HOTĂRÂRE nr. 157 din 27 februarie 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 4 martie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare-limită de referință privind expunerea profesională, această valoare devine valoare de referință obligatorie națională.(2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare-limită obligatorie de expunere profesională, această valoare devine valoare-limită obligatorie națională de expunere profesională.(3) Valorile-limită obligatorii naționale de expunere profesională ale agenților chimici, prevăzute la alin. (1) și (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și sunt prevăzute în anexa nr. 1 sau 4.2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Pentru orice agent chimic pentru care se stabilește o valoare-limită biologică obligatorie la nivel comunitar, această valoare devine valoare-limită obligatorie națională.3. Articolul 9 se abrogă.4. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecție și prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate de către autoritățile naționale competente.5. Articolul 44 se abrogă.6. Anexele nr. 1 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Valorile-limită ale agenților chimici prevăzute la art. 7 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, stabilite la nivel național până la data prezentei hotărâri, care sunt mai restrictive decât cele stabilite la nivel comunitar, rămân în vigoare până la revizuirea acestora. (2) Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează Comisia Europeană și statele membre despre valorile-limită de expunere profesională și valorile-limită biologice naționale prevăzute la alin. (1), introduse sau revizuite.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 23 alineatul (1), litera d) se modifică după cum urmează:d) medicul de medicina muncii și/sau medicul de medicină generală/medicină de familie, conform legii, inspectoratul teritorial de muncă și/sau direcția de sănătate publică județeană ori a municipiului București, precum și orice altă persoană responsabilă cu securitatea și sănătatea în muncă să aibă acces la lista prevăzută la lit. c);2. La articolul 25, alineatul (4) se modifică după cum urmează:(4) Dacă se constată că un lucrător prezintă manifestări clinice susceptibile a fi rezultatul expunerii la agenți cancerigeni sau mutageni, medicul de medicina muncii poate solicita ca și alți lucrători care au suferit o expunere similară să facă obiectul unei supravegheri medicale.3. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Medicul de medicina muncii sau autoritatea competentă cu supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor pot indica faptul că supravegherea stării de sănătate trebuie să continue după încetarea expunerii, pe o durată pe care o consideră necesară pentru a proteja sănătatea lucrătorului în cauză.4. Articolul 26 se modifică după cum urmează:  +  Articolul 26(1) Pentru fiecare lucrător pentru care se asigură supraveghere medicală, medicul de medicina muncii trebuie să întocmească un dosar medical individual.(2) Medicul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală va propune măsurile de protecție individuală sau măsurile de prevenire care trebuie luate pentru fiecare lucrător.(3) Pentru lucrătorii prevăzuți la art. 25 alin. (6), supravegherea medicală după încetarea expunerii profesionale este asigurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2019 pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor.5. Articolul 33 se abrogă.6. În anexa nr. 1, la litera A, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. Activități care implică expunere la pulbere respirabilă de silice cristalină generată în cadrul unui proces de muncă.7. În anexa nr. 2, punctul 1 se modifică după cum urmează:1. Medicul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expuși la agenți cancerigeni sau mutageni trebuie să cunoască bine condițiile sau împrejurările expunerii fiecărui lucrător. Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2017/2.398 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), Seria L, nr. 345 din 27 decembrie 2017.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Tudor Polak,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 27 februarie 2020.Nr. 157.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)
  Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici
  Nr. crt. CAS^(1)EC^(2) (EINECS)Denumirea agentului chimicAcțiunea cutanată^(3)Valoare-limită maximăMențiuni^(8)
  8 ore^(4)Termen scurt^(5) (15 min)
  mg/mc(6)ppm^(7)mg/mc(6)ppm^(7)
  0123456789
  1.75-07-0200-836-8Acetaldehidă/Etanal9050180100
  2.140-11-4205-399-7Acetat de benzil5088013
  3.112-07-2203-933-3Acetat de 2-Butoxietil P1332033350Directiva 2000/39
  4.123-86-4204-658-1Acetat de n-butil715150950200
  5.108-84-9203-621-7Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de hexil secundar1502525042
  6.625-16-1-Acetat de 1,1 dimetilpropil/ Acetat de terț pentil 27050540100Directiva 2000/39 Amilacetat, terț
  7.141-78-6205-500-4Acetat de etil400111500139Directiva 2017/164
  8.111-15-9203-839-2Acetat de 2-etoxietil/Acetat de etilglicolP112--R1B Directiva 2009/161
  9.110-19-0203-745-1Acetat de izobutil715150950200
  10.123-92-2204-662-3Acetat de izopentil27050540100Directiva 2000/39
  11.108-21-4203-561-1Acetat de izopropil40096600144
  12.79-20-9201-185-2Acetat de metil20063600188
  13.626-38-0210-946-8Acetat de 1-metilbutil27050540100Directiva 2000/39
  14.110-49-6203-772-9Acetat de 2-metoxietilP4,81--R1B Directiva 2009/161
  15.108-65-6203-603-9Acetat de 2-metoxi-1-metiletilP27550550100Directiva 2000/39
  16.628-63-7211-047-3Acetat de pentil27050540100Directiva 2000/39
  17.620-11-1-Acetat de 3-pentil27050540100Directiva 2000/39
  18.109-60-4203-686-1Acetat de propil 40096600144
  19.108-05-4203-545-4Acetat de vinil17,6535,210Directiva 2009/161
  20.141-97-9205-516-1Aceto-acetat de etil/ Acetil-acetat de etil1001920038
  21.67-64-1200-662-2Acetonă 1210500--Directiva 2000/39
  22.64-19-7200-580-7Acid acetic25^(13)1050^(13)20 Directiva 2017/164
  23.79-10-7201-177-9Acid acrilic29^(13)1059^(13)(14)20^(14)Directiva 2017/164
  24.10035-10-6233-113-0Acid bromhidric/ Bromură de hidrogen--6,72Directiva 2000/39
  25.107-92-6203-532-3Acid butiric154308
  26.74-90-8200-821-6Acid cianhidric (exprimat în CN)P0,50,4510,9Directiva 2017/164 Cianură de hidrogen
  27.79-11-8201-178-4Acid cloracetic--1-
  28.7647-01-0231-595-7Acid clorhidric/ Clorură de hidrogen851510Directiva 2000/39
  29.598-78-7209-952-3Acid 2-cloropropionic10,220,4
  30.75-99-0200-923-0Acid 2,2-dicloropropionic20,3101,7
  31.756-80-9212-053-9Acid O,O dimetilditiofosforic 10-15-
  32.7664-39-3231-634-8Acid fluorhidric/ Fluorură de hidrogen1,51,82,53Directiva 2000/39
  33.64-18-6200-579-1Acid formic95--Directiva 2006/15
  34.7782-79-8231-965-8Acid hidrazoic1-2-
  35.79-41-4201-204-4Acid metacrilic308,54513
  36.7697-37-2231-714-2Acid nitric/Acid azotic--2,61Directiva 2006/15
  37.7664-38-2231-633-2Acid ortofosforic1-2-Directiva 2000/39
  38.144-62-7205-634-3Acid oxalic1---Directiva 2006/15
  39.88-89-1201-865-9Acid picric0,1---Directiva 91/322
  40.79-09-4201-176-3Acid propionic31106220Directiva 2000/39
  41.7664-93-9231-639-5Acid sulfuric ^(9) 0,05---Particule lichide pulverizate^(10) Directiva 2009/161
  42.107-02-8203-453-4Acrilaldehidă/Acroleină0,05^(13)0,020,12^(13)0,05Directiva 2017/164
  43.79-06-1201-173-7AcrilamidăP0,1---C1B; M1B; R2 Directiva 2017/2.398
  44.141-32-2205-480-7Acrilat de n-butil1125310Directiva 2000/39
  45.140-88-5205-438-8Acrilat de etil/Etilacrilat2154210Directiva 2009/161
  46.96-33-3202-500-6Acrilat de metil/Metilacrilat1853610Directiva 2009/161
  47.107-13-1203-466-5Acrilonitril P52,3104,6C1B
  48.15972-60-8240-110-8Alaclor/2-cloro-2’,6’-dietil-N-(metoximetil) acetanilidă20-30-
  49.107-18-6203-470-7Alcool alilicP4,8212,15Directiva 2000/39
  50.64-17-5200-578-6Alcool etilic/Etanol1900100095005000
  51.98-00-0202-626-1Alcool furfurilic5012,510025
  52.111-70-6203-897-9Alcool heptilic/1-Heptanol15031,525053
  53.111-27-3203-852-3Alcool hexilic/1-Hexanol1503625060
  54.123-96-6204-667-0Alcool izooctilic/2-OctanolP1502825047
  55.67-63-0200-661-7Alcool izopropilic/2-Propanol20081500203
  56.71-23-8200-746-9Alcool propilic/1-Propanol20081500203
  57.123-72-8204-646-6Aldehidă butirică--259
  58.107-20-0203-472-8Aldehidă cloracetică--31
  59.123-73-9204-647-1Aldehidă crotonică/2-Butenal--259
  60.309-00-2206-215-8Aldrin sau izodrin/ 1,2,3,4,10,10 - hexaclor 1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4,5,8-diendodimetilen naftalinăP 0,2-0,25-
  61.107-11-9203-463-9Alilamină 0,1-0,4-
  62.--Aluminiu și oxizi 3-10-(Pulberi)
  63.--Aluminiu și oxizi 1-3-(Fumuri)
  64.92-67-1202-177-14 aminodifenil ----Fp
  65.141-43-5205-483-32-aminoetanol/Etanolamină P2,517,63Directiva 2006/15
  66.75-31-0200-860-92-aminopropan/Izopropilamină73104
  67.61-82-5200-521-5Amitrol0,2^(13)---Directiva 2017/164
  68.7664-41-7231-635-3Amoniac 14203650Directiva 2000/39
  69.108-24-7203-564-8Anhidridă acetică153,6256
  70.106-31-0203-383-4Anhidridă butirică1-5-
  71.85-44-9201-607-5Anhidridă ftalică 20,350,8(Vapori și aerosoli de condensare)
  72.108-31-6203-571-6Anhidridă maleică10,2530,75
  73.62-53-3200-539-3AnilinăP30,851,3
  74.90-04-0201-963-1o-AnisidinăP0,30,060,50,1C1B;M2
  75.536-90-3208-651-4m-AnisidinăP0,30,060,50,1
  76.104-94-9203-254-2p-AnisidinăP0,30,060,50,1
  77.7440-36-0231-146-5Antimoniu/Stibiu0,2-0,5-
  78.86-88-4201-706-3Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree0,2-0,6-
  79.7440-22-4231-131-3Argint 0,1---(Metalic); Directiva 2000/39
  80.-231-131-3Argint (compuși solubili exprimați în Ag)0,01---Directiva 2006/15
  81.--Arsen și compuși anorganici(exprimați în As)0,01-0,1-C 1A
  82.7784-42-1232-066-3Arsină/Hidrogen arseniat 0,10,030,30,09
  83.8052-42-4232-490-9Asfalt 5---(Fumuri)
  84.1912-24-9217-617-8Atrazină 1-2-
  85.26628-22-8247-852-1Azidă de sodiuP0,1-0,3-Directiva 2000/39
  86.--Bariu (compuși solubili exprimați în Ba)0,5---Directiva 2006/15
  87.71-43-2200-753-7Benzen P^(11)3,251--C1A; M1B; Directiva 2004/37
  88.50-32-8200-028-53,4-benzpiren/Benzo[a]piren----Fp; C1B; M1B; R1B
  89.92-87-5202-199-1Benzidină P----Fp; C1A
  90.--Benzine (carburanți)300-500-
  91.93-89-0202-284-3Benzoat de etil2003330049
  92.106-51-4203-405-2p-Benzochinonă/Chinonă0,3-0,4-
  93.--Beriliu (compuși de Be)0,002---C1B
  94.111-44-4203-870-1Bis(2-cloroetil)eter/2,2’ Dicloro dietil eterP406,86010,3
  95.542-88-1208-832-8Bis (clorometil) eter----Fp; C1A
  96.14324-55-1238-270-9Bis (dietilditiocarbamat) de zinc3-5-
  97.80-05-7201-245-8Bisfenol A/4,4’-Isopropilidendifenol2^(13)---Fracție inhalabilă R2; Directiva 2017/164
  98.7726-95-6231-778-1Brom0,70,1--Directiva 2006/15
  99.74-96-4200-825-8Brometan/Bromură de etil40090500112C2
  100.74-83-9200-813-2Brommetan/Bromură de metilP205307,5M2
  101.593-60-2209-800-6Bromură de etilenă; brometilenă4,41--C1B; Directiva 2017/2398
  102.106-99-0203-450-81,3 Butadienă2,21--C1A; M1B Directiva 2017/2398
  103.71-36-3200-751-6n-Butanol 1003320066
  104.78-93-3201-159-02 Butanonă/Etil metil cetonă/ Butanonă 600200900300Directiva 2000/39
  105.110-65-6203-788-62-butină-1,4-diol0,5^(13)---Directiva 2017/164
  106.109-73-9203-699-2Butilamină P--155
  107.106-35-4203-388-1Butil etil cetonă/Heptan-3-onă/ 3-heptanonă9520--Directiva 2000/39
  108.111-76-2203-905-02-Butoxietanol/Etilenglicol monobutileterP982024650Directiva 2000/39
  109.112-34-5203-961-62-(2-Butoxietoxi)-etanol/Dowanol DB67,510101,215Directiva 2006/15
  110.2426-08-6219-376-4Butil glicidil eter1001920038C2; M2
  111.--Cadmiu și compuși (exprimați în Cd)0,05---C1B; M2; R2
  112.76-22-2200-945-0Camfor16318
  113.105-60-2203-313-2ε-Caprolactamă/ Ciclohexanon-iso-oximă10-40-(Pulberi, vapori) Directiva 2000/39
  114.63-25-2200-555-0Carbaril/1-naftil metilcarbamat2-5-C2
  115.105-58-8203-311-1Carbonat de dietil7001451000207
  116.497-19-8207-838-8Carbonat de sodiu1-3-
  117.12070-12-1235-123-0Carbură de tungsten2-6-
  118.463-51-4207-336-9Cetenă 0,5-1,5-
  119.420-04-2206-992-3Cianamidă P10,58--Directiva 2006/15
  120.75-05-8200-835-2Cianometan/AcetonitrilP7040--Directiva 2006/15
  121.151-50-8205-792-3Cianură de potasiu (exprimată în CN) P0,5-1-Directiva 2017/164
  122.143-33-9205-599-4Cianură de sodiu (exprimată în CN)P0,5-1-Directiva 2017/164
  123.--Cianuri (altele decât cele de la pozițiile 121 și 122) și cianogeni (exprimare în CN)P0,5-1-
  124.110-82-7203-806-2Ciclohexan 700200--Directiva 2006/15
  125.108-93-0203-630-6Ciclohexanol P1002520050
  126.108-94-1203-631-1Ciclohexanonă P40,81081,620Directiva 2000/39
  127.110-83-8203-807-8Ciclohexenă 7002081200357
  128.108-91-8203-629-0Ciclohexilamină 2054010R2
  129.542-92-7208-835-4Ciclopentadienă 10035,520075
  130.12079-65-1235-142-4Ciclopentadienil tricarbonil mangan0,1-0,3-
  131.75-19-4200-847-8Ciclopropan 500290700407
  132.7782-50-5231-959-5Clor --1,50,5Directiva 2006/15
  133.108-90-7203-628-5Clorbenzen/monoclorbenzen2357015Directiva 2006/15
  134.74-97-5200-826-3Clor brom metan7001321000189
  135.506-77-4208-052-8Clorcian --10,4
  136.57-74-9200-349-0Clordan/1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan0,3-0,6-C2
  137.106-89-8203-439-81-clor-2,3-epoxipropan/ EpiclorhidrinaP10,240,8C1B
  138.95-57-8202-433-22-Clorfenol--10-
  139.74-87-3200-817-4Clormetan/clorura de metil753615072C2
  140.100-00-5202-809-61-Clor-4 nitrobenzenP--10,16C2; M2
  141.600-25-9209-990-01-Clor-1 nitropropan50107515
  142.532-27-4208-531-12-Cloroacetofenonă--0,30,05
  143.106-47-8203-401-04-CloroanilinăP2-5-C1B
  144.75-00-3200-830-5Cloretan 268100--C2 Directiva 2006/15
  145.40507-94-6254-947-16-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă15-20-
  146.53469-21-9-Clorodifenil (42% clor)P--1-
  147.11097-69-1-Clorodifenil (54% clor)P--0,5-
  148.75-45-6200-871-9Clorodifluorometan36001000--Directiva 2000/39
  149.107-07-3203-459-72 Cloroetanol/EtilenclorhidrinăP31103
  150.67-66-3200-663-8Cloroform/TriclormetanP102--C2 Directiva 2000/39
  151.96-30-0202-497-12-cloro-N-metilacetamidă10-14-
  152.563-47-3209-251-23 Cloro-2metil propenă/ Clorură de metalil802215041
  153.97-00-7202-551-41-Clor 2,4 dinitrobenzen--1-
  154.126-99-8204-818-0Cloropren/2 Clor-1,3 butadienăP3085014C1B
  155.75-29-6200-858-82-clorpropan/clorură de izopropil400125500156
  156.96-24-2202-492-43-cloro-1,2-propandiol/ Monoclorhidrină5-10-
  157.107-05-1203-457-63-clorpropenă/clorură de alil3162C2; M2
  158.2039-87-4218-026-8o-Clorstiren50910018
  159.95-49-8202-424-32-clortoluen1503025050
  160.106-43-4203-397-04-clortoluen1503025050
  161.100-44-7202-853-6α Clor toluen/clorură de benzil5181,5C1B
  162.75-36-5200-865-6Clorură de acetil20,651,6
  163.12125-02-9235-186-4Clorură de amoniu5-10-
  164.98-88-4202-710-8Clorură de benzoil50,9101,8
  165.79-04-9201-171-6Clorură de cloracetil102204
  166.79-36-7201-199-9Clorură de dicloracetil30,550,8
  167.10545-99-0234-129-0Clorură de sulf20,450,9
  168.7791-25-5232-245-6Clorură de sulfuril20,450,9
  169.7719-09-7231-748-8Clorură de tionil153255
  170.75-01-4200-831-0Clorură de vinil (monomer)2,61--C1A; Directiva 2004/37 Directiva 2017/2398
  171.7440-48-4231-158-0Cobalt 0,05-0,1-
  172.8050-09-7232-475-7Colofoniu (produși de descompunere la lipire cu fludor, exprimați în formaldehidă)0,1---
  173.1319-77-3215-293-2Cresoli (toți izomerii) P225--Directiva 91/322
  174.--Compușii de crom (VI) care sunt substanțe cancerigene în sensul art. 5 pct. 1 lit. (a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006, cu modificările și completările ulterioare (ca crom)0,005---C1A/C1B; M1B; R2 Directiva 2017/2.398 Valoare-limită 0,010 mg/m^3 până la 17 ianuarie 2025 Valoare-limită: 0,025 mg/m^3 pentru procedeele de sudură și de tăiere cu plasmă sau procesele de muncă similare care generează fumuri până la 17 ianuarie 2025
  175.--Crom metalic, compuși anorganici ai Cr(II) și compuși anorganici insolubili ai Cr(III)2---Directiva 2006/15
  176.--Crom trivalent (compuși solubili)0,5---
  177.98-82-8202-704-5Cumen/IzopropilbenzenP1002025050Directiva 2000/39
  178.7440-50-8231-159-6Cupru --0,2-(Fumuri)
  179.7440-50-8231-159-6Cupru 0,5-1,5-(Pulberi)
  180.94-75-7202-361-12,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic5-10-
  181.1596-84-5216-485-9Daminozidă/Alar1-3-
  182.533-74-4208-576-7Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-triadiazin-2-tionă--3-
  183.50-29-3200-024-3DDT/p,p’-diclorodifenil-tricloretanP0,5-1-C2
  184.95828-55-0-DDVP/o,o’-dimetil-2,2diclordivinil- fosfatP0,5-1,5-
  185.17702-41-9241-711-8Decaboran P0,10,0160,30,05
  186.91-17-8202-046-9Decahidronaftalină/Decalină1001820036
  187.112-30-1203-956-91-Decanol 1001520030
  188.8065-48-3-Demeton/SistoxP0,05-0,15-
  189.8022-00-2-Demeton metilP0,2-0,5-
  190.431-03-8207-069-8Diacetil/Butandionă0,07^(13)0,020,36^(13)0,1Directiva 2017/164
  191.124-02-7204-671-2Dialilamină 0,50,120,5
  192.37764-25-3253-658-8N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă7-10-
  193.999-21-3213-658-0Dialil maleat1-5-
  194.334-88-3206-382-7Diazometan 0,30,20,50,3C1B
  195.19287-45-7242-940-6Diboran 0,10,111
  196.106-93-4203-444-51,2 DibrometanP0,80,120,3C1B
  197.74-95-3200-824-2Dibrommetan/ Bromură de metilen101,4507
  198.111-92-2203-921-8Di-n-butilamină--61,1
  199.142-96-1205-575-3Di-n-butil eter/Dibutil eterP306509
  200.107-66-4203-509-8Dibutilfosfat 2-5-
  201.84-74-2201-557-4Dibutilftalat 2-5-R1B
  202.95-50-1202-425-91,2-diclorbenzen/ o-DiclorbenzenP1222030650Directiva 2000/39
  203.106-46-7203-400-51,4-diclorbenzen/ p-DiclorbenzenP12^(13)260^(13)10C2; Directiva 2017/164
  204.22591-21-5245-111-71,1 Diclor-3,3 dimetil-2-butanonă/Diclorpinacolonă--10-
  205.75-34-3200-863-51,1-dicloretan P412100--Directiva 2000/39
  206.107-06-2203-458-11,2 Dicloretan3077017C1B
  207.75-35-4200-864-01,1 Dicloretilenă/ Clorură de viniliden8^(13)220^(13)5C2; Directiva 2017/164
  208.540-59-0208-750-21,2 Dicloretilenă2005030076
  209.75-09-2200-838-9Diclormetan/Clorură de metilenP353^(13)100706^(13)200C2; Directiva 2017/164
  210.594-72-9209-854-01,1 Diclor-1-nitroetan101,7407
  211.78-87-5201-152-21,2 Diclorpropan/ clorură de propilen1002220044
  212.96-23-1202-491-91,3 Diclor-2-propanol/ 1,3 DiclorhidrinăP50,95101,9C1B
  213.18671-97-1-2,6-diclorchinoxalină50-100-
  214.75-71-8200-893-9Diclor-difluor metan/Freon 1220004943000741
  215.75-43-4200-869-8Diclormonofluor metan/Freon 214210--
  216.6607-45-0-1,2 Diclorvinil-benzen/α,β Diclorstiren30-50-
  217.76-14-2200-937-71,1 Diclor-tetrafluoretan/ Freon 11430004305000715
  218.60-57-1200-484-5DieldrinP0,2-0,25-C2
  219.109-89-7203-716-3Dietilamină 1553010Directiva 2006/15
  220.100-37-8202-845-22-DietilaminoetanolP306459
  221.91-66-7202-088-8N,N Dietilanilină101,6203,2
  222.91-65-6202-087-2N,N Dietilciclohexilamină15-30-
  223.122-39-4204-539-4Difenilamină 4-6-
  224.80-10-4201-251-0Difenildiclorsilan50570,7
  225.25167-94-6246-696-1Difenilpropan10-15-
  226.8004-13-5-Difil/dinil/dowterm/amestec de difenil și oxid de difenil2-4-
  227.75-61-6200-885-5Difluordibrom-metan6007080093
  228.120-80-9204-427-51,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol10-20-
  229.123-31-9204-617-81,4-dihidroxibenzen/ Hidrochinonă1-2-C2; M2
  230.25167-70-8246-690-9Diizobutilenă2000-2500-
  231.27205-99-8248-322-2O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu--20-
  232.127-19-5204-826-4N,N-dimetilacetamidăP36107220R1B; Directiva 2000/39
  233.124-40-3204-697-4Dimetilamină3,829,45Directiva 2000/39
  234.121-69-7204-493-5N,N DimetilanilinăP2554910C2
  235.103-83-3203-149-1Dimetil-benzilamină50,9101,8
  236.75-97-8200-920-43,3 Dimetil-2-butanonă/ Pinacolonă601515037
  237.75-78-5200-901-0Dimetil-diclorsilan 30,661,2
  238.1331-15-3-2,5 Dimetil 1,4 dioxan50-100-
  239.115-10-6204-065-8Dimetil eter/Oxid de dimetil19201000--Directiva 2000/39
  240.68-12-2200-679-5N,N DimetilformamidăP1553010R1B; Directiva 2009/161
  241.868-85-9212-783-8Dimetilfosfit 12---(Distilat)
  242.108-83-8203-620-12,6 Dimetil 4 heptanonă/ Diizobutil cetonă1502625043
  243.57-14-7200-316-0N,N DimetilhidrazinăP0,70,31,50,6C1B
  244.77-78-1201-058-1DimetilsulfatP0,50,1--C1B; M2
  245.120-61-6204-411-8Dimetiltereftalat2-5-
  246.60-51-5200-480-3Dimetoat7-10-
  247.109-87-5203-714-2Dimetoximetan/Metilal15005312500885
  248.628-96-6211-063-0Dinitrat de etilenglicolP0,30,0510,2
  249.25154-54-5246-673-6Dinitrobenzen (toți izomerii)P10,151,50,2
  250.51-28-5200-087-72,4 DinitrofenolP0,7-1-
  251.534-52-1208-601-14,6 Dinitro-o-cresol/DNOCP0,05-0,2-
  252.25321-14-6246-836-1DinitrotoluenP1-1,5-C1B; M2; R2
  253.88-85-7201-861-7Dinoseb/6 sec butil 2,4 dinitrofenol0,1-0,5-R1B
  254.2813-95-8220-560-1Dinosebacetat 0,7-1-
  255.117-84-0204-214-7Dioctilftalat/Dietil-hexil 2-ftalat20,150,3
  256.123-91-1204-661-81,4 DioxanP7320--C2; Directiva 2009/161
  257.10102-44-0233-272-6Dioxidul de azot0,96^(13)0,51,91^(13)1Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru dioxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
  258.124-38-9204-696-9Dioxid de carbon90005000--Directiva 2006/15
  259.10049-04-4233-162-8Dioxid de clor0,10,040,30,11
  260.7446-09-5231-195-2Dioxid de sulf/ Anhidridă sulfuroasă1,3^(13)0,52,7^(13)1Directiva 2017/164
  261.13463-67-7236-675-5Dioxid de titan10-15-
  262.142-84-7205-565-9Dipropilamină1,70,420,5
  263.298-04-4206-054-3Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforditionat0,1-0,2-
  264.2179-59-1218-550-7Disulfura de alil-propil101,7203,4
  265.72-20-8200-775-7Endrin/1,2,3,4,10,10 Hexaclor-6,7- epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- 1,4,5,8 dimetanonaftalinăP0,03-0,1-
  266.106-87-6203-437-71,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/ diepoxid 4-vinil ciclohexenăP5710--C2
  267.4016-14-2223-672-92,3 Epoxipropil izopropil eter/Izopropil glicidil eter5010,510021
  268.111-43-3203-869-6Eter n-propilic/Dipropil eter1000-1500-
  269.108-20-3203-560-6Eter izopropilic/Diizopropil eter1000-1500-
  270.75-04-7200-834-7Etilamină 9,45--Directiva 2000/39
  271.100-41-4202-849-4Etilbenzen P442100884200Directiva 2000/39
  272.5459-93-8226-733-8N-etilciclohexil amină152,9305,8
  273.107-15-3203-468-6Etilendiamină/1,2 Diaminoetan2083012
  274.3566-10-7222-651-1Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu20-25-
  275.107-21-1203-473-3Etilenglicol/EtandiolP522010440Directiva 2000/39
  276.109-86-4203-713-7Etilenglicol monometil eter/ 2-MetoxietanolP3,21--R1B; Directiva 2009/161
  277.151-56-4205-793-9Etilenimină P0,50,310,5C1B; M1B
  278.104-76-7203-234-32-etilhexan-1-ol5,4^(13)1--Directiva 2017/164
  279.577-11-7209-406-42 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu--20-
  280.75-08-1200-837-3Etil mercaptan/Etan tiol--1-
  281.622-96-8210-761-24-Etil toluen3006140081
  282.110-80-5203-804-12-Etoxietanol/ Etilenglicol monoetil eterP82--R1B; Directiva 2009/161
  283.2370-63-0219-135-32 Etoxi-etil-metacrilat100-200-
  284.101-84-8202-981-2Fenileter/Difenileter50,7101,4Directiva 2017/164
  285.122-60-1204-557-2Fenil glicidil eter/ PGE/2,3-epoxipropil fenil eter/ 1,2-epoxi-fenoxipropan61102C1B; M2
  286.100-63-0202-873-5Fenil hidrazinăP153256C1B; M2
  287.98-86-2202-708-7Fenil metil cetonă/Acetofenonă1002020041
  288.106-50-3203-404-7p-FenilendiaminăP0,070,010,10,02
  289.95-54-5202-430-6o-Fenilendiamină--10-C2; M2
  290.108-95-2203-632-7Fenol P82164M2; Directiva 2009/161
  291.12604-58-9603-118-6Ferovanadiu 0,5-1,5-(Pulberi)
  292.7782-41-4231-954-8Fluor 1,5813,162Directiva 2000/39
  293.62-74-8200-548-2Fluoroacetat de sodiuP0,020,0040,050,01
  294.7789-75-5232-188-7Fluorură de calciu1-2-
  295.2699-79-8220-281-5Fluorură de sulfuril15-20-
  296.--Fluoruri anorganice2,5---Directiva 2000/39
  297.50-00-0200-001-8Formaldehidă1,2132C2
  298.75-12-7200-842-0Formamidă 20113016R1B
  299.109-94-4203-721-0Formiat de etil2006630099
  300.107-31-3203-481-7Formiat de metilP125^(13) 50250^(13)100Directiva 2017/164
  301.7803-51-2232-260-8Fosfină/Hidrogen fosforat0,140,10,280,2Directiva 2006/15
  302.7723-14-0231-768-7Fosfor roșu0,05-0,15-
  303.75-44-5200-870-3Fosgen/clorură de carbonil0,080,020,40,1Directiva 2000/39
  304.732-11-6211-987-4Fosmet/Imidan/Ortadox1,5-3-
  305.98-01-1202-627-72-Furaldehidă102,5154C2
  306.--Gaze lichefiate (în principal C3-C4)1200-1500-
  307.7440-56-4231-164-3Germaniu2-5-
  308.556-52-5209-128-3Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol5016,510033C1B; M2; R1B
  309.7440-58-6231-166-4Hafniu 0,2-0,5-
  310.151-67-7205-796-5Halotan/2-Brom-2-clor-1,1,1-trifluoroetan40050--
  311.76-44-8200-962-3Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptaclor 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan0,3-0,6-C2
  312.142-82-5205-563-8Heptan/n-Heptan2085500--Directiva 2000/39
  313.110-43-0203-767-12-heptanonă/Metil amil cetonăP23850475100Directiva 2000/39
  314.110-54-3203-777-6n-Hexan 7220--R2; Directiva 2.006/15
  315.118-74-1204-273-9Hexaclorbenzen0,5-1-C1B
  316.87-68-3201-765-5Hexaclor-1,3-butadienă P--0,20,02
  317.67-72-1200-666-4Hexacloretan 50,580,8
  318.124-09-4204-679-6Hexametilendiamină 1-5-
  319.822-06-0212-485-8Hexametilen-diizocianat0,050,00710,14
  320.302-01-2206-114-9Hidrazină P0,0130,01--C1B; Directiva 2017/2.398
  321.--Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină)700-1000-
  322.--Hidrocarburi policiclice aromatice (fracția extractibilă în ciclohexan)0,2---C1B
  323.7783-07-5231-978-9Hidrogen seleniat0,070,020,170,05Directiva 2000/39
  324.7803-52-3-Hidrogen stibiat0,2-0,5-
  325.7783-06-4231-977-3Hidrogen sulfurat/Sulfură de hidrogen751410Directiva 2009/161
  326.1305-62-0215-137-3Hidroxid de calciu/Dihidroxid de calciu1^(13)-4^(13)-Fracție respirabilă Directiva 2017/164
  327.118-29-6204-241-4N-Hidroximetilftalimidă5077510
  328.123-42-2204-626-74-Hidroxi-4 metil 2 pentanonă/ Diaceton-alcool1503225053
  329.75-86-5200-909-42-hidroxi-2-metilpropionitril/ Acetoncianhidrină P20,6102,9
  330.--Hidroxizi alcalini (exprimați în hidroxid de sodiu)1-3-
  331.7580-67-8231-484-3Hidrură de litiu--0,02^(13)-Fracție inhalabilă Directiva 2017/164
  332.111-40-0203-865-42,2’-iminodietilamină/ DietilentriaminăP20,541
  333.7553-56-2231-442-4Iod 0,50,0910,2
  334.74-88-4200-819-5Iodură de metilP152,5254,2C2
  335.78-83-1201-148-0Izobutanol/2- metil 1-propanol1003320066
  336.624-83-9210-866-3Izocianat de metan/ Metilizocianat0,020,0080,050,02R2; Directiva 2009/161
  337.78-59-1201-126-0Izoforonă/3,5,5-trimetil 2 ciclohexen-1-onă254,42508,84C2
  338.58-89-9200-401-2Lindan/γ HCHP0,3-0,5-
  339.8018-01-7-Mancozeb/Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc și mangan100-200-
  340.--Mangan și compuși anorganici de mangan (exprimați în Mn)0,2^(13)---Fracție inhalabilă Directiva 2017/164
  0,05^(13)---Fracție respirabilă Directiva 2017/164
  341.121-75-5204-497-7Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) etil O,O-dimetil fosforoditioat7-10-
  342.--Mercur și compușii anorganici bivalenți ai mercurului, inclusiv oxidul de mercur și clorura mercurică (măsurați ca mercur)^(12)0,02---R1B Directiva 2009/161
  343.--Mercur (compuși organici)P--0,01-
  344.67-56-1200-659-6Metanol/Alcool metilicP260200--Directiva 2006/15
  345.108-67-8203-604-4Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen10020--Directiva 2000/39
  346.97-88-1202-615-1Metacrilat de N-butil1502525043
  347.97-63-2202-597-5Metacrilat de etil15032 25054
  348.80-62-6201-297-1Metacrilat de metil/ Metil 2-metilpropenoat20550410100Directiva 2009/161
  349.74-82-8200-812-7Metan 1200183415002292
  350.74-99-7200-828-4Metil-acetilenă/Propină13007931500915
  351.100-61-8202-870-9N-MetilanilinăP7161023
  352.75-55-8200-878-72-Metilaziridină/PropileniminăP3-5-C1B
  353.78-78-4201-142-82- metil butan/Izopentan 30001000--Directiva 2006/15
  354.123-51-3204-633-53-metil 1-butanol100-200-
  355.591-78-6209-731-1Metil butil cetonă/2-hexanonă2004930080R2
  356.108-87-2203-624-3Metil ciclohexan12003001500375
  357.25639-42-3247-152-6Metil ciclohexanol2004230064
  358.583-60-8209-513-62-Metil ciclohexanonăP25054,535076
  359.96-34-4202-501-1Metil cloracetat5-10-
  360.80-63-7201-298-7Metil alfa cloracrilat2-5-
  361.101-14-4202-918-94,4’Metilen-bis-(2 clor-anilină)P0,22---C1B
  362.101-68-8202-966-04,4’Metilendifenil diizocianat --0,15-C2
  363.101-77-9202-974-44,4’ Metilen dianilinăP0,8-0,22-C1B; M2
  364.27137-41-3248-253-8Metil furan/Silvan10-20-
  365.541-85-5208-793-75-metilheptan-3-onă531010720Directiva 2000/39
  366.110-12-3203-737-85-metilhexan-2-onă9520--Directiva 2000/39
  367.60-34-4200-471-4Metil hidrazină P0,37---
  368.74-93-1200-822-1Metil mercaptan/Metan tiol--1-
  369.109-02-4203-640-04-metilmorfolină/ N-metilmorfolină--70-
  370.108-11-2203-551-74-metil 2-pentanol/Metil izobutil carbinolP60-100-
  371.141-79-7205-502-54 Metil-3-penten-2-onă/ Oxid de mesitil501210024
  372.108-10-1203-550-14-metilpentan-2-onă832020850Directiva 2000/39
  373.872-50-4212-828-1n-metil-2-pirolidonăP40108020R1B; Directiva 2009/161
  374.107-87-9203-528-1Metil propil cetonă/ 2-pentanonă2507130085
  375.98-83-9202-705-0α-metilstiren/2-fenilpropenă 24650492100Directiva 2000/39
  376.100-80-1202-889-23-Metil stiren2505135072
  377.23564-05-8245-740-7Metil tiofanat --10-M2
  378.75-79-6200-902-6Metil triclorsilan1-3-
  379.124-70-9204-710-3Metil vinil diclorsilan3-5-
  380.2554-06-5219-863-14-Metil -4-vinil siloxanP30-50-
  381.72-43-5200-779-9Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi-fenil)etan]P10-15-
  382.111-77-3203-906-62-(2-metoxietoxi)-etanolP50,110--R2; Directiva 2006/15
  383.34590-94-8252-104-2(2-metoximetiletoxi)-propanol/ Dipropilenglicol monometileter/Eter metilic al dipropilen glicoluluiP30850--Directiva 2000/39
  384.107-98-2203-539-11-Metoxi-2-propanol/ 1-metoxipropan-2-olP375100568 150Directiva 2000/39
  385.21087-64-9244-209-7Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-onă1-2-
  386.7786-34-7232-095-1Mevinfos/2-metoxicarbonil -1-metil vinil dimetil fosfat/Fosdrin0,05-0,15-
  387.--Molibden (compuși insolubili)5-10-
  388.--Molibden (compuși solubili)2-5 -
  389.2212-67-1218-661-0Molinat/S-etil perhidroazepină-1-carbotioat--0,5-C2; R2
  390.10102-43-9233-271-0Monoxid de azot2,5^(13)2--Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru monoxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
  391.630-08-0211-128-3Monoxid de carbon23^(13)20117^(13)100R1A Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru monoxidul de carbon se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018.
  392.74-89-5200-820-0Mono-metilamină 1081512
  393.110-91-8203-815-1Morfolină 36107220Directiva 2006/15
  394.8030-30-6232-443-2Nafta/Gudron de huilăP100-200-C1B; M1B
  395.91-20-3202-049-5Naftalină 5010--C2; Directiva 91/322
  396.91-59-8202-080-42-NaftilaminăP----Fp; C1A
  397.135-88-6205-223-9N-2-naftilanilină/N-fenil-2-naftilamină----Fp; C2
  398.135-64-8205-208-7Naftol AS-SW/3-hidroxi-N-2-naftil-2-naftamidă500-1000-
  399.90-15-3201-969-41-NaftolP10-15-
  400.463-82-1207-343-7Neopentan30001000--Directiva 2006/15
  401.--Nichel și compuși (exprimați în Ni)0,1-0,5-C2
  402.13463-39-3236-669-2Nichel tetracarbonil0,05-0,1-C2; R1B
  403.54-11-5200-193-3Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) piridinăP0,5---Directiva 2006/15
  404.1712-64-7216-983-6Nitrat de izopropil205257
  405.627-13-4210-985-0Nitrat de n-propil7517,510023
  406.100-01-6202-810-1p-NitroanilinăP30,550,9
  407.100-17-4202-825-3p-Nitroanisol5-10-
  408.98-95-3202-716-0Nitrobenzen P10,2--C2; R2; Directiva 2006/15
  409.627-05-4210-980-31-Nitrobutan50-75-
  410.92-93-3202-204-74-NitrodifenilP----Fp; C1B
  411.79-24-3201-188-9Nitroetan P62^(13)20312^(13)100Directiva 2017/164
  412.100-12-9202-821-14-NitroetilbenzenP152203
  413.55-63-0200-240-8Nitroglicerină/Trinitrat de glicerolP0,095^(13)0,010,19^(13)0,02 Directiva 2017/164
  414.75-52-5200-876-6Nitrometan 1004015060
  415.86-57-7201-684-51-Nitronaftalină203304
  416.79-46-9201-209-12-Nitropropan185--C1B; Directiva 2017/2.398
  417.88-72-2201-853-32-NitrotoluenP101,8305,3C1B; M1B; R2
  418.99-08-1202-728-63-NitrotoluenP101,8305,3
  419.99-99-0202-808-04-NitrotoluenP101,8305,3
  420.62-75-9200-549-8N-NitrozodimetilaminăP----Fp; C1B
  421.143-08-8205-583-71-nonanol/Alcool nonilic1502525042
  422.111-65-9203-892-1Octan 15003222000429
  423.127-90-2204-870-4Octaclor dipropil eter10-15-
  424.152-16-9205-801-0Octametil pirofosforamidă/ SchradanP0,3-0,6-
  425.111-87-5203-917-61-Octanol/Alcool octilicP1502825047
  426.111-13-7203-837-12-Octanonă/Metil hexil cetonă1001920038
  427.2809-67-8-2-Octină500-700-
  428.111-46-6203-872-22,2’ oxibisetanol/Dietilenglicol500115800184
  429.2238-07-5218-802-62,2’-[oxibis(metilen)]-bis oxiran/ Diglicidil eter0,50,120,4
  430.47110-30-5-Oxichinolat de cupru5-9-
  431.1344-28-1215-691-6Oxid de aluminiu 2-5-(Aerosoli)
  432.1303-86-2215-125-8Oxid boric10-15-R1B
  433.1306-19-0215-146-2Oxid de cadmiu 0,05-0,1-(Fumuri) C1B; M2; R2
  434.1305-78-8215-138-9Oxid de calciu1^(13)-4^(13)-Fracție respirabilă Directiva 2017/164
  435.1307-96-6215-154-6Oxid de cobalt (II)0,05-0,1-
  436.60-29-7200-467-2Oxid de dietil/Dietil eter/ Eter etilic308100616200Directiva 2000/39
  437.55720-99-5-Oxid de difenilclorat/ Hexaclor difenil eterP0,5-1,5-
  438.75-21-8200-849-9Oxid de etilenă1,81--C1B; M1B Directiva 2017/2.398
  439.1309-37-1215-168-2Oxid feric5-10-(Fumuri, pulberi)
  440.20619-16-3243-922-0Oxid de germaniu2-5-
  441.1309-48-4215-171-9Oxid de magneziu5-15-(Fumuri)
  442.1003-73-2213-714-4N-Oxid 3-metil piridină2-3-
  443.75-56-9200-879-2Oxid de propilenă; 1,2-Epoxipropan2,41--C1B; M1B; Directiva 2017/2.398
  444.1314-61-0215-238-2Oxid de tantal5-10-
  445.1314-13-2215-222-5Oxid de zinc5-10-(Fumuri)
  446.--Oxizi de azot, cu excepția celor prevăzuți la pct. 258 și 3915384
  447.10028-15-6233-069-2Ozon0,10,050,20,1
  448.8002-74-2232-315-6Parafină2-6-(Fumuri)
  449.56-38-2200-271-7Parathion (ISO)/O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioatP0,05-0,15-
  450.298-00-0206-050-1Parathion-metil (ISO)/O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat/ Tiofosfat de di-O-metil și O-p-nitrofenil/Metil-parathionP0,1-0,3-
  451.19624-22-7243-194-4Pentaboran0,050,020,150,06
  452.76-01-7200-925-1Pentacloretan40-60-C2
  453.87-86-5201-778-6PentaclorfenolP0,50,0410,09C2
  454.117-97-5204-224-1Pentaclortiofenat de zinc5-10-
  455.10026-13-8233-060-3Pentaclorură de fosfor1---Directiva 2006/15
  456.5714-22-7227-204-4Pentafluorură de sulf0,1-0,3-
  457.109-66-0203-692-4Pentan30001000--Directiva 2006/15
  458.71-41-0200-752-11-Pentanol100-200-
  459.1314-56-3215-236-1Pentaoxid de difosfor1---Directiva 2006/15
  460.1314-62-1215-239-8Pentaoxid de vanadiu0,05-0,1-(Fumuri) M2; R2
  461.1314-62-1215-239-8Pentaoxid de vanadiu0,1---(Pulberi de V_2O_5) M2; R2
  462.1314-80-3215-242-4Pentasulfură de difosfor1---Directiva 2006/15
  463.594-42-3209-840-4Perclorometil mercaptan0,5-1,5-
  464.8003-34-7232-319-8Piretru1---După eliminarea lactonelor sensibilizante Directiva 2006/15
  465.110-86-1203-809-9Piridină155--Directiva 91/322
  466.29232-93-7249-528-5Pirimifos-metil/Orafon0,5-2-
  467.110-85-0203-808-3Piperazină0,1-0,3-R2; Directiva 2000/39
  468.7440-06-4231-116-1Platină1---(Metalică) Directiva 91/322
  469.--Plumb și compușii săi anorganici (exprimați în Pb)0,15---Directiva 98/24
  470.8050-81-5-Polidimetilsiloxan60-80-
  471.74-98-6200-827-9Propan140077818001000
  472.107-10-8203-462-3N-propilamină/ Monopropilamină0,50,20,80,3
  473.3126-95-2221-509-6N-Propil glicidil eter100-200-
  474.57-57-8200-340-11,3-Propiolactonă1,5---C1B
  475.107-12-0203-464-4Propionitril/Cianură de etil0,10,040,30,13
  476.108-46-3203-585-2Rezorcinol/1,3-benzendiolP4510--Directiva 2006/15
  477.70281-37-7-Rodamină de tetrametil70---
  478.--Seleniu și compuși (exprimați în Se)0,1-0,2-
  479.78-10-4201-083-8Silicat de etil/ Ortosilicat de tetraetil44^(13)5--Directiva 2017/164
  480.--Staniu (compuși anorganici exprimați în Sn)2---Directiva 91/322
  481.--Staniu (compuși organici)0,05-0,15
  482.100-42-5202-851-5Stiren501215035
  483.7704-34-9231-722-6Sulf--15-(Pulberi)
  484.7773-06-0231-871-7Sulfamat de amoniu10-15-
  485.3689-24-5222-995-2Sulfotep/O,O,O,O tetra etil-ditio-pirofosfatP0,1---Directiva 2000/39
  486.75-15-0200-843-6Sulfură de carbonP155--R2; Directiva 2009/161
  487.93-76-5202-273-32,4,5T/ Acid 2,4,5 triclorfenoxi acetic5-10-
  488.7440-25-7231-135-5Tantal5-10-
  489.13494-80-9236-813-4Telur0,05-0,15-
  490.61788-32-7262-967-7Trifenil hidrogenat19^(13)248^(13)5Directiva 2017/164
  491.107-49-3203-495-3TEPP/Tetraetil-pirofosfatP0,05-0,1-
  492.33693-04-8251-637-8Terbumeton0,5-1-
  493.8006-64-2232-350-7TerebentinăP400-500-
  494.1634-04-4216-653-1Terț-butil metil eter/ 2-metoxi-2-metilpropan183,550367100Directiva 2009/161
  495.98-51-1202-675-94-terț butil toluen457,56010
  496.79-27-6201-191-51,1,2,2 Tetrabrometan/ Tetra bromură de acetilenă10-15-
  497.76-11-9200-934-01,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan30003034000404
  498.76-12-0200-935-61,1,2,2 Tetraclor -1,2-difluor etan30003034000404
  499.79-34-5201-197-81,1,2,2 TetracloretanP203304
  500.630-20-6211-135-11,1,1,2 TetracloretanP203304
  501.127-18-4204-825-9TetracloretilenăP50710014Directiva 2017/164
  502.56-23-5200-262-8Tetraclorură de carbon/ TetraclormetanP6,4^(13)132^(13)5C2; Directiva 2017/164
  503.7550-45-0231-441-9Tetraclorură de titan1-3-
  504.78-00-2201-075-4Tetraetil de plumbP0,01-0,03-
  505.109-99-9203-726-8TetrahidrofuranP15050300100C2; Directiva 2000/39
  506.119-64-2204-340-21,2,3,4 Tetrahidronaftalină/ Tetralină100-200-
  507.509-14-8208-094-7Tetranitrometan30,460,8
  508.479-45-8207-531-9Tetril/N-metil-N-2,4,6 tetranitro anilinăP1-1,5-
  509.20816-12-0244-058-7Tetraoxid de osmiu0,001-0,003-
  510.--Thaliu (compuși solubili exprimați în Tl)P--0,05-
  511.137-26-8205-286-2Thiram/Disulfură de tetrametil tiuram2-5-
  512.7440-29-1231-139-7Thoriu0,02-0,05-
  513.7440-32-6231-142-3Titan10-15-
  514.108-88-3203-625-9ToluenP19250384100R2; Directiva 2006/15
  515.--Toluendiamină (amestec de izomeri)51102
  516.584-84-9209-544-5Toluen -2,4-diizocianat/ 2-metil-m-fenilen diizocianat0,070,0090,150,02C2
  517119-93-7204-358-04,4’-bi-o-toluidină/o-tolidinăP----Fp; C1B
  518.95-53-4202-429-0o-Toluidină/2-aminotoluenP0,50,1--C1B; Directiva 2017/2.398
  519.106-49-0203-403-1p-Toluidină/4-aminotoluenP3-5-C2
  520.8001-35-2232-283-3ToxafenP0,3-0,5-C2
  521.43121-43-3256-103-8Triadimefon/ 1-(4-clorfenoxi)-3,3-dimetil- 1-(1,2,4-triazol-1-il)butanonă3-5-
  522.102-70-5203-048-2TrialilaminăP1-4-
  523.102-82-9203-058-7Tributilamină--20-
  524.126-73-8204-800-2Tributilfosfat2-5-C2
  525.75-87-6200-911-5Tricloracetaldehidă/Cloral2-3-
  526.120-82-1204-428-01,2,4-triclorbenzenP15,1237,85Directiva 2000/39
  527.71-55-6200-756-31,1,1-tricloretan/Metil cloroform5551001110200Directiva 2000/39
  528.52-68-6200-149-3Triclorfon/Dimetil 2,2,2-triclor-1-hidroxietilfosfonat1-2-
  529.79-01-6201-167-4TricloretilenăP10018,515028C1B; M2
  530.25267-55-4-2,4,5 Triclorfenolat de cupru0,5-1,5-
  531.75-69-4200-892-3Tricolorfluormetan/Freon 1140006255000781
  532.76-06-2200-930-9Triclornitrometan/Cloropicrină0,50,070,70,1
  533.108-77-0203-614-92,4,6 triclor-1,3,5 triazină/ clorură de cianuril--10,1
  534.25735-29-9247-216-3TriclorpropanP10016,515025
  535.98-07-7202-634-5α,α,α-triclortoluen/Triclormetil benzen/Triclorură de benzil/ Fenilcloroform20,350,7C1B
  536.76-13-1200-936-11,1,2 Triclor-1,2,2 trifluor etan/Freon 1135000-7000-
  537.7719-12-2231-749-3Triclorură de fosfor2-5-
  538.10025-87-3233-046-7Triclorură de fosforil/ Oxiclorură de fosfor10,1550,8
  539.3982-91-0223-622-6Triclorură de tiofosforil/ Clorură de tiofosforil/ Tiotriclorură de fosfor2-5-
  540.1330-78-5215-548-8o-TricrezilfosfatP0,1-2-
  541.121-44-8204-469-4TrietilaminăP8,4212,63Directiva 2000/39
  542.5224-23-7-Trietil de plumbP0,01-0,03-
  543.112-27-6203-953-2Trietilenglicol/[2,2’-(etilendioxi) dietanol]7001141000163
  544.112-24-3203-950-6Trietilentetramină/ 3,6-diazaoctantilendiamină101,7203,3
  545.115-86-6204-112-2Trifenilfosfat2-4-
  546.75-63-8200-887-6Trifluoro-mono-brom metan5000-7000-
  547.7783-54-2232-007-1Trifluorură de azot20-30-
  548.7637-07-2231-569-5Trifluorură de bor--3-
  549.7790-91-2232-230-4Trifluorură de clor--0,4-
  550.75-50-3200-875-0Trimetilamină1-2-
  551.526-73-8208-394-81,2,3-trimetilbenzen10020--Directiva 2000/39
  552.95-63-6202-436-91,2,4-trimetilbenzen10020--Directiva 2000/39
  553.75-77-4200-900-5Trimetilclorsilan3-10-
  554.121-82-4204-500-1Trimetilen-trinitramină/HexogenP2-6-
  555.118-96-7204-289-62,4,6 Trinitrotoluen/TNT0,5-1-
  556.102-69-2203-047-7Tripropilamină30,540,7
  557.7440-33-7231-143-9Tungsten2-6-
  558.63148-62-9-Ulei polidimetil-siloxanicP200-300-
  559.--Uleiuri minerale5-10-
  560.25013-15-4246-562-2Vinil toluen300-400-
  561.81-81-2201-377-6WarfarinăP0,1-0,3-R1A
  562.1330-20-7215-535-7Xilen, izomer mixt, purP22150442100Directiva 2000/39
  563.108-38-3203-576-3m-xilenP22150442100Directiva 2000/39
  564.95-47-6202-422-2o-xilenP22150442100Directiva 2000/39
  565.106-42-3203-396-5p-xilenP22150442100Directiva 2000/39
  566.576-26-1209-400-12,6 Xilenol15-20-
  567.1300-73-8215-091-4XilidinăP1-2-
  568.12122-67-7235-180-1Zineb/ Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc0,5-1-
  569.--Zirconiu și compuși (exprimați în Zr)5-10-
  NOTE:^(1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.^(2) EC (EINECS): număr de înregistrare din Inventarul european al substanțelor (chimice) existente introduse pe piață/Catalogul european al substanțelor comercializate (European Inventory of Existing Chemical Substances).^(3) Mențiunea „P“ care însoțește valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.^(4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).^(5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel.^(6) mg/mc: miligrame pe metru cub de aer la 20°C și 101,3 kPa („760 mm coloană de mercur“), dacă nu se precizează altfel.^(7) ppm: părți per milion, volume de contaminant la 10^6 volume de aer (ml/mc).^(8) Notațiile din această coloană au următorul înțeles:C1A, C1B - poate provoca apariția cancerului;C2 - susceptibil de a provoca apariția cancerului;M1B - poate provoca anomalii genetice;M2 - susceptibil de a provoca anomalii genetice;R1A, R1B - poate dăuna fătului; poate dăuna fertilității;R2 - susceptibil de a dăuna fertilității [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];Fp - foarte periculos. Concentrația (prezența în mediul de muncă) acestor agenți chimici trebuie să fie practic 0.Directiva XXXX: se indică directiva europeană în care a fost stabilită o valoare-limită orientativă pentru respectivul agent chimic la nivel european. Numărul directivei poate fi însoțit și de denumirea în limba română/engleză a agentului chimic respectiv, sub care îl regăsim în acea directivă.Sunt indicate măsuri tranzitorii.^(9) Pentru acid sulfuric: atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se țină cont de limitările și interferențele potențiale care pot apărea în prezența altor compuși ai sulfului.^(10) Pentru acid sulfuric: particulele lichide pulverizate se definesc ca fracțiune toracică.^(11) Pentru benzen, la notația „Piele“: este posibil ca la inhalarea reglementată să se adauge o absorbție cutanată.^(12) Pentru mercur: în timpul monitorizării expunerii pentru mercur și compușii săi anorganici bivalenți trebuie să se țină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.^(13) mg/mc: miligrame pe metru cub de aer. Pentru substanțe chimice în fază gazoasă sau de vapori, valoarea-limită este exprimată la 20°C și la 101,3 kPa.^(14) Valoare-limită a expunerii pe termen scurt în raport cu o perioadă de referință de 1 minut.Semnul „/“ în coloana a 4-a: separă denumirile alternative ale aceluiași agent chimic.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)
  Valori-limită pentru pulberi
  Nr. crt.Nr. CASDenumireValoare-limită (8 ore)Mențiuni^(1)
  1.-Azbest (amestec de fibre)Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005C1A
  2. Bumbac, in, cânepă1 mg/mcfracție inhalabilă
  3.332-58-7Caolin (fără fibre de azbest și fără cuarț ≥ 1%)2 mg/mcfracție respirabilă
  4.409-21-2Carbură de siliciu (carborund)10 mg/mcfracție inhalabilă
  5.-Cărbune, cocs, grafit (cuarț ≤ 5%)2 mg/mcfracție respirabilă
  6.9004-34-6Celuloză10 mg/mcfracție inhalabilă
  7.-Cereale4 mg/mcfracție inhalabilă
  8.-Ciment Portland