data ...... Director, Ştampila Data
  ................
  --------