ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 25 aprilie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 27 aprilie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (1) al articolului 18 se introduc literele g), h), i) şi j) cu următorul cuprins:"g) bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi studenţi sau militari în termen; h) asistenţa medicală a copilului cu handicap, în condiţiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997; i) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru copiii cu handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali ai acestora; j) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transportul fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap grav şi pentru asistenţii personali sau insotitorii acestora şi în limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap accentuat şi pentru insotitorii acestora, în condiţiile stabilite de normele metodologice prevăzute la art. 1 alin. (3); copiii cu afecţiuni renale care necesita hemodializa în alte localităţi decât cele de domiciliu, precum şi asistenţii personali ai acestora beneficiază de gratuitate şi peste limita menţionată, în funcţie de recomandarea centrului de dializa."2. La alineatul (2) al articolului 18 se introduc literele d), e), f) şi g) cu următorul cuprins:"d) scutirea de la plata taxelor de abonament pentru persoana deţinătoare de aparat de radio şi de televizor, dacă copilul are un handicap grav; e) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutirea de la plata taxelor de instalare, transferare şi abonament telefonic, precum şi de costul a 50 de impulsuri pentru abonamentul comun la 2 abonati şi 100 de impulsuri pentru abonamentul-linie individuală; dacă copilul cu handicap este nevazator, numărul de impulsuri scutite de plată este de 400, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României; f) prioritate la închirierea, construirea şi cumpărarea locuinţelor din fondul de stat, în condiţiile legii, dacă copilul are handicap accentuat sau grav; g) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, dacă copilul are handicap accentuat sau grav."3. Articolul 18 se completează cu alineatele (3), (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(3) De drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) beneficiază, la cerere, unul dintre părinţi sau persoanele care au adoptat, cărora li s-au încredinţat copii spre creştere sau educare ori în plasament familial, dacă sunt asiguraţi în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, al sistemului asigurărilor sociale pentru agricultori şi dacă sunt femei, cadre militare în activitate. (4) Persoanele menţionate la alin. (3) beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) în situaţia în care nu au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal. (5) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi la alin. (2) lit. a), b), c), e), f) şi g) nu pot beneficia copiii cu handicap sau persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap care se afla în instituţiile de ocrotire socială, învăţământ special, asistenţa socială şi protecţie specială sau în alte instituţii cu caracter social în care li se asigura întreţinerea completa din partea statului."4. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) În vederea asigurării dreptului la securitate socială, precum şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adultii cu handicap beneficiază de următoarele drepturi: a) adultii inapti de muncă din cauza handicapului, dacă nu au alte venituri cu excepţia pensiei de urmaş, beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 400.000 lei pe toată durata handicapului; cei cu venituri până la acest cuantum primesc diferenţa până la nivelul ajutorului special lunar; pentru afecţiuni care creează handicap ireversibil ajutorul special lunar se stabileşte pe toată durata vieţii; b) nevazatorii beneficiază de un venit lunar sub forma unei pensii sociale în valoare de 800.000 lei, indiferent de vârsta şi de veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului grav; cei cu handicap accentuat beneficiază de un venit lunar în cuantum de 50% din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav, pe toată durata handicapului; persoanele nevazatoare care cumulează salariul cu pensia pentru limita de vârsta, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea capacităţii de muncă vor opta pentru una dintre acestea sau pentru pensia socială; nevazatorii care nu desfăşoară activitate salarizata cumulează pensia socială cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii; nevazatorul cu handicap grav primeşte pentru plata insotitorului, definit în art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor, o indemnizaţie în valoare de 400.000 lei; nevazatorul optează pentru asistentul personal sau pentru însoţitor; c) un asistent personal pentru adultii cu handicap grav, ale cărui drepturi se stabilesc potrivit art. 32; d) scutirea de la plata taxelor vamale pentru introducerea în ţara, o dată la 8 ani, la alegere, pentru folosinţă proprie, de motociclete, motorete sau autoturisme, adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap, precum şi de piese de schimb necesare acestora; e) scutirea de la plata taxelor de abonament pentru adultii cu handicap grav, deţinători de aparate de radio şi de televizoare; de aceasta facilitate beneficiază şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap; f) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutirea de la plata taxelor de instalare, transferare şi de abonament telefonic, precum şi de la costul a 50 de impulsuri pentru abonamentul comun la 2 abonati, 100 de impulsuri pentru abonament-linie individuală şi 400 de impulsuri pentru nevăzători, atât pentru adultii cu handicap, cat şi pentru familiile acestora, dacă au domiciliul comun, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României; g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru adultii cu handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali sau insotitorii acestora; h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transportul fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an, pentru adultii cu handicap grav şi pentru asistenţii acestora, şi în limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru adultii cu handicap accentuat şi pentru insotitorii acestora, în condiţiile stabilite de normele metodologice prevăzute la art. 1 alin. (3); adultii cu afecţiuni renale, care necesita hemodializa în alte localităţi decât cele de domiciliu, precum şi asistenţii personali ai acestora beneficiază de gratuitate şi peste limita menţionată, în funcţie de recomandarea centrului de hemodializa; i) pregătirea şcolară la domiciliu, la cerere, a adulţilor cu handicap, nedeplasabili, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi al Ministerului Finanţelor; j) asistenţa medicală a adultului cu handicap se asigura în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/1997, cu modificările ulterioare. Contribuţiile personale, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, suportate de adultul cu handicap, care are un venit mediu lunar pe o persoană aflată în întreţinere mai mic de 700.000 lei, pentru achiziţionarea de medicamente, se decontează acestora pe bază de documente justificative din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap; pentru nevăzători decontarea se face indiferent de venituri; documentele justificative, precum şi modalitatea de decontare se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap; k) acordarea unei camere în plus, în condiţiile legii, pe bază de contracte de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, deţinute de stat sau de unităţile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum şi a familiilor care au în întreţinere un copil cu handicap grav; l) stabilirea chiriei în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, deţinute de stat sau de unităţile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, iar pentru nevăzători, redus cu 50%; m) prioritate la închirierea, construirea şi cumpărarea locuinţelor din fondul de stat şi repartizarea, la cerere, a apartamentelor la niveluri inferioare ale imobilelor, pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav; n) pentru nevazatorii cu handicap grav, care realizează venituri salariale în baza unui contract individual de muncă, se acordă o indemnizaţie lunară în valoare de 200.000 lei, suportată din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap; o) pentru nevazatorii cu handicap grav se acordă scutire de la plata taxei pentru abonamentul la curentul electric; decontarea abonamentului la curentul electric se face pe bază de documente justificative din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap; documentele justificative, precum şi modalitatea de decontare se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap; p) acordarea a 25% din fondul de locuinţe sociale persoanelor cu handicap grav, conform legilor în vigoare. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), f), i), k), l), o) şi p) nu pot beneficia persoanele cu handicap care se afla în instituţiile de ocrotire socială, învăţământ special, asistenţa socială şi protecţie specială sau în alte instituţii cu caracter social, în care li se asigura întreţinere completa din partea statului."5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c), e), g), j) şi alin. (2) lit. c)-e), precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), h) şi o) se suporta din bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. (2) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f) şi i) şi ale art. 19 alin. (1) lit. c) şi g) se suporta din bugetele locale."6. Articolul 36 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă şi numai în contextul încadrării în munca, prin persoana cu handicap se înţelege şi persoana invalida; în consecinţa, prin contract individual de muncă se înţelege şi convenţie individuală privind raporturile de muncă din organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti şi prin angajat se înţelege membru cooperator."7. Articolul 37 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin unităţi protejate se înţelege şi centrele de integrare prin terapie ocupationala (fostele cămine-atelier) aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap."8. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Unităţile protejate sunt unităţi socioeconomice special organizate şi amenajate potrivit cerinţelor persoanelor cu handicap, în vederea desfăşurării activităţii acestor persoane, cu eliminarea oricărui impediment. (2) Unităţile protejate vor fi sprijinite, atât la înfiinţare, cat şi pe parcursul desfăşurării activităţilor lor, de autorităţile administraţiei publice locale, de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap şi de organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap. (3) Unităţile protejate cu personalitate juridică beneficiază de următoarele facilităţi: a) plata unui impozit pe profit de 5%, cu condiţia ca cel puţin 50% din profitul obţinut să fie reinvestite pentru achiziţionarea cu echipamente tehnologice (maşini, utilaje, instalaţii de lucru) şi/sau pentru amenajarea locurilor de muncă protejate, special organizate, potrivit prevederilor legale; b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje şi părţi componente necesare în procesul de producţie, inclusiv de produse necesare pentru protecţia specială a persoanelor cu handicap; este interzisă înstrăinarea sau vânzarea semifabricatelor, utilajelor şi a părţilor componente necesare în procesul de producţie, inclusiv a produselor necesare pentru protecţia specială a persoanelor cu handicap, pe o perioadă de 5 ani. (4) Unităţile protejate sunt controlate financiar-contabil cel puţin o dată pe an de către corpul de control al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap; metodologia de control va fi stabilită prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (5) Unităţile protejate care vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (3) sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului."9. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi alţi agenţi economici, care refuza sa angajeze persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (1), au obligaţia de a plati lunar către Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap o sumă egala cu salariul minim brut pe economie inmultit cu numărul locurilor de muncă în care nu au încadrat persoane cu handicap, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."10. La articolul 44, litera f) va avea următorul cuprins:"f) pensionarea pentru munca depusa şi limita de vârsta, la cerere, indiferent de vârsta, pentru:1. persoanele cu handicap grav, la o vechime în munca realizată de la data dobândirii handicapului de minimum 15 ani bărbaţii şi minimum 10 ani femeile;2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime în munca realizată de la data dobândirii handicapului de minimum 20 de ani bărbaţii şi minimum 15 ani femeile;3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime în munca realizată de la data dobândirii handicapului de minimum 25 de ani bărbaţii şi minimum 20 de ani femeile."11. La articolul 53, preambulul alineatului (1) şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, care înlocuieşte Fondul de risc şi accident, din următoarele surse: a) o cota de 3% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câştigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de către agenţii economici, organizaţiile cooperatiste, organizaţiile economice străine cu sediul în România, reprezentantele autorizate în România, potrivit legii, ale persoanelor juridice străine care angajează personal român şi persoanele fizice care utilizează munca salariata, precum şi de alte persoane juridice care realizează activităţi economice în România, cu excepţia unităţilor protejate, prevăzute la art. 37;"  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul va stabili lista cuprinzând produsele care urmează să fie scutite de la plata taxelor vamale, potrivit art. 38 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Secretariatul de Stat pentruPersoanele cu HandicapGabriela Popescu,secretar de statMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul educaţiei naţionale,Adrian Miroiu,secretar de statMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor---------