HOTĂRÂRE nr. 913 din 10 decembrie 2019pentru modificarea și completarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 16 decembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IMetodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 30 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) declarația dată de părinții solicitanți de azil sau beneficiari ai protecției internaționale în România în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care aceștia nu pot prezenta certificatul de căsătorie emis de autoritățile străine în fața cărora a fost oficiată căsătoria, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18^1.2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care părinții solicitanți de azil sau beneficiari ai protecției internaționale în România nu dețin pașaportul sau actul de identitate eliberat de statul ai cărui cetățeni sunt, iar în cazul apatrizilor, pașaportul emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954, la rubrica mențiuni din actul și certificatul de naștere al copilului se înscrie mențiunea «Identitatea părinților/tatălui/mamei este declarată».(2^2) Dispozițiile alin. (2^1) se aplică după efectuarea în prealabil de către personalul cu atribuții de stare civilă a unor verificări la nivelul centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea confirmării identității declarate a părintelui/părinților.3. La articolul 30, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Când declarația nașterii este făcută de un cetățean străin/apatrid necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret și traducător autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate; ofițerul de stare civilă/personalul cu atribuții de stare civilă încheie un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18^2.4. La articolul 42 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară.5. La articolul 42, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) În cazul în care beneficiarii protecției internaționale în România nu pot prezenta certificatul de naștere prevăzut la alin. (1) lit. b), aceștia depun o declarație autentică dată pe propria răspundere din care să rezulte datele lor de stare civilă. Declarația menționează în cuprinsul acesteia faptul că este utilizată exclusiv în scopul încheierii/înregistrării căsătoriei. Notarul public identifică declarantul în baza documentelor care fac dovada identității, valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României, prevăzute de prezentul articol.6. La articolul 42, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În situația în care viitorii soți sunt cetățeni străini/apatrizi, ofițerul de stare civilă efectuează verificări după cum urmează:a) la structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în cazul cetățenilor străini/apatrizilor care au un drept de ședere temporară sau un drept de ședere pe termen lung pe teritoriul României, în vederea verificării valabilității perioadei lor de ședere pe teritoriul României;b) la centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil, în cazul solicitanților de azil și beneficiarilor de protecție internațională, în vederea verificării autenticității documentelor emise de Inspectoratul General pentru Imigrări și confirmării datelor de stare civilă declarate.7. La articolul 42, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) În situația în care beneficiarul protecției internaționale în România nu prezintă pașaportul, certificatul de naștere sau actul de identitate eliberat de statul al cărui cetățean este, la rubrica mențiuni din actul și certificatul de căsătorie se înscrie mențiunea «Identitatea soților/soției/soțului este declarată8. La articolul 44 alineatul (1), literele h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) declarația dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soț, cetățean străin sau apatrid, nu este căsătorit și îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetățenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România, precum și pentru beneficiarii protecției internaționale în România; în cazul apatrizilor, legea națională este legea statului în care își au domiciliul sau, după caz, reședința; declarația menționează în cuprinsul acesteia faptul că este utilizată exclusiv în scopul încheierii/înregistrării căsătoriei. Notarul public identifică declarantul în baza documentelor care fac dovada identității, valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României, prevăzute de art. 42;i) procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul și traducătorul autorizat sau, după caz, interpretul autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între persoane cu handicap auditiv sau surdocecitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 28.9. La articolul 167, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorț se face în prezența unui interpret și traducător autorizat, iar în cazul persoanelor cu handicap auditiv sau surdocecitate, a unui interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 63.10. La articolul 168, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) pentru cetățenii străini beneficiari ai protecției internaționale în România - documentul de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară;11. Anexa nr. 18^1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.12. După anexa nr. 18^1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 18^2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.13. Anexa nr. 28 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.14. Anexa nr. 63 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIProcedurilor specifice înregistrării nașterilor copiilor ai căror părinți sunt cetățeni străini sau apatrizi, respectiv solicitanți de azil sau beneficiari ai protecției internaționale în România, precum și celor specifice încheierii/înregistrării căsătoriilor în care cel puțin unul dintre viitorii soți face parte din aceste categorii de străini li se aplică dispozițiile în vigoare la momentul depunerii solicitărilor la autoritățile competente.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  București, 10 decembrie 2019.Nr. 913.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 18^1 la metodologie)Dată în fața noastrăOfițer de stare civilă delegat,………............................... (semnătura) Nr. .... din ...........
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, ..................., născut la data de ................. în ..............., țara ......., domiciliat în ........, str. ......... nr. ......, bl. ....…, sc. ........, et. ......., ap. ........., cetățean al statului .........../apatrid, posesor al pașaportului nr. ........., eliberat de ........., prin prezenta declar că sunt căsătorit în ..(țara)..., la data de ........., cu numita ........., iar potrivit legii care guvernează efectele generale ale căsătoriei, copilul născut la data de .................... în localitatea .........., sectorul/județul …..............., de către sus-numita, este fiul/fiica meu/mea și sunt de acord să poarte numele de familie ......... .
  Data
  ..............
  Semnătura
  .............
  Subsemnata, ..................., născută la data de .................................. în ................................, țara ......…, domiciliată în ………......... , str. ............ nr. ………., bl. ………, sc. ......., et. ........, ap. …………., cetățean al statului ......./apatrid, posesoare a pașaportului nr. ........, eliberat de .............., prin prezenta declar că sunt căsătorită în ....(țara)....., la data de .........., cu numitul ……………….., iar potrivit legii care guvernează efectele generale ale căsătoriei, copilul născut la data de ….....…. în localitatea …………………., sectorul/județul …............, de către subsemnata, este fiul/fiica meu/mea și sunt de acord să poarte numele de familie …..…….. .
  Data
  ........
  Semnătura
  .........
  Document care conține date cu caracter personal protejate potrivit legii!
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 18^2 la metodologie)ROMÂNIAJUDEȚUL ...............Primăria ..............Starea Civilă Nr. ...... din ............
  PROCES-VERBAL
  Încheiat astăzi: ziua ..... luna .... anul ...Depunerea cererii de declarare a nașterii copilului …......................................., născut la data de ................................…. în localitatea ...........................…., sectorul/județul ….........................., fiul (fiica) lui ..........................…. și al (a) .........................…., de către dl (dna) …........................, s-a făcut prin intermediul dlui (dnei) ...................., cu domiciliul în …................., interpret și traducător autorizat/interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, autorizat de ..............…. cu nr. …./......…., întrucât declarantul ....................... este cetățean străin/apatrid/persoană cu handicap auditiv/surdocecitate.
  Ofițer de stare civilă delegat,
  .............................
  L.S.
  Interpret,
  …...............
  Declarant,
  ...............................
  Document care conține date cu caracter personal protejate potrivit legii!
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 28 la metodologie)ROMÂNIAJUDEȚUL ........................S.P.C.L.E.P./Primăria………………..Starea CivilăNr. .................. din ............................
  PROCES-VERBAL
  Încheiat astăzi: anul ................ luna .............. ziua ...........La încheierea căsătoriei dintre dl ............ și dra (dna) ..................................., luarea consimțământului și aducerea la cunoștință a dispozițiilor din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la drepturile și îndatoririle soților s-au făcut în limba română/prin intermediul dlui (dnei) .............................. din .............., str. ......................... nr. ......, interpret și traducător autorizat/interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, autorizat de .........…. cu nr. .........................., întrucât (soțul/soția) este cetățean străin/persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate.
  Ofițer de stare civilă, ....................... L.S. Interpret, .....................Soțul ..................Soția ..................Martor .................Martor .................
  Document care conține date cu caracter personal protejate potrivit legii!
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 63 la metodologie)ROMÂNIAJUDEȚUL ...............Primăria ................Starea CivilăNr. ........ din ..........
  PROCES-VERBAL
  Încheiat astăzi: anul ……………… luna ……………….. ziua ………….La depunerea cererii de divorț prin acordul soților/La luarea declarației privind menținerea cererii de divorț prin acordul soților/La luarea declarației de renunțare la cererea de divorț prin acordul soților, dl ...........… și dna ...........,luarea consimțământului și aducerea la cunoștință a dispozițiilor din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la divorțul pe cale administrativă s-au făcut prin intermediul dlui (dnei) ................. din ............., str. ........... nr. .........., interpret și traducător autorizat/interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, autorizat de ................... cu nr. .........................., întrucât (soțul/soția) este cetățean străin/persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate.
  Ofițer de stare civilă delegat, ........................ L.S. Interpret, .................. Soțul .............Soția .............
  Document care conține date cu caracter personal protejate potrivit legii!
  -----