METODOLOGIE din 5 februarie 2020de regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 7 februarie 2020    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 16 din 5 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 7 februarie 2020.
     +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1Prezenta metodologie stabilește modalitatea de determinare și regularizare a diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 2(1) Termenii și abrevierile utilizați/utilizate în prezenta metodologie au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și în Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul rețelei.(2) În prezenta metodologie, cantitatea distribuită se definește astfel: cantitatea de gaze naturale pentru care se facturează lunar serviciile de distribuție furnizorilor/clienților finali care au încheiat un contract pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale cu OD. În sensul prezentei metodologii cantitatea pentru care se facturează lunar serviciile de distribuție reprezintă suma indicațiilor mijloacelor de măsurare, autocitirii mijloacelor de măsurare, precum și estimărilor lunare făcute în baza profilelor de consum, pentru toate locurile de consum din portofoliul unui furnizor/client final, conform reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul III Determinarea diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite  +  Articolul 3Fiecare OD are obligația să centralizeze până în data de 15 ale lunii pentru luna anterioară de livrare alocările lunare și cantitățile pentru care a prestat serviciul de distribuție în luna respectivă pentru fiecare UR cu care a încheiat un contract de distribuție. Datele centralizate trebuie să respecte următoarea formulă:unde:∑Q_naloc - suma alocărilor finale stabilite conform prevederilor Codului rețelei aferente fiecărui UR pentru portofoliul de clienți finali racordați în sistemul de distribuție al OD care transmite datele, inclusiv consumul tehnologic alocat al OD în luna n;∑Q_nPVTrans - suma cantităților intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuție al OD pentru care acesta încheie procesele-verbale cu OTS în luna n;∑Q_nDistr - suma cantităților pentru care OD a prestat și a facturat servicii de distribuție fiecărui UR cu care are încheiat un contract de distribuție și care are clienți finali racordați în sistemul său de distribuție, în luna n;∑_nCT - suma consumurilor tehnologice ale OD, achiziționate în luna n;∑Q_nAlocCA - suma cantităților intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuție al OD din conductele din amonte, pentru care acesta a încheiat procesele-verbale cu producătorul în luna n.  +  Articolul 4(1) OD calculează lunar, până în data de 15 a lunii pentru luna anterioară de livrare:a) diferențele dintre alocarea lunară finală aferentă fiecărui UR, determinată în conformitate cu prevederile art. 74 și 75 din Codul rețelei, și cantitatea pentru care OD a prestat și a facturat servicii de distribuție către fiecare UR cu care are încheiat un contract de distribuție și care are clienți finali racordați în sistemul său de distribuție, după următoarea formulă:Q_nreg - cantitate necesar a fi regularizată aferentă UR pentru luna n;Q_naloc - alocarea lunară finală aferentă UR pentru luna n;Q_ndistr - cantitatea pentru care OD a prestat și a facturat servicii de distribuție către UR cu care are încheiat un contract de distribuție și care are clienți finali racordați în sistemul său de distribuție, în luna n;Q_nCAmonte - cantitatea intrată prin punctele de intrare în sistemul de distribuție al OD din conductele din amonte aferentă UR;b) diferențele dintre alocarea lunară finală determinată în conformitate cu prevederile art. 74 și 75 din Codul rețelei aferentă fiecărui UR și suma cantităților alocate zilnic în luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 71^3 din Codul rețelei aferentă fiecărui UR.(2) Pentru fiecare OD în parte, suma Q_nreg a tuturor UR care au clienți finali racordați în sistemul de distribuție al respectivului OD trebuie să fie egală cu 0.(3) OD transmite fiecărui UR, până la data de 15 a lunii pentru luna anterioară de livrare, informațiile determinate în conformitate cu prevederile alin. (1).(4) OTS determină până la data de 14 a lunii pentru luna anterioară de livrare prețul mediu ponderat lunar calculat ca medie ponderată a prețurilor medii determinate zilnic în conformitate cu prevederile art. 102^1 din Codul rețelei, ponderate cu cantitățile tranzacționate. (5) Informațiile prevăzute la alin. (4) se publică pe pagina de internet a Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaș (SNTGN Transgaz - S.A.) până la data de 15 a lunii pentru luna anterioară lunii de livrare.  +  Capitolul VI Regularizarea diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite  +  Articolul 5(1) În vederea simplificării procesului de regularizare a diferențelor calculate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), OD regularizează trimestrial diferențele dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite și anual diferențele dintre alocarea lunară finală și suma cantităților alocate zilnic în luna respectivă, după cum urmează: a) până la data de 25 aprilie a anului în curs, diferențele dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite aferente primului trimestru, respectiv pentru perioada 1 ianuarie-31 martie; b) până la data de 25 iulie a anului în curs, diferențele dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite aferente celui de-al doilea trimestru, respectiv 1 aprilie-30 iunie; c) până la data de 25 octombrie a anului în curs, diferențele dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite aferente celui de-al treilea trimestru, respectiv 1 iulie-30 septembrie;d) până la data de 25 ianuarie a anului următor, diferențele dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite aferente celui de-al patrulea trimestru, respectiv 1 octombrie-31 decembrie;e) până la data de 25 ianuarie a anului în curs, diferențele dintre alocarea lunară finală și suma cantităților alocate zilnic în luna respectivă, aferente anului anterior.(2) În situația în care OD constată că diferența dintre alocare și cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este pozitivă, OD plătește UR regularizarea cantității de gaze naturale care reprezintă această diferență, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la datele prevăzute la art. 7 alin. (1).(3) În situația în care OD constată că diferența dintre alocare și cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR în trimestrul respectiv este negativă, UR plătește OD regularizarea cantității de gaze naturale care reprezintă această diferență, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la datele prevăzute la art. 7 alin. (1).(4) În situația în care OD constată că suma diferențelor dintre alocarea lunară finală și suma cantităților alocate zilnic în anul respectiv este pozitivă, UR plătește OD regularizarea cantității de gaze naturale care reprezintă această diferență, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data prevăzută la art. 7 alin. (2).(5) În situația în care OD constată că suma diferențelor dintre alocarea lunară finală și suma cantităților alocate zilnic în anul respectiv este negativă, OD plătește UR regularizarea cantității de gaze naturale care reprezintă această diferență, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data prevăzută la art. 7 alin. (2).  +  Articolul 6(1) Regularizarea diferențelor dintre alocarea lunară finală și cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR se calculează în fiecare trimestru ca sumă a produsului dintre diferențele calculate lunar în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și prețul mediu ponderat lunar calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din fiecare lună a trimestrului respectiv, conform următoarei formule:unde:VR_Ti - regularizarea valorică a diferențelor dintre alocarea lunară finală și cantitatea distribuită în trimestrul respectiv;Qreg_Ln - cantitatea necesar a fi regularizată în luna n a trimestrului respectiv, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a);PMPT_Ln - prețul mediu ponderat aferent lunii n a trimestrului respectiv, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4), la care se adaugă tariful volumetric pentru activitatea de transport și tariful anual de rezervare de capacitate pe punctul de ieșire.(2) Regularizarea diferențelor dintre alocarea lunară finală determinată în conformitate cu prevederile art. 74 și 75 din Codul rețelei aferentă fiecărui UR și suma cantităților alocate zilnic în luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 71^3 din Codul rețelei aferentă fiecărui UR se calculează în fiecare an calendaristic, conform următoarei formule:unde:VR_UR An n - regularizarea valorică a diferențelor dintre alocarea lunară finală și suma cantităților alocate zilnic în luna respectivă, pentru anul n;Q_Lireg - cantitatea necesar a fi regularizată în luna i din anul respectiv, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b);PMP_Li - prețul mediu ponderat aferent lunii i a anului respectiv, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4).  +  Articolul 7(1) OD sau UR transmit facturile aferente diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite după cum urmează:a) până la data de 30 aprilie a anului în curs, facturile aferente primului trimestru;b) până la data de 31 iulie a anului în curs, facturile aferente celui de-al doilea trimestru;c) până la data de 31 octombrie a anului în curs, facturile aferente celui de-al treilea trimestru;d) până la data de 31 ianuarie a anului următor, facturile aferente celui de-al patrulea trimestru.(2) OD sau UR transmit facturile aferente diferențelor dintre alocarea lunară finală determinată în conformitate cu prevederile art. 74 și 75 din Codul rețelei aferentă fiecărui UR și suma cantităților alocate zilnic în luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 71^3 din Codul rețelei aferentă fiecărui UR pentru anul calendaristic anterior, până la data de 30 ianuarie a anului în curs.  +  Articolul 8(1) În termen de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, OD determină și transmite fiecărui UR datele prevăzute la art. 4 alin. (1) pentru fiecare lună din perioada octombrie 2018-decembrie 2019.(2) În termen de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, OTS determină și publică pe pagina de internet a SNTGN „Transgaz“ - S.A. prețul mediu ponderat lunar calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) pentru fiecare lună din perioada octombrie 2018-decembrie 2019.(3) Regularizarea diferențelor dintre alocare și cantitatea distribuită aferentă portofoliului fiecărui UR din perioada octombrie 2018-decembrie 2019 se calculează conform următoarei formule:unde:VR_UR 2018-2019 - regularizarea valorică a diferențelor dintre alocare și cantitatea distribuită în perioada octombrie 2018-decembrie 2019, aferentă UR;Q_Lireg - cantitatea necesar a fi regularizată în luna i din perioada octombrie 2018-decembrie 2019, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a);PMPT_Li - prețul mediu ponderat aferent lunii i din perioada octombrie 2018-decembrie 2019, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), la care se adaugă tariful volumetric pentru activitatea de transport și tariful anual de rezervare de capacitate pe punctul de ieșire.(4) Regularizarea diferențelor dintre alocarea lunară finală determinată în conformitate cu prevederile art. 74 și 75 din Codul rețelei aferentă fiecărui UR și suma cantităților alocate zilnic în luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 71^3 din Codul rețelei aferentă fiecărui UR pentru perioada octombrie 2018-decembrie 2019 se calculează ca sumă a produsului dintre aceste diferențe calculate lunar și prețul mediu ponderat lunar calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din luna respectivă, conform următoarei formule:VR_UR 2018-2019 - regularizarea valorică a diferențelor dintre alocarea lunară finală și suma cantităților alocate zilnic în luna respectivă, pentru perioada octombrie 2018-decembrie 2019;Q_Lireg - cantitatea necesar a fi regularizată în luna i din perioada octombrie 2018-decembrie 2019, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b);PMP_Li - prețul mediu ponderat aferent lunii i din perioada octombrie 2018-decembrie 2019, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4).(5) OD sau UR transmit facturile aferente diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze naturale distribuite și facturilor aferente diferențelor dintre alocarea lunară finală și suma cantităților alocate zilnic pentru perioada octombrie 2018-decembrie 2019, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.(6) În situația în care OD constată că diferența dintre alocarea lunară finală și cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR în perioada octombrie 2018-decembrie 2019 este pozitivă sau suma diferențelor dintre alocarea lunară finală și suma cantităților alocate zilnic în perioada octombrie 2018-decembrie 2019 este negativă, OD plătește UR regularizarea cantităților de gaze naturale care reprezintă aceste diferențe, în termen de maximum 20 de zile de la data primirii facturii aferente.(7) În situația în care OD constată că diferența dintre alocarea lunară finală și cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR în perioada octombrie 2018-decembrie 2019 este negativă sau suma diferențelor dintre alocarea lunară finală și suma cantităților alocate zilnic în perioada octombrie 2018-decembrie 2019 este pozitivă, UR plătește OD regularizarea cantităților de gaze naturale care reprezintă aceste diferențe, în termen de maximum 15 zile de la data primirii facturii aferente.-----