ORDIN nr. 1.177 din 26 ianuarie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 1 februarie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Corelațiile între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexa nr. 31b „Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici“ la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3.  +  Articolul 4Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 3 la normele metodologice (anexa nr. 23 „Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul ....“) se abrogă.2. Anexa nr. 9 la normele metodologice (anexa nr. 33 „Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de...“) se abrogă.  +  Articolul 5Abrogat. (la 12-04-2018, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 1.762 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 12 aprilie 2018 )  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 26 ianuarie 2018.Nr. 1.177.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEprivind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31decembrie 2017  +  Anexa nr. 2
  CORELAȚII
  între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale
   +  Titlul I Corelații între formularele de situații financiare anuale pentru sectorul Administrația publică (S1311 + S1313 + S1314) (1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) cu formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) și cu formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 04):(2).1 (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) + Rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 04).(2).2 (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) + Rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 04).  +  Titlul II Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311) (1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).NOTĂ:Corelațiile de la pct. (1).1 și (1).2 nu se respectă în următoarele situații:a) la Ministerul Educației Naționale, cu soldul contului 1210000 „Rezultatul patrimonial“, în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local (de exemplu: unități de învățământ preuniversitar de stat);b) la unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate:891 „Bilanț de deschidere“ = 121 „Rezultatul patrimonial“sau:121 „Rezultatul patrimonial“ = 892 „Bilanț de închidere“:Excepția de la lit. b) nu este valabilă pentru situațiile financiare centralizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde corelațiile de mai sus trebuie respectate.(1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).NOTĂ:Corelațiile de la pct. (1).3 și (1).4 nu se respectă în următoarele situații:a) abrogată; (la 13-01-2020, Litera a) din cadrul notei de la Punctul (1), Alineatul (1).4, Titlul II , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) b) la unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate:891 „Bilanț de deschidere“ = 121 „Rezultatul patrimonial“sau:121 „Rezultatul patrimonial“ = 892 „Bilanț de închidere“Excepția de la lit. b) nu este valabilă pentru situațiile financiare centralizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde corelațiile de mai sus trebuie respectate.(2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03):(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03).NOTA A:Corelația de la pct. (2).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la Ministerul Educației Naționale, cu sumele aflate în conturi de sume de mandat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat și care sunt raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în bilanț;b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 41 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col.01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) + Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (rd.15 col. 01) – (rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).NOTA B:Corelația de la pct. (2).2 nu se respectă în următoarele situații:a) abrogată; (la 13-01-2020, Litera a) din cadrul notei B de la Punctul (2), Alineatul (2).2, Titlul II , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 41 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (rd. 15 col. 01) – (rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de .... “ (cod 03) + (rd. 17 col. 01) din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 04).(2).3 Rd. 60.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = – (Rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).NOTA C:Corelația de la pct. (2).3 nu se respectă în următoarele situații:La Ministerul Finanțelor Publice și la Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru situațiile financiare centralizate, precum și la structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care respectă următoarele corelații:1) Rd. 21.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).2) Rd. 60.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. (3 + 7 + 11) col. 03 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).3) Trezoreria Centrală a Statului nu respectă corelația: Rd. 21.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).(3) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04):(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).NOTĂ:a) Corelațiile de la pct. (3).1 și (3).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelațiile de la pct. 2.(1) lit. b) și pct. 2.(2) lit. b); (la 28-01-2019, Nota din Punctul (3).2, Punctul (3) , Titlul II. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1.1, Punctul 1, Articolul 2 din ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019 ) b) Corelația de la pct. (3).1 nu se respectă la Ministerul Educației Naționale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în bilanț. (la 13-01-2020, Litera b) din cadrul notei de la Punctul (3), Punctul (3).2, Titlul II , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (4) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor proprii“ (cod 25):(4).1 Rd. 84 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 10 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).2 Rd. 84 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 10 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).3 Rd. 85 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).4 Rd. 85 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).5 Rd. 86 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).6 Rd. 86 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).7 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).8 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).9 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).10 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).11 Rd. 90 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).12 Rd. 90 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 „Rezultatul reportat“, la sfârșitul anului, din col. 4 a formularului anexei 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25), este de semn contrar soldului inițial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:– soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;– soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda și în cazul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.Indicatorul „Total capitaluri proprii“ de la rd. 21 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) se determină numai pentru col. 1 „Sold la începutul anului“ și col. 4 „Sold la sfârșitul anului“.(5) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“:(5).1 Rd. 03 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) - rd. 05 col. 18 anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28).(5).2 Rd. 03 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(5).3 Rd. 04 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) – rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28).(5).4 Rd. 04 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(5).5 Rd. 06 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28).(5).6 Rd. 06 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(6) Corelații în cadrul formularului anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27):(6).1 Rd. 02 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(6).2 Rd. 03 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(6).3 Rd. 04 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(6).4 Rd. 05 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(6).5 Rd. 07 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(6).6 Rd. 08 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(6).7 Rd. 17 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(6).8 Rd. 18 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(6).9 Rd. 19 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(6).10 Rd. 20 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(7) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17):Titluri de participare:(7).1 Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).2 Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Creanțe comerciale și avansuri:(7).3 Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).4 Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).5 Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).6 Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Creanțele bugetului general consolidat:(7).7 Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA A: Corelația de la pct. (7).7 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).8 Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA B: Corelația de la pct. (7).8 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori:(7).9 Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 336 + Rd 337 + Rd 338 + Rd 339) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).10 Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 336 + Rd 337 + Rd 338 + Rd 339) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Conturi la trezorerie, casa în lei:(7).11 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).12 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(7).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:(7).15 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).16 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA C: Corelațiile de la pct. (7).11, (7).12, (7).13, (7).14, (7).15 și (7).16 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă următoarele corelații:a) Rd. 41 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).b) Rd. 41 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).c) Rd. 41.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).d) Rd. 41.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Datorii comerciale și avansuri:(7).17 Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).18 Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).19 Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).20 Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Împrumuturi pe termen lung:(7).21 Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).22 Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Provizioane pe termen lung:(7).23 Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).24 Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:(7).25 Rd. 64 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).26 Rd. 64 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Sume datorate Comisiei Europene/alți donatori:(7).27 Rd. 66 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).28 Rd. 66 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Împrumuturi pe termen scurt:(7).29 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA D:Corelația de la pct. (7).29 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:(Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).(7).30 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA E: Corelația de la pct. (7).30 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:(Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Salariile angajaților:(7).31 Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).32 Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:(7).33 Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).34 Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Provizioane pe termen scurt:(7).35 Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).36 Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(8) Corelații între formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie“ (cod 03) și anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17):(8).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA A: Corelațiile de la pct. (8).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la Ministerul Educației Naționale, cu sumele aflate în conturi de sume de mandat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi raportate în anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17);b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(8).2 (Rd. 15 col. 01 – rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA B: Corelația de la pct. (8).2 nu se respectă în următoarele situații:a) abrogată; (la 13-01-2020, Litera a) din cadrul notei B de la Punctul (8), Punctul (8).2, Titlul II, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:(rd. 15 col. 01 – rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17)(8).3 Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = Rd. 4 col. 1 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(8).4 Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = Rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17)(9) Corelații între formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) și anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17):(9).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA A: a) Corelația de la pct. (9).1 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 14 col. 01 din formularul ”Situația fluxurilor de trezorerie la data... ” (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa nr. 40a ”Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de... ” (cod 17); (la 28-01-2019, Nota A din Punctul (9).1 , Punctul (9) , Titlul II. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1.2.1, Punctul 1.2, Punctul 1, Articolul 2 din ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019 ) b) Corelația de la pct. (9).1 nu se respectă la Ministerul Educației Naționale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în anexa nr. 40a ”Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...” (la 28-01-2019, Nota A din Punctul (9).1 , Punctul (9) , Titlul II. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 1.2.1, Punctul 1.2, Punctul 1, Articolul 2 din ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019 ) (9).2 Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA B: a) Corelația de la pct. (9).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 17 col. 01 din formularul ”Situația fluxurilor de trezorerie la data... ” (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa nr. 40a ”Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de... ” (cod 17); (la 28-01-2019, Nota B din Punctul (9).2 , Punctul (9) , Titlul II. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1.2.2, Punctul 1.2, Punctul 1, Articolul 2 din ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019 ) b) abrogată; (la 13-01-2020, Litera b) din cadrul notei B de la Punctul (9), Punctul (9).2, Titlul II, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (9).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(9).4 Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(10) Corelații între formularul anexa 31 „Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de ...“ și formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17)(10).1 Totalul general col. 03 anexa 31 „Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de ...“ (cu excepția FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a „Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTĂ:Corelația de la pct. (10).1 nu se respectă la Ministerul Finanțelor Publice cu valoarea participațiilor deținute la FMI.(11) Corelații între formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29):(11).1 Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).2 Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17+ rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).3 Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).4 Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).5 Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).6 Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).7 Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).8 Rd. (01 + 02 + 03 + 03.1 + 04 + 05 + 05.1) col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12) Corelații în cadrul formularului anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29):(12).1 Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18+ rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).2 Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).3 Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).4 Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).5 Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).6 Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).7 Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).8 Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).9 Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).10 Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).11 Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“(cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).12 Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).13 Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).14 Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).15 Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).  +  Titlul III Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)(1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).NOTA A: Corelațiile de la pct. (1).1 și (1).2 nu se respectă la unitățile administrativ-teritoriale în situația instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local (de exemplu: unități de învățământ preuniversitar de stat); în bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial al instituțiilor subordonate finanțate din bugetul de stat, în timp ce în „Contul de rezultat patrimonial“ al bugetului local acesta nu va fi preluat.(1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota B de la Punctul (1), Punctul (1).4, Titlul III , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03):(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03)NOTA A: Corelația de la pct. (2).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.(2).2 „Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota B de la Punctul (2), Punctul (2).2, Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (2).3 Rd. 60.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = – (Rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).(3) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04):(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).NOTA A:Corelația de la pct. (3).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora (la 28-01-2019, Punctul (3).1 din Titlul III. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2.1, Punctul 2, Articolul 2 din ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019 ) (3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota B de la Punctul (3), Punctul (3).2, Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (4) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18):Titluri de participare:(4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Creanțe comerciale și avansuri:(4).3 Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Creanțele bugetului general consolidat:(4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Sume de primit de la Comisia Europeană:(4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Conturi la trezorerie, casă în lei:(4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:(4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).17 Rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).18 Rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Datorii comerciale și avansuri:(4).19 Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).20 Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).21 Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).22 Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Împrumuturi pe termen scurt:(4).23 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).24 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Salariile angajaților:(4).25 Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).26 Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:(4).27 Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).28 Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Provizioane pe termen scurt:(4).29 Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).30 Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Împrumuturi pe termen lung:(4).31 Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).32 Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Provizioane pe termen lung:(4).33 Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).34 Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(5) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) și formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18):(5).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).NOTA A: Corelația de la pct. (5).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.(5).2 Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota B de la Punctul (5), Punctul (5).2, Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (5).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03)= Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(5).4 Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = Rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18)(6) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) și formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18):(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).NOTA A:Corelația de la pct. (6).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare din bugetul de stat și din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat și care sunt raportate în formularul anexa 40b ”Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de... ” centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie și care sunt raportate în formularul anexa 40b ”Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...” al acestora. (la 28-01-2019, Punctul (6).1 din Titlul III. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2.2, Punctul 2, Articolul 2 din ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019 ) (6).2 Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota B de la Punctul (6), Punctul (6).2, Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (6).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).NOTA C:Corelația de la pct. (6).3 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare din bugetul de stat și din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat și care sunt raportate în formularul anexa 40b ”Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...” centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie și care sunt raportate în formularul anexa 40b ”Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...” al acestora. (la 28-01-2019, Punctul (6).3 din Titlul III. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2.2, Punctul 2, Articolul 2 din ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019 ) (6).4 Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota D de la Punctul (6), Punctul (6).4, Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (7) Anexa 31b „Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici“ cu formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18)(7).1 Coloana nr. 9 „Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială – Direct“ = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 2 din formularul 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(8) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25):(8).1 Rd. 84 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 10 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).2 Rd. 84 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 10 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).3 Rd. 85 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).4 Rd. 85 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).5 Rd. 86 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).6 Rd. 86 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).7 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).8 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).9 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).10 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).11 Rd. 90 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).12 Rd. 90 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 „Rezultatul reportat“, la sfârșitul anului, din col. 4 a formularului anexei 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25), este de semn contrar soldului inițial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:– soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;– soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda și în cazul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.Indicatorul „Total capitaluri proprii“ de la rd. 21 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor proprii“ (cod 25) se determină numai pentru col. 1 „Sold la începutul anului“ și col. 4 „Sold la sfârșitul anului“.(9) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“:(9).1 Rd. 03 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) – rd. 05 col. 18 anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28).(9).2 Rd. 03 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. (22+23+24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(9).3 Rd. 04 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) – rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28).(9).4 Rd. 04 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. (22+23+24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(9).5 Rd. 06 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28).(9).6 Rd. 06 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(10) Corelații în cadrul formularului anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27):(10).1 Rd. 02 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(10).2 Rd. 03 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(10).3 Rd. 04 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(10).4 Rd. 05 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(10).5 Rd. 07 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(10).6 Rd. 08 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(10).7 Rd. 17 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(10).8 Rd. 18 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(10).9 Rd. 19 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)(10).10 Rd. 20 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)“(11) Corelații între formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29):(11).1 Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).2 Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17+ rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).3 Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).4 Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).5 Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).6 Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).7 Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).8 Rd. (01 + 02 + 03 + 03.1 + 04 + 05 + 05.1) col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12) Corelații în cadrul formularului anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29):(12).1 Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).2 Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).3 Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).4 Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).5 Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).6 Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).7 Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).8 Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).9 Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).10 Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).11 Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).12 Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).13 Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).14 Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(12).15 Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).  +  Titlul IV Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314) (1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03):(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).(2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).(3) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04):(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(4) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19):Titluri de participare:(4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Creanțe comerciale și avansuri:(4).3 Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Creanțele bugetului general consolidat:(4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Sume de primit de la Comisia Europeană:(4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Conturi la trezorerie, casa în lei:(4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:(4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).17 Rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).18 Rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Datorii comerciale și avansuri:(4).19 Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).20 Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).21 Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).22 Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Împrumuturi pe termen lung:(4).23 Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).24 Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Provizioane pe termen lung:(4).25 Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).26 Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Împrumuturi pe termen scurt:(4).27 (Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).28 (Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Salariile angajaților:(4).29 Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).30 Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:(4).31 Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).32 Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Provizioane pe termen scurt:(4).33 Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).34 Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(5) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) și formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19):(5).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(5).2 Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(5).3 Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = rd. 4 col.1 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19)(5).4 Rd.15 col.2 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = rd. 04 col.2 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19)(6) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) și anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19):(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(6).2 Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd.61) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(6).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(6).4 Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(7) „Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25):(7).1 Rd. 84 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 15 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).2 Rd. 84 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 15 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).3 Rd. 85 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).4 Rd. 85 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).5 Rd. 86 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).6 Rd. 86 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).7 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).8 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).9 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).10 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).11 Rd. 90 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).12 Rd. 90 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 „Rezultatul reportat“, la sfârșitul anului, din col. 4 a formularului anexei 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25), este de semn contrar soldului inițial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:– soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;– soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda și în cazul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.Indicatorul „Total capitaluri proprii“ de la rd. 21 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) se determină numai pentru col. 1 „Sold la începutul anului“ și col. 4 „Sold la sfârșitul anului“.(8) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“:(8).1 Rd. 03 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) – rd. 05 col. 18 anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28).(8).2 Rd. 03 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(8).3 Rd. 04 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) – rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28).(8).4 Rd. 04 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(8).5 Rd. 06 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28).(8).6 Rd. 06 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(9) Corelații în cadrul formularului anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27):(9).1 Rd. 02 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27).(9).2 Rd. 03 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27).(9).3 Rd. 04 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27).(9).4 Rd. 05 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27).(9).5 Rd. 07 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27).(9).6 Rd. 08 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27).(9).7 Rd. 17 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27).(9).8 Rd. 18 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27).(9).9 Rd. 19 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27).(9).10 Rd. 20 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27).(10) Corelații între formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29):(10).1 Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(10).2 Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17+ rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(10).3 Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(10).4 Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(10).5 Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(10).6 Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(10).7 Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(10).8 Rd. (01 + 02 + 03 + 03.1 + 04 + 05 + 05.1) col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11) Corelații în cadrul formularului anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29):(11).1 Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).2 Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).3 Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).4 Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).5 Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).6 Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).7 Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).8 Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).9 Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).10 Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).11 Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).12 Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).13 Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).14 Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).(11).15 Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29).
   +  Anexa nr. 3(Anexa 31b la normele metodologice)Județul ....(denumirea).....Cod județ ....................................................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ …..(denumirea).......Codul de identificare fiscală ....................................................
  Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect
  de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici
  Nr. crt.Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirectUnitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic.Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)Pondereaîn capitalul social
  Codul de identificare fiscalăCodul CAEN al activității principale a operatorului economicDenumirea operatorului economicTip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)Capitalul social al operatorului economic (lei)DirectIndirectDirectIndirect
  1234567891011 = 9/6*100 11 = 10/6*100
  Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate………………………. ……………………….NOTĂ:Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct.