ORDIN nr. 123 din 17 octombrie 2019privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informațiile secrete de serviciu și informațiile de interes public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 7 noiembrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.698 din 18.07.2019, întocmit de Direcția generală control oficial,văzând Referatul de aprobare nr. 193 din 3.09.2019, întocmit de Structura de securitate, și Referatul de aprobare nr. 936 din 17.09.2019, întocmit de Direcția coordonare laboratoare și produse medicinale veterinare,având în vedere prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informațiile secrete de serviciu și informațiile de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 2 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. La anexa nr. 3, punctul 29 se abrogă.3. La anexa nr. 3, punctul 34 va avea următorul cuprins:34. rezultatele analizelor de laborator.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Octavian Ilisoi
  București, 17 octombrie 2019.Nr. 123.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 24/2010)
  LISTA
  cuprinzând informațiile secrete de serviciu
  1. Corespondență referitoare la domeniile de competență ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, a cărei divulgare este de natură să producă prejudicii instituției și unităților din subordinea acesteia (termen de clasificare - 5 ani)2. Corespondență inițiată în cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pe baza integrării, coroborării, prelucrării sau procesării informațiilor clasificate secrete de serviciu comunicate de către instituțiile sau autoritățile publice sau celelalte persoane juridice de drept public sau privat, a cărei divulgare este de natură să producă prejudicii instituției și unităților din subordinea acesteia (termen de clasificare - 5 ani)3. Extrase din documente clasificate secret de serviciu, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii (termen de clasificare - 5 ani)4. Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (termen de clasificare - 5 ani)5. Suporturile de memorie externă utilizate în sistemul destinat preluării, prelucrării, stocării și transmiterii de date și informații clasificate secrete de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)6. Lista cu parole, coduri și chei de criptare a sistemului electronic de prelucrare, stocare și transmitere a informațiilor clasificate secret de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)7. Planurile de securitate ale proprietarului/operatorului/administratorului deținător de infrastructură critică națională/europeană, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii instituției și emitenților (termen de clasificare - 5 ani)8. Corespondență referitoare la Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, a cărei divulgare este de natură să producă prejudicii instituției ori persoanelor juridice de drept public sau privat (termen de clasificare - 5 ani)9. Corespondență, rapoarte, informări cu privire la activitatea de protecție a infrastructurilor critice naționale/europene, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii instituției ori persoanelor juridice de drept public sau privat (termen de clasificare - 5 ani)10. Fișe de incident privind infrastructurile critice naționale (termen de clasificare - 5 ani)11. Propunerile de revizuire și reevaluare a listei infrastructurilor critice naționale desemnate corespunzător sectoarelor aflate în responsabilitatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (termen de clasificare - 5 ani)12. Documentația de securitate a sistemului informatic și de comunicații destinat procesării, stocării și transmiterii informațiilor clasificate (termen de clasificare - 5 ani)13. Componente ale infrastructurii informatice și de comunicații destinate procesării, stocării și/sau transmiterii informațiilor clasificate secrete de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)14. Delegațiile emise persoanelor care sunt delegate la nivelul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor să execute transportul, predarea și primirea corespondenței clasificate (termen de clasificare - 5 ani)15. Adrese de includere în sistemul de colectare și transport al corespondenței clasificate (termen de clasificare - 5 ani)
  -----