PROCEDURĂ din 2 martie 2016de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 18 martie 2016    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 889 din 2 martie 2016, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 203 din 18 martie 2016.
    A. Aprobarea regimului de declarare derogatoriu1. În caz de inactivitate temporară, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, în funcție de necesitățile administrării obligațiilor fiscale. Asupra termenelor și condițiilor decide organul fiscal.2. Depunerea declarațiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii/plătitorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să nu desfășoare niciun fel de activitate;b) să nu obțină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare și/sau alte elemente similare veniturilor;c) să nu dispună de personal angajat și să nu plătească venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului;d) să figureze în evidența fiscală cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinite;e) să nu aibă în curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor;f) să nu facă obiectul unei acțiuni de inspecție fiscală în curs de derulare;g) să nu fie înscriși în lista contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi, cu excepția situației prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;h) inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerțului, în cazul contribuabililor/plătitorilor persoane juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și persoane fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la organizațiile profesionale care au eliberat documentele de funcționare, în cazul contribuabililor/plătitorilor, persoane fizice a căror activitate este organizată și reglementată prin legi speciale.4. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili/plătitori prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidență fiscală aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.5. În cerere, contribuabilul/plătitorul declară pe propria răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 3 lit. a)-c) și menționează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.6. În cazul persoanelor juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerțului privind starea societăților, referitoare la suspendarea temporară a activității acestora.În cazul contribuabililor/plătitorilor persoane fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, sau persoane fizice a căror activitate este organizată și reglementată prin legi speciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului sau la organizațiile profesionale care au eliberat documentele de funcționare în baza cărora persoanele respective își desfășoară activitatea, după caz.7. Cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la data depunerii, de către compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.8. La primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică dacă solicitarea de aprobare a regimului de declarare derogatoriu îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 5 și, după caz, la pct. 6.9. Neîndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 5 și, după caz, la pct. 6 atrage respingerea cererii.10. În vederea soluționării cererii, compartimentul de specialitate verifică situația fiscală a contribuabilului/plătitorului, respectiv îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3 lit. d)-g).11. Compartimentul de specialitate solicită informații de la compartimentele cu atribuții în:a) organizarea și gestionarea evidenței pe plătitori - confirmarea îndeplinirii obligațiilor de plată;b) soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA;c) compensări/restituiri;d) activitatea de inspecție fiscală;e) gestionarea registrului contribuabililor/plătitorilor.12. În cazul neîndeplinirii condițiilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.13. Cererea poate fi respinsă și în cazul în care organul fiscal consideră, motivat, că acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apariția unor cazuri de evaziune fiscală.14. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.15. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 162 "Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu", prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.16. Pentru cererile aprobate, decizia cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât și condițiile în care acesta a fost aprobat.17. Pentru cererile respinse, decizia cuprinde motivația respingerii, cu referire la condițiile prevăzute la pct. 3 și 13.18. Referatul privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se avizează de șeful compartimentului de specialitate, iar Referatul privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu și Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se aprobă de conducătorul organului fiscal.19. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică contribuabilului/plătitorului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.20. Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condițiilor prevăzute la pct. 3.21. În situația în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3, contribuabilul/ plătitorul va reintra în regimul normal de declarare.În această situație, organul fiscal competent va notifica contribuabilul/plătitorul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu. Notificarea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, se comunică contribuabilului/plătitorului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.22. Contribuabilii/Plătitorii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu se includ în lista contribuabililor/ plătitorilor declarați inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu.23. Obligațiile de declarare aferente activității desfășurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se mențin.B. Încetarea regimului de declarare derogatoriu1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat își încetează valabilitatea:a) la data aprobată pentru încetarea acestuia;b) începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile prevăzute la cap. A pct. 3;c) începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului/plătitorului sunt instituite noi obligații declarative pentru impozite, taxe și contribuții datorate la bugetul de stat.2. În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul/plătitorul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.3. Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibilă numai după aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii și a condițiilor prevăzute în prezentul ordin.C. Depunerea declarațiilor fiscale1. Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declarații fiscale:a) formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;b) formularul 101 "Declarație privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;c) formularul 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", cod 14.13.01.01/d.u;d) formularul 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;e) formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02.În cazul modificării denumirii formularelor prevăzute la subpct. 1.1, lista acestora se actualizează corespunzător cu denumirile noi, potrivit actelor normative de aprobare.1.2. Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligațiile de declarare cuprinse în formularele de la subpct. 1.1 și înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului/plătitorului.2. Termene de depunere2.1. Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii/plătitorii nu au obligația depunerii declarațiilor prevăzute la pct. 1, cu excepția situației prevăzute la subpct. 2.2.2.2. Pentru fracțiunea de an fiscal cuprinsă în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii/ plătitorii au obligația depunerii declarațiilor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. b) și d) la termenele prevăzute de lege.D. Proceduri de administrare1. Informația privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu și cea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului/ plătitorului.2. Contribuabilii/Plătitorii aflați în situația prevăzută la cap. C pct. 2 subpct. 2.2 sunt supuși procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere din oficiu.3. Notificarea contribuabililor/plătitorilor care nu depun declarațiile fiscale pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu se face avându-se în vedere termenele de depunere prevăzute de lege pentru declarațiile menționate la cap. C pct. 1 subpct. 1.1 lit. b) și d).4. Pentru celelalte declarații fiscale sau declarații informative, altele decât cele prevăzute la cap. C pct. 1, pentru care contribuabilii/plătitorii au, potrivit legii, obligația depunerii la organele fiscale, termenele de depunere și procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislația fiscală în vigoare.-----