HOTĂRÂRE nr. 577 din 12 iunie 1975privind unele măsuri de generalizare a primei trepte de liceu şi planul de şcolarizare în anul 1975/1976
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 78 din 21 iulie 1975    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Planul de şcolarizare la învăţămîntul liceal, în anul şcolar 1975/1976, este cel prevăzut în anexa nr. 1*). Repartizarea sarcinilor de şcolarizare pe licee şi pe profile se va face de către Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale şi a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului va putea aproba modificarea cu pînă la 5% a cifrelor de şcolarizare la diferite tipuri de licee.  +  Articolul 2În vederea generalizarii primei trepte a învăţămîntului liceal, se interzice încadrarea în producţie în perioada activităţilor şcolare sau cuprinderea la cursuri de calificare, la ucenicie şi în şcoli profesionale a promovatilor clasei a VIII-a a şcolii generale din promotiile anilor 1975 şi 1974, în afară de cei care au împlinit vîrsta de 16 ani, pînă la dat de 15 iunie al anului de absolvire. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2595/1968. Se exceptează de la aceasta prevedere ţinerii cu deficiente fizice senzoriale sau intelectuale, pentru care organele medicale recomanda o alta forma de calificare.  +  Articolul 3Pentru îmbunătăţirea reţelei învăţămîntului liceal, în vederea asigurării necesarului de cadre în funcţie de dezvoltarea economică şi socială a judeţelor : a) se înfiinţează liceele prevăzute în anexa nr. 2*); b) se transforma în licee industriale şi licee agroindustriale liceele prevăzute în anexa nr. 3*); c) se modifica, începînd cu 1 iulie 1975, subordonarea liceelor cuprinse în anexa nr. 4*); d) se comaseaza liceele prevăzute în anexa nr. 5*).  +  Articolul 4Începînd cu data de 1 iulie 1975 se transfera, de la comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, la ministere şi celelalte organe centrale, potrivit anexelor nr. 3 şi nr. 5, baza materială, planul de muncă şi retribuire a muncii, planul financiar şi ceilalţi indicatori de plan, pe bază de protocoale.Liceele prevăzute în anexa nr. 4 trec, începînd cu data de 1 iulie 1975, cu activul şi pasivul, la ministerele prevăzute în aceasta anexa.Clasele în lichidare vor fi finanţate prin organele în subordinea cărora se afla liceele în care funcţionează. Filialele liceelor organizate în cadrul şcolilor generale vor fi finanţate de comitetele executive ale consiliilor populare care au în subordine aceste şcoli.  +  Articolul 5Liceele vor purta denumirea după tipul (industrial, agroindustrial, economic, pedagogic, sanitar, de arta, real, umanist)şi, după caz, completată cu denumirea întreprinderii pe ling care functioneza. Liceele care în prezent poarta ca denumiri numele unor persoane, atribuite prin lege, îşi vor păstra denumirea.Stabilirea conţinutului firmelor şi sigiliilor liceelor se va face de Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, cu consultarea ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru unităţile subordonate acestora.  +  Articolul 6Pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii liceelor şi filialelor acestora, ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura spaţiile de învăţămînt şi dotarea laboratoarelor şi atelierelor din şcoli pentru unităţile ce le sînt subordonate.Pe baza de programe, ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, centralele şi întreprinderile vor organiza în spaţiile existente în unităţile economice sau acolo unde aceasta nu este posibil, în spaţii amenajate ori construite ci mijloace simple, ateliere de producţie pentru practica productiva a elevilor din licee şi din filialele acestora.  +  Articolul 7În anul şcolar 1975/1976, procentul de elevi bursieri, numărul scutirilor de regie la cantina şi internat, precum şi numărul burselor de întreprinderi, se stabilesc în funcţie de numărul elevilor înscrişi, astfel :........................................................................ e) elevii care primesc semiburse beneficiază, integral, de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru elevii bursieri : scutire de plată regiei pentru cămin şi cantina şi transport în vacante; f) bursele şi semibursele acordate elevilor din anii I şi II nu se revizuiesc în timpul anului şcolar. Elevii repetenti nu beneficiază de burse sau semiburse de stat în anul pe care îl repeta.  +  Articolul 8Elevii liceelor de specialitate beneficiază de drepturile de transport stabilite prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1378/1966 şi în cazul cînd practica se desfăşoară, potrivit planului de învăţămînt, în aceeaşi localitate cu şcoala, dacă distanta de la locul de cazare la locul de practica depăşeşte 3 km. Drepturile pe timpul practicii pentru elevii bursieri ai întreprinderilor se suporta de către acestea.  +  Articolul 9Criteriile de acordare a burselor şi a celorlalte forme de sprijin material, precum şi celelalte măsuri pentru generalizarea primei trepte a învăţămîntului liceal, sînt cele stabilite de dispoziţiile legale în vigoare pentru anul şcolar 1974/1975.  +  Articolul 10Se recomanda organizaţiilor cooperatiste sa acorde, conform legii, elevilor din anul I şi II ai liceului burse şi alte forme de sprijin material.  +  Articolul 11Cheltuielile de transport ale cadrelor didactice care predau obiecte de pregătire tehnica de baza şi de specialitate, ce se deplaseaza la filialele liceelor situate în alte localităţi decît aceea în care funcţionează unitatea la care sînt încadrate, se suporta de unitatea de învăţămînt în cadrul căreia funcţionează filiala respectiva.  +  Articolul 12Acoperirea sarcinilor financiare suplimentare pînă la 31 decembrie 1975, determinate de planul de şcolarizare din anul şcolar 1975/1976, se va face prin virari de credite în cadrul bugetelor şi planurilor de cheltuieli aprobate pentru anul 1975.Pentru diferenţa care nu va putea fi acoperită din virari, Ministerul Finanţelor va suplimenta, pe bază de cereri justificate, planurile de cheltuieli ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, precum şi subvenţiile de echilibrare a bugetelor judetelelor şi al municipiului Bucureşti, pe anul 1975, din rezerva bugetară la dispoziţia Consiliului de Miniştri.CONSILIUL DE MINIŞTRIAL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAPrimul ministru,MANEA MANESCU----------------