ORDIN nr. 203 din 14 noiembrie 2019privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019    Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin. (3) și ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 21 septembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) La stabilirea costurilor de operare și mentenanță controlabile prognozate, ANRE are în vedere costurile cu personalul defalcate pe categorii de angajați, rezultate din analiza evoluției datelor prezentate și fundamentate de operatorul de distribuție, precum și din comparația datelor operatorilor de distribuție. Costurile cu personalul angajat solicitate de operatori trebuie fundamentate de aceștia pe baza numărului de personal angajat cu contract individual de muncă utilizat de operatorul de distribuție, a nivelului salarial mediu și a celorlalte costuri de personal prevăzute la art. 30. În cadrul fundamentării costurilor de personal pentru următoarea perioadă de reglementare operatorul de distribuție trebuie să prezinte detaliat, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare și pentru anul de referință, datele de fundamentare, modalitatea de calcul al elementelor utilizate și justificări privind valorile luate în considerare și evoluția acestora de la an la an, defalcate distinct pentru personalul cu funcții de conducere prevăzut la art. 23 lit. s) și pentru restul personalului.2. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Suma prevăzută la alin. (5) se scade din veniturile aferente celei de-a IV-a perioade de reglementare și se ia în considerare la calculul venitului-țintă inițial aferent primului an al celei de-a IV-a perioade de reglementare.3. La articolul 34, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) La reproiectarea tarifelor pentru al doilea an al celei dea IV-a perioade de reglementare se reface calculul prevăzut la alin. (2)-(5), cu luarea în considerare a realizărilor aferente anului de referință al celei de-a IV-a perioade de reglementare, precum și a rezultatelor analizelor efectuate în primul an al perioadei de reglementare.4. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47Prețul de referință prevăzut la art. 46 se determină în anul de referință al perioadei de reglementare și se recalculează în primul an al perioadei ca medie a prețurilor de achiziție realizate de operatorii de rețea (operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem) pe o perioadă de 12 luni care include ultimele două semestre încheiate, recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.5. Articolul 50 se abrogă.6. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59Obiectivele de investiții complexe, care se derulează pe o perioadă mai mare de un an, se includ etapizat în valoarea BAR, în măsura în care mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societății și se înregistrează în contabilitate amortizarea aferentă acestora. Valoarea anuală a mijloacelor fixe cuprinse în BAR este justificată la ANRE în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile7. La articolul 60, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru calculul BAR la sfârșitul perioadei de reglementare, inflația este luată în considerare de către ANRE până la îndeplinirea condiției ca BAR actualizat cu rata inflației să nu depășească valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe incluse în BAR.(3) Calculul prevăzut la alin. (2) se efectuează în cursul primului an al perioadei de reglementare, urmând ca rezultatele să fie luate în considerare la reproiectarea tarifelor care intră în vigoare începând cu cel de-al doilea an al perioadei de reglementare.8. Titlul subcapitolului 5.9 se modifică și va avea următorul cuprins:5.9. Tratarea intrărilor în BAR9. Articolul 62 se abrogă.10. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63(1) Valoarea unei intrări în BAR include, după caz, cheltuielile efectuate pentru realizarea de mijloace fixe pentru dezvoltarea, extinderea, întărirea, reconstruirea, modernizarea, retehnologizarea și înlocuirea celor existente, în conformitate cu legislația contabilă aplicabilă și se justifică în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile.(2) Nu se includ în valoarea intrărilor în BAR dobânzile, comisioanele bancare și diferențele de curs valutar aferente creditelor furnizor pentru finanțarea imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune.11. La articolul 64, alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) se abrogă.12. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65Valoarea programului de investiții prognozat aferent întregii perioade de reglementare, care respectă prevederile reglementărilor în vigoare, se include în întregime în BAR.13. Articolul 66 se abrogă.14. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67ANRE are dreptul de a elimina din BAR orice mijloc fix/investiție realizat/realizată, anterior aprobat/aprobată și inclus/inclusă în BAR, dacă în urma analizei se constată neconformități cu prevederile reglementărilor în vigoare la data includerii în BAR.15. Articolul 68 se abrogă.16. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70Mijloacele fixe care rezultă în urma investițiilor realizate, prevăzute într-un plan anual și puse în funcțiune în anul următor, se introduc în BAR în anul de punere în funcțiune, cu posibilitatea depășirii valorii planului anual de investiții al anului în care acestea sunt puse în funcțiune.17. Articolul 71 se abrogă.18. La articolul 72, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72(1) Veniturile ∆V_I rezultate din nerealizarea/ depășirea în oricare an al perioadei de reglementare p a investițiilor aprobate de ANRE sunt reduse din/adăugate la veniturile aferente perioadei de reglementare p + 1, respectiv la venitul-țintă inițial aferent primului an al perioadei de reglementare p + 1.19. La articolul 74, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) ANRE are dreptul să revizuiască, în cursul unei perioade de reglementare, valoarea RRR aplicată la stabilirea tarifelor de distribuție, în funcție de evoluția valorilor parametrilor luați în considerare la determinarea acesteia, pentru a evita apariția unor distorsiuni în structura costurilor recunoscute în tarifele de distribuție.20. La articolul 84, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În condițiile prevăzute la alin. (2), în cadrul venitului-țintă inițial pentru primul an al perioadei de reglementare sunt luate în considerare corecțiile anuale aferente anului de referință, valoarea recalculată a veniturilor ∆V_I prevăzute la art. 72 și, pentru perioada a IV-a de reglementare, corecția aferentă câștigului de eficiență prevăzută la art. 34 alin. (5) și (6).21. La articolul 84, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Diferența de venituri pentru primul an al perioadei de reglementare, rezultată ca urmare a reluării procedurii de liniarizare în condițiile alin. (2) și (2^1), reprezintă o corecție care se aplică venitului aferent celui de-al doilea an al perioadei de reglementare, actualizată în termenii nominali ai anului în care se aplică.22. Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 89(1) Corecțiile prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. d), i)-k) se calculează ca diferență între valoarea realizată și acceptată de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii și valoarea prognozată, în termenii nominali ai anului pentru care se calculează corecția și se adună algebric la venitul aferent anului următor.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru fiecare din categoriile de costuri controlabile:a) costuri de mentenanță, altele decât cele de personal; b) costuri legate de personal; c) costuri aferente securității muncii și d) alte costuri controlabile decât cele prevăzute la lit. a)-c), în cazul în care valoarea realizată și acceptată în urma analizei efectuate de ANRE conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.(3) OD este obligat ca la raportarea costurilor realizate cu personalul să mențină încadrarea în aceeași categorie de angajați a funcțiilor incluse în fundamentarea costurilor prognozate la începutul perioadei de reglementare.(4) Corecțiile prevăzute la art. 88 alin. (1) sunt actualizate cu RTS și, după caz, cu RI corectată, în termenii nominali ai anului de efectuare a corecțiilor.23. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecțiilor prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. a), în cazul în care ANRE constată în anul t o creștere/descreștere mai mare de 3% față de cantitatea anuală de energie electrică distribuită prognozată, se modifică prognoza de cantitate pentru anul t + 1 în funcție de nivelul realizat în anul t – 1 și cel estimat pentru anul t.24. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 94(1) În cadrul corecției anuale aferente CPT reglementat se au în vedere:a) diferențele de cantități de CPT reglementat prognozate față de cele realizate datorită modificării cantităților de energie electrică distribuite, considerate ca procent de CPT reglementat aplicat la energia electrică intrată în rețeaua de distribuție, pentru fiecare nivel de tensiune;b) diferențele dintre prețul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat prognozat și cel recunoscut (inclusiv costurile aferente cu serviciile de transport, sistem, administrare piață și din redistribuire).(2) Prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru anul t – 1 este minimul dintre prețul de achiziție realizat de operatorul de distribuție și un preț de referință determinat ca medie a prețurilor de achiziție realizate de operatorii de rețea (operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem) și recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.(3) În situația în care prețul de referință calculat conform prevederilor alin. (2) pentru primul semestru al anului t variază cu mai mult de 10% față de prețul prognozat la începutul perioadei de reglementare, ANRE stabilește o corecție preliminară a costului cu CPT reglementat pentru anul t, pe care o include în venitul reglementat al anului t + 1. La calculul corecției este luat în considerare prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut determinat conform prevederilor alin. (2), pentru primul semestru al anului t. Cantitatea de CPT considerată pentru al doilea semestru al anului t este egală cu jumătate din cantitatea prognozată aferentă anului t.25. La articolul 98, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98(1) În condițiile prevăzute la art. 97, în cazul în care valoarea costurilor cu lucrările de mentenanță în rețelele electrice, altele decât cele de personal, realizate în anul t – 1 este mai mică decât valoarea prognozată, valori exprimate în termenii nominali ai anului t – 1, la solicitarea operatorului de distribuție, ANRE amână pentru anul t + 1 efectuarea corecției aferente nerealizării costurilor de mentenanță, altele decât cele de personal aferente anului t – 1, cu suplimentarea valorii prognozate aferente anului t cu diferența dintre valoarea prognozată și valoarea realizată în anul t – 1.26. La articolul 98, alineatul (2) se abrogă.27. La articolul 100, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 100(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, pentru costurile de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele aferente lucrărilor de mentenanță, cele legate de personal și cele aferente securității muncii, ANRE determină suma aferentă câștigului de eficiență peste valoarea aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare p. Până la o limită a câștigului de eficiență egală cu 5%, ANRE alocă 60% din câștigul de eficiență utilizatorilor (mecanism de împărțire a câștigurilor). Câștigul de eficiență realizat peste această limită se alocă integral utilizatorilor.28. La articolul 105 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prevederile art. 104 nu se aplică pentru investițiile realizate și recunoscute de ANRE pentru ultimii doi ani ai perioadei de reglementare.29. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 107Anual, ANRE efectuează o corecție aferentă profitului brut din alte activități, astfel încât acesta să nu depășească 5%. Profitul considerat justificat se calculează cu formula:P = V – V * 100/105, unde:P - profitul din alte activități decât serviciul de distribuție;V - venitul obținut din alte activități decât serviciul de distribuție.30. La articolul 123, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) ANRE, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și reglementările interne în vigoare în materia protecției datelor cu caracter personal. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care revin ANRE conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este învestită. Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, accesați rubrica GDPR, disponibilă pe pagina proprie de internet la adresa https://www.anre.ro/gdpr.31. Articolul 129 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 129(1) Corecțiile anuale aferente anului de referință al perioadei a IV-a de reglementare se efectuează conform prevederilor prezentei metodologii, în primul an al acestei perioade.(2) Pentru stabilirea corecțiilor aferente costurilor de operare și mentenanță pentru anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare, încadrarea costurilor de operare și mentenanță realizate în anul de referință în categoriile controlabile/ necontrolabile corespunde încadrării avute în vedere la stabilirea prognozei de costuri pentru perioada a III-a de reglementare.(3) Prevederile art. 23 lit. i) se aplică începând cu primul an al perioadei a IV-a de reglementare.(4) Corecțiile prevăzute la art. 102 lit. a) se efectuează începând cu corecțiile primului an al perioadei a IV-a de reglementare.32. În anexa nr. 1, la punctul 7, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) În lipsa propunerii prevăzute la lit. a) sau în cazul respingerii motivate din partea ANRE a acestei propuneri, ANRE repartizează pe niveluri de tensiune: costurile de operare și mentenanță, amortizarea și rentabilitatea bazei reglementate a activelor utilizând cheile de alocare determinate în funcție de structura pe niveluri de tensiune stabilită conform prevederilor pct. 4, a activelor care fac parte din BAR la data de 31 decembrie a anului de referință.  +  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 15 noiembrie 2019, cu excepția art. I pct. 5, 6, 8-17 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2020 și a art. I. pct. 19 care intră în vigoare la data încetării aplicabilității prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 14 noiembrie 2019.Nr. 203.-----