DECRET nr. 234 din 20 august 1981privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru construcţii în străinătate, precum şi stabilirea unor măsuri privind activitatea de construcţii în străinătate
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 61 din 22 august 1981    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează, în subordinea Consiliului de Miniştri, Departamentul pentru construcţii în străinătate, care răspunde, pe ansamblul economiei naţionale, de executarea prin unităţile româneşti a lucrărilor de construcţii în străinătate. Departamentul conduce, coordonează şi răspunde de executarea, în condiţii de eficienta, a lucrărilor de construcţii-montaj industriale, construcţii de locuinţe, social-culturale şi edilitare, care se realizează în străinătate prin unităţile proprii, precum şi de executarea lucrărilor de construcţii în domeniile transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, telecomunicatiilor, energiei electrice, imbunatatirilor funciare şi hidroamelioratii, agrozootehnic, foraje, petrol, mine şi geologie, care se realizează în străinătate prin unităţile de construcţii din subordinea ministerelor.  +  Articolul 2Departamentul pentru construcţii în străinătate are sediul în municipiul Bucureşti, este persoana juridică şi se organizează şi funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare şi valutare. Ca organ lucrativ, departamentul îndeplineşte funcţia de antreprenor general, furnizor general sau antreprenor de specialitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Departamentul pentru construcţii în străinătate este titularul planului pe ansamblul economiei naţionale în domeniul construcţiilor în străinătate, care cuprinde atît sarcinile de construcţii ce se executa prin unităţile sale, cît şi sarcinile ce revin în acest domeniu ministerelor, în calitate de titulare de plan. Departamentul elaborează proiectul planului cincinal şi anual pe ansamblul economiei naţionale privind activitatea de construcţii în străinătate, repartizează indicatorii de plan pe unităţile din subordine, participa la desfăşurarea, potrivit legii, a sarcinilor de plan pe furnizorii interni, avizează balantele materiale corespunzătoare şi asigura raportarea, pe întreaga economie, a realizarilor din activitatea de construcţii în străinătate.  +  Articolul 4Departamentul pentru construcţii în străinătate organizează, în condiţiile legii, pe baza principiului autogestiunii economico-financiare şi valutare, reprezentante, filiale, secţii, grupuri de santiere, staţii de utilaj şi transport şi alte asemenea unităţi pentru efectuarea de lucrări în străinătate. Numărul de personal şi dotarea tehnico-materială a unităţilor din străinătate ale departamentului se stabilesc prin nota de fundamentare a lucrărilor, în funcţie de volumul acestora, de prevederile contractelor externe şi alte criterii specifice, în condiţii de eficienta economică, ţinînd seama şi de normele şi normativele care se aplică pentru activităţi similare din ţara. Retribuirea personalului muncitor care îşi desfăşoară activitatea la unităţile din străinătate ale departamentului se face în acord global.  +  Articolul 5Activitatea de construcţii în străinătate se desfăşoară cu respectarea legislaţiei române în domeniile organizării şi retribuirii muncii, executării lucrărilor de construcţii-montaj, comerţului exterior şi cooperării economice internaţionale, a celorlalte dispoziţii legale.În realizarea acestei activităţi se va tine seama şi de prevederile din acordurile şi înţelegerile încheiate cu ţările partenere, precum şi de legislaţia locală.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 6Departamentul pentru construcţii în străinătate are următoarele atribuţii principale: a) asigura executarea şi predarea la termen a lucrărilor, precum şi realizarea celorlalte obligaţii asumate prin contractele externe; stabilete împreună cu ministerele interesate măsuri pentru executarea contractelor la termen şi în condiţii de eficienta; b) ia măsuri pentru aprovizionarea tehnico-materială a santierelor din străinătate, dotarea corespunzătoare a acestora şi asigurarea forţei de muncă necesare, inclusiv prin angajarea de personal străin prin unităţile din străinătate, în condiţiile aprobate la contractarea lucrărilor; c) coordonează şi controlează activitatea de construcţii în străinătate, realizată de unităţile din subordinea ministerelor, şi răspunde, împreună cu acestea, de executarea în bune condiţii a lucrărilor, în cadrul indicatorilor de eficienta stabiliţi; d) ia măsuri obligatorii pentru folosirea eficienta a dotărilor şi capacităţilor de producţie existente în zonele geografice în care activează mai multe unităţi de construcţii-montaj româneşti, indiferent de subordonarea acestora; e) urmăreşte creşterea eficientei activităţii prin utilizarea de tehnologii noi şi perfectionate, folosirea raţională a mijloacelor de producţie, reducerea continua a consumurilor, asigurarea calităţii lucrărilor, creşterea productivitatii muncii, reducerea costurilor interne şi externe, obţinerea de preţuri şi de condiţii de plată avantajoase şi încasarea la timp a drepturilor cuvenite; f) stabileşte măsuri de protecţia muncii, precum şi pentru asigurarea în străinătate a condiţiilor de muncă şi de trai ale personalului, organizează activitatea de elaborare, aplicare şi urmărire a normativelor şi normelor de muncă, ţinînd seama de specificul diferitelor tari sau zone geografice; g) elaborează, în condiţiile legii, împreună cu organele centrale de resort, norme cu conţinut tehnic, de planificare, financiar, de muncă şi acord global, specifice activităţii de construcţii în străinătate; h) organizează în ţara evidenţa contabilă pentru partea română potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi în străinătate potrivit legislaţiei locale; întocmeşte conform legii, bilanţurile contabile; i) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin în calitate de organ central şi ca unitate economică.  +  Articolul 7Ministerele care au în subordine unităţi proprii de construcţii-montaj în străinătate îndeplinesc, în domeniul construcţiilor în străinătate, următoarele atribuţii principale: a) răspund de realizarea lucrărilor în termen, în condiţiile stabilite la aprobarea contractării acestora, precum şi de asigurarea bazei tehnico-materiale şi a personalului muncitor necesar, în conformitate cu graficele de realizare a lucrărilor; b) iau măsuri pentru dezvoltarea activităţii de construcţii-montaj în străinătate, promovarea şi perfecţionarea tehnologiilor româneşti şi asigurarea unei competitivitati sporite în domeniile lor de specialitate; c) aduc la îndeplinire măsurile stabilite de Departamentul pentru construcţii în străinătate privind folosirea judicioasă a bazei tehnico-materiale şi realizarea lucrărilor în condiţiile de eficienta stabilite.  +  Articolul 8Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale împreună cu Departamentul pentru construcţii în străinătate şi celelalte ministere care au în subordine unităţi proprii de construcţii-montaj în străinătate sînt obligate să asigure prospectarea pieţelor externe, întocmirea de proiecte şi oferte pentru construcţii în străinătate, participarea la licitaţii, negocierea şi încheierea contractelor externe, urmărind promovarea de tehnologii, proiecte, instalaţii, utilaje, maşini şi materiale româneşti.  +  Articolul 9Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale asigura încheierea de acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale privind dezvoltarea activităţii de construcţii în străinătate, elaborează şi supune spre aprobare, potrivit legii, documentele de fundamentare a lucrărilor, controlează modul de utilizare a bazei tehnico-materiale şi a fondurilor aprobate, răspunde împreună cu Departamentul pentru construcţii în străinătate şi ministerele economice de executarea construcţiilor la termen şi în condiţiile de eficienta stabilite, exercita celelalte atribuţii prevăzute de lege privind coordonarea şi conducerea întregii activităţi de comerţ exterior şi cooperare economică internationala.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 10Departamentul pentru construcţii în străinătate este condus de consiliul de conducere, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea departamentului. Conducerea colectivă a activităţii operative a departamentului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia. Consiliul de conducere al departamentului şi biroul executiv al acestuia se organizează şi funcţionează potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 11Departamentul pentru construcţii în străinătate are în conducerea sa şeful departamentului, membru al guvernului avînd grad de ministru, doi adjuncţi ai ministrului şi un secretar de stat, care se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al departamentului.  +  Articolul 12În cadrul Departamentului pentru construcţii în străinătate se organizează şi funcţionează, potrivit legii, consiliul tehnico-economic şi comisia de eficienta economică.  +  Articolul 13Departamentul pentru construcţii în străinătate are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia generală de construcţii-montaj; b) Direcţia plan-finanţe; c) Direcţia de aprovizionare; d) Direcţia de coordonare, organizare şi control; e) Direcţia de personal, social şi administrativ.În cadrul departamentului funcţionează Întreprinderea de comerţ exterior "Antrepriza română de construcţii-montaj - ARCOM", avînd ca obiect de activitate prospectarea pieţelor externe, încheierea contractelor externe pentru lucrări în străinătate şi asigurarea realizării acestora, încheierea de contracte de colaborare sau asociere cu partenerii străini, în domeniile construcţiilor industriale, de locuinţe, social-culturale şi edilitare. Întreprinderea are personalitate juridică în cadrul relaţiilor externe şi poarta, faţă de partenerii străini, răspunderea patrimonială exclusiva legată de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte încheiate. Structura organizatorică pe compartimente şi numărul maxim de personal în aparatul departamentului sînt cele prevăzute în anexele nr. 1*) şi 2*).  +  Articolul 14Departamentul pentru construcţii în străinătate preia, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Construcţiilor Industriale, Întreprinderea specializată de comerţ exterior "Antrepriza română de construcţii-montaj - ARCOM", care se reorganizează în cadrul departamentului. Preluarea unităţii de la alineatul precedent se face cu activul, pasivul, indicatorii de plan şi cotele de materiale şi reparaţii, contractele în curs de derulare şi subunitatile din ţara şi străinătate.  +  Articolul 15Pentru retribuirea personalului încadrat pe funcţii de conducere, administrative şi funcţionari din aparatul Departamentului pentru construcţii în străinătate se utilizează retribuţiile aprobate prin anexa nr. VI la Legea nr. 57/1974, pentru personalul din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale. Retributia şefului departamentului, adjunctilor ministerului şi secretarului de stat se acordă în funcţie de realizarea indicatorilor din anexa nr. 3*).Personalul departamentului se retribuie pe bază de cote, în conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1980 pentru întărirea autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internationala.  +  Articolul 16Departamentul pentru construcţii în străinătate poate deschide conturi şi primi credite, în lei şi valuta. Creditele în lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii de construcţii în străinătate se acordă în limita sumelor aprobate prin notele de fundamentare, pe termen de maximum un an de la data cînd mărfurile trec frontiera şi, respectiv, de la data efectuării celorlalte cheltuieli.  +  Articolul 17Departamentul pentru construcţii în străinătate are, în structura sa de producţie, reprezentante, filiale, secţii, grupuri de santiere, santiere şi alte asemenea unităţi pentru efectuarea de lucrări în străinătate. De asemenea, departamentul are în subordine următoarele unităţi: a) Întreprinderea de utilaj greu şi transport pentru construcţii în străinătate; b) Baza de aprovizionare Constanta; c) Centrul de studii şi proiectare pentru construcţii în străinătate "Romproiect".Unităţile prevăzute la lit. a)-c) se înfiinţează prin preluarea unor activităţi, fonduri fixe şi mijloace de la unităţile existente, precum şi a numărului de personal prevăzut în anexa nr. 4*). Preluarea personalului se face împreună cu fondul de retribuire aferent, diminuîndu-se în mod corespunzător numărul de personal al unităţilor de la care acesta se preia. Unităţile ce se înfiinţează potrivit prezentului articol au sediul, obiectul de activitate, gradul de organizare, structura organizatorică şi se încadrează pe grupe de ramuri potrivit anexei nr. 5. Aceste unităţi funcţionează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.  +  Articolul 18Unităţile care realizează lucrări de construcţii-montaj în străinătate din subordinea ministerelor trec în subordinea Departamentului pentru construcţii în străinătate, care exercită, în ceea ce priveşte activitatea de construcţii-montaj a acestora, atribuţiile prevăzute în prezentul decret.  +  Articolul 19Se aprobă încadrarea în grade de organizare a unităţilor fără personalitate juridică ale Departamentului pentru construcţii în străinătate, prevăzute în anexa nr. 6*).  +  Articolul 20Se aprobă structura organizatorică tip pentru filialele din străinătate ale Departamentului pentru construcţii în străinătate, prevăzute în anexa nr. 7*).  +  Capitolul 4 Asigurarea bazei tehnico-materiale şi a personalului muncitor pentru lucrările de construcţii în străinătate  +  Articolul 21Materialele, instalaţiile şi aparatura care se incorporeaza în construcţiile realizate în străinătate, fundamentate şi specificate de Departamentul pentru construcţii în străinătate, se asigura din plan. Pentru livrările efectuate, unităţile furnizoare au obligaţiile şi drepturile prevăzute de lege pentru activitatea de export.  +  Articolul 22Utilajele de construcţii, mijloacele de transport şi alte dotări necesare executării lucrărilor de construcţii în străinătate se nominalizeaza în nota de fundamentare a lucrărilor de construcţii contractate şi se asigura prin plan, finanţarea urmînd a se face din surse proprii sau credite. În funcţie de necesitaţi şi eficienta economică, aceste utilaje şi mijloace se asigura şi din fondurile valutare ale lucrărilor respective, aprobate în nota de fundamentare.  +  Articolul 23Utilajele de construcţii, mijloacele de transport şi alte dotări necesare executării lucrărilor de construcţii în străinătate, existente la unităţile din ţara, vor fi transferate sau închiriate unităţilor care executa lucrări în străinătate. În cazul în care ministerele, celelalte organe centrale şi locale şi unităţile de construcţii-montaj nu asigura utilajele, mijloacele de transport şi celelalte dotări potrivit alineatului precedent, Consiliul de Miniştri va hotărî asupra transferului sau închirierii acestora.  +  Articolul 24Ministerele, celelalte organe centrale şi unităţile producătoare din subordine răspund de asigurarea mijloacelor tehnico-materiale necesare executării lucrărilor de construcţii în străinătate. Omologarea materialelor şi produselor româneşti utilizate la lucrările contractate se face, în condiţiile legii, de către organele şi unităţile prevăzute la alineatul prcedent, cu acordul Departamentului pentru construcţii în străinătate, la termene care să asigure fabricarea şi livrarea produselor potrivit graficului aprobat. Unităţile producătoare răspund de asigurarea pieselor de schimb pentru întreaga durata de funcţionare a utilajelor, mijloacelor de transport şi celelalte dotări ale unităţilor de construcţii-montaj din străinătate, precum şi de organizarea activităţii de service.  +  Articolul 25Comitetul de Stat al Planificarii, pe baza fundamentarii Departamentului pentru construcţii în străinătate, va prevedea în planurile anuale ale ministerelor economice şi consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sarcini cu privire la asigurarea personalului muncitor pe structura de calificare, pe meserii şi grad de pregătire, precum şi fondurile necesare executării lucrărilor la termenele angajate prin contractele externe.  +  Articolul 26Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, pe baza solicitărilor Departamentului pentru construcţii în străinătate, va asigura cote şi repartiţii, cu termene de livrare corelate cu termenele angajate prin contractele externe, pentru materialele, aparatajelor, utilajelor, mijloacele de transport, echipamentele, piesele de schimb şi dotările necesare realizării obiectivelor în străinătate.  +  Articolul 27Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa comunice Departamentului pentru construcţii în străinătate, în termen de 30 de zile de la data adoptării planului, defalcarea numărului de personal planificat pe unităţi subordonate şi să asigure punerea la dispoziţie a personalului, cu acordul Departamentului. Personalul muncitor încadrat la unităţile din ţara se considera detaşat la departament pe toată perioada cît lucrează în străinătate. Unităţile prevăzute la alineatul precedent au obligaţia de a încadra personalul detaşat la terminarea misiunii, în care scop departamentul va înştiinţa unităţile respective cu cel puţin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru întoarcerea în ţara a personalului.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 28Preluarea activităţilor, fondurilor fixe, celorlalte fonduri, obiectelor de inventar, indicatorilor de plan, cotelor, repartitiilor şi contractelor de la unităţile Ministerului Construcţiilor Industriale la Departamentul pentru construcţii în străinătate şi unităţile sale se stabileşte prin protocol pînă la data de 30 septembrie 1981. Pînă la data încheierii protocolului, Ministerul Construcţiilor Industriale este obligat să asigure, în continuare, toate mijloacele şi condiţiile necesare desfăşurării activităţii de construcţii-montaj în străinătate.  +  Articolul 29În termen de 60 de zile de la data prezentului decret, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, pe baza propunerilor ministerelor şi celorlalte organe centrale interesate, vor supune spre aprobare modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1981 şi pe perioada 1981-1985, precum şi în bugetul de stat.  +  Articolul 30Anexele nr. 1, 9, 10 şi 11 la Decretul Consiliului de Stat nr. 277/1979 şi anexa nr. 5 la Decretul Consiliului de Stat nr. 468/1977 se modifica potrivit anexei nr. 8*).  +  Articolul 31Se suplimenteaza planul de investiţii pe anul 1981 al Departamentului pentru construcţii în străinătate, conform anexei nr. 9*), în vederea dotării cu mijloace de transport, maşini de scris şi calculat, mobilier şi alte dotări administrative.  +  Articolul 32Personalul muncitor redistribuit în condiţiile prezentului decret se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 33În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, Departamentul pentru construcţii în străinătate va prezenta propuneri pentru organizarea depozitelor de tranzit şi a danelor de încărcare în portul Constanta.  +  Articolul 34Art. 5 lit. M din Decretul nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale, referitor la atribuţiile acestui minister, se modifica şi va avea următorul cuprins: "M. Sprijină activitatea de construcţii-montaj în străinătate, asigurând, potrivit prevederilor de plan, la solicitarea Departamentului pentru construcţii în străinătate, mijloacele şi forta de muncă necesară."  +  Articolul 35Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 36Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 242/1977 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de construcţii-montaj în străinătate, publicat în Buletinul Oficial nr. 76 din 28 iulie 1977, din Decretul Consiliului de Stat nr. 76/1978 privind modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 242/1977 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de construcţii-montaj în străinătate, publicat în Buletinul Oficial nr. 20 din 16 martie 1978.------------ Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesate.  +  Anexa 5 LISTAunităţilor ce se înfiinţează în subordinea Departamentului pentru construcţii în străinătate------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea Sediul Obiectul de activitate Gradul şi structuracrt. de organizare------------------------------------------------------------------------------ 1. Întreprinderea Municipiul - Executarea mecanizata a Gradul specialde utilaj greu şi Bucureşti lucrărilor de construcţii Grupa IV de ramuritransport pentru şi montaj pe santierele Structura organiza-construcţii în Departamentului pentru torica stabilităstrăinătate construcţii în prin anexa nr. 3 la                                 străinătate Decretul Consiliului                                                            de Stat nr. 273/1977                                - Exploatarea şi                                întreţinerea utilajelor                                de construcţii, sculelor,                                dispozitivelor şi a                                mijloacelor de transport                                necesare pentru                                mecanizarea lucrărilor                                departamentului 2.Centrul de stu- Municipiul - Elaborează proiecte Structura de orga- dii şi proiectare Bucureşti tehnologice de organizare nizare tip pentrupentru construcţii de şantier pentru lucra- centre de proiectareîn străinătate rile pe care le executa"Romproiect" în străinătate Departa-                                mentul pentru construcţii                                 în străinătate                                 - Elaborează studii şi                                proiecte pentru lucrările                                proprii de construcţii în                                străinătate şi pentru                                export de proiecte 3.Baza de aprovi- Municipiul - Aprovizionarea utilaje- Gradul Izionare Constanta Constanta lor, mijloacelor de tran- Grupa IV de ramuri                                sport, pieselor de schimb, Structura organi-                                materialelor, prefabrica- zatorică este de                                telor şi aparatajelor tip I.                                pentru lucrările de                                construcţii şi montaj ale                                Departamentului pentru                                construcţii în străinătate.--------------------------------------------------------------------------------------