ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 72 din 28 noiembrie 2019pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 29 noiembrie 2019  Având în vedere:– analiza execuției bugetare pe primele 10 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;– necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor și de execuție a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pe primele 10 luni ale anului;– asigurarea fondurilor necesare plății integrale a drepturilor de pensie din sistemul public de pensii în luna decembrie;– asigurarea fondurilor necesare plății drepturilor salariale pentru personalul caselor județene de pensii;– asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor de pensie la domiciliul beneficiarilor;– asigurarea fondurilor necesare plății integrale a indemnizațiilor pentru șomaj în luna decembrie, precum și a măsurilor active de stimulare a ocupării forței de muncă care se suportă atât din fonduri publice, cât și din fonduri europene;– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel târziu până la data de 30 noiembrie,și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– riscul unui impact negativ determinat de neasigurarea fondurilor necesare plății pensiilor în ultima lună a anului potrivit calendarelor/termenelor stabilite, precum și a fondurilor necesare pentru transmiterea pensiilor la domiciliul beneficiarilor, cu consecințe negative asupra bunăstării pensionarilor;– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității caselor județene de pensii, întrucât nu se pot asigura sumele necesare plății drepturilor salariale, cu consecințe negative asupra îndeplinirii rolului, atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;– riscul unui impact negativ determinat de neasigurarea fondurilor necesare plății indemnizațiilor de șomaj pe ultima lună a anului, cu consecințe negative asupra bunăstării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;– riscul neasigurării fondurilor aferente măsurilor active de stimulare a ocupării forței de muncă, care are drept consecință nerealizarea/neimplementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;– riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele zece luni ale anului,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 12 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2019 se majorează la venituri cu suma de 585.907 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.423.563 mii lei și majorarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 2.009.470 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 586.907 mii lei la credite de angajament și 585.907 mii lei la credite bugetare.(2) Bugetul aferent sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 6.335 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 187 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 6.522 mii lei.  +  Articolul 4Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se diminuează la venituri cu suma de 128.660 mii lei și se majorează la cheltuieli cu suma de 48.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 176.660 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 220.532 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.  +  Articolul 6Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2019 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.  +  Articolul 7Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019:a) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 70.932,2 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 911,4 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 48,5 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.430,6 milioane lei;c) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 341 milioane lei.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 noiembrie 2019.Nr. 72.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
  pe anul 2019
  -mii lei-
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe
  AB1
  000103VENITURI - TOTAL579.572
  000203I.VENITURI CURENTE-1.429.898
  200003B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-1.427.113
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR49.836
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori56.067
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori903
  09Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de muncă și boli profesionale-7.134
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR-1.476.949
  01Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurați-1.859.643
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare3.592
  10Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natura salarială, plătite de angajatori16
  11Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii6
  12Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică-76.117
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală-4.269
  14Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent1.148
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri in baza contractelor de activitate sportivă2.891
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor602.725
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice-147.298
  290003C. VENITURI NEFISCALE-2.785
  300003C1. VENITURI DIN PROPRIETATE-63
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI-63
  05Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat41
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale-104
  330003C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII-2.722
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI-3.438
  08Venituri din prestări de servicii-14
  11Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă-3.424
  3603DIVERSE VENITURI716
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive1.854
  03Sume din recuperarea debilelor provenite din drepturile necuvenite-38
  50Alte venituri-1.100
  410003IV.SUBVENȚII2.009.470
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE2.009.470
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT2.009.470
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat2.009.470
  490301Venituri sistem public de pensii585.907
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale-6.335
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare586.094
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare587.094
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.500
  II. Credite bugetare3.500
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament569.594
  II. Credite bugetare569.594
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-1.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-1.000
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare586.094
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare587.094
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.500
  II. Credite bugetare3.500
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament569.594
  II. Credite bugetare569.594
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-1.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-1.000
  6800Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare586.094
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament587.094
  II. Credite bugetare587.094
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.500
  II. Credite bugetare3.500
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament569.594
  II. Credite bugetare569.594
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-1.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-1.000
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament586.907
  II. Credite bugetare585.907
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament586.907
  II. Credite bugetare586.907
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.313
  II. Credite bugetare3.313
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament569.594
  II. Credite bugetare569.594
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  II. Credite bugetare-1.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  II. Credite bugetare-1.000
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament187
  II. Credite bugetare187
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament187
  II. Credite bugetare187
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament187
  II. Credite bugetare187
  9903EXCEDENT/DEFICIT
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii-6.522
  11Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale-6.522
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Somaj
  pe anul 2019
  CaSubPaGru-Ar-Ali-Denumire indicatorInfluențe
  picapira-pa/ti-ne-
  toltolgrafTi-tlucolat
  AB1
  000104VENITURI - TOTAL91.872
  000204I.VENITURI CURENTE68.872
  200004B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI59.813
  2004CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR59.813
  02Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori-1.152
  06Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale1.122
  10Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru somaj-152.451
  11Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale212.294
  290004C.VENITURI NEFISCALE9.059
  300004CI.VENITURI DIN PROPRIETĂȚI9.059
  3104VENITURI DIN DOBÂNZI9.059
  03Alte venituri din dobânzi1.943
  04Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale7.116
  4804SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-202023.000
  02Fondul Social European (FSE)23.000
  490401Venituri sistem asigurări pentru somaj-128.660
  490402Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale220.532
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament48.000
  II. Credite bugetare48.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament48.000
  II. Credite bugetare48.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament24.000
  II. Credite bugetare24.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament24.000
  II. Credite bugetare24.000
  5004BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament48.000
  II. Credite bugetare48.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament48.000
  II. Credite bugetare48.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament24.000
  II. Credite bugetare24.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament24.000
  II. Credite bugetare24.000
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  6804ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament4.000
  II. Credite bugetare4.000
  800004Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament44.000
  II. Credite bugetare44.000
  8004ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament44.000
  II. Credite bugetare44.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament44.000
  II. Credite bugetare44.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament20.000
  II. Credite bugetare20.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE
  NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament24.000
  II. Credite bugetare24.000
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru somaj
  I. Credite de angajament48.000
  II. Credite bugetare48.000
  9904EXCEDENT/DEFICIT43.872
  990410Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj-176.660
  990411Excedent/Deficit font garantare pentru plata creanțelor salariale220.532
  ----