METODOLOGIE din 5 februarie 2020pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 7 februarie 2020    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 14 din 5 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 7 februarie 2020.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Principii generale  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează modalitatea de fundamentare și de stabilire a venitului unitar și de aprobare a prețurilor reglementate din sectorul gazelor naturale, la care se realizează furnizarea reglementată a gazelor naturale în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020.(2) Furnizarea realizată de către furnizorul de ultimă instanță, conform reglementărilor specifice elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, nu face obiectul prezentei metodologii.(3) Determinarea anuală a venitului unitar și aprobarea prețurilor reglementate, prevăzute la alin. (1), se realizează pe baza formulelor și a parametrilor prevăzuți în prezenta metodologie.  +  Articolul 2(1) Perioada pentru care ANRE reglementează venitul pe care un titular de licență este îndreptățit să îl realizeze pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale, denumit în continuare venit V_fr, în scopul acoperirii costurilor justificate, realizate într-o manieră prudentă, și acoperirii unei rate rezonabile a rentabilității pentru capitalul investit, care reflectă estimarea privind realizarea unui profit rezonabil ce urmează a fi generat de capitalul investit, precum și a cheltuielilor pentru dezvoltarea și protecția mediului, este 1 ianuarie-30 iunie 2020.(2) În vederea stabilirii și aprobării venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, operatorii licențiați ulterior datei publicării prezentei metodologii vor transmite documentația aferentă odată cu depunerea documentelor necesare obținerii licențelor de furnizare.(3) În situația fuziunii/divizării unuia sau mai multor furnizori licențiați, documentația privind stabilirea și aprobarea noului venit unitar aferent activității de furnizare reglementată pentru furnizorul licențiat se va depune cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care fuziunea/divizarea produce efecte juridice, respectiv cel târziu până la data de 1 aprilie 2020.  +  Articolul 3(1) Stabilirea și aprobarea venitului unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 se vor realiza începând cu data de 1 aprilie 2020 pe baza datelor și informațiilor transmise de către titularii licenței de furnizare a gazelor naturale, conform principiilor prezentei metodologii.(2) Pentru titularii nou-licențiați, stabilirea și aprobarea venitului unitar și a prețurilor reglementate se vor realiza odată cu obținerea licențelor de furnizare, dar nu mai târziu de data de 31 mai 2020.  +  Secţiunea a 2-a Furnizarea reglementată a gazelor naturale  +  Articolul 4(1) Furnizarea reglementată a gazelor naturale reprezintă activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale către clienții reglementați și desemnează ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de către titularul licenței de furnizare pentru sau în legătură cu:a) încheierea contractelor pentru achiziția gazelor naturale destinate asigurării furnizării reglementate a gazelor naturale, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate de către furnizori;b) încheierea și derularea contractelor-cadru reglementate privind serviciile de transport, înmagazinare și distribuție;c) comercializarea gazelor naturale către clienții casnici, în baza unor contracte-cadru de furnizare și la preț reglementat;d) relațiile cu clienții casnici, determinate de încheierea și derularea contractelor de furnizare reglementată;e) informarea clienților, conform legislației în vigoare;f) facturarea consumului de gaze naturale.(2) Pentru clienții casnici care nu încheie un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale cu clauze și preț negociate, alegând astfel să rămână parte într-un contract comercial încheiat în baza contractului-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, furnizarea se va realiza la prețurile reglementate de către ANRE, în conformitate cu prezenta metodologie.  +  Capitolul II Venitul aferent titularilor de licență de furnizare  +  Secţiunea 1 Venitul aferent titularilor de licență de furnizare existenți la momentul intrării în vigoare a prezentei metodologii  +  Articolul 5(1) Venitul aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2020 reprezintă venitul recunoscut și permis de către ANRE unui titular de licență pentru acoperirea costurilor necesare desfășurării activității de furnizare reglementate în perioada menționată, stabilit în funcție de evoluția numărului de clienți reglementați și luând în calcul costurile unitare, operaționale și de capital, aferente furnizării reglementate a gazelor naturale către un client.(2) Se asigură o rată de rentabilitate pentru capitalul investit, care reflectă estimarea privind realizarea unui profit rezonabil ce urmează a fi generat de capitalul investit, conform prevederilor legale.(3) Capitalul investit reprezintă valoarea reglementată rămasă, după deducerea amortizării reglementate, a activelor puse în funcțiune, aferente desfășurării activității de furnizare reglementată, la care se adaugă capitalul de lucru.(4) Capitalul de lucru aferent activității de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 (CLP_(2020)) se referă la capitalul necesar titularului de licență pentru desfășurarea activității curente, pentru o durată medie de 30 de zile calendaristice, și se determină ca fiind a 6-a parte din valoarea costurilor cu achiziția gazelor naturale destinate revânzării în cadrul activității de furnizare reglementată, inclusiv serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane și serviciile de transport, exclusiv TVA, costuri calculate după formula:unde:CUG_fr - suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor estimate pentru achiziția gazelor naturale, inclusiv serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane și serviciile de transport al acestora, gaze destinate revânzării în cadrul activității de furnizare reglementată, aprobată pentru perioada 1 iulie 2019-30 iunie 2020, la nivelul de 80,35 lei/MWh;Q_fr(2020) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 de către titularii de licență de furnizare;1,0155 - coeficient supraunitar care reprezintă costul suplimentar luat în considerare în vederea acoperirii dezechilibrelor dintre prognoză și consum.(5) Venitul aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2020, permis pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată, se determină după următoarea formulă:unde:V_fr(2020)permis - venitul permis în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale;CU_cl_op_fr(2017) - cost operațional unitar lunar pe client reglementat, aferent anului 2017, fără cheltuieli cu amortizarea, determinat după următoarea formulă:unde:C_op_fr(2017) - costurile operaționale realizate într-o manieră prudentă, analizate, recunoscute și permise de către ANRE titularului de licență pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale în anul 2017, către clienții reglementați, fără cheltuielile cu amortizarea, luate în considerare la fundamentarea și aprobarea venitului unitar aferent anului 2018;N_cl(2017) - număr mediu de clienți reglementați realizat în anul 2017;CLP_(2020) - capitalul de lucru aferent activității de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020;RRR_fr(2020) - valoarea ratei reglementate a rentabilității capitalului investit pentru activitatea de furnizare reglementată, egală cu valoarea RRR în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale; pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, valoarea RRR_fr se va calcula după formula: unde:6,9% - nivelul RRR aferent activității de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare (OUG nr. 19/2009);Y% - nivelul RRR aferent activității de distribuție a gazelor naturale aplicabil conform reglementarilor ANRE pentru perioada 30 aprilie-30 iunie 2020;120 - numărul de zile de valabilitate a RRR de 6,9%, până la abrogarea acestei valori prin prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv la data de 30 aprilie 2020;62 - numărul de zile de valabilitate a RRR de Y%, respectiv intervalul dintre data abrogării valorii de 6,9% și data de 30 iunie 2020;(1 + RI_c) - componentă prin care se realizează actualizarea costului operațional unitar lunar pe client, aferent anului 2017, cu rata cumulată a inflației. Formula de determinare a acestei componente este următoarea:unde:3,27% - rata inflației, realizată la sfârșitul anului 2018, conform Institutului Național de Statistică;4,04% - rata inflației realizată la sfârșitul anului 2019, conform Institutului Național de Statistică;RI_ 2020 - rata inflației estimată pentru sfârșitul anului 2020 de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză;N_cl(2020) - număr mediu clienți reglementați, estimat pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020;CU_cl_cap_fr(2017) - cost de capital unitar lunar pe client reglementat, aferent anului 2017, luat în considerare la fundamentarea și aprobarea venitului unitar aferent anului 2018, determinat după următoarea formulă:unde:RoR_fr - rata reglementată a rentabilității, luată în considerare la stabilirea venitului permis pentru anul 2018;BAR_fr(2017) - valoarea reglementată rămasă a activelor la data de 31 decembrie 2017;A_m - amortizarea aferentă BAR_fr(2017);(V_fr(2019)recalc – V_fr(2019)realizat+C_op_e(2019)) - componentă de corecție, unde:V_fr(2019)recalc - venitul recalculat permis în anul 2019 pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform prevederilor metodologiei în vigoare la data stabilirii și aprobării venitului permis pentru anul 2019; componenta RRR_fr(2019) se va calcula după formula:unde:5,66% - nivelul RRR aferent activității de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 168/2018 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019;87 - numărul de zile de valabilitate a RRR de 5,66%, respectiv intervalul dintre data de 1 ianuarie 2019 și 29 martie 2019 - data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 19/2019;6,9% - nivelul RRR aferent activității de distribuție a gazelor naturale aprobat prin OUG nr. 19/2019;278 - numărul de zile de valabilitate a RRR de 6,9%, respectiv intervalul dintre data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 19/2019 și data de 31 decembrie 2019;V_fr(2019)realizat - venitul realizat în anul 2019 pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale, conform realizărilor; C_op_e(2019) - cheltuielile operaționale excepționale realizate de către furnizor și generate de intrarea în vigoare a unor noi prevederi legale, ulterior stabilirii componentei CU_cl_op_fr(2017), cheltuieli care sunt în afara controlului managementului furnizorului.(6) Pentru titularii de licență de furnizare care participă la un proces de fuziune prin absorbție se aplică următoarele dispoziții:a) componentele CU_cl_op_fr(2017) și CU_cl_cap_fr(2017),_ aferente societății absorbante, se determină ca medie ponderată, cu numărul de clienți, a componentelor CU_cl_op_fr(2017) și CU_cl_cap_fr(2017), aferente societăților implicate în procesul de fuziune prin absorbție;b) componenta CLP_(2020) se determină ca produs dintre cantitatea estimată a fi furnizată în regim reglementat, între data efectivă a fuziunii și data de 30 iunie 2020, și suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor estimate pentru achiziția gazelor naturale, inclusiv serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane și serviciile de transport al acestora, gaze destinate revânzării în cadrul activității de furnizare reglementată, aprobată pentru perioada 1 iulie 2019-30 iunie 2020, la nivelul de 80,35 lei/MWh.(7) Numărul mediu de clienți reglementați, estimat pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, se fundamentează de către titularul de licență. Prognoza privind evoluția numărului de clienți și fundamentarea acesteia se înaintează ANRE odată cu înaintarea documentelor privind stabilirea venitului unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020. Considerentele care stau la baza fundamentării și metodele de previzionare utilizate sunt prezentate ANRE odată cu prognozele.(8) ANRE are dreptul să ceară motivat sau să propună revizuirea prognozelor înaintate.  +  Secţiunea a 2-a Venitul aferent titularilor noi de licență de furnizare  +  Articolul 6(1) Venitul pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată, permis furnizorilor care obțin licența de furnizare ulterior intrării în vigoare a prezentei metodologii, aferent perioadei dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020, se determină după următoarea formulă:unde:V_fr(2020)permis - venitul permis pentru perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020 pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale;CU_cl_op_fr(2020) - cost unitar operațional lunar pe client aferent perioadei dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020, fără cheltuielile cu amortizarea, determinat ca minimul dintre propunerea justificată de către titularul nou de licență pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale și cel mai mare cost operațional unitar lunar pe client dintre costurile operaționale unitare lunare pe client, fără cheltuielile cu amortizarea, permise furnizorilor pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, conform prevederilor prezentei metodologii, pentru desfășurarea activității reglementate;RRR_fr(2020) - reprezintă valoarea ratei reglementate a rentabilității capitalului investit pentru activitatea de furnizare reglementată, egală cu valoarea RRR în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale, calculată conform prevederilor art. 5 alin. (5);CLP_(2020) - valoarea inițială a CLP, utilizată la calculul venitului reglementat, care se determină prin înmulțirea valorii CUG_fr estimate de ANRE pentru perioada respectivă cu cantitățile estimate a fi furnizate în regim reglementat în perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020, împărțit la Nr_1;CU_cl_cap_fr(2020) - propunerea justificată de către titularul nou de licență, privind costul de capital unitar lunar pe client reglementat, aferent perioadei dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020, determinat după următoarea formulă:unde:RRR_fr(2020) - reprezintă valoarea ratei reglementate a rentabilității capitalului investit pentru activitatea de furnizare reglementată, egală cu valoarea RRR în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale, calculată conform prevederilor art. 5 alin. (5);BAR_fr(2020) - valoarea inițială a BAR, utilizată la calculul venitului reglementat care se determină pe baza valorii nete contabile a activelor aferente activității de furnizare reglementată, la data începerii activității;A_m - amortizarea anuală aferentă BAR_fr(2020); duratele reglementate de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale aferente desfășurării activității de furnizare reglementată se actualizează în corelare cu reglementările pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale, conform prevederilor legislației în vigoare;N_cl(2020) - numărul mediu de clienți reglementați, estimat pentru perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020;Nr_1 - numărul de luni dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020.(2) Pentru titularii noi de licență rezultați în urma unui proces de fuziune prin contopire se aplică următoarele dispoziții:a) componenta CU_cl_op_fr(2020) aferentă noii societăți se determină ca medie ponderată, cu numărul de clienți, a componentelor CU_cl_op_fr aprobate aferente societăților implicate în procesul de fuziune prin contopire; b) componenta CU_cl_cap_fr(2020) se determină ca medie ponderată, cu numărul de clienți, a componentelor CU_cl_cap_fr aprobate aferente societăților implicate în procesul de fuziune prin contopire;c) componenta CLP_(2020) se determină prin înmulțirea valorii CUG_fr estimate de ANRE pentru perioada respectivă cu cantitățile estimate a fi furnizate în regim reglementat în perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020, împărțit la numărul de luni dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020.(3) Pentru titularii noi de licență constituiți în urma unui proces de divizare se aplică următoarele dispoziții:a) componenta CU_cl_op_fr(2020) aferentă societăților divizate este considerată la nivelul componentei CU_cl_op_fr(2020), aprobată pentru societatea din care aceștia s-au divizat;b) componenta CU_cl_cap_fr(2020) aferentă societăților divizate este considerată la nivelul componentei CU_cl_cap_fr(2020), aprobată pentru societatea din care aceștia s-au divizat, corelată și cu activele transferate noilor titulari;c) componenta CLP_(2020) se determină prin înmulțirea valorii CUG_fr estimate de ANRE pentru perioada respectivă cu cantitățile estimate a fi furnizate în regim reglementat în perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020, împărțit la numărul de luni dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020.  +  Secţiunea a 3-a Costuri aferente activității de furnizare reglementată  +  Articolul 7(1) La determinarea componentei de corecție, ANRE va analiza și, după caz, va lua în considerare cheltuielile operaționale suplimentare realizate în afara controlului managementului furnizorului, cheltuieli generate de intrarea în vigoare a unor noi prevederi legale ulterior stabilirii componentei CU_cl_op_fr(2017).(2) Se consideră costuri prudente acele costuri care sunt demonstrate a fi necesare, oportune, eficiente și care reflectă condițiile pieței, astfel:a) necesar - nevoia obiectivă a titularului licenței de furnizare de a realiza un cost în vederea asigurării continuității în furnizarea gazelor naturale;b) oportun - amânarea costului ar fi de natură a produce prejudicii operatorului și/sau clientului;c) eficient - realizarea costului ar fi de natură a aduce beneficii viitoare operatorului și clientului;d) condițiile pieței - costul realizat de către operator este raportat la cele mai bune condiții ale pieței, existente la data realizării și în conformitate cu legislația română în materie.(3) Costurile justificate generate de desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale, astfel cum aceasta este definită la art. 4 alin. (1), sunt considerate următoarele cheltuieli, conform reglementărilor legale în vigoare:a) cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, combustibilul, materialele nestocate, inclusiv cele de natura obiectelor de inventar;b) cheltuielile cu energia și apa;c) cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, conform prevederilor legale în vigoare;d) cheltuielile cu reclama și publicitatea, conform obligației instituite de prevederile legale din sectorul gazelor naturale;e) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți;f) cheltuielile poștale și taxe pentru comunicații, servicii bancare și asimilate;g) cheltuielile cu primele de asigurare obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare;h) cheltuielile cu deplasările;i) cheltuielile cu locațiile de gestiune și chiriile, efectuate într-o manieră prudentă; pentru aceste categorii de cheltuieli se va transmite lista documentelor (contracte, facturi, fișe de cont etc.);j) cheltuielile cu personalul - salarii, prime și alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare;k) cheltuielile ce nu pot fi controlate și asupra cărora conducerea titularului de licență nu poate acționa direct pentru creșterea eficienței activității desfășurate, denumite în continuare costuri preluate direct, reprezentând:1. contribuții la asigurări sociale, fondul de șomaj și asigurări sociale de sănătate, aferente fondului de salarii;2. taxe și impozite, stabilite conform legislației în vigoare;l) costurile justificate și cheltuielile corespunzătoare sumelor neîncasate, aferente activității de furnizare reglementată a gazelor naturale, reprezentând creanțele comerciale care nu au putut fi recuperate din cauze obiective (deces, hotărâre judecătorească definitivă);m) cheltuielile cu amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune până la data de 31 decembrie a anului anterior și utilizate în activitatea de furnizare reglementată, pentru titularii de licență existenți;n) cheltuielile cu amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune până la data stabilirii venitului și utilizate în activitatea de furnizare reglementată, pentru titularii nou-licențiați;o) reducerile comerciale aferente costurilor justificate pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale, astfel cum sunt prevăzute la lit. a)-g).(4) Analiza costurilor justificate se realizează pe baza situațiilor puse la dispoziția ANRE de către titularii licenței de furnizare, privind costurile pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale.(5) ANRE are dreptul să solicite titularilor licenței de furnizare informații suplimentare, inclusiv detalierea și justificarea oricăror elemente din situațiile prezentate.(6) Costurile înaintate de către titularii de licență în vederea recunoașterii în veniturile unitare nu vor include categoriile care nu sunt considerate aferente activității de furnizare reglementată, respectiv:a) amenzile, penalitățile și majorările de întârziere pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale, bugetele locale și alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;b) penalitățile, majorările și/sau daunele-interese de întârziere pentru nerambursarea în termen a împrumuturilor și alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;c) cheltuielile cu despăgubiri, penalități sau altele asemenea, care rezultă din standardul de performanță, și alte cheltuieli asociate celor deja enumerate;d) penalitățile, majorările de întârziere la plată și/sau daunele-interese pentru nerespectarea clauzelor contractuale;e) cheltuielile cu sponsorizări, donațiile și subvențiile acordate;f) valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale, casate sau cedate terților ori către activitățile nereglementate ale titularului licenței de furnizare;g) provizioanele de orice natură;h) cheltuielile de natura imobilizărilor corporale și necorporale care nu sunt finanțate din surse proprii;i) cheltuielile aferente plăților compensatorii acordate salariaților cu ocazia încetării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu, fără a avea la bază un program de restructurare și de reorganizare a societății aprobat de conducerea titularului de licență, cu excepția situației când salariații se pensionează;j) cheltuielile reprezentând salarii, indemnizații, sume compensatorii acordate, în condițiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaților cu funcții de conducere și persoanelor care sunt numite în calitate de membri în consilii de administrație și în consilii de conducere, cu excepția salariilor sau sumelor compensatorii acordate angajaților cu funcții de conducere, cu ocazia pensionării, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă și când există un program de restructurare aprobat;k) cheltuielile aferente materialelor recuperate și refolosibile;l) cheltuielile din fonduri și împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite de la stat sau de la altă entitate, din plusuri de inventar, precum și alte asemenea cheltuieli din alte surse nerambursabile;m) cheltuielile realizate din sumele datorate statului român, persoanelor fizice și/sau juridice sub formă de dividende la care aceștia au renunțat;n) orice cheltuieli de judecată și alte cheltuieli asociate;o) cheltuielile privind activele casate sau cedate și alte operațiuni de capital;p) sumele neîncasate de către titularul de licență, trecute pe cheltuieli de exploatare, reprezentând pierderi din creanțe și debitori diverși, scoase din evidența patrimonială, cu excepția celor prevăzute la alin. (3) lit. l);q) valoarea, respectiv o parte a acesteia, aferentă imobilizărilor corporale/necorporale pentru care societatea încasează chirie;r) avansurile, imobilizările corporale și necorporale în curs;s) imobilizările financiare;t) comisioanele din contractele de achiziție a gazelor naturale din producția internă;u) comisioanele și dobânzile aferente creditelor destinate investițiilor realizate pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată;v) costurile suplimentare generate de achiziționarea de gaze naturale prin orice casă de clearing;w) cheltuielile cu reclama și publicitatea, altele decât cele de la alin. (3) lit. d);x) cheltuieli cu consultanța, cu excepția celor aferente activității de furnizare reglementată. (7) ANRE are dreptul să refuze titularilor de licență recunoașterea unor costuri sau părți din acestea, altele decât cele menționate anterior, pentru care nu s-a justificat faptul că au fost generate de desfășurarea activității de furnizare reglementată și realizate într-o manieră prudentă, conform prevederilor alin. (2).  +  Secţiunea a 4-a Venitul unitar aferent activității de furnizare reglementată  +  Articolul 8(1) Venitul unitar permis aferent activității de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv pentru perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licență, se determină, pentru fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale, prin împărțirea venitului aferent desfășurării activității de furnizare reglementată la cantitatea totală estimată a fi furnizată în regim reglementat, în perioada menționată, după următoarea formulă generală de calcul:unde:VU_fr(2020)permis - venitul unitar permis pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv în perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licență;Vfr_(2020)permis - venitul permis pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv în perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licență;Vfr_(2019)permis - venitul aprobat, permis pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale în anul de reglementare 2019;Qfr_(2020) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv în perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licență;Qfr_(trimI2020) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în perioada 1 ianuarie-31 martie 2020;Qfr_(trimII2020) - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în perioada 1 aprilie-30 iunie 2020._(2) Cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat se fundamentează de către furnizorul licențiat. Prognoza privind cantitățile estimate și fundamentarea acesteia se înaintează ANRE odată cu înaintarea documentelor privind stabilirea venitului unitar pentru fiecare an de reglementare. Considerentele care stau la baza fundamentării și metodele de previzionare utilizate sunt prezentate ANRE odată cu prognozele.(3) ANRE are dreptul să ceară motivat sau să propună revizuirea prognozelor înaintate.  +  Articolul 9ANRE are dreptul să solicite titularilor licenței de furnizare informații suplimentare, inclusiv detalierea și justificarea oricăror elemente din situațiile prezentate.  +  Capitolul III Procedură și dispoziții comune  +  Secţiunea 1 Procedura de stabilire a venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 10Venitul unitar permis pentru fiecare titular de licență care desfășoară activitatea de furnizare reglementată se aprobă prin ordin al președintelui ANRE.  +  Articolul 11(1) Titularii de licență care desfășoară activitatea de furnizare reglementată înaintează ANRE documentația privind stabilirea venitului unitar, până cel târziu la data de 17 februarie 2020.(2) Titularii nou-licențiați înaintează ANRE documentația privind stabilirea venitului aferent perioadei dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020 odată cu depunerea documentelor necesare obținerii licențelor de furnizare.(3) În situația în care documentația înaintată este incompletă, ANRE va solicita completarea acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, titularii de licență având obligația de a răspunde în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. În perioada de analiză și de calcul, în scopul corectării, clarificării sau justificării documentelor înaintate, ANRE are dreptul de a solicita orice informații și documente, iar titularii de licență au obligația de a răspunde în termen de maximum 2 zile lucrătoare. Aspectele pentru care s-au solicitat informații și documente nu vor fi luate în considerare în cazul în care furnizorii nu răspund solicitărilor ANRE până cel târziu la data de 28 februarie 2020.  +  Articolul 12Documentația privind stabilirea venitului unitar aferent desfășurării activității de furnizare reglementată se referă în principal la:a) informații despre:1. numărul de clienți și cantitățile de gaze naturale furnizate în regim reglementat în anul anterior, cu excepția titularilor nou-licențiați;2. cantitățile estimate a fi furnizate în regim reglementat în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv în perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licență;3. structura de clienți, cu prezentarea caracteristicilor specifice fiecărei categorii (consum, număr de clienți etc.) pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, respectiv în perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licență;b) propunerea titularului de licență privind venitul unitar aferent activității de furnizare.  +  Articolul 13(1) Pe baza documentației și a propunerilor înaintate, respectiv în urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE elaborează un raport cuprinzând propunerile pentru stabilirea venitului unitar aferent desfășurării activității de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2020, respectiv perioada dintre data obținerii licenței și data de 30 iunie 2020 pentru titularii noi de licență și/sau un raport cuprinzând propunerile pentru stabilirea elementelor ΔCUG_fr și E_SNT, după caz, așa cum sunt prevăzute la art. 21.(2) Raportul/Rapoartele prevăzut/prevăzute la alin. (1) se comunică furnizorului în vederea formulării unui punct de vedere.  +  Articolul 14Compartimentul de specialitate înaintează Comitetului de reglementare următoarele documente:1. referatul de aprobare privind propunerile pentru stabilirea prețurilor reglementate, însoțit, după caz, de următoarele anexe:a) raportul cuprinzând propunerile pentru stabilirea venitului unitar aferent desfășurării activității de furnizare reglementată;b) raportul cuprinzând propunerile pentru stabilirea elementelor ΔCUG_fr și E_SNT;2. punctele de vedere referitoare la rapoartele prevăzute la art. 13, exprimate de către titularul licenței de furnizare.  +  Articolul 15(1) Pe baza aprobării de către Comitetul de reglementare a referatului prevăzut la art. 14, în forma propusă sau cu modificările și/sau completările aprobate în cadrul ședinței, președintele ANRE emite ordinul privind:a) venitul unitar aferent desfășurării activității de furnizare reglementată; și/saub) aprobarea prețurilor reglementate.(2) Ordinul președintelui ANRE prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Anexele la referatul aprobat de către Comitetul de reglementare, prevăzut la alin. (1), se comunică furnizorului licențiat în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței Comitetului de reglementare.  +  Articolul 16În situația în care ordinul prevăzut la art. 15 alin. (1) nu a fost aprobat, în termen de 4 zile lucrătoare de la data ședinței Comitetului de reglementare în care a fost dezbătut și pe baza informațiilor puse la dispoziție de către secretariatul acestuia, compartimentul de specialitate are obligația de a comunica furnizorului licențiat hotărârea Comitetului de reglementare referitoare la respingerea/ amânarea ordinului, însoțită de motivarea acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții comune  +  Articolul 17(1) În cazul fuziunii/divizării unui furnizor licențiat, în situația în care nu se poate stabili și aproba un nou venit unitar aferent activității de furnizare reglementată, din lipsa datelor și informațiilor necesare fundamentării, veniturile și prețurile reglementate se stabilesc după cum urmează:a) în situația divizării unui furnizor licențiat, din care rezultă unul sau mai mulți titulari de licență noi, până la aprobarea unui venit unitar permis noului titular de licență de furnizare, ca societate beneficiară a divizării, prețul reglementat se stabilește prin includerea elementelor componente ale prețurilor în vigoare, după cum urmează:(i) suma fixă unitară aprobată;(ii) tarifele de distribuție aprobate;(iii) cea mai mică valoare a veniturilor unitare aprobate furnizorilor de pe piața de gaze naturale pentru același an, conform prevederilor prezentei metodologii, pentru desfășurarea activității reglementate;(iv) valoarea componentei E_SNT, calculată pe baza informațiilor disponibile aferente societăților implicate în procesul de divizare;(v) valorile componentelor ΔCUG_fr, calculate pe baza informațiilor disponibile aferente societăților implicate în procesul de divizare;b) în situația fuziunii prin absorbție cu un alt furnizor licențiat, până la aprobarea noului venit unitar permis societății absorbante, prețul reglementat se stabilește prin includerea elementelor componente ale prețurilor în vigoare după cum urmează:(i) suma fixă unitară aprobată;(ii) tarifele de distribuție aprobate;(iii) cea mai mică valoare dintre veniturile unitare aferente activității de furnizare reglementată aprobate societăților care fuzionează;(iv) cea mai mică valoare dintre componentele de neutralitate E_SNT aferente activității de furnizare reglementată aprobate societăților care fuzionează;(v) valorile componentelor ΔCUG_fr, calculate pe baza informațiilor disponibile aferente societăților implicate în procesul de fuziune prin absorbție;c) în situația fuziunii cu un alt furnizor licențiat, din care rezultă un nou titular de licență, până la aprobarea venitului unitar permis societății nou-licențiate, prețul reglementat se stabilește prin includerea elementelor componente ale prețurilor în vigoare după cum urmează:(i) suma fixă unitară aprobată;(ii) tarifele de distribuție aprobate;(iii) cea mai mică valoare dintre veniturile unitare aferente activității de furnizare reglementată aprobate societăților care fuzionează;(iv) cea mai mică valoare dintre componentele de neutralitate E_SNT aferente activității de furnizare reglementate aprobate societăților care fuzionează;(v) valorile componentelor ΔCUG_fr, calculate pe baza informațiilor disponibile aferente societăților implicate în procesul de fuziune.(2) În cazul unui furnizor nou-licențiat, altul decât cei prevăzuți la alin. (1), în situația în care nu se poate stabili și aproba venitul unitar aferent activității de furnizare reglementată din lipsa datelor și informațiilor necesare fundamentării, până la aprobarea venitului unitar permis societății, prețul reglementat se stabilește prin includerea elementelor componente ale prețurilor, după cum urmează:(i) suma fixă unitară aprobată;(ii) tarifele de distribuție aprobate;(iii) cea mai mică valoare a veniturilor unitare aprobate furnizorilor de pe piața de gaze naturale pentru același an, conform prevederilor prezentei metodologii, pentru desfășurarea activității reglementate.(3) Pentru furnizorii care nu transmit datele conform prezentei metodologii, ANRE are dreptul de a modifica veniturile aprobate, precum și prețurile reglementate, cu anunțarea prealabilă a furnizorului licențiat.  +  Articolul 18(1) ANRE actualizează prețurile reglementate în situația modificării, conform prevederilor prezentei metodologii, a oricărui element component al structurii prețului reglementat, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 21.(2) ANRE poate modifica veniturile aprobate, precum și prețurile reglementate, cu anunțarea prealabilă a furnizorului licențiat și pe baza prevederilor prezentei metodologii, dacă se constată că:a) stabilirea acestora s-a efectuat pe baza unor informații eronate sau false, furnizate de către furnizorul licențiat;b) există erori de calcul semnificative în stabilirea prețurilor reglementate și a veniturilor unitare aferente activității de furnizare reglementată.  +  Articolul 19Modificarea veniturilor aprobate, precum și a prețurilor reglementate, conform prevederilor art. 18 alin. (2), implică în primul rând măsuri pentru corectarea efectelor veniturilor și prețurilor stabilite, respectiv corectarea informațiilor eronate sau false, recalcularea și aprobarea noilor venituri și prețuri reglementate ce vor fi aplicate de către titularul de licență în cauză.  +  Capitolul IV Prețuri reglementate  +  Articolul 20(1) Prețurile reglementate reprezintă prețurile la care se realizează furnizarea reglementată pentru o cantitate de gaze naturale cu un conținut energetic echivalent cu 1 MWh, gaze naturale aflate în condiții standard de presiune, temperatură și calitate, prevăzute în regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat de către ANRE.(2) Prețurile reglementate se stabilesc diferențiat pentru fiecare titular al licenței de furnizare, pentru întreaga arie de distribuție deservită în calitate de operator licențiat al sistemului de distribuție ori pentru zonele delimitate unde întreprinderea afiliată deține licență de distribuție a gazelor naturale, în funcție de realizarea procesului de separare legală a activităților reglementate, pentru fiecare categorie de clienți, în raport cu consumul anual și cu tipul sistemelor prin care se realizează furnizarea reglementată a gazelor naturale, după caz, respectiv până la data de 30 iunie 2020, conform prevederilor legale.(3) Categoriile de clienți pentru care se stabilesc prețuri reglementate se actualizează în corelare cu reglementările din sectorul gazelor naturale, elaborate ulterior, conform prevederilor legislației în vigoare.(4) Prețurile reglementate acoperă atât costurile aferente achiziționării și comercializării gazelor naturale ca marfă în sine, costurile aferente desfășurării activității de furnizare reglementată, cât și toate costurile aferente serviciilor de transport, înmagazinare și distribuție, precum și costurile aferente dezechilibrelor generate de clienții care beneficiază de furnizarea reglementată a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(5) Prețurile reglementate nu includ accize și T.V.A.  +  Articolul 21Prețurile reglementate au următoarea structură:a) pentru clienții finali conectați direct la sistemul de transport:unde: P_(2020) - prețul reglementat, pentru clienții conectați direct la sistemul de transport;b) pentru clienții finali conectați în sistemul de distribuție:unde:P_(2020)x - prețul reglementat, pentru categoria «x» de clienți pentru care se stabilesc diferențiat tarife de distribuție;CUG_fr - suma fixă unitară pentru acoperirea costurilor pentru o perioadă maximă de 12 luni, costuri estimate pentru achiziția gazelor naturale, inclusiv serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane și serviciile de transport al acestora, gaze destinate revânzării în cadrul activității de furnizare reglementată; valoarea CUG_fr este cea aprobată de către ANRE pentru perioada 1 iulie 2019-30 iunie 2020;VU_fr(2020)permis - venitul unitar permis pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale;T_dx - tariful de distribuție în vigoare, aplicat pentru categoria «x» de clienți;E_SNT - componenta de neutralitate a activității de echilibrare desfășurate de către operatorul de transport și de sistem (OTS), reprezentând suma unitară rezultată din alocarea cheltuielilor/veniturilor aferente acțiunilor de echilibrare efectuate de către OTS pentru clienții casnici reglementați ai furnizorului; cheltuielile/veniturile aferente acțiunilor de echilibrare provin din perioada anterioară momentului determinării componentei E_SNT;ΔCUG_fr_31dec2019 - componenta unitară de corecție pentru diferența dintre suma fixă unitară estimată de către ANRE pentru acoperirea costurilor legate de achiziția gazelor naturale, inclusiv serviciile reglementate aferente, gaze destinate revânzării în cadrul activității de furnizare reglementată și costurile unitare efectiv realizate și recunoscute de către ANRE operatorului care realizează furnizarea reglementată, calculată până la data de 31 decembrie 2019; ΔCUG_fr_2020 - componenta unitară de corecție pentru diferența dintre suma fixă unitară estimată de către ANRE pentru acoperirea costurilor legate de achiziția gazelor naturale, inclusiv serviciile reglementate aferente, gaze destinate revânzării în cadrul activității de furnizare reglementată și costurile unitare estimate și recunoscute de către ANRE operatorului care realizează furnizarea reglementată, calculată pentru trimestrul I 2020.  +  Articolul 22Componenta de neutralitate E_SNT se determină pe baza facturii emise de către OTS pentru tarifele de neutralitate, stabilite în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE și aplicate/transferate utilizatorilor de rețea (UR), conform următoarei formule de calcul: unde:T_n - tariful de neutralitate aferent perioadei de decontare, stabilit în conformitate cu reglementările aprobate de către ANRE și facturat de către OTS pentru un UR, exprimat în lei;Q_fr - cantitatea de gaze naturale furnizată în regim reglementat în perioada de referință, exprimată în MWh;Q_fz - cantitatea totală de gaze naturale furnizată în perioada de referință, exprimată în MWh;Q_fr est - cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată în regim reglementat în perioada pentru care se face recuperarea, exprimată în MWh.  +  Articolul 23(1) Componentele ΔCUG_fr_31dec2019 și ΔCUG_fr_2020 se determină prin analiza costurilor cu achiziția gazelor naturale efectiv realizate/estimate, după caz, în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b). (2) Diferența aferentă anului 2019 dintre suma fixă unitară estimată de către ANRE pentru acoperirea costurilor legate de achiziția gazelor naturale, inclusiv serviciile reglementate aferente, gaze destinate revânzării în cadrul activității de furnizare reglementată și costurile unitare efectiv realizate și recunoscute de către ANRE operatorului care realizează furnizarea reglementată în anul 2019, se determină prin analiza costurilor efectiv realizate cu achiziția gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data realizării costurilor.  +  Articolul 24În urma analizei costurilor de achiziție a gazelor naturale realizate de către furnizorii care asigură consumul clienților finali din piața reglementată, ANRE recunoaște:a) costuri pentru gazele naturale achiziționate de către titularul de licență din surse curente, conform prevederilor art. 25;b) costuri aferente dezechilibrelor, conform prevederilor art. 26;c) costuri pentru gazele naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană, necesare acoperirii consumului clienților reglementați, conform prevederilor art. 27;d) costuri de transport realizate de către furnizorii care asigură și consumul clienților finali din piața reglementată, conform prevederilor art. 28.  +  Articolul 25(1) Costurile pentru gazele naturale achiziționate de către titularul de licență din surse curente se recunosc luând în considerare prețurile de achiziție a gazelor naturale după cum urmează:a) pentru gazele naturale achiziționate de către titularul de licență din producția internă curentă, la prețuri ce nu pot depăși valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător, la care se adaugă costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT;b) pentru gazele naturale achiziționate prin tranzacții pe piața de echilibrare, în scopul echilibrării între furnizori, este recunoscut prețul mediu ponderat realizat de către titularul de licență pentru toate cantitățile achiziționate, cu livrare în luna analizată.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică contractelor cu livrări directe (spre exemplu: prin conductele din amonte, prin conducte dedicate etc.) dacă, din punct de vedere tehnic, nu există posibilitatea de achiziție a gazelor naturale din altă sursă, situație în care se recunoaște prețul aferent tranzacțiilor respective.(3) Diferențele de costuri de achiziție înregistrate de către furnizori și nerecuperate prin prețurile practicate se vor recupera/ceda prin includerea acestor diferențe în prețurile reglementate la clienții casnici, până la data de 30 iunie 2020.(4) Valoarea calculată a diferențelor de costuri de achiziție va fi comunicată furnizorilor în vederea stabilirii, de comun acord, a nivelului componentei de recuperare/cedare. În situația în care nivelul componentei nu se agreează, ANRE are dreptul să decidă.  +  Articolul 26În perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2020 și data de 30 iunie 2020, conform prevederilor legale, costurile aferente dezechilibrelor se recunosc conform prevederilor Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27În perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2020 și data de 30 iunie 2020, conform prevederilor legale, costurile pentru gazele naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană, necesare acoperirii consumului clienților reglementați, se recunosc luând în considerare nivelul celui mai mic preț dintre:1. prețul mediu unitar realizat de către titularul de licență, care poate conține, după caz, următoarele elemente:a) costul achiziției gazelor naturale;b) costul serviciilor de înmagazinare (injecție, extracție, rezervare de capacitate); c) costul serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieșirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;d) costul serviciilor de rezervare de capacitate pentru intrarea în SNT dinspre depozitele de înmagazinare subterană; e) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantitățile de gaze naturale transportate prin SNT către depozitele de înmagazinare subterană;f) costurile de finanțare, acordate pentru o perioadă de 6 luni, la nivelul ratei dobânzii practicate de instituțiile de credit pentru credite noi în lei acordate societăților nefinanciare pentru credite cu valoarea până la un milion echivalent de euro inclusiv, cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada inițială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu un an, publicată de BNR aferentă lunii martie, aplicate prețului de achiziție a gazelor, tarifelor de injecție în depozite și rezervării de capacitate de înmagazinare, tarifului componentei volumetrice pentru cantitățile de gaze naturale transportate prin SNT către depozite de înmagazinare subterană și costului serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieșirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;2. prețul mediu unitar al gazelor naturale extrase din depozitele subterane, cantități înmagazinate conform reglementărilor emise de către ANRE în perioada de injecție a anului curent, preț format din:a) prețul mediu de achiziție, calculat ca medie ponderată a cantităților înmagazinate, cu prețurile medii recunoscute la art. 25 alin. (1);b) costul mediu aferent prestării serviciilor de înmagazinare subterană, calculat pe baza tarifelor aprobate de către ANRE doar pentru ciclul de înmagazinare al anului curent;c) costul unitar de transport aferent gazelor naturale înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană, calculate pe baza tarifelor de transport în vigoare la momentul efectuării activității de injecție, respectiv:(i) tarife de rezervare de capacitate pentru ieșirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană;(ii) tarife de rezervare de capacitate pentru intrarea în SNT dinspre depozitele de înmagazinare subterană;(iii) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantitățile de gaze naturale transportate prin SNT către depozite de înmagazinare subterană;d) costurile de finanțare, acordate pentru o perioadă de 6 luni, la nivelul ratei dobânzii practicate de instituțiile de credit pentru credite noi în lei acordate societăților nefinanciare pentru credite cu valoarea până la echivalentul unui milion de euro inclusiv, cu rata dobânzii variabilă sau cu perioada inițială fixă a ratei dobânzii mai mică sau egală cu un an, publicată de BNR aferentă lunii martie, aplicate prețului de achiziție a gazelor, tarifelor de injecție în depozite și rezervării de capacitate de înmagazinare, tarifului componentei volumetrice pentru cantitățile de gaze naturale transportate prin SNT către depozite de înmagazinare subterană și costului serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieșirea din SNT către depozitele de înmagazinare subterană.  +  Articolul 28Costurile de transport realizate lunar de către furnizorii care asigură și consumul clienților finali din piața reglementată se recunosc luând în considerare nivelul costului mediu unitar pentru serviciile de transport, calculat pe baza tarifelor aprobate de către ANRE, astfel:a) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantitățile de gaze naturale transportate prin SNT către sistemele de distribuție;b) costul serviciilor de transport aferente componentei volumetrice pentru cantitățile de gaze naturale transportate prin SNT către consumatorii direcți și către conductele de alimentare din amonte;c) costul serviciilor de rezervare de capacitate pentru ieșirea din SNT, spre consumatorii direcți, sistemele de distribuție și conductele de alimentare din amonte;d) costul aferent depășirilor de capacitate lunare, recunoscut la nivelul solicitat de furnizor.  +  Articolul 29(1) În situația în care un operator de distribuție este desemnat de către ANRE să preia operarea sistemului de distribuție dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială de la un operator de distribuție a gazelor naturale, furnizarea reglementată a gazelor naturale pentru clienții reglementați din zona preluată va fi realizată de către operatorul de distribuție desemnat sau de către furnizorul său afiliat, în cazul în care acest operator a realizat separarea legală a activităților de distribuție și furnizare a gazelor naturale.(2) Prețurile reglementate practicate de către titularul de licență pentru desfășurarea activității de furnizare reglementată a gazelor naturale vor fi cele în vigoare, aprobate de către ANRE pentru operatorul economic desemnat sau pentru furnizorul său afiliat, în cazul în care acest operator a realizat separarea legală a activităților de distribuție și furnizare a gazelor naturale, până la aprobarea de către ANRE a tarifului de distribuție pentru operarea sistemului de distribuție preluat. (3) Prețurile reglementate pentru clienții conectați în sistemul de distribuție preluat au următoarea structură:unde:T_dpx - tariful de distribuție pentru operarea unui sistem de distribuție preluat, în vigoare, aplicat pentru categoria «x» de clienți.  +  Articolul 30(1) Suma fixă unitară - CUG_fr pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale destinate revânzării în cadrul activității de furnizare reglementată, inclusiv serviciile de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane și serviciile de transport al acestora, se determină de către ANRE anual, pentru perioada pentru care se aplică venitului unitar sau pentru o altă perioadă, în concordanță cu prevederile legale în vigoare. (2) Pentru perioada 1 iulie 2019 - 30 iunie 2020 valoarea aprobată de către ANRE pentru CUGfr este de 80,35 lei/MWh.  +  Capitolul V Facturarea  +  Articolul 31Contravaloarea activității de furnizare reglementată prestate unui client casnic se facturează lunar și se determină cu următoarea formulă:unde:VTf - valoarea totală a facturii, exclusiv TVA sau alte taxe în conformitate cu prevederile legale în vigoare, reprezentând contravaloarea activității de furnizare reglementată, exprimată în lei;P - prețul de reglementat, exprimat în lei/kWh;Q - cantitatea furnizată în regim reglementat, exprimată în kWh.-----