NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 2 septembrie 2015privind condițiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din țări terțe în scopul circulației necomerciale și procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 2015  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 98 din 2 septembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 759 din 12 octombrie 2015.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Condițiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie, din speciile enumerate în partea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003, respectiv câini, pisici și dihori domestici, provenite din țări terțe, în scopul circulației necomerciale prin punctele de intrare a călătorilor, sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 576/2013, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 2Condițiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a păsărilor de companie provenite din țări terțe în scopul circulației necomerciale, prin punctele de intrare a călătorilor, sunt cele prevăzute de Decizia Comisiei nr. 2007/25/CE din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 3Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 4În înțelesul prezentei norme sanitare veterinare, punctele de intrare a călătorilor reprezintă punctele de trecere a frontierei de stat a României pentru introducerea și controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din țări terțe, în scopul circulației necomerciale, care sunt desemnate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Articolul 5Punctele de intrare a călătorilor, de pe teritoriul României, pentru introducerea și controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din țări terțe în scopul circulației necomerciale și programul de lucru al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor, de pe teritoriul României, responsabilă cu efectuarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor de companie provenite din țări terțe în scopul circulației necomerciale este reprezentată de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București. (la 31-12-2019, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 31 decembrie 2019 )  +  Capitolul II Procedura de control sanitar-veterinar la punctele de intrare a călătorilor al animalelor de companie provenite din țări terțe, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulației necomerciale  +  Secţiunea I Câini, pisici și dihori domestici  +  Articolul 7(1) Fiecare animal de companie provenit dintr-o țară terță, destinat introducerii pe teritoriul României în scopul circulației necomerciale, este supus la punctele de intrare a călătorilor unui control documentar și unui control de identitate, cu excepția celor provenite din Principatul Andorra, Confederația Elvețiană, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino și Statul Vatican.(2) Controlul documentar și controlul de identitate prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute la anexa nr. 1.  +  Articolul 8Controlul documentar constă în verificarea următoarelor documente și informații:a) certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile și dihorii domestici introduși în Uniunea Europeană în scopul circulației necomerciale, care trebuie să corespundă modelului prevăzut în partea 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu amendamentele ulterioare;b) declarația prevăzută la art. 25 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, semnată de proprietar sau de persoana autorizată, prin care se confirmă faptul că circulația animalului de companie în Uniunea Europeană este de natură necomercială, al cărei model este prevăzut în partea 3 secțiunile A și B din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013;c) rezultatul testului serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali, care a fost efectuat pentru animalul respectiv, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, care respectă cerințele de valabilitate stabilite în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 și care nu fac obiectul derogării prevăzute în art. 12 din acest regulament;d) documentele justificative sau copiile acestora semnate pentru conformitate cu originalul de către un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din țara terță de origine, în care sunt înregistrate datele privind identificarea animalului, vaccinările acestuia și, după caz, rezultatul testului serologic;e) oricare alte documente însoțitoare ale animalului respectiv care să permită autorității competente din punctele de intrare a călătorilor, din România, stabilirea cu exactitate a țării de expediere a animalului de companie.  +  Articolul 9Controlul de identitate constă în verificarea vizuală a corespondenței dintre datele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar și animalul de companie, precum și în verificarea corespondenței dintre datele înregistrate în dispozitivul electronic de identificare - transponder și cele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar și în celelalte documente însoțitoare.  +  Articolul 10Dacă, în urma controlului documentar și a controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că animalele de companie respectă prevederile art. 8 și 9, aceasta autorizează introducerea animalelor respective pe teritoriul României.  +  Articolul 11(1) În cazul în care, în urma controlului documentar și a controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că animalele de companie nu respectă prevederile art. 8 și 9, aceasta nu autorizează introducerea animalelor respective pe teritoriul României și decide:a) să returneze animalele de companie în țara de origine; saub) să izoleze animalele de companie sub control oficial atât timp cât este necesar ca acestea să îndeplinească cerințele de sănătate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalele respective în numele proprietarului; sauc) să eutanasieze animalele de companie fără compensație financiară, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acestora în carantină.(2) În situația în care returnarea în țara de origine nu este posibilă imediat, animalele de companie care nu respectă prevederile art. 8 și 9 sunt adăpostite în spațiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor, sub control oficial, și li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de acestea în numele proprietarului, hrana necesară și asistența sanitar-veterinară, după caz.  +  Articolul 12În urma efectuării controlului sanitar-veterinar al unui animal de companie, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România are următoarele obligații:a) să rețină o copie conformă cu originalul a certificatului sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile și dihorii domestici introduși în Uniunea Europeană în scopul circulației necomerciale și să înmâneze proprietarului originalul acestui certificat;b) să rețină o copie a buletinului de analiză care atestă că un test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali a fost efectuat pentru animalul respectiv, în conformitate cu prevederile art. 8 lit. c);c) să rețină o copie a documentelor justificative în care sunt înregistrate datele privind identificarea animalului și vaccinările acestuia, precum și copii ale celorlalte documente însoțitoare ale animalului, în care se specifică țara terță de expediere;d) să efectueze înregistrări pentru fiecare animal de companie supus controlului sanitar-veterinar;e) în situația în care nu autorizează intrarea animalului de companie pe teritoriul României, să întocmească o motivație de respingere, pe care o înaintează proprietarului sau persoanei fizice răspunzătoare de acest animal în numele proprietarului.  +  Articolul 13În cazul returnării animalului de companie în țara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România anulează certificatul sanitar-veterinar care însoțește animalul, aplicând, pe fiecare pagină a acestuia, mențiunea "RESPINS", de culoare roșie, cu ștampila din dotare, și informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din România.  +  Secţiunea a 2-a Păsări de companie  +  Articolul 14(1) Păsările de companie provenite din țări terțe, cu excepția celor provenite din Principatul Andorra, Insulele Feroe, Groenlanda, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino, Confederația Elvețiană și Statul Vatican, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulației necomerciale, sunt supuse la punctele de intrare a călătorilor din România unui control documentar și unui control de identitate.(2) Controlul documentar și controlul de identitate prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 15Controlul documentar constă în verificarea următoarelor documente:a) certificatul sanitar-veterinar pentru păsări de companie, care trebuie să corespundă modelului prevăzut în anexa II la Decizia Comisiei 2007/25/CE, cu amendamentele ulterioare;b) declarația proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările de companie în numele proprietarului, care trebuie să corespundă cu modelul prevăzut în anexa III la Decizia Comisiei nr. 2007/25/CE, cu amendamentele ulterioare;c) alte documente însoțitoare ale păsării/păsărilor de companie, care să permită autorității competente din punctele de intrare a călătorilor din România stabilirea cu exactitate a țării de expediere a păsării/păsărilor.  +  Articolul 16Controlul de identitate constă în verificarea vizuală:a) a corespondenței dintre numerele individuale ale păsărilor de companie înregistrate în sistemul de identificare, de exemplu: clemă, inel, microcip, transponder, etichetă, și numerele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar și în celelalte documente însoțitoare; șib) a numărului containerului sau al cuștii în care sunt transportate păsările de companie și a numărului sigiliului, dacă este cazul, care trebuie să corespundă cu numerele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar și în celelalte documente însoțitoare.  +  Articolul 17Dacă, în urma controlului documentar și controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că pasărea/păsările de companie respectă prevederile art. 15 și 16, aceasta autorizează introducerea păsării/păsărilor respective pe teritoriul României.  +  Articolul 18(1) În cazul în care, în urma controlului documentar și a controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că pasărea/păsările de companie nu respectă prevederile art. 15 și 16, aceasta nu autorizează introducerea păsării/păsărilor respective pe teritoriul României și decide:a) să returneze pasărea/păsările de companie în țara de origine; saub) să izoleze pasărea/păsările de companie sub control oficial atât timp cât este necesar ca aceasta/acestea să îndeplinească cerințele de sănătate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări în numele proprietarului; sauc) să eutanasieze pasărea/păsările de companie, fără compensație financiară, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acesteia/acestora în carantină.(2) În situația în care returnarea în țara de origine nu este posibilă imediat, pasărea/păsările de companie care nu respectă prevederile art. 15 și 16 sunt adăpostite în spațiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor sub control oficial și li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările respectivă/respective în numele proprietarului, hrana necesară și asistența sanitar-veterinară, după caz.  +  Articolul 19În urma efectuării controlului sanitar-veterinar al păsării/păsărilor de companie, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România are următoarele obligații:a) să rețină o copie conformă cu originalul a certificatului pentru pasărea/păsările de companie și să înmâneze proprietarului originalul acestui certificat;b) să rețină originalul declarației proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări în numele proprietarului și să înmâneze acestuia/acesteia o copie conformă cu originalul a declarației;c) să rețină copii ale celorlalte documente însoțitoare ale păsării/păsărilor de companie, în care se specifică țara de expediere;d) să efectueze înregistrări pentru fiecare transport controlat cu păsări de companie în scopul circulației necomerciale;e) în situația în care nu autorizează intrarea păsării/păsărilor de companie pe teritoriul României, să întocmească o motivație de respingere pe care o înaintează proprietarului sau persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări în numele proprietarului.  +  Articolul 20În cazul returnării păsării/păsărilor de companie în țara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România anulează certificatul sanitar-veterinar care însoțește pasărea/păsările, aplicând, pe fiecare pagină a acestuia, mențiunea "RESPINS", de culoare roșie, cu ștampila din dotare, și informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din România.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 21Proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de animalele de companie în numele proprietarului are obligația achitării tarifului prevăzut în anexa nr. 2 pentru adăpostirea și hrănirea animalelor de companie în spațiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din România.  +  Articolul 22Cheltuielile pentru acordarea asistenței sanitar-veterinare, cele privind eutanasierea animalelor și cele pentru returnarea animalelor de companie în țara de origine sunt suportate de proprietarul animalelor de companie sau de persoana fizică responsabilă de aceste animale în numele proprietarului.  +  Articolul 23În ceea ce privește animalele de companie provenite din țări terțe în scopul circulației necomerciale, introduse printr-un punct de intrare a călătorilor din România și care au ca destinație finală unul din statele Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia sau Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, proprietarii sau persoanele responsabile de aceste animale de companie în numele proprietarului au obligația de a se informa cu privire la legislația națională specifică a statelor respective.  +  Articolul 24Animalele de companie expediate pe cale aeriană trebuie transportate în containere, cuști sau boxe adecvate speciilor în cauză, care respectă regulamentele în vigoare ale Asociației de Transport Aerian Internațional privind animalele vii.  +  Articolul 25(1) Animalele de companie reținute și adăpostite în spațiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor din România, care nu au fost revendicate de proprietar sau de persoana fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului în termen de 30 de zile de la data reținerii acestora, sunt considerate abandonate.(2) Cheltuielile pentru eutanasierea și distrugerea cadavrelor animalelor abandonate sunt finanțate integral din venituri proprii provenite din activitatea de inspecție și control sanitar-veterinar de frontieră.  +  Articolul 26Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa nr. 1la norma sanitară veterinară
  Punctele de intrare a călătorilor de pe teritoriul României
  pentru introducerea și controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie
  provenite din țări terțe în scopul circulației necomerciale și programul de lucru al acestora
  Nr. crt.Punctul de intrare a călătorilorAdresaTipulAprobareaProgramul de lucru
  1.Aeroportul Internațional „Henri Coandă“ BucureștiAeroportul Internațional „Henri Coandă“ București, Șos. București - Ploiești, km 16,5, localitatea Otopeni, județul IlfovAerianAnimale de companie – toate speciilePermanent
  2.Aeroportul Internațional „Avram Iancu“ ClujAeroportul Internațional „Avram Iancu“ Cluj, str. Traian Vuia nr. 149-151, cod poștal 400397, localitatea Cluj-Napoca, județul ClujAerianAnimale de companie – toate speciileLa solicitare
  3.HalmeuLocalitatea Halmeu, str. Titulescu nr. 1, cod poștal 447145, județul Satu MareRutierAnimale de companie – toate speciilePermanent
  4.MoravițaComuna Moravița, vama Moravița, cod poștal 307280, județul Timiș RutierAnimale de companie – toate speciilePermanent
  5.AlbițaComuna Drânceni, satul Albița, cod poștal 737221, județul VasluiRutierAnimale de companie – toate speciilePermanent
  (la 31-12-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 7 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 31 decembrie 2019 )
   +  Anexa nr. 2la norma sanitară veterinară
  TARIFE
  pentru adăpostirea și hrănirea animalelor de companie în spațiile special destinate
  din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din România
  Nr. crt.Specia de animale Tarif/exemplar/zi- lei -
  1.Câini - greutatea mai mică de 1 kg 23 lei
  2.Câini - greutatea cuprinsă între 1 kg și 10 kg 27 lei
  3.Câini - greutatea cuprinsă între 11 kg și 25 kg 29 lei
  4.Câini - greutatea cuprinsă între 26 kg și 44 kg 32 lei
  5.Câini - greutatea mai mare de 45 kg 44 lei
  6.Pisici 23 lei
  7.Dihori 27 lei
  8.Păsări 10 lei
  -----