ORDIN nr. 1.122 din 4 decembrie 2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 11 decembrie 2019  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. DG 1.680 din 4.12.2019 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;– art. 56 și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 25-27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 și 151 bis din 28 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În tabel, pozițiile 14 și 57 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod formular specific DCI/afecțiune
  14L014CRITUXIMABUM (original și biosimilar) - indicații hematologice
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  57L043MPOLIARTRITA REUMATOIDĂ - agenți biologici și remisive sintetice țintite
  2. În tabel, poziția 105 se abrogă.3. În tabel, după poziția 115 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 116-124, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod formular specific DCI/afecțiune
  116L01XC17-LHNIVOLUMABUM - limfom Hodgkin
  117L01XX50IXAZOMIB
  118L01XE39-LAMMIDOSTAURINUM - leucemie acută mieloidă
  119L01XC31AVELUMABUM - carcinom cu celule Merkel metastatic, recurent sau inoperabil
  120L01XE28CERITINIBUM - cancer pulmonar fără celule mici, avansat, ALK +, tratat anterior cu crizotinib
  121L01BC59COMBINAȚII (TRIFLURIDINUM + TIPIRACILUM)
  122L01XC02RITUXIMABUM - vasculite ANCA pozitive
  123L04AC11SILTUXIMABUM - boala Castleman
  124L01XC17-ORLNIVOLUMABUM - carcinom scuamos de cap și gât recurent sau metastazat
  4. Formularele specifice corespunzătoare pozițiilor nr. 14, 17, 37,57,63,72,91-93 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-9 la prezentul ordin.5. Formularul specific poziției 105 se abrogă.6. După formularul specific corespunzător poziției 115 se introduc nouă noi formulare specifice corespunzătoare pozițiilor 116-124, prevăzute în anexele nr. 10-18 la prezentul ordin.
   +  Articolul IIAnexele nr. 1-18*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-18 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  București, 4 decembrie 2019.Nr. 1.122.  +  Anexa nr. 1-18ANEXEpentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționalede Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentruverificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeuticepentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Omega și (**)1beta în Lista cuprinzând denumirilecomune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cusau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurărisociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelorcare se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernuluinr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmiterea acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate