REGISTRUL AGRICOL din 27 decembrie 2019pentru perioada 2020-2024
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 bis din 31 decembrie 2019  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 985 din 27 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.055 din 31 decembrie 2019.
   +  Anexa nr. 1  +  Partea I Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploatație agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială și entități cu personalitate juridică ROMÂNIA REGISTRUL AGRICOL 2020-2024 Județul .......... Localitatea .......... Localitatea componentă (satul) ..........Cod SIRUTA [ ][ ][ ][ ]TIPUL [ ]VOLUMUL [ ]  +  Date de identificare
  Poziția numărul
   +  Gospodărie/Exploatație agricolă individuală/Persoană fizică autorizată/Întreprindere individuală/Întreprindere familială Strada .......... Nr. ...... Bl. ...... Sc. ..... Etaj .......... Ap. ....... Sector ..........Telefon [ ][ ][ ][ ][ ] Adresa de e-mail ..........Codul exploatației [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Tipul exploatației (se bifează căsuța corespunzătoare; se accepta o singură variantă de răspuns):
  a) Gospodărie/Exploatație agricolă individuală 01
  b) Persoană fizică autorizată/ Întreprindere individuală/ Întreprindere familială 02
  Nr. unic de identificare ID:RO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Domiciliul fiscal*1): *1) Se completează pentru persoanele cu domiciliul fiscal în alte localități. Județul .......... Localitatea ..........COD SIRUTA [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  Anii Semnătura declarantului/Nr. de înregistrare a declarației privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol
  2020
  2021
  2022
  2023
  2024
   +  Entități cu personalitate juridică
  Denumire entitate .....................
  Județul .....................
  Localitatea ..................... COD SIRUTA |_|_|_|_|_|_|
  Strada ..................... Nr. ..... Bl. ..... Sc. ..... Etaj ...... Ap. ..... Sector ......
  Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Adresa de e-mail ....................
  Reprezentantul legal al entității cu personalitate juridică care are teren în proprietate - Numele și prenumele: ............................ - Domiciliul stabil: - Județ ............................ - Localitatea ............................ COD SIRUTA |_|_|_|_|_|_| - Strada ................ nr. ..... bl. ..... sc. ..... etaj ..... ap. ......
  Denumire subdiviziune entitate .................... Sediul:
  - Județ ............................ - Localitatea ............................
  - Strada .............. nr. ..... bl. ...... sc. ...... etaj ..... ap. ......
  Codul exploatației |_|_|_|_|_|_| Nr. unic de identificare ID: RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Tip exploatație (se bifează căsuța corespunzătoare; se acceptă o singură variantă de răspuns):
  a) regie autonomă 03
  b) societate/asociație agricolă (Legea nr. 36/1991) 04
  c) societate comercială cu capital majoritar privat (Legea nr. 31/1990) 05
  d) societate comercială cu capital majoritar de stat (Legea nr. 31/1990) 06
  e) institut/ stațiune de cercetare 07
  f) unitate/ subdiviziune administrativ teritorială 08
  g) alte instituții publice centrale sau locale 09
  h) unitate cooperatistă 10
  i) alte tipuri (asociație, fundație, așezământ religios, școală etc.) 11
  Anii Semnătura declarantului/Nr. de înregistrare a declarației privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol
  2020
  2021
  2022
  2023
  2024
   +  Capitolul I Componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică
  Numele și prenumele membrilor gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică Cod rând Cod numeric personal Legături de rudenie Mențiuni
  Denumire Cod*2)
  1 2 3 4 5 6 7
  01 Cap gospodărie/Cap exploatație agricolă fără personalitate juridică 1
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  *2) Cod legătură de rudenie/afinitate:– 1 = cap de gospodărie– 3 = fiu/fiică;– 5 = neînrudit– 2 = soț/soție;– 4 = alte rude/afini;
   +  Capitolul IIa) Terenuri aflate în proprietate
  Categorii de folosință Cod rând 2020 2021 202220232024
  Total Situate în: Total Situate în: Total Situate în: Total Situate în: Total Situate în:
  localitatea de domiciliu / sediu alte localități localitatea de domiciliu / sediu alte localități localitatea de domiciliu / sediu alte localități localitatea de domiciliu / sediu alte localități localitatea de domiciliu / sediu alte localități
  ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari
  A B 1 2 3 4 5 6 789101112131415
  Teren arabil (inclusiv sere și solarii) 01
  Pășuni naturale 02
  Fânețe naturale 03
  Vii, pepiniere viticole și hameiști 04
  din care: - vii pe rod 05
  - hameiști (total) 06
  Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuști fructiferi 07
  din care: - livezi pe rod 08
  Grădini familiale 09
  (Teren agricol - total cod (01+02+03+ 04+07+09) 10
  Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 11
  din care: păduri 12
  Drumuri și căi ferate 13
  Construcții 14
  Terenuri degradate și neproductive 15
  Ape și bălți 16
  Teren neagricol total cod (11+13+14+15+16) 17
  Suprafața totală - cod (10+17) 18
  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate
  2020
  Denumirea parcelei/ tarlalei/ soleiCod rândSuprafațaLocalizarea parcelei/tarla/solăCategoria de folosințăNr. bloc fizicAdresa/ MențiuniTitular drept proprietate
  intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/ tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localniciC.F. Nr. cadastral sau topografic și nr. de carte funciară, după caz.
  haarihaari
  AB12345678
  2021
  Denumirea parcelei/ tarlalei/ soleiCod rândSuprafațaLocalizarea parcelei/tarla/solăCategoria de folosințăNr. bloc fizicAdresa/ MențiuniTitular drept proprietate
  intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/ tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localniciC.F. Nr. cadastral sau topografic și nr. de carte funciară, după caz.
  haarihaari
  AB12345678
  2022
  Denumirea parcelei/ tarlalei/ soleiCod rândSuprafațaLocalizarea parcelei/tarla/solăCategoria de folosințăNr. bloc fizicAdresa/ MențiuniTitular drept proprietate
  intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/ tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localniciC.F. Nr. cadastral sau topografic și nr. de carte funciară, după caz.
  haarihaari
  AB12345678
  2023
  Denumirea parcelei/ tarlalei/ soleiCod rândSuprafațaLocalizarea parcelei/tarla/solăCategoria de folosințăNr. bloc fizicAdresa/ MențiuniTitular drept proprietate
  intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/ tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localniciC.F. Nr. cadastral sau topografic și nr. de carte funciară, după caz.
  haarihaari
  AB12345678
  2024
  Denumirea parcelei/ tarlalei/ soleiCod rândSuprafațaLocalizarea parcelei/tarla/solăCategoria de folosințăNr. bloc fizicAdresa/ MențiuniTitular drept proprietate
  intravilanextravilanNr. topografic al parcelei/ tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localniciC.F. Nr. cadastral sau topografic și nr. de carte funciară, după caz.
  haarihaari
  AB12345678
   +  Capitolul III Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității
  Specificare Cod rând 2020 2021 2022 2023 2024
  ha ari ha ari Ha ari ha ari ha ari
  A B 1 2 3 4 5
  Suprafața agricolă în proprietate = Capitolul II, litera a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2,5,8,11,14. 01
  Suprafața agricolă primită (cod 03+ ... +08) 02
  a) în arendă 03
  b) în parte 04
  c) cu titlu gratuit 05
  d) în concesiune 06
  e) în asociere 07
  f) sub alte forme 08
  Suprafața agricolă dată (cod 10+... + 15) 09
  a) în arendă 10
  b) în parte 11
  c) cu titlu gratuit 12
  d) în concesiune 13
  e) în asociere 14
  f) sub alte forme 15
  din rândul 09 - la unități cu personalitate juridică 16
  Suprafața agricolă utilizată cod (01+02-09) 17
   +  Capitolul IVa) Suprafața arabilă situată pe raza localității - culturi în câmp
  CulturaCod rând20202021202220232024
  haarihaarihaarihaarihaari
  AB12345
  Cereale pentru boabe - total (exclusiv sămânța) cod (02+...+19)01
  Grâu comun de toamnă02
  Grâu comun de primăvară03
  Grâu dur de toamnă04
  Grâu dur de primăvară05
  Secară de toamnă06
  Secară de primăvară07
  Orz08
  Orzoaică de toamnă09
  Orzoaică de primăvară10
  Ovăz11
  Porumb boabe12
  Sorg pentru boabe13
  Triticale de toamnă14
  Triticale de primăvară15
  Orez16
  Mei17
  Hrișcă18
  Alte cereale19
  Leguminoase boabe - total (exclusiv sămânța) cod (21+...+26)20
  Mazăre boabe21
  Fasole boabe22
  Linte23
  Bob24
  Lupin25
  Alte leguminoase boabe (năut, măzăriche etc.)26
  Rădăcinoase - total cod (28+29+30)27
  Sfeclă de zahăr (exclusiv sămânță)28
  Sfeclă furajeră (exclusiv sămânță)29
  Alte rădăcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.) (exclusiv sămânță)30
  Cartofi - total (exclusiv sămânță) cod (32+33+34)31
  a) timpurii și semitimpurii32
  b) de vară33
  c) de toamnă34
  Plante textile - total (exclusiv sămânța) cod (36+37)35
  In pentru fibră36
  Cânepă pentru fibră37
  Plante oleaginoase - total (exclusiv sămânța) cod (39+...+47)38
  Floarea-soarelui39
  Rapiță pentru ulei40
  Soia boabe41
  Muștar42
  In pentru ulei43
  Mac44
  Ricin45
  Șofrănel46
  Alte plante oleaginoase47
  Plante pentru alte industrializări - total (exclusiv sămânța) cod (49+...+53)48
  Tutun49
  Sorg pentru mături50
  Arahide51
  Cicoare52
  Alte plante pentru alte industrializări53
  Plante medicinale, aromatice și condimente - total (exclusiv sămânța) cod (55+...+61)54
  Coriandru55
  Chimion56
  Fenicul57
  Levănțică58
  Mentă59
  Anason60
  Alte plante medicinale, aromatice și condimente61
  Legume în câmp - total (exclusiv sămânța) cod (63+...+73+75+...92)62
  Conopidă și brocoli63
  Varză albă64
  Gulii și gulioare65
  Alte vărzoase (varză roșie, varză de Bruxelles, etc.)66
  Țelină frunze67
  Praz68
  Salată69
  Spanac70
  Alte legume cultivate pentru frunze71
  Tomate total72
  Castraveți total73
  din care: cornișon74
  Ardei total75
  Vinete76
  Dovleci77
  Dovlecei78
  Alte legume cultivate pentru fruct79
  Morcovi80
  Usturoi81
  Ceapă82
  Sfeclă roșie83
  Țelină (rădăcină)84
  Alte legume rădăcinoase (albitură, hrean, ridichi de lună, ridichi negre, etc.)85
  Mazăre păstăi86
  Fasole păstăi87
  Alte legume păstăi88
  Porumb zaharat89
  Ciuperci cultivate90
  Pepeni verzi91
  Pepeni galbeni92
  Plante de nutreț-total (exclusiv sămânța) cod (94+...+98+174)93
  Porumb verde furajer94
  Alte plante anuale pentru fân și masă verde95
  Trifoi și amestec de plante furajere96
  Lucernă97
  Alte plante furajere perene98
  Culturi energetice - total cod (100+...+104)99
  Salcie energetică100
  Plop energetic101
  Miscanthus giganteus (iarba elefantului)102
  Cynara cardunculus (anghinare)103
  Alte culturi energetice104
  Plante pentru producerea de semințe și seminceri, loturi semincere pentru comercializare -total cod (106+123+127+131+132+135+142+145+150+165)105
  a) Cereale pentru sămânță -total cod (107+...+122)106
  Grâu comun de toamnă107
  Grâu comun de primăvară108
  Grâu dur de toamnă109
  Grâu dur de primăvară110
  Secară de toamnă111
  Secară de primăvară112
  Orz113
  Orzoaică de toamnă114
  Orzoaică de primăvară115
  Ovăz116
  Porumb boabe117
  Sorg pentru boabe118
  Triticale de toamnă119
  Triticale de primăvară120
  Orez121
  Alte cereale pentru sămânță (mei, hrișcă, etc.)122
  b) Leguminoase boabe pentru sămânță - total cod (124+125+126)123
  Mazăre boabe124
  Fasole boabe125
  Alte leguminoase boabe pentru sămânță (linte, bob, lupin, etc.)126
  c) Rădăcinoase pentru sămânță - total cod (128+129+130)127
  Sfeclă de zahăr128
  Sfeclă furajeră129
  Alte rădăcinoase furajere pentru sămânță130
  d) Cartofi pentru sămânță131
  e) Plante textile pentru sămânță - total cod (133+134)132
  In pentru fibră133
  Cânepă pentru fibră134
  f) Plante oleaginoase pentru sămânță - total cod (136+...+141)135
  Floarea-soarelui136
  Rapiță pentru ulei137
  Soia boabe138
  Muștar139
  In pentru ulei140
  Alte plante oleaginoase pentru sămânță141
  g) Plante pentru alte industrializări pentru sămânță - total cod (143+144)142
  Tutun143
  Sorg pentru mături144
  h) Plante medicinale, aromatice și condimente pentru sămânță - total cod (146+147+148+149)145
  Coriandru146
  Chimion147
  Fenicul148
  Alte plante medicinale, aromatice și condimente pentru sămânță149
  i) Culturi horticole pentru sămânță -total cod (151+...+164)150
  Tomate151
  Ceapă sămânță152
  Arpagic153
  Usturoi154
  Varză155
  Ardei156
  Castraveți157
  Rădăcinoase158
  Mazăre păstăi159
  Fasole păstăi160
  Pepeni verzi161
  Pepeni galbeni162
  Alte semințe horticole163
  Seminceri legumicoli (plante mamă)164
  j) Plante de nutreț pentru sămânță -total cod (166+167+168)165
  Leguminoase perene166
  Graminee perene167
  Anuale și bianuale168
  Căpșunerii169
  Flori, plante ornamentale și dendrologice în câmp170
  Răsadnițe171
  Suprafața construită a serelor172
  Suprafața construită a solariilor173
  Pajiști temporare artificiale (însămânțate pe teren arabil pentru mai puțin de 5 ani)174
  Câmpuri experimentale175
  Alte culturi în teren arabil176
  Total suprafață arabilă cultivată cod (01+20+27+31+35+38+48+54+62+93+99+105+169+170+171+172 +173+175+176)177
  Teren necultivat d.c:178
  - teren necultivat în sere și solarii179
  Ogoare180
  Total teren arabil cod (177+178+180)181
  a1) Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității
  Cultura Cod rând 2020 2021 2022 2023 2024
  ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari
  A B 1 2 3 4 5
  Culturi succesive în câmp cod (02+...+09) 01
  - porumb boabe 02
  - porumb verde furajer 03
  - tomate 04
  - varză alba 05
  - castraveți 06
  - fasole verde 07
  - alte plante anuale pentru fân și masă verde 08
  - alte culturi succesive 09
  Culturi intercalate - total Cod (11+12+16+...+22) 10
  Fasole boabe 11
  Cartofi total cod (13+14+15) 12
  a) - timpurii și semitimpurii 13
  b) - de vară 14
  c) - de toamnă 15
  Căpșuni 16
  Pepeni verzi 17
  Pepeni galbeni 18
  Dovleci furajeri 19
  Lucernă 20
  Trifoi 21
  Alte culturi intercalate 22
  Culturi modificate genetic cod (24+25) 23
  Porumb 24
  Alte culturi modificate genetic 25
  b1) Suprafața cultivată în sere pe raza localității
  - metri pătrați -
  CulturaCod rând20202021202220232024
  AB12345
  Legume în sere - total exclusiv sămânță cod (02+03+...+09+11+...+16)01
  Varză albă02
  Varză roșie03
  Gulii și gulioare04
  Alte vărzoase05
  Salată verde06
  Spanac07
  Tomate08
  Castraveți09
  din care: cornichon10
  Ardei11
  Vinete12
  Ridichi de lună13
  Dovlecei14
  Alte legume15
  Ciuperci - în sere16
  Alte culturi în sere cod (18+...+22)17
  Căpșuni18
  Plante medicinale și aromatice19
  Flori, plante ornamentale și dendrologice20
  Răsaduri21
  Arbuști fructiferi22
  Suprafața utilizată în sere cod (01+17)23
  b2) Suprafața cultivată în solarii și alte spații protejate*1) pe raza localității *1) alte spații protejate decât serele și solariile
  - metri pătrați -
  CulturaCod rând20202021202220232024
  AB12345
  Legume în solarii - total exclusiv sămânță cod (02+03+...+09+11+...+16)01
  Varză albă02
  Varză roșie03
  Gulii și gulioare04
  Alte vărzoase05
  Salată verde06
  Spanac07
  Tomate08
  Castraveți09
  din care: cornișon10
  Ardei11
  Vinete12
  Ridichi de lună13
  Dovlecei14
  Alte legume15
  Ciuperci - în solarii16
  Alte culturi în solarii cod (18+...+22)17
  Căpșuni18
  Plante medicinale și aromatice19
  Flori, plante ornamentale și dendrologice20
  Răsaduri21
  Arbuști fructiferi22
  Suprafața utilizată în solarii cod (01+17)23
  Ciuperci - în alte spații protejate*1)24
  c) Suprafața cultivată în grădinile familiale pe raza localității
  - metri pătrați -
  CulturaCod rând20202021202220232024
  AB12345
  Legume în grădini familiale -total (exclusiv sămânță) cod (02+03+...+06+08+...+23)01
  Varză albă02
  Salată verde03
  Spanac04
  Tomate05
  Castraveți06
  din care: cornișon07
  Ardei08
  Vinete09
  Dovleci10
  Dovlecei11
  Morcovi12
  Țelină (rădăcină)13
  Usturoi14
  Ceapă15
  Sfeclă roșie16
  Ridichi de lună17
  Alte legume rădăcinoase (hrean, ridichi negre, pătrunjel, păstârnac etc.)18
  Legume pentru frunze (pătrunjel, mărar, leuștean etc.)19
  Mazăre păstăi20
  Fasole păstăi21
  Porumb zaharat22
  Alte legume23
  Căpșuni24
  Plante medicinale și aromatice25
  Flori, plante ornamentale și dendrologice26
  Cartofi total cod (28+29+30)27
  a) - timpurii și semitimpurii28
  b) - de vară29
  c) - de toamnă30
   +  Capitolul Va) Numărul pomilor răzleți pe raza localității
  - bucăți -
  SpecificareCod rând20202021202220232024
  Pomi pe rodPomi tineriPomi pe rodPomi tineriPomi pe rodPomi tineriPomi pe rodPomi tineriPomi pe rodPomi tineri
  AB12345678910
  Pomi fructiferi- total cod (02+03+...+13)01
  Meri02
  Peri03
  Piersici04
  Caiși și zarzări05
  Cireși06
  Vișini07
  Pruni08
  Nectarini09
  Nuci10
  Aluni11
  Castani12
  Alți pomi (gutui, migdali, etc)13
  Duzi14
  Notă: Se vor înregistra și pomii din grădinile familiale
  b) Suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor pe raza localității
  Cod rând 2020 2021 2022 2023 2024
  Suprafața Nr. pomi*1) Suprafața Nr. pomi*1) Suprafața Nr. pomi*1) Suprafața Nr. pomi*1) Suprafața Nr. pomi*1)
  ha ari buc. ha ari buc. ha ari buc. ha ari buc. ha ari buc.
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Pomi fructiferi- total cod (02+08+13+... ...+22+25+26) 01
  Meri cod (03+ . . . . . . . . . . +07) 02
  Jonathan 03
  Golden Delicios 04
  Idared 05
  Starkrimson 06
  Alte soiuri 07
  Peri cod (09+ . . . . . . . . . . +12) 08
  Cure 09
  Favorita lui Clapp 10
  Williams 11
  Alte soiuri 12
  Piersici 13
  Caiși și zarzări 14
  Cireși 15
  Vișini 16
  Pruni 17
  Nectarini 18
  Nuci 19
  Aluni 20
  Castani 21
  Alți pomi (gutui, migdali etc) 22
  Pepiniere pomicole 23
  Suprafețe defrișate 24 x x x x X
  Livezi tinere 25
  Livezi în declin 26
  Teren în pregătire 27 x x x x X
  *1) pomi pe rod pentru rândurile 02 la 22
  c) Alte plantații pomicole aflate în teren agricol, pe raza localității
  Specificare Cod rând 2020 2021 2022 2023 2024
  ha ari ha ari ha ari ha ari ha ari
  A B 1 2 3 4 5
  Arbuști fructiferi total cod (02+03) 01
  - Arbuști fructiferi pe rod 02
  - Arbuști fructiferi tineri 03
  Plantații de duzi în masiv 04
  Alte plantații pomicole aflate în teren agricol*1) 05
  *1) Plantații de pomi de Crăciun înființate în teren agricol
  d) Vii, pepiniere viticole și hameiști situate pe raza localității
  SpeciaCod rând20202021202220232024
  haarihaarihaarihaarihaari
  AB12345
  Vii pe rod pentru struguri de vin- total cod (02+...+05)01
  Vii nobile pentru vinuri DOC02
  Vii nobile pentru vinuri IG03
  Vii nobile pentru alte vinuri04
  Vii hibride pentru vinuri05
  Vii nobile pe rod, pentru struguri de masă06
  Plantații de vii tinere07
  Pepiniere viticole08
  Plantații portaltoi09
  Teren în pregătire pentru plantații viticole10
  Terenuri cu vii abandonate11
  Hameiști pe rod12
  Hameiști tineri neintrați pe rod13
  Teren în pregătire pentru plantații de hamei14
   +  Capitolul VI Suprafețele efectiv irigate*1) în câmp, situate pe raza localității *1) Suprafața efectiv irigată reprezintă suprafața irigată cu cel puțin o udare
  Categorii de terenCod rând20202021202220232024
  haarihaarihaarihaarihaari
  AB12345
  Teren arabil total cod (02+ . . . . . . . . . . +19)01
  Grâu02
  Secară03
  Orz04
  Orzoaică05
  Porumb boabe06
  Orez07
  Floarea-soarelui08
  Soia boabe09
  Sfeclă de zahăr10
  Legume în câmp11
  Cartofi total12
  Porumb verde furajer13
  Alte plante anuale pentru fân și masă verde14
  Trifoi și amestec de plante furajere15
  Lucernă16
  Alte furaje perene17
  Plante pentru producerea de semințe și seminceri18
  Alte culturi în teren arabil19
  Pășuni naturale20
  Fânețe naturale21
  Vii și pepiniere viticole22
  Hameiști23
  Plantații și pepiniere pomicole24
  Arbuști fructiferi25
  Total teren agricol cod (01+20+...+25)26
   +  Capitolul VII Animale domestice și/sau animale sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii - Situația la începutul semestrului*) *) unitatea de măsură: capete - pentru rândurile 01-77; nr. de familii - rândul 78; tone - pentru rândurile 79-121; excepție fac rândurile: 82; 88; 94; 100; 106; 112; 118; unde se înregistrează alevini în milioane bucați.
  Specie/categorie de animale Cod rând 2020 2021 2022 2023 2024
  Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Bovine-total cod (02+08+13+26) 01
  Bovine sub 1 an-total cod (03+05) 02
  - Bovine femele sub 1 an 03
  din care: sub 6 luni 04
  - Bovine masculi sub 1 an 05
  din care: sub 6 luni 06
  Din 02: Viței pentru sacrificare 07
  Bovine de 1-2 ani - total cod (09+12) 08
  - Bovine femele de 1-2 ani cod (10+11) 09
  - pentru sacrificare 10
  - altele 11
  - Bovine masculi de 1-2 ani 12
  Bovine de 2 ani și peste-total cod (14+19) 13
  - Bovine masculi de 2 ani și peste cod (15+17+18) 14
  - pentru reproducție 15
  din care: Tauri reproducători autorizați 16
  - reformați (pentru sacrificare) 17
  - pentru muncă 18
  - Femele de 2 ani și peste cod (20+23) 19
  - Juninci - cod (21+22) 20
  - pentru sacrificare 21
  - altele 22
  - Vaci cod (24+25) 23
  - vaci pentru lapte 24
  - vaci reformate (pentru sacrificare) 25
  - Bubaline (27+28+29) 26
  - Bivolițe pentru reproducție 27
  - Bivoli autorizați pentru reproducție 28
  - Alte bubaline 29
  Ovine - total cod (31+...+35) 30
  - oi-femele pentru reproducție 31
  - mioare montate 32
  - tineret sub 1 an 33
  - oi-alte categorii 34
  - berbeci pentru reproducție autorizați 35
  Caprine-total cod (37+...+40) 36
  - capre 37
  - țapi 38
  - tineret montat 39
  - alte caprine 40
  Porcine-total cod (42+43+45+49) 41
  Purcei sub 20 kg 42
  Porcine între 20-50 kg 43
  din care: tineret de crescătorii (2-4 luni) 44
  Porcine pentru îngrășat-total cod (46+47+48) 45
  - cu greutate de 50-80 kg 46
  - cu greutate de 81-110 kg 47
  - cu greutate de peste 110 kg 48
  Porcine pentru reproducție de peste 50 kg-total (50+51+53) 49
  - vieri de reproducție autorizați 50
  - scroafe montate 51
  din care scroafe la prima montă 52
  - scroafe nemontate 53
  din care scrofițe 54
  din acestea: tineret femel de prăsilă (6-9 luni) 55
  Cabaline-total din care: 56
  - cabaline de muncă peste 3 ani 57
  - armăsari pentru reproducție autorizați 58
  Măgari 59
  Catâri 60
  Iepuri total din care: 61
  - iepuri femele pentru reproducție 62
  Animale de blană-total cod (64+...+67) 63
  - vulpi 64
  - nurci 65
  - nutrii 66
  - Alte animale de blană 67
  Păsări total cod (69+...+74) 68
  - galinacee 69
  - curci 70
  - rațe 71
  - gâște 72
  - struți 73
  - alte păsări 74
  Din cod 68 (păsări total) - total păsări adulte ouătoare 75
  din care: găini ouătoare 76
  Alte animale domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol 77
  Familii de albine 78
  Pești- total cod(80+86+92+98+104+110+116) 79
  Ciprinide- total cod (81+...+85) 80
  - reproducători 81
  - alevini 82
  - puiet vară 1 83
  - puiet vară 2 84
  - pește consum 85
  Salmonide- total cod (87+...+91) 86
  - reproducători 87
  - alevini 88
  - puiet vară 1 89
  - puiet vară 2 90
  - pește consum 91
  Sturioni- total cod (93+...+97) 92
  - reproducători 93
  - alevini 94
  - puiet vară 1 95
  - puiet vară 2 96
  - pește consum 97
  Esocide- total cod (99+...+103) 98
  - reproducători 99
  - alevini 100
  - puiet vară 1 101
  - puiet vară 2 102
  - pește consum 103
  Percide- total cod (105+...+109) 104
  - reproducători 105
  - alevini 106
  - puiet vară 1 107
  - puiet vară 2 108
  - pește consum 109
  Siluride- total cod (111+...+115) 110
  - reproducători 111
  - alevini 112
  - puiet vară 1 113
  - puiet vară 2 114
  - pește consum 115
  Alti pești- total cod (117+...+121) 116
  - reproducători 117
  - alevini 118
  - puiet vara 1 119
  - puiet vara 2 120
  - pește consum 121
   +  Capitolul VIII Evoluția efectivelor de animale, în cursul anului, aflate în proprietate*) *) unitatea de măsură: capete - pentru rândurile 01-79; nr. de familii - pentru rândurile 72-79; tone - pentru rândurile 80-85.
  Specia/categoria de animale Cod rând 2020 2021 2022 2023 2024
  Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Bovine total existente la începutul semestrului 01
  Viței obținuți 02
  Cumpărări 03
  Alte intrări 04
  Vânzări 05
  Tăieri 06
  Animale moarte 07
  Alte ieșiri 08
  Bovine total existente la sfârșitul semestrului cod (01+02+03+04-05-06-07-08) 09
  din cod 01: Vaci și bivolițe existente la începutul semestrului 10
  Cumpărări 11
  Alte intrări 12
  Vânzări 13
  Tăieri 14
  Animale moarte 15
  Alte ieșiri 16
  Vaci și bivolițe existente la sfârșitul semestrului cod (10+11+12-13-14-15-16) 17
  Ovine existente la începutul semestrului 18
  Miei obținuți 19
  Cumpărări 20
  Alte intrări 21
  Vânzări 22
  Tăieri 23
  Animale moarte 24
  Alte ieșiri 25
  Ovine existente la sfârșitul semestrului cod (18+19+20+21-22-23-24-25) 26
  Caprine existente la începutul semestrului 27
  Iezi obținuți 28
  Cumpărări 29
  Alte intrări 30
  Vânzări 31
  Tăieri 32
  Animale moarte 33
  Alte ieșiri 34
  Caprine existente la sfârșitul semestrului cod (27+28+29+30-31-32-33-34) 35
  Porcine existente la începutul semestrului 36
  Purcei obținuți 37
  Cumpărări 38
  Alte intrări 39
  Vânzări 40
  Tăieri 41
  Animale moarte 42
  Alte ieșiri 43
  Porcine existente la sfârșitul semestrului cod (36+37+38+39-40-41-42-43) 44
  Cabaline existente la începutul semestrului 45
  Mânji obținuți 46
  Cumpărări 47
  Alte intrări 48
  Vânzări 49
  Tăieri 50
  Animale moarte 51
  Alte ieșiri 52
  Cabaline existente la sfârșitul semestrului cod (45+46+47+48-49-50-51-52) 53
  Păsări existente la începutul semestrului 54
  Pui obținuți 55
  Cumpărări 56
  Alte intrări 57
  Vânzări 58
  Tăieri 59
  Păsări moarte 60
  Alte ieșiri 61
  Păsări existente la sfârșitul semestrului cod (54+55+56+57-58-59-60-61) 62
  Alte animale domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol existente la începutul semestrului 63
  Alte animale obținute 64
  Cumpărări 65
  Alte intrări 66
  Vânzări 67
  Tăieri 68
  Animale moarte 69
  Alte ieșiri 70
  Alte animale domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, existente la sfârșitul semestrului cod (63+64+65+66-67-68-69-70) 71
  Familii de albine existente la începutul semestrului 72
  Familii noi de albine obținute 73
  Cumpărări 74
  Alte intrări 75
  Vânzări 76
  Familii de albine moarte 77
  Alte ieșiri 78
  Familii de albine existente la sfârșitul semestrului (cod 72+73+74+75-76-77-78) 79
  Pești - existenți la începutul semestrului 80
  Puiet obținut 81
  Cumpărări 82
  Vânzări 83
  Pierderi material biologic 84
  Pești - existenți la începutul semestrului (cod 81+82-83-84) 85
   +  Capitolul IX Utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului
  - bucăți -
  Denumire Cod rând 2020 2021 2022 2023 2024
  A B 1 2 3 4 5
  Tractoare până la 45 CP 01
  Tractoare între 46-65 CP 02
  Tractoare între 66-100 CP 03
  Tractoare între 101-140 CP 04
  Tractoare între 141-200 CP 05
  Tractoare între 201-280 CP 06
  Tractoare peste 280 CP 07
  Motocultoare 08
  Motocositoare 09
  Pluguri pentru tractor cu două trupițe 10
  Pluguri pentru tractor cu trei trupițe 11
  Pluguri pentru tractor cu mai mult de trei trupițe 12
  Pluguri cu tracțiune animală 13
  Cultivatoare 14
  Grape cu tracțiune mecanică (toate tipurile) 15
  Grape cu tracțiune animală 16
  Combinatoare 17
  Semănători cu tracțiune mecanică pentru păioase - simple 18
  Semănători cu tracțiune mecanică pentru păioase - multifuncționale 19
  Semănători cu tracțiune mecanică pentru păioase - semănat în teren nelucrat 20
  Semănători cu tracțiune mecanică pentru prășitoare - simple 21
  Semănători cu tracțiune mecanică pentru prășitoare - multifuncționale 22
  Semănători cu tracțiune mecanică pentru prășitoare- semănat în teren nelucrat 23
  Semănători cu tracțiune animală 24
  Mașini pentru plantat cartofi 25
  Mașini pentru plantat răsaduri 26
  Mașini pentru împrăștiat îngrășăminte chimice 27
  Mașini pentru împrăștiat îngrășăminte organice 28
  Mașini de stropit și prăfuit cu tracțiune mecanică - purtate 29
  Mașini de stropit și prăfuit cu tracțiune mecanică - tractate 30
  Mașini pentru erbicidat 31
  Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase 32
  Combine autopropulsate pentru recoltat porumb 33
  Combine autopropulsate pentru recoltat furaje 34
  Batoze pentru cereale păioase 35
  Combine pentru recoltat sfeclă de zahăr 36
  Dislocatoare pentru sfeclă de zahăr 37
  Mașini de decoletat sfeclă de zahăr 38
  Combine și mașini pentru recoltat cartofi 39
  Cositori cu tracțiune mecanică 40
  Vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje 41
  Prese pentru balotat paie și fân - baloți paralelipipedici 42
  Prese pentru balotat paie și fân - baloți cilindrici 43
  Remorci pentru tractor 44
  Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate până la 1,5 tone 45
  Autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate peste 1,5 tone 46
  Care și căruțe 47
  Încărcătoare hidraulice 48
  Motopompe pentru irigat 49
  Aripi de ploaie cu deplasare manuală 50
  Instalații de irigat autodeplasabile cu tambur și furtun 51
  Instalații de irigat cu deplasare liniară 52
  Instalații de irigat cu pivot 53
  Instalații pentru muls mecanic 54
  Instalații pentru prepararea furajelor 55
  Instalații pentru evacuarea dejecțiilor 56
  Instalații/cazan pentru fabricat țuică/rachiu 57
  Alte utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică 58
  Mori cu ciocănele 59
  Mori cu valțuri 60
  Alte mori 61
   +  Capitolul Xa) Aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și a produselor de protecția plantelor pe suprafețe situate pe raza localității
  Denumire Cod rând 2020 2021 2022 20232024
  Suprafața - hectare -Cantitatea - kg-Suprafața - hectare -Cantitatea - kg-Suprafața - hectare -Cantitatea - kg-Suprafața - hectare -Cantitatea - kg-Suprafața - hectare -Cantitatea - kg-
  A B 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4
  Îngrășăminte chimice - total *1) 01
  a) Azotoase 02
  b) Fosfatice 03
  c) Potasice 04
  Îngrășăminte naturale 05
  Amendamente 06
  Insecticide*1) 07
  Fungicide*1) 08
  Erbicide*1) - total, din care pentru: 09
  a) grâu <