LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), literele h), k) și n) se abrogă.2. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se realizează și se gestionează prin intermediul unor operatori, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 11 sau ale art. 12.3. La articolul 5, punctul 4 se abrogă.4. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) gestiune delegată.5. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12În cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat se aplică, după caz, prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora, cu respectarea cadrului legal național și al Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat și principiului minimei atingeri aduse concurenței.7. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.8. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Autoritățile administrației publice locale și operatorii furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat se pot asocia între ele/ei sau cu terțe persoane juridice, române sau străine, în vederea realizării și/sau exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind asocierea și libera concurență, ale Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora.9. La articolul 17 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) stabilirea elementelor necesare înființării noului operator: denumire, forma juridică, statut, sediu social, capital subscris, conducere, structura organizatorică, regulament de organizare și funcționare și altele asemenea;c) elaborarea documentelor necesare organizării și desfășurării procedurilor de atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii;10. La articolul 17, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Schimbarea unui operator economic prestator/furnizor intervenită pe parcursul derulării contractelor de achiziții publice și de concesiune de lucrări/servicii este permisă doar în condițiile reglementate de legislația în domeniu.(3) Modificările intervenite pe parcursul derulării contractelor de achiziții publice și de concesiune de lucrări/servicii sunt permise numai în condițiile reglementate de legislația în domeniu.11. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.12. La articolul 30, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) să elaboreze, să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii;c) să asigure transparența și accesul operatorilor la informațiile și documentele necesare desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii;13. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat care au calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, în sensul art. 9 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a efectua achiziții publice sau, după caz, de a concesiona lucrări și servicii, în condițiile și cu respectarea legislației în acest domeniu.14. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Obligația prevăzută la alin. (2) se aplică și în cazul achizițiilor efectuate de operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat care nu au calitatea de autoritate contractantă, în condițiile art. 6 alin. (1)-(3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.15. La articolul 34 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să beneficieze de posibilitatea ajustării periodice a prețurilor și tarifelor, în condițiile reglementate de legislația în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și de servicii.16. La articolul 35 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;17. La articolul 35 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) în funcție de modul de organizare și/sau forma de proprietate, în vederea reducerii costurilor de operare, operatorii vor aplica procedurile concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii.18. La articolul 39, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili, în condițiile legii, prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea principiului autonomiei locale.19. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Aplicarea de către operatori a prețurilor și tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) și (5) este obligatorie.20. Articolul 46 se abrogă.21. La articolul 47, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare de gestiune vor fi inițiate după elaborarea și aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport, în conformitate cu legislația privind achizițiile publice și concesiunea de lucrări și de servicii.22. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 47^1Delegarea gestiunii serviciului se face în condițiile prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice și, după caz, a concesiunilor de lucrări și servicii și vizează atât procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, cât și modalitățile de modificare a acestora.  +  Articolul II(1) Procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public/privat de interes local, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se aplică prevederile în vigoare la data inițierii acestora.(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat încheiate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării acestora, fără posibilitatea prelungirii.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 22 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 9 ianuarie 2020.Nr. 10.----