METODOLOGIE din 19 decembrie 2018de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 28 decembrie 2018  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 217 din 19 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1109 din 28 decembrie 2018.
   +  Capitolul I Principii generale  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează modalitatea de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale prin sistemele de distribuție, servicii care fac obiectul unui contract de concesionare a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, tarife denumite în continuare tarife de distribuție.(2) Prezenta metodologie nu se aplică sistemelor de distribuție închise.(3) Tarifele de distribuție reprezintă contravaloarea serviciilor prestate pentru rezervarea capacității și vehicularea prin sistemul de distribuție a unui volum de gaze naturale aflate în condițiile standard de presiune, temperatură și de calitate prevăzute în reglementările specifice în vigoare, cu un conținut energetic echivalent cu un MWh.(4) Tarifele de distribuție se stabilesc diferențiat, pentru fiecare operator de distribuție.(5) Determinarea tarifelor de distribuție se realizează pe baza principiilor, parametrilor și a formulelor specificate în prezenta metodologie.(6) La stabilirea tarifelor de distribuție, orice cost justificat și/sau venit realizat de către un operator de distribuție este luat în considerare o singură dată.  +  Articolul 2Prezenta metodologie este utilizată de către:a) operatorii de distribuție a gazelor naturale pentru stabilirea tarifelor de distribuție în cadrul fiecărei perioade de reglementare;b) ANRE, în procesul de analiză a datelor și informațiilor transmise de operatorii de distribuție, în vederea aprobării tarifelor de distribuție a gazelor naturale.  +  Articolul 3(1) În înțelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificații:1. activitate reglementată - activitate desfășurată de o persoană fizică/juridică, ce constituie obiectul unor reglementări emise de ANRE;2. amortizare reglementată - valoarea amortizării aferentă bazei de active reglementate;3. an al perioadei de reglementare - o perioadă continuă de 12 luni calendaristice începând cu data de 1 ianuarie și până la data de 31 decembrie;4. an tarifar - o perioadă continuă de 12 luni calendaristice, cuprinsă în intervalul 1 iulie (anul i) și 30 iunie (anul i+1), diferită de anul de reglementare, pentru care se aprobă tarifele de distribuție prin care se realizează venitul permis unui operator de distribuție în anul (i);5. BAR implicit - baza de active reglementate la data de 31.12.2004 pentru Societatea Delgaz Grid - S.A. și Societatea Distrigaz Sud Rețele - S.R.L.;6. cantitate distribuită - cantitatea totală de gaze naturale vehiculate printr-un sistem de distribuție, măsurată la clienți și/sau la sistemele de distribuție conectate;7. capacitate de distribuție - fluxul maxim, exprimat în unitate de volum pe unitate de timp sau în unitate de energie pe unitate de timp, la care are dreptul utilizatorul rețelei de distribuție, în conformitate cu prevederile contractuale;8. consumul tehnologic - cantitatea de gaze naturale calculată pe baza metodologiei elaborate de ANRE, necesară a fi consumată de către un operator de distribuție pentru asigurarea parametrilor tehnologici necesari desfășurării activității de distribuție a gazelor naturale;9. metodologie - metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale;10. sistem de distribuție preluat - sistem de distribuție preluat de un operator de distribuție pentru operare, în urma desemnării de către ANRE, de la un alt operator de distribuție a cărui licență urmează a fi retrasă, al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat sau a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea;11. tarif de distribuție de proximitate - categorie specială de tarife de distribuție, stabilită pentru operatorii de distribuție pe baza unor criterii aprobate de ANRE;12. tarif de distribuție de tranzit - categorie specială de tarife de distribuție, stabilită operatorilor de distribuție pentru vehicularea gazelor naturale prin sistemul propriu de distribuție, pentru un alt operator de distribuție;13. tarif de distribuție pentru operarea unui sistem de distribuție preluat - categorie specială de tarife de distribuție, stabilite pentru operatorul de distribuție care operează un sistem de distribuție preluat pentru o perioadă determinată;14. utilizator al sistemului de distribuție - orice persoană fizică sau juridică care este deservită de sistemul de distribuție.(2) În înțelesul prezentei metodologii, abrevierile utilizate au următoarele semnificații:1. BAR - baza de active reglementate reprezentând totalitatea imobilizărilor corporale și necorporale, recunoscute de ANRE, ca fiind necesare unui operator de distribuție, pentru desfășurarea activității de distribuție;2. ECR - evidențe contabile reglementate;3. OD - operator de distribuție a gazelor naturale;4. RRR - rata reglementată a rentabilității capitalului investit, exprimată în procente, aprobată de ANRE;5. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. 6. SD - sistem de distribuție a gazelor naturale; (la 25-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 25 noiembrie 2019 ) 7. ST - sistem de transport al gazelor naturale. (la 25-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 25 noiembrie 2019 )  +  Articolul 4Tarifele de distribuție includ costurile generate de următoarele activități și operațiuni:a) operarea, întreținerea și asigurarea funcționării sistemului de distribuție în condiții de siguranță;b) modernizarea și dezvoltarea capacităților de distribuție reprezentând operațiunile și activitățile desfășurate de către OD pentru și/sau în legătură cu creșterea capacității pe conductele existente, prin extinderea rețelelor sau prin realizarea/înființarea unor noi sisteme/rețele, fără a se referi însă la racordarea unor noi clienți la conductele existente sau la separarea acestora;c) urmărirea lucrărilor, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalațiilor de racordare ca urmare a racordării unor noi clienți la conductele sistemului de distribuție;d) utilizarea sistemului de distribuție reprezentând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de către OD pentru sau în legătură cu încheierea și derularea contractelor pentru prestarea serviciilor de distribuție, respectiv:(i) rezervarea capacităților de distribuție;(ii) preluarea gazelor naturale din perimetrele de producție/conductele din amonte, din sistemele de transport, direct din import sau din alt sistem de distribuție;(iii) vehicularea gazelor naturale prin sistemul de distribuție, între punctele de delimitare ale sistemului de distribuție;(iv) predarea gazelor naturale la clientul final sau la un alt distribuitor;(v) măsurarea cantităților de gaze naturale preluate/ predate;(vi) citirea contoarelor/echipamentelor și/sau a sistemelor de măsurare.  +  Articolul 5(1) Perioada de reglementare reprezintă intervalul de timp pe parcursul căruia ANRE stabilește, anual, venitul pe care un OD este îndreptățit să îl realizeze pentru desfășurarea activității de distribuție a gazelor naturale.(2) Perioada de reglementare pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale are o durată de 5 ani.(3) Pentru OD care, la data publicării prezentei metodologii, desfășoară activitatea de distribuție a gazelor naturale, data de începere a perioadei a patra de reglementare este 1 ianuarie 2019.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2) și (3), pentru operatorii economici care obțin licența ulterior începerii unei perioadei de reglementare, perioada de reglementare începe la data începerii activității reglementate și se încheie odată cu terminarea perioadei de reglementare în cursul căreia au fost licențiați.  +  Articolul 6(1) Pentru fiecare an al perioadei de reglementare se stabilesc venitul reglementat și venitul reglementat corectat, pe baza datelor și informațiilor transmise de către OD, pentru acoperirea costurilor justificate aferente unui an calendaristic (1 ianuarie - 31 decembrie).(2) Tarifele de distribuție aprobate pe baza veniturilor stabilite conform alin. (1) se aplică pe un an tarifar.  +  Capitolul II Venitul reglementat și venitul reglementat corectat  +  Secţiunea 1 Definirea venitului reglementat și a venitului reglementat corectat  +  Articolul 7(1) Venitul reglementat reprezintă venitul aferent unui an al perioadei de reglementare, recunoscut de ANRE unui OD pentru acoperirea costurilor justificate ca fiind necesare desfășurării activității de distribuție.(2) Venitul reglementat al OD se fundamentează pentru primul an al perioadei de reglementare și se ajustează în anii următori pe baza formulelor specifice activității de distribuție din prezenta metodologie.  +  Articolul 8(1) Venitul reglementat corectat reprezintă venitul anual permis de ANRE unui OD, determinat ca suma dintre venitul reglementat și elementele de ajustare/corecție prevăzute în cuprinsul prezentei metodologii.(2) Venitul reglementat corectat aferent fiecărui an al perioadei de reglementare stă la baza determinării tarifelor de distribuție.  +  Secţiunea a 2-a Determinarea venitului reglementat pentru fiecare an al perioadei de reglementare1. Venitul reglementat  +  Articolul 9Venitul reglementat se determină în fiecare an al perioadei de reglementare pe baza următoarei formule generale:VR_(i) = OPEX_(i) + CAPEX_(i) + CPD_(i),unde:VR_(i) - venitul reglementat aferent desfășurării activității de distribuție în anul (i);OPEX_(i) - costurile operaționale controlabile permise de ANRE în anul (i);CAPEX_(i) - costurile de capital permise de ANRE în anul (i);CPD_(i) – costurile preluate direct permise în anul (i).2. Costurile OPEX, CAPEX, CPD și determinarea acestora2.1 Costurile operaționale controlabile - OPEX  +  Articolul 10OPEX reprezintă cheltuieli de exploatare, deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, al căror nivel și oportunitate pot fi controlate prin decizii de management sau asupra cărora OD poate acționa direct pentru creșterea eficienței activității privind prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale.  +  Articolul 11Costurile operaționale controlabile includ cheltuieli cu:a) materiile prime, materialele, inclusiv cele de natura obiectelor de inventar, ambalajele;b) energia, apa;c) consumul tehnologic;d) întreținerea, verificările și reparațiile, conform prevederilor legale în vigoare;e) locațiile de gestiune și chirii, altele decât cele cu instituțiile publice ale administrației de stat centrale sau locale - pentru aceste categorii de cheltuieli se va transmite ANRE lista documentelor (contracte, facturi etc.) din care să rezulte realizarea acestora;f) primele de asigurare;g) studii și cercetări obligatorii conform prevederilor legale în vigoare;h) comisioanele, onorariile și colaboratorii;i) reclama și publicitatea, în limita de deductibilitate la calculul impozitului pe profit;j) transportul de bunuri și personal, deplasări, detașări și transferări;k) poșta și taxele de telecomunicații, serviciile bancare și asimilate;l) serviciile executate de terți;m) personalul - salarii, prime și alte drepturi acordate conform prevederilor legale ori contractului colectiv de muncă în vigoare, în limita deductibilității fiscale;n) asigurările, protecția socială și alte acțiuni sociale;o) despăgubirile, conform prevederilor legale în vigoare, în legătură cu exercitarea drepturilor de uz și de servitute asupra proprietăților private afectate de obiectivul/sistemul de distribuție, precum și cu pagubele aduse proprietarilor din vecinătatea obiectivului/sistemului de distribuție ca urmare a intervențiilor efectuate asupra acestora pentru dezvoltare, modernizare, reparații, revizii și avarii;p) reducerile comerciale primite ulterior facturării, aferente cheltuielilor operaționale;q) cheltuieli de natura celor prevăzute la lit. a)-p), realizate pentru exploatarea conductelor de distribuție, aflate în proprietatea terților;r) urmărirea lucrărilor, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalațiilor pentru racordarea unor noi clienți la conductele sistemului de distribuție, inclusiv în situația în care în contabilitatea financiară a operatorului de distribuție sunt înregistrate ca și CAPEX.  +  Articolul 12Nu se includ în OPEX aferente activității de distribuție:a) cheltuielile cu amortizarea contabilă a imobilizărilor, ajustări pentru depreciere și provizioane;b) cheltuielile de exploatare efectuate pentru realizarea în regie proprie a unor imobilizări corporale/necorporale, materiale sau obiecte de inventar, care se recunosc în categoria de cost corespunzător;c) cheltuielile de exploatare asociate unor imobilizări corporale/necorporale, materiale sau obiecte de inventar aflate în curs de execuție;d) orice cheltuială care la fundamentarea tarifelor de distribuție a fost inclusă în investiții, dar în contabilitatea financiară a operatorului de distribuție a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare;e) amenzile, penalitățile și majorările de întârziere pentru neplata în termen a obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale, bugete locale și alte cheltuieli asociate;f) penalitățile, majorările și/sau daunele-interese de întârziere pentru nerambursarea în termen a împrumuturilor și alte cheltuieli asociate;g) cheltuielile cu despăgubiri, penalități sau altele asemenea rezultând din standardul de performanță și alte cheltuieli asociate;h) cheltuieli cu despăgubiri plătite pentru pagubele sau accidentele cauzate persoanelor fizice sau juridice, în situațiile în care instanța de judecată stabilește că au fost produse din vina operatorului de distribuție;i) penalitățile, majorările de întârziere la plată și/sau daunele-interese pentru nerespectarea clauzelor contractuale față de furnizori și alte cheltuieli asociate;j) provizioanele de orice natură;k) cheltuielile financiare;l) cheltuieli reprezentând salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate angajaților cu funcții de execuție, angajaților cu funcții de conducere și persoanelor care au calitate de membru în consiliile de administrație/supraveghere/ directorate și alte consilii de conducere, cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, cu excepția salariilor/indemnizațiilor/sumelor compensatorii acordate în baza unui program de restructurare a societății, aprobat conform prevederilor legale în vigoare sau în situația pensionării;m) cheltuielile reprezentând sume acordate directorilor/directorilor generali și membrilor consiliilor de administrație/supraveghere sau altor consilii de conducere, directoratelor și comitetelor consultative ca bonus, prime etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță individuală, precum și alte facilități rezultate din derularea contractelor de mandat/raportului de serviciu, care depășesc 20% din valoarea indemnizației anuale a acestora; (la 24-05-2019, Litera m) din Articolul 12 , Punctul 2.1 , Punctul 2. , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) n) cheltuielile privind materialele recuperate și refolosibile, utilizate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale;o) cheltuielile finanțate din surse nerambursabile (de exemplu: sumele datorate statului român, persoanelor fizice și/sau juridice sub formă de dividende la care aceștia au renunțat, fonduri și împrumuturi nerambursabile din ajutoare primite de la stat sau de la altă entitate, altele asemenea);p) plusurile de inventar;q) orice valoare care la stabilirea venitului reglementat corectat a fost inclusă în CAPEX, dar în contabilitatea financiară a OD a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare;r) orice cheltuieli de judecată și alte cheltuieli asociate;s) cheltuielile privind activele casate/cedate și alte operațiuni de capital;t) sumele neîncasate de OD aferente activității de distribuție a gazelor naturale, trecute pe cheltuieli de exploatare, reprezentând pierderi din creanțe și debitori diverși;u) cheltuielile aferente bunurilor a căror folosință este cedată terților prin contract de închiriere, fie și parțial, cu excepția cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale;v) cheltuielile de exploatare realizate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale ca urmare a unor pagube constatate ca fiind provocate de către terțe persoane;w) cheltuielile cu donații acordate de OD;a) cheltuielile cu sponsorizări acordate de OD, cu excepția celor care privesc acțiuni de informare a consumatorilor referitoare la folosirea în condiții de siguranță a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.  +  Articolul 13(1) CT prognozat luat în calcul la fundamentarea și ajustarea veniturilor reglementate nu va depăși, ca pondere în total cantitate distribuită estimată, media aritmetică a ponderii CT, recunoscut în tarife în fiecare an al perioadei anterioare de reglementare, în total cantitate distribuită, pentru fiecare OD.(2) CT realizat, recunoscut în tarifele de distribuție, este minimul dintre CT calculat conform prevederilor Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014, și cel solicitat de OD.(3) La determinarea valorii aferente costului CT se iau în calcul costul cu achiziția gazului, precum și costurile cu dezechilibrele, cheltuielile de transport, accizele și, după caz, tariful de tranzit prin alte sisteme de distribuție, aferente CT recunoscut de ANRE.(4) Valoarea aferentă costului cu achiziția gazului recunoscut drept CT se determină ca produs între prețul de achiziție al acestuia și cantitatea de gaze naturale reprezentând CT.(5) Cheltuielile aferente achiziționării volumelor de gaze naturale care nu sunt recunoscute de ANRE în consumul tehnologic, în conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014, nu se includ în costul CT sau în alte categorii de costuri acceptate OD de către ANRE pentru a fi recuperate prin tarifele de distribuție.(6) Pentru primul an al perioadei de reglementare, pentru determinarea valorii CT, OD propune un preț de achiziție estimat și justificat.(7) Prețul de achiziție recunoscut de ANRE se determină după cum urmează:a) pentru OD care au realizat separarea legală, valoarea CT realizat este minimul dintre:(i) prețul mediu lunar de achiziție a cantităților aferente consumului tehnologic realizat de toți operatorii de distribuție într-o manieră prudentă, la care se permite o abatere de +5%; și(ii) prețul mediu ponderat de achiziție realizat lunar de operator într-o manieră prudentă;b) pentru OD care nu au realizat separarea legală, valoarea CT realizat este prețul mediu ponderat de achiziție realizat lunar de operator într-o manieră prudentă.  +  Articolul 14(1) În primul an al perioadei de reglementare OD fundamentează, în termeni reali ai acestui an, OPEX necesare desfășurării activității de distribuție. Costurile care, pe parcursul perioadei de reglementare, se realizează la interval regulat mai mare de un an (de exemplu: verificare metrologică obligatorie a aparatelor de măsură, lucrări de mentenanță etc.) vor fi prezentate distinct de către OD, la momentul fundamentării, în vederea liniarizării acestora pe întreaga perioadă de reglementare.(2) În următorii ani ai perioadei de reglementare, costurile operaționale se ajustează după următoarea formulă generală:OPEX_(i) = (OPEX_(i-1) – C_PERS(i-1) – C_SSM(i-1) – CT_(i-1)) * (1 + RI_r(i-1) – RI_e(i-1)) * (1 + RI_e(i) – X) + CT_(i) + C_PERS (i) + C_SSM (i) + CN_p(i-1) * (1 + RI_e(i)),unde:OPEX_(i-1) - costurile operaționale controlabile permise în anul (i-1);RI_r(i-1) - rata inflației realizate în anul (i-1);RI_e(i-1) - rata inflației estimate pentru anul (i-1);RI_e(i) - rata inflației estimate pentru anul (i) al perioadei de reglementare;X - rata anuală de creștere a eficienței economice aferentă OPEX, stabilită pentru OD pentru desfășurarea activității de distribuție a gazelor naturale;CN_p(i-1) - costurile operaționale neprevăzute cu caracter permanent din anul (i-1) recunoscute de ANRE și incluse în OPEX începând cu anul (i);C_PERS(i-1) - costurile cu personalul, estimate în termeni reali ai anului (i-1);C_SSM(i-1) - costurile aferente securității muncii, estimate în termeni reali ai anului (i-1);C_PERS(i) - costurile cu personalul, estimate în termeni reali pentru anul (i);C_SSM(i) - costurile aferente securității muncii, estimate în termeni reali pentru anul (i);CT_(i-1) - valoarea aferentă consumului tehnologic permisă în anul (i-1);CT_(i) - valoarea aferentă consumului tehnologic permisă pentru anul (i) la nivelul recunoscut în anul (i-1).(3) Având în vedere fundamentarea în termeni reali ai OPEX, pentru anul doi al fiecărei perioade de reglementare nu se realizează corecția de inflație.(4) Costurile cu personalul, costurile aferente securității muncii și costurile care se realizează la interval regulat mai mare de un an se estimează de OD la momentul fundamentării, pentru fiecare an al perioadei de reglementare, în termeni reali ai primului an al perioadei de reglementare. (la 24-05-2019, Articolul 14 din Punctul 2.1 , Punctul 2. , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) (5) Începând cu al doilea an al perioadei de reglementare, valorile costurilor fundamentate conform alin. (4) și permise de ANRE se includ în OPEX corespunzător fiecărui an (i) al perioadei, în valori actualizate cu rata inflației până în anul (i) inclusiv. (la 24-05-2019, Articolul 14 din Punctul 2.1 , Punctul 2. , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) 2.2. Costurile de capital - CAPEX  +  Articolul 15(1) CAPEX reprezintă costurile recunoscute de către ANRE cu amortizarea reglementată și rentabilitatea capitalului investit în imobilizări corporale și necorporale, aferente activității de distribuție a gazelor naturale.(2) Sunt asimilate capitalului investit următoarele:a) valoarea concesiunilor primite care se reflectă ca imobilizări corporale/necorporale atunci când contractul de concesiune stabilește o durată și o valoare determinate pentru concesiune; amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit prevederilor contractului de concesiune;b) cheltuielile pentru racordarea sistemului de distribuție la sistemul de transport, la conductele din amonte și la sistemul de înmagazinare subterană a gazelor naturale, acestea fiind considerate imobilizări necorporale;c) valoarea chiriei aferentă imobilizărilor corporale și necorporale necesare pentru desfășurarea activității de distribuție, care nu sunt preluate de către OD, ca urmare a realizării separării juridice a activității de distribuție; la stabilirea tarifelor reglementate ale operatorului de distribuție, costurile de capital aferente contractului de închiriere vor fi recunoscute cel mult la nivelul amortizării reglementate și al compensației financiare ce reprezintă rata reglementată a rentabilității capitalului investit acordate imobilizărilor corporale și necorporale;d) aparatele și instalațiile de măsurare, control și reglare a gazelor naturale, indiferent de limita valorii de intrare stabilită conform prevederilor legale, de înregistrare ca mijloc fix.  +  Articolul 16(1) Nu sunt considerate CAPEX costurile aferente:a) imobilizărilor corporale reprezentând branșamentele, cu excepția celor realizate ca urmare a unor lucrări de modernizare/reabilitare/înlocuire;b) imobilizărilor corporale/necorporale pentru care OD nu plătește un echivalent financiar, inclusiv din plusuri de inventar;c) imobilizărilor corporale/necorporale cedate terților prin contract de închiriere, fie și parțial, cu excepția cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale;d) terenurilor preluate prin contracte de concesiune care prevăd plata unei redevențe/chirii și nu au o valoare amortizabilă, precum și orice valoare care la stabilirea venitului reglementat corectat a fost inclusă în OPEX, dar în contabilitate a fost înregistrată ca imobilizare corporală/necorporală;e) avansurilor, imobilizărilor corporale și necorporale în curs de execuție;f) imobilizărilor financiare;g) provizioanelor de orice natură;h) valorii reglementate rămase neamortizate a imobilizărilor corporale și necorporale cedate terților ori către activitățile nereglementate ale OD, calculată conform regulilor ANRE;i) valorii reglementate rămase neamortizate a imobilizărilor corporale și necorporale casate, calculată conform reglementărilor emise de ANRE;j) imobilizărilor corporale și necorporale realizate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale ca urmare a unor pagube constatate ca fiind provocate de către terțe persoane;k) bunurilor aparținând domeniului public/privat al statului, autorităților locale sau ale unor terțe persoane, cu excepția celor efectuate la obiectivele SD pentru care există temeiuri legale, acorduri și/sau contracte pentru concesionarea, închirierea ori preluarea în exploatare a acestora;l) cheltuielilor efectuate pe parcursul realizării unei imobilizări corporale/necorporale, recepționată, pusă în funcțiune sau dată în folosință, care nu au fost incluse de OD în valoarea inițială de recepție a imobilizării, recunoscută în baza de active reglementate; aceste cheltuieli, precum și cele efectuate ulterior în legătură cu realizarea imobilizării se consideră costuri OPEX sau costuri preluate direct, după caz.m) imobilizărilor sau cota-parte din imobilizările corporale/necorporale realizate din fonduri și împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite de la stat sau de la altă entitate. (la 24-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 16 , Punctul 2.2. , Punctul 2. , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) (2) Pe parcursul perioadei de reglementare, transferul de cheltuieli din categoria OPEX în categoria CAPEX se realizează numai cu acordul prealabil al ANRE.  +  Articolul 17(1) Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, CAPEX prognozate, care se includ în calculul venitului reglementat, se determină cu următoarea formulă:CAPEX_prognozat(i) = RRR * (BAR_1ian(i) + BAR_31dec(i)estimat) * 1/2 + ARBAR_1ian(i),unde:CAPEX_prognozat(i) - costurile de capital și rentabilitatea acestuia care se recuperează prin venitul reglementat permis în anul (i) al perioadei de reglementare;RRR - rata reglementată a rentabilității capitalului investit, aprobată de ANRE pentru activitatea de distribuție;BAR_1ian(i) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale și necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuție;BAR_31dec(i)estimat - valoarea estimată a bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale și necorporale la sfârșitul anului (i) al perioadei de reglementare, estimată având la bază planul de investiții aprobat de ANRE pentru activitatea de distribuție;AR_BAR1ian(i) - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale și necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuție.(2) CAPEX realizate, aferente fiecărui an al perioadei de reglementare, se determină cu următoarea formulă generală:CAPEX_realizat(i) = RRR * (BAR_1ian(i) + BAR_31dec(i)realizat) * 1/2 + AR_(i),unde:CAPEX_realizat(i) - costurile de capital și rentabilitatea acestuia care se recuperează prin venitul reglementat permis în anul (i) al perioadei de reglementare;RRR - rata reglementată a rentabilității capitalului investit, aprobată de ANRE pentru activitatea de distribuție;BAR_31dec(i)estimat - valoarea realizată a bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale și necorporale la sfârșitul anului (i) al perioadei de reglementare;AR_(i) - amortizarea reglementată aferentă anului (i) al perioadei de reglementare, calculată cu următoarea formulă: AR_(i) = AR_BAR1ian(i) + AR_INVI(i) – AR_INVE(i),unde:AR_BAR1ian(i) - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale și necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuție;AR_INVI(i) - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale și necorporale intrate în BAR în anul (i) al perioadei de reglementare;AR_INVE(i) - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale și necorporale ieșite din BAR în anul (i) al perioadei de reglementare;BAR_1ian(i) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale și necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuție;BAR_31dec(i)realizat - valoarea realizată a bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale și necorporale la sfârșitul anului (i) al perioadei de reglementare.(3) Valoarea BAR pentru primul an al perioadei a patra de reglementare se determină după cum urmează:a) la începutul anului, se calculează cu formula:unde:BAR_1ian2019 - valoarea BAR calculată la data de 1 ianuarie a anului 2019;BAR_31dec2012 - valoarea BAR calculată la data de 31 decembrie a anului 2012;n - reprezintă numărul de ani ai celei de a treia perioade de reglementare;AR_(i) - valoarea amortizării recunoscute de ANRE în anul (i) al perioadei de reglementare, corespunzătoare valorii BAR calculată la data de 31 decembrie a anului (i-1);INVI_(i) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE pentru anul (i) a imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune sau recepționate/date în folosință;INVE_(i) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale ieșite din BAR în cursul anului (i); RI_r(i) - rata inflației realizate în anul (i); RI_e(2019) - rata inflației estimate pentru anul (2019);INVI_(2018) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune sau recepționate/date în folosință în cursul anului 2018;INVE_(2018) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale ieșite din BAR în cursul anului 2018;VE_(2018) - valoarea reglementată rămasă neamortizată la data de 31 decembrie 2018 a imobilizărilor corporale și necorporale care nu se mai recunosc în BAR începând cu perioada a patra de reglementare, conform prevederilor prezentei metodologii;b) pentru sfârșitul anului, se calculează cu formula:unde:BAR_31dec(2019) - valoarea BAR calculată la data de 31 decembrie a anului 2019;RI_r(2019) - rata inflației realizate în anul 2019;AR_(2019) - valoarea amortizării recunoscute de ANRE în anul 2019, corespunzătoare BAR calculat la data de 31 decembrie a anului 2018;INVI_(2019) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE pentru anul 2019 a imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune sau recepționate/date în folosință; INVE_(2019) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale ieșite din BAR în cursul anului 2019. (la 24-05-2019, Alineatul (3) din Articolul 17 , Punctul 2.2. , Punctul 2. , Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) (4) Începând cu al doilea an al perioadei a patra de reglementare, valoarea BAR se determină astfel:a) la începutul fiecărui an se calculează valoarea estimată a BAR cu formula:BAR_1ian(i) = BAR_31dec(i-1) * (1 + RI_e(i)),unde:BAR_1ian(i) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale și necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuție;RI_e(i) - rata inflației estimate pentru anul (i) al perioadei de reglementare;BAR_31dec(i-1) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale și necorporale existente la sfârșitul anului (i-1) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuție;b) pentru sfârșitul anului, valoarea realizată a BAR se calculează cu formula:BAR_31dec(i) = BAR_31dec(i-1) * (1 + RI_r(i)) – AR_(i) + INVI_r(i) – INVE_r(i),unde:BAR_31dec(i) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale și necorporale existente la sfârșitul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuție;AR_(i) - amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale și necorporale aferentă bazei de active reglementate recunoscute de ANRE pentru anul (i) al perioadei de reglementare;INVI_r(i) - valoarea reglementată recunoscută de ANRE pentru anul (i) a imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune sau recepționate/date în folosință, după caz;INVE_r(i) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale ieșite din BAR în cursul anului (i);RI_r(i) - rata inflației realizate în anul (i).(5) Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, valoarea estimată a bazei activelor reglementate la sfârșitul anului (i) al perioadei de reglementare - BAR_31dec(i)estimat, utilizată la calculul costurilor de capital aferente anului (i) al perioadei de reglementare se calculează cu formula:BAR_31dec(1)estimat = BAR_1ian(i) – AR_BAR1ian(i) – INVE_e(i) + INVI_e(i),unde:BAR_1ian(i) - valoarea aferentă bazei activelor reglementate reprezentând imobilizările corporale și necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuție;AR_BAR1ian(i) - amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale și necorporale aferentă bazei de active reglementate recunoscute de ANRE de la începutul anului (i) al perioadei de reglementare;INVI_e(i) - valoarea reglementată a imobilizărilor corporale și necorporale ce urmează a fi puse în funcțiune sau recepționate/date în folosință până la sfârșitul anului (i), estimată pe baza planului de investiții aprobat de ANRE pentru activitatea de distribuție;INVE_e(i) - valoarea reglementată rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale estimate a ieși din BAR în cursul anului (i).2.3. Costurile preluate direct - CPD  +  Articolul 18CPD reprezintă cheltuieli de exploatare în limitele de deductibilitate fiscală stabilite de actele normative în vigoare, aferente activității de distribuție, care nu pot fi controlate de către conducerea OD și asupra cărora aceasta nu poate acționa direct pentru creșterea eficienței activității desfășurate și includ:a) contribuții aferente fondului de salarii, precum și contribuțiile la fonduri speciale, datorate de către angajator, conform prevederilor legale în vigoare, în limita fondului de salarii recunoscut de ANRE;b) contribuții aferente valorii recunoscute de ANRE a contractului de mandat al persoanelor cu funcții de conducere și celor care au calitate de membru în consiliile de administrație/supraveghere/directorate și alte consilii de conducere;c) taxe, impozite, altele asemenea, stabilite conform prevederilor legale în vigoare;d) contravaloarea serviciilor de distribuție de tranzit pentru utilizarea sistemului de distribuție a unui alt operator;e) redevențele pentru concesionarea bunurilor aflate în proprietatea publică a statului;f) redevențele prevăzute în contractele de concesionare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale și/sau a bunurilor aferente aflate în proprietatea publică a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale, chiriile prevăzute în contractele de închiriere a bunurilor ce alcătuiesc rețelele de distribuție, precum și taxele locale stabilite de autorități pentru realizarea serviciilor de distribuție;g) alte costuri aflate în afara controlului OD, recunoscute de ANRE;h) sumele neîncasate de către OD, aferente activității de distribuție a gazelor naturale, reprezentând creanțe comerciale care nu au putut fi recuperate din cauza falimentului clientului, în baza unei decizii judecătorești definitive, creanțe care provin din obligația OD de a nu întrerupe prestarea serviciului către un client aflat în procedură de insolvență, respectiv aflat în perioada de observație și în perioada de reorganizare, conform prevederilor legale în vigoare;i) cheltuieli cu taxe și impozite stabilite conform prevederilor legale în vigoare, prevăzute în contractele de închiriere a obiectivelor sistemului de distribuție, generate de dreptul de folosință asupra imobilizărilor corporale și necorporale închiriate;j) costul cu chiria aferentă contractului de închiriere a obiectivelor sistemului de distribuție; acesta va fi recunoscut, cel mult, la nivelul amortizării contabile.  +  Articolul 19Nu sunt recunoscute drept CPD aferente activității de distribuție a gazelor naturale:a) cheltuielile de natura costurilor preluate direct aferente materialelor, obiectelor de inventar și imobilizărilor corporale și necorporale realizate în regie proprie sau aflate în curs de execuție, precum și orice valoare care la fundamentarea tarifelor de distribuție a fost inclusă în investiții, dar în contabilitatea financiară a operatorului de distribuție a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare;b) cheltuielile de exploatare de natura costurilor preluate direct aferente imobilizărilor corporale/necorporale a căror folosință este cedată terților prin contract de închiriere, fie și parțial, cu excepția celor care fac parte din BAR implicit;c) orice cheltuieli de natura costurilor preluate direct generate de alte activități desfășurate de OD;d) orice cheltuieli de judecată și alte cheltuieli asociate;e) orice cheltuieli de natura costurilor preluate direct realizate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale ca urmare a unor pagube constatate ca fiind provocate de către terțe persoane;f) contribuția aferentă salariilor/indemnizațiilor/sumelor compensatorii acordate angajaților cu funcții de execuție, angajaților cu funcții de conducere și persoanelor care au calitate de membru în consiliile de administrație/supraveghere/ directorate și alte consilii de conducere, cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, cu excepția salariilor/indemnizațiilor/sumelor compensatorii acordate angajaților în baza unui program de restructurare a societății, aprobat conform prevederilor legale în vigoare sau în situația pensionării;g) cheltuielile financiare, cu excepția dobânzilor care nu au fost capitalizate conform prevederilor legale, aferente creditelor bancare contractate pentru finanțarea imobilizărilor corporale, în vederea înființării sau extinderii sistemului de distribuție;h) cheltuielile aferente impozitului pe monopolul natural.  +  Articolul 20(1) Pentru primul an al perioadei de reglementare, CPD sunt cele fundamentate de OD, în termeni reali și permise de ANRE.(2) Pentru următorii ani ai perioadei de reglementare, CPD permise se stabilesc după următoarea formulă generală:CPD_(i) = CPD_(i-1) + CPD_e(i),unde:CPD_(i) - costurile preluate direct aferente anului (i);CPD_(i-1) - costurile preluate direct recunoscute de ANRE pentru anul (i-1);CPD_e(i) - costurile preluate direct estimate pentru anul (i), generate de introducerea sau modificarea certă a unor prevederi legislative aplicabile în anul (i) sau de dezvoltarea certă a activității OD.  +  Secţiunea a 3-a Determinarea venitului reglementat corectat permis pentru fiecare an al perioadei de reglementare  +  Articolul 21Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, venitul reglementat corectat se determină cu următoarea formulă:unde:VRC_(i) - venitul reglementat corectat permis de ANRE în anul (i);VR_(i) - venitul reglementat permis în anul (i);(Delta)VRC_(i-1) - componenta de corecție a venitului reglementat corectat, aferent anului (i-1); în primul an al perioadei a patra de reglementare, valoarea acestei componente de corecție este egală cu zero;(Delta)CPD_(i-1) - componenta de corecție a costurilor preluate direct aferente anului (i-1);(Delta)CT_(i-1) - componenta de corecție a valorii aferente consumului tehnologic din anul (i-1);(Delta)CAPEX_(i-2) - componenta de corecție pentru costurile de capital investit aferente anului (i-2);(Delta)RI_VRC(i-1) - componenta de corecție a valorii venitului reglementat corectat, datorată diferenței dintre rata inflației estimate pentru anul (i-1) și rata inflației realizate în anul (i-1);CN_(i-1) - componenta de corecție a costurilor operaționale neprevăzute cu caracter nepermanent din anul (i-1);RSE_(i) - componenta de redistribuire a sporului de eficiență economică realizat în perioada anterioară de reglementare și inclusă în venitul reglementat corectat al anului (i); SR_(i) - componentă de corecție a altor sume rămase de regularizat din perioadele anterioare de reglementare, inclusă în venitul reglementat corectat al anului (i); (Delta)C_PERS(i-1) - componenta de corecție a costurilor cu personalul din anul (i-1); (Delta)C_SSM(i-1) - componenta de corecție a costurilor aferente securității muncii din anul (i-1);VI_(i-1) - venituri realizate în anul (i-1) din închirierea imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale care fac parte din BAR implicit, inclusiv veniturile pentru acoperirea cheltuielilor operaționale controlabile și necontrolabile aferente respectivelor imobilizări;RI_e(i) - rata inflației estimate pentru anul (i);RI_r(i-1) - rata inflației realizate în anul (i-1). (la 24-05-2019, Articolul 21 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 )  +  Secţiunea a 4-a Elementele de corecție și/sau ajustare ale venitului reglementat corectat  +  Articolul 22Elementele de corecție și/sau ajustare ale venitului reglementat corectat sunt următoarele:a) rata inflației – RI;b) rata anuală de creștere a eficienței activității de distribuție a gazelor naturale - X;c) costurile operaționale neprevăzute - CN;d) componenta de corecție a costurilor preluate direct - (Delta) CPD;e) componenta de corecție pentru capitalul investit - (Delta) CAPEX;f) componenta de redistribuire a sporului de eficiență economică realizat în perioada anterioară de reglementare - RSE;g) componenta de corecție aferentă venitului reglementat corectat - (Delta)VRC;h) componenta de corecție aferentă consumului tehnologic – (Delta)CT;i) componenta de corecție a costurilor cu personalul - (Delta)C_PERS (i-1);j) componenta de corecție a costurilor aferente securității muncii - (Delta)C_SSM (i-1);k) componenta de corecție aferentă sumelor de regularizat din anii precedenți din perioada curentă sau perioadele anterioare de reglementare - SR.4.1. Rata inflației - RI  +  Articolul 23(1) Rata inflației estimate pentru un an al perioadei de reglementare se consideră indicele prețurilor de consum (IPC) la sfârșitul anului, estimat de Comisia Națională de Prognoză, aferent anului pentru care se stabilește venitul reglementat corectat.(2) Rata inflației realizate pentru un an al perioadei de reglementare se determină pe baza indicilor totali anuali ai prețurilor de consum, în perioada decembrie (i-1) – decembrie (i-2), publicați pe pagina de internet a Institutului Național de Statistică.4.2. Rata anuală de creștere a eficienței activității de distribuție a gazelor naturale - X  +  Articolul 24(1) Rata anuală de creștere a eficienței activității de distribuție a gazelor naturale reflectă potențialele economii de costuri operaționale (OPEX), exclusiv costurile aferente consumului tehnologic, cheltuielile aferente securității muncii și costurile cu personalul, ce pot fi realizate într-un an al perioadei de reglementare de către OD pentru îmbunătățirea performanțelor economice.(2) Rata anuală a creșterii eficienței activității de distribuție a gazelor naturale asigură o cedare de eficiență economică în favoarea clienților.(3) Rata anuală de creștere a eficienței activității de distribuție a gazelor naturale se stabilește de către ANRE la începutul fiecărei perioade de reglementare, pentru fiecare an al perioadei de reglementare și pentru fiecare OD.(4) În situații deosebite care intervin în desfășurarea/ dezvoltarea activității de distribuție, la ajustarea anuală a veniturilor, ANRE poate modifica rata anuală de creștere a eficienței activității de distribuție a gazelor naturale, la solicitarea motivată a OD.(5) La stabilirea ratei de creștere a eficienței economice se au în vedere următoarele:a) propunerea justificată a OD;b) rata sporului de eficiență realizat în perioada anterioară de reglementare și de posibilitățile acestuia de a reduce în continuare costurile, astfel încât să se asigure desfășurarea activității în condiții de continuitate și de siguranță;c) analiza comparativă a sporurilor de eficiență realizate de fiecare OD care desfășoară activitatea de distribuție a gazelor naturale.4.3. Costurile neprevăzute  +  Articolul 25(1) Costurile neprevăzute sunt costurile operaționale controlabile care nu au fost estimate la fundamentarea venitului reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare și sunt determinate de factori imprevizibili, precum forța majoră, cazul fortuit, emiterea de acte normative sau de dezvoltarea OD.(2) Solicitarea recunoașterii costurilor neprevăzute determinate de forță majoră va fi însoțită, cel puțin, de următoarele documente:a) procesele-verbale de constatare a daunelor înregistrate în obiectivul respectiv, emis de autoritățile locale pe raza cărora s-au înregistrat evenimentele de forță majoră;b) documente legale din care să rezulte valoarea lucrării de reparație efectiv realizată.(3) În categoria costurilor neprevăzute determinate de dezvoltarea OD se încadrează următoarele:a) costurile de natura OPEX apărute în urma unei fuziuni prin absorbție realizate în cursul perioadei de reglementare și care sunt necesare societății absorbante pentru desfășurarea activității de distribuție în aria de concesiune a societății sau societăților absorbite, în cazul în care fuziunea se încadrează în condițiile prevăzute la art. 64 alin. (1);b) costurile de natura OPEX apărute ca urmare a dezvoltării OD prin extinderea sistemului de distribuție existent sau prin preluarea de noi concesiuni care implică realizarea unui volum crescut de activități și angajarea de personal suplimentar.(4) Costurile neprevăzute pot avea caracter permanent (CN_p) sau ocazional (CN) și se recuperează în funcție de caracterul lor prin venitul reglementat, respectiv prin venitul reglementat corectat, conform formulelor prevăzute în prezenta metodologie. (la 24-05-2019, Alineatul (4) din Articolul 25 , Punctul 4.3. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) (4^1) Costurile neprevăzute cu caracter permanent se recunosc atât în venitul reglementat, prin componenta CN_p(i-1), pentru a permite acoperirea acestui tip de costuri în anii de reglementare următori, cât și în venitul reglementat corectat, prin componenta CN_(i-1), pentru a asigura recuperarea costurilor realizate în anul anterior de reglementare, conform formulelor din prezenta metodologie. (la 24-05-2019, Articolul 25 din Punctul 4.3. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), indiferent de modalitatea de înregistrare în contabilitatea internă a OD, se consideră costuri neprevăzute cu caracter ocazional cheltuielile prudente, justificate de operator și recunoscute de ANRE, reprezentând diferențe de cost neacoperite prin tarifele de racordare încasate de la solicitanți pentru branșamentele realizate ca urmare a cererilor de racordare.4.4. Rata reglementată a rentabilității capitalului investit - RRR  +  Articolul 26RRR se determină pentru o perioadă de reglementare și reflectă estimarea privind profitul ce urmează a fi generat de capitalul investit de OD pentru desfășurarea activității de distribuție a gazelor naturale, având în vedere condițiile curente ale pieței de capital.  +  Articolul 27(1) Valoarea RRR pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale este considerată valoarea WACC în termeni reali, înainte de impozitare, aprobată de ANRE.(2) Pentru imobilizările corporale și necorporale noi aferente sistemului de distribuție, puse în funcțiune, ANRE poate stabili acordarea unui stimulent peste valoarea RRR. Notă
  Potrivit alin. (2) al art. II din Odinul nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019, pe durata aplicării prevederilor art. 178 alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, valoarea stimulentului prevăzut la art. 27 alin. (2) din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1109 din 28 decembrie 2018, are valoarea zero.
   +  Articolul 28(1) RRR este stabilită în termeni reali, înainte de impozitul pe profit și este egală cu valoarea costului mediu ponderat al capitalului (WACC), determinat în termeni reali, înainte de impozitul pe profit.(2) WACC reflectă costul capitalului pentru un operator de referință, care desfășoară exclusiv activitatea reglementată.(3) Pentru calculul WACC prevăzut la alin. (1), ANRE utilizează următoarea formulă:RRR = CCP*Kp/(1 – T) + CCI*Ki (%),unde:CCP - costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE (%);CCI - costul capitalului împrumutat în termeni reali, calculat înainte de impozitare, recunoscut de ANRE (%);Kp -ponderea capitalului propriu în total capital, stabilită de ANRE;Ki - ponderea capitalului împrumutat în total capital, stabilită de ANRE; Ki = (1 – Kp);T - rata impozitului pe profit.  +  Articolul 29(1) Costul capitalului propriu pentru perioada de reglementare, estimat în termeni reali, după impozitare, se determină utilizându-se modelul de calcul al rentabilității unui activ pe piața de capital (CAPM).(2) Costul capitalului propriu reflectă câștigurile generate de investițiile în activele fără risc, tranzacționate pe piețele de capital.(3) Costul capitalului propriu se calculează utilizând formula:CCP = Rf_R + (Rm – Rf_R) * ß,unde:CCP reprezintă costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE (%);Rf_R - rata reală a rentabilității investițiilor fără risc calculată astfel:Rf_R = (1+Rf)/(1+RI_P)-1,unde:Rf este dobânda la titlurile de stat cu o scadență de cel puțin zece ani; șiRI_P este rata medie a inflației anuale determinată pe baza ratelor anuale ale inflației prognozate și publicate de Comisia Națională de Prognoză pentru perioada de reglementare următoare;Rm - rata rentabilității pe piața acțiunilor (venitul așteptat din portofoliul de piață);(Rm - Rf) este prima riscului de piață;ß - coeficient care exprimă corelația dintre venitul rezultat din portofoliul de piață și venitul individual al societății reprezentând o comparație a riscului de piață;(Rm - RfR) * ß - exprimarea primei de risc în valoare procentuală.  +  Articolul 30(1) Costul capitalului împrumutat pentru perioada de reglementare, estimat în termeni reali, înainte de impozitare, reflectă câștigurile generate de investițiile în activele fără risc și primele de risc specifice activității reglementate, observate la comparatori.(2) Pentru calculul costului capitalului împrumutat sunt considerate active fără risc obligațiunile emise de statul român pe piețele de capital.(3) Costul capitalului împrumutat se calculează pe baza dobânzii curente la un împrumut eficient și bine gestionat de pe o piață de capital națională sau internațională relevantă, cu caracteristici asemănătoare cu piața financiară internă.  +  Articolul 31(1) Estimarea structurii financiare a operatorului de referință are în vedere structura financiară a companiilor existente pe piața gazelor naturale, care desfășoară activități similare și optimizarea acestei structuri pentru a reduce costurile de capital.(2) La estimarea structurii financiare a operatorului de referință sunt analizate structuri financiare ale unor companii străine, utilizate drept comparatori, care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt cotate public;b) au activitatea reglementată ca activitate principală;c) funcționează într-un sistem de reglementare asemănător celui românesc.(3) Pe parcursul ultimului an al unei perioade de reglementare, ANRE inițiază un proces de consultare pentru stabilirea structurii capitalului ce este luată în calcul la stabilirea ratei reglementate a rentabilității. Operatorii de distribuție pot să propună și ANRE poate să decidă o structură a capitalului ținând cont și de structura standard a unor societăți internaționale cu activități similare, precum și de condițiile și riscul pieței interne de gaze naturale.
  4.5. Componenta de corecție a costurilor preluate direct - (Delta)CPD  +  Articolul 32(Delta)CPD reprezintă diferența dintre costurile preluate direct considerate realizate în anul precedent și cele incluse în venitul reglementat în același an și se determină astfel:(Delta)CPD_(i) = CPD_realizat(i-1) – CPD_permis(i-1)unde:(Delta)CPD_(i) - componenta de corecție a costurilor preluate direct aferentă anului (i) al perioadei de reglementare;CPD_realizat(i-1) - costurile preluate direct realizate în anul (i-1) al perioadei de reglementare;CPD_permis(i-1) - costurile preluate direct incluse în tarife în anul (i-1) al perioadei de reglementare. (la 24-05-2019, Articolul 32 din Punctul 4.5. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) 4.6. Componenta de corecție pentru CAPEX - (Delta)CAPEX  +  Articolul 33(1) (Delta)CAPEX se determină astfel:(Delta)CAPEX_(i) = CAPEX_realizat (i-2) – CAPEX_prognozat (i-2),unde:(Delta)CAPEX_(i) - componenta de corecție pentru costurile de capital aferentă anului (i) al perioadei de reglementare;CAPEX_realizat (i-2) - costurile de capital realizate în anul (i-2) al perioadei de reglementare;CAPEX_prognozat (i-2) - costurile de capital prognozate, care au fost incluse în calculul venitului reglementat în anul (i-2) al perioadei de reglementare.(2) Pentru primul an al perioadei a patra de reglementare, valoarea componentei de corecție pentru costurile de capital este egală cu zero, iar pentru următorii ani corecția se aplică în anul (i+1).(3) La sfârșitul fiecărei perioade de reglementare, costurile de capital, incluse în veniturile reglementate, vor fi regularizate ținând cont de luna de punere în funcțiune și de luna de ieșire din BAR a imobilizărilor corporale și necorporale.4.7. Corecția de venit reglementat corectat - (Delta)VRC  +  Articolul 34(Delta)VRC reprezintă diferența dintre venitul reglementat corectat realizat în anii precedenți și venitul total anual permis în aceiași ani precedenți. Pentru primul an al perioadei a patra de reglementare, valoarea acestei componente de corecție este egală cu zero.4.8. Componenta de redistribuire a sporului de eficiență - RSE  +  Articolul 35RSE reprezintă suma repartizată anual în venitul reglementat corectat în vederea cedării către clienți a sporului de eficiență economică al activității de distribuție a gazelor naturale calculat pentru perioada de reglementare anterioară.  +  Articolul 36(1) Sporul de eficiență economică al activității de distribuție a gazelor naturale reflectă creșterea de eficiență economică realizată peste rata anuală de creștere a eficienței economice stabilită de ANRE.(2) În cadrul perioadei de reglementare, sporul de eficiență economică se determină anual de către OD.(3) OD este obligat să înainteze ANRE anual calculul sporului de eficiență, odată cu situațiile ECR.  +  Articolul 37(1) Sporul de eficiență economică este calculat ca diferență pozitivă între nivelul OPEX permis de ANRE într-un an al perioadei de reglementare și nivelul OPEX realizat de către OD în același an, iar nivelul OPEX permis de ANRE într-un an al perioadei de reglementare, utilizat pentru determinarea sporului de eficiență, include și diferența de OPEX rezultată din regularizarea inflației estimate incluse în venitul reglementat cu valoarea realizată a acesteia, aferentă anului pentru care se calculează sporul de eficiență în termeni nominali ai respectivului an. (la 24-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 37 , Punctul 4.8. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) (2) La determinarea sporului de eficiență nu sunt luate în considerare costurile aferente consumului tehnologic, costurile cu personalul și costurile aferente securității muncii.(3) La determinarea sporului de eficiență nu sunt luate în considerare costurile neprevăzute realizate de către OD, cu excepția celor cu caracter permanent, care se iau în calcul începând cu anul în care sunt incluse în OPEX permis, respectiv în venitul reglementat. (la 24-05-2019, Alineatul (3) din Articolul 37 , Punctul 4.8. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), pentru costurile care, pe parcursul perioadei de reglementare, se realizează la interval regulat mai mare de un an și care sunt supuse liniarizării, sporul de eficiență se calculează la sfârșitul perioadei de reglementare ca diferență pozitivă între nivelul cumulat al respectivelor costuri permise de ANRE pe parcursul perioadei de reglementare și cel realizat de OD în aceeași perioadă, în valori actualizate. (la 24-05-2019, Articolul 37 din Punctul 4.8. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 )  +  Articolul 38(1) Sporurile anuale de eficiență economică, aferente unei perioade de reglementare, se cumulează la sfârșitul respectivei perioade și se cedează clienților, prin liniarizare, pe parcursul perioadei de reglementare următoare.(2) Sporul anual de eficiență economică se actualizează cu rata inflației realizate până în anul în care urmează a fi cedat.(3) Sporul de eficiență realizat de OD începând cu perioada a patra de reglementare va fi cedat în procent de 60% consumatorilor de gaze naturale, iar 40% va fi păstrat de OD.(4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și sporurilor de eficiență calculate pentru perioada a treia de reglementare.(5) Sporul de eficiență realizat în perioada a treia de reglementare se cedează integral, prin liniarizare, pe întreaga durată a perioadei a patra de reglementare.(6) La stabilirea sporului de eficiență aferent anului 2018, din costurile OPEX realizate vor fi eliminate cheltuielile aferente contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajat începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform prevederilor legale. (la 24-05-2019, Articolul 38 din Punctul 4.8. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) 4.9. Componenta de corecție a consumului tehnologic - (Delta)CT  +  Articolul 39(Delta)CT se determină după următoarea formulă:(Delta)CT_(i) = CTr_(i-1) - CT_p(i-1),unde:CTr_(i-1) - valoarea aferentă consumului tehnologic recunoscut pentru anul (i-1) pe baza reglementarilor elaborate de ANRE;CT_p(i-1) - valoarea consumului tehnologic permisă în anul (i-1).4.10. Componenta de corecție a costurilor cu personalul - (Delta)C_PERS(i-1)  +  Articolul 40(1) (Delta)C_PERS (i-1) se calculează ca diferență între valoarea realizată și acceptată de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii și valoarea prognozată, în termenii nominali ai anului pentru care se calculează corecția.(2) În cazul în care valoarea realizată și acceptată în urma analizei efectuate de ANRE conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.(3) Valoarea prognozată prevăzută la alin. (1) include și costurile de personal neprevăzute, cu caracter permanent, recunoscute de ANRE. (la 24-05-2019, Articolul 40 din Punctul 4.10. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) (4) Componenta de corecție a costurilor cu personalul se va determina luând în calcul și diferența de costuri rezultată din regularizarea inflației estimate incluse în venitul reglementat cu valoarea realizată a acesteia, aferentă anului pentru care se calculează componenta de corecție, în termeni nominali ai respectivului an. (la 24-05-2019, Articolul 40 din Punctul 4.10. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 13, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) 4.11. Componenta de corecție a costurilor aferente securității muncii - (Delta)C_SSM(i-1)  +  Articolul 41(1) (Delta)C_SSM(i-1) se calculează ca diferență între valoarea realizată și acceptată de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii și valoarea prognozată, în termenii nominali ai anului pentru care se calculează corecția.(2) În cazul în care valoarea realizată și acceptată în urma analizei efectuate de ANRE conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.(3) Valoarea prognozată menționată la alin. (1) include și costurile neprevăzute aferente securității muncii, cu caracter permanent, recunoscute de ANRE. (la 24-05-2019, Articolul 41 din Punctul 4.11. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 14, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) (4) Componenta de corecție a costurilor aferente securității muncii se va determina luând în calcul și diferența de costuri rezultată din regularizarea inflației estimate incluse în venitul reglementat cu valoarea realizată a acesteia, aferentă anului pentru care se calculează componenta de corecție, în termeni nominali ai respectivului an. (la 24-05-2019, Articolul 41 din Punctul 4.11. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 14, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) 4.12. Componenta de corecție aferentă sumelor rămase de regularizat din perioadele anterioare de reglementare - SR  +  Articolul 42(1) SR include toate sumele rămase de regularizat din perioadele anterioare de reglementare, de natura costurilor/veniturilor realizate și recunoscute ca fiind de recuperat/cedat, în valori actualizate cu rata inflației până în anul în care urmează a fi incluse în VRC. (la 24-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 42 , Punctul 4.12. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) (2) Recunoașterea costurilor și/sau veniturilor în SR se realizează pe baza regulilor și principiilor metodologice aplicabile la momentul realizării acestora.  +  Articolul 43(1) Odată cu calcularea elementelor de ajustare ale venitului reglementat corectat pentru anul anterior, ANRE realizează și închiderea anilor precedenți pe baza datelor financiare realizate, raportate de OD.(2) Eventualele diferențe apărute ca urmare a închiderii anilor precedenți pe baza datelor financiare se includ în cadrul fiecărui element de ajustare a venitului reglementat corectat.(3) Pentru închiderea anului 2018, cheltuielile aferente contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajat începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform prevederilor legale, vor fi considerate costuri de natura CPD. (la 24-05-2019, Articolul 43 din Punctul 4.12. , Secțiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 16, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 )  +  Articolul 44În situația în care nivelul venitului reglementat corectat induce o modificare semnificativă în tarifele de distribuție, ANRE poate decide, în consultare cu OD, ca o parte din acest venit să se recupereze în anul/anii următor/următori, după caz, iar actualizarea se va efectua cu rata inflației, corespunzătoare perioadei în care se realizează recuperarea.  +  Articolul 45(1) Tarifele de distribuție se stabilesc pentru un an tarifar, astfel încât să asigure realizarea venitului reglementat corectat aprobat pentru un an de reglementare.(2) Venitul reglementat corectat aferent fiecărui an al perioadei de reglementare stă la baza determinării tarifelor de distribuție, pe care OD este îndreptățit să le practice în contractele de prestare a serviciilor de distribuție.
   +  Capitolul III Alocarea și justificarea costurilor  +  Articolul 46(1) Alocarea costurilor între activitățile reglementate, nereglementate din sector și/sau din afara sectorului gazelor naturale se va realiza de OD cu respectarea obligațiilor specifice prevăzute în legislația în vigoare și are la bază următoarele principii:a) cauzalitatea - costurile sunt atribuite în concordanță cu activitatea care le determină;b) obiectivitatea - costurile sunt atribuite pe baze obiective, fără a se urmări un interes ori obținerea unui beneficiu nemeritat;c) transparența - regulile prin care costurile sunt atribuite pe activități sunt transparente și permit identificarea costurilor atribuite fiecărei activități;d) continuitatea - regulile prin care costurile sunt atribuite pe activități sunt aplicate constant în timp; regulile pot fi modificate numai în situațiile în care această modificare este absolut necesară și justificată.(2) Pentru alocarea costurilor pe fiecare activitate desfășurată de OD se utilizează următoarele metode:a) alocare directă - prin care costurile generate de o activitate se alocă direct activității respective;b) alocare indirectă - alocarea costurilor se realizează în funcție de anumite criterii stabilite de OD, cu respectarea principiilor de alocare.  +  Articolul 47(1) OD are obligația ca, la înaintarea costurilor realizate/estimate a fi realizate, în vederea recunoașterii în tarifele de distribuție, să demonstreze că acestea sunt costuri justificate.(2) Se consideră costuri justificate acele costuri care se demonstrează a fi necesare, oportune, eficiente și care reflectă condițiile pieței, respectiv:a) necesar - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza un cost în vederea asigurării funcționării sistemului de distribuție;b) oportun - amânarea costului este de natură a produce prejudicii operatorului și/sau clientului;c) eficient - realizarea costului este de natură a aduce beneficii viitoare operatorului și clientului;d) condițiile pieței - costul realizat de către operator raportat la cele mai bune condiții ale pieței, existente la data realizării și în conformitate cu legislația română în materie.(3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoașterea unor costuri sau părți din acestea, în cazul în care OD nu a demonstrat că sunt costuri justificate, conform prevederilor alin. (2).  +  Capitolul IV Alocarea costurilor în costuri fixe și costuri variabile  +  Articolul 48(1) Costurile recunoscute de ANRE la calculul venitului reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare se alocă în costuri fixe și costuri variabile, în baza propunerii OD.(2) Costurile fixe reflectă cheltuielile legate de capacitatea de distribuție, care nu depind de cantitățile distribuite și care acoperă costurile de capital ale sistemului de distribuție, cheltuielile legate direct de continuitatea în funcționare și menținerea securității în operare a sistemului de distribuție, precum și o parte din cheltuielile generale legate de administrarea acestuia.(3) Alocarea costurilor fixe între categoriile de clienți, stabilite conform anexei nr. 1, se realizează în baza unei metode propuse de OD și acceptate de ANRE, având în vedere caracteristicile sistemului de distribuție și ale consumatorilor și care să țină cont de debitul maxim instalat specific fiecărei categorii de clienți.(4) Costurile variabile reflectă cheltuielile legate de utilizarea sistemului de distribuție și depind de cantitățile efectiv distribuite. Costurile variabile se alocă în mod egal întregii cantități distribuite.  +  Articolul 49(1) Cantitatea de gaze naturale utilizată la calculul tarifelor de distribuție este cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită în anul tarifar 1 iulie (anul i) - 30 iunie (anul i+1), fără a fi incluse:a) cantitățile aferente consumurilor tehnologice;b) cantitățile tranzitate către alte sisteme de distribuție.(2) Cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită în fiecare an tarifar se prognozează de către OD. Prognoza privind cantitățile estimate, metodele de previzionare utilizate și considerentele care stau la baza fundamentării acesteia se înaintează ANRE odată cu înaintarea documentelor pentru stabilirea veniturilor reglementate. Pentru estimarea cantităților se au în vedere condițiile standard de presiune, temperatură și de calitate a gazelor naturale conform reglementărilor în vigoare.(3) ANRE poate să solicite motivat revizuirea prognozelor înaintate de către OD și își rezervă dreptul să le modifice în situația în care acesta nu răspunde solicitării ANRE.  +  Capitolul V Reguli privind calculul valorii bazei de active reglementate  +  Articolul 50Valoarea bazei de active reglementate reprezintă valoarea netă, recunoscută de ANRE, a imobilizărilor corporale și necorporale necesare unui OD, pentru desfășurarea activității de distribuție.  +  Articolul 51Pentru un OD nou-licențiat, valoarea inițială a BAR, utilizată la calculul venitului reglementat aferent primului an, se determină pe baza valorii nete contabile a activelor aferente activității de distribuție.  +  Articolul 52(1) Amortizarea reglementată anuală se calculează prin utilizarea metodei lineare, pe baza duratelor reglementate de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Pentru alte categorii de imobilizări corporale și necorporale, neincluse în anexa nr. 2, se folosesc duratele maxime de funcționare stabilite prin Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) Pentru imobilizările corporale și necorporale puse în funcțiune/preluate în folosință până la începutul celei de a patra perioade de reglementare, valoarea amortizării se determină având în vedere anul punerii în funcțiune.(4) Pentru imobilizările corporale și necorporale puse în funcțiune/preluate în folosințǎ începând cu cea de a patra perioadă de reglementare, valoarea amortizării se determină având în vedere luna punerii în funcțiune.  +  Articolul 53La determinarea bazei de active reglementate aferente activității de distribuție, la începutul perioadei de reglementare, vor fi luate în considerare și Regulile suplimentare privind modul de determinare a bazei de active reglementate aferente activității de distribuție pentru începutul celei de-a patra perioade de reglementare, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul VI Procedurile de fundamentare și de ajustare a a veniturilor reglementate și de aprobare a tarifelor de distribuție  +  Secţiunea 1 Procedura de fundamentare a venitului reglementat și a venitului reglementat corectat  +  Articolul 54(1) OD care desfășoară activitatea de distribuție este obligat să transmită ANRE propunerile de venit reglementat, venit reglementat corectat și tarife de distribuție, pentru primul an al perioadei de reglementare însoțite de fundamentările aferente, cu cel puțin 150 de zile înaintea datei de începere a anului tarifar.(2) Operatorii economici care solicită obținerea licențelor de distribuție transmit ANRE propunerile de venit reglementat, venit reglementat corectat și tarife de distribuție, pentru primul an al perioadei de reglementare însoțite de fundamentările aferente, odată cu depunerea documentelor necesare pentru acordarea licenței de distribuție.(3) Propunerile de venit reglementat, venit reglementat corectat și tarife de distribuție se transmit atât în format letric, semnate de reprezentantul legal al societății, cât și în format electronic, conform modelului matematic pus la dispoziția OD de ANRE, prin publicarea pe pagina proprie de internet.(4) Fundamentările privind stabilirea venitului reglementat și a venitului reglementat corectat aferente primului an al perioadei de reglementare conțin în mod obligatoriu următoarele elemente, date și informații necesare pentru susținerea propunerilor de venit reglementat, venit reglementat corectat și tarife de distribuție, respectiv:a) estimările privind volumele vehiculate prin sistemul de distribuție, pentru un an tarifar, pe categorii de clienți, cu evidențierea volumelor tranzitate și a celor distribuite clienților izolați;b) estimările privind numărul de clienți ai sistemului de distribuție, pe categorii;c) raportul de separare contabilă a activităților pentru perioada de reglementare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:1. activități reglementate din sector, detaliat pe:(i) distribuție;(ii) furnizare reglementată;(iii) racordare;(iv) activități conexe celor de operare a sistemelor de distribuție;(v) alte activități reglementate din sectorul gazelor naturale.2. activități nereglementate din sectorul gazelor naturale (furnizare nereglementată, regie proprie, realizare instalații interioare etc.);3. activități din afara sectorului gazelor naturale;d) ECR aferente anului anterior de reglementare, cu excepția OD nou-licențiați;e) volumele vehiculate în anul anterior prin sistemul de distribuție, pe categorii de clienți, cu evidențierea volumelor tranzitate și a celor distribuite clienților izolați;f) estimarea elementelor de cost pentru primul an al perioadei de reglementare, în termeni reali, în format anexe ECR, împreună cu o prezentare a premiselor avute în vedere la estimarea fiecăreia dintre ele, respectiv descrierea și justificarea metodelor folosite și documentația-suport;g) planul de investiții pentru perioada de reglementare, defalcat anual;h) estimare privind necesarul anual de autovehicule, cu precizarea tipului acestora și a destinației în cadrul activității de distribuție;i) lista imobilizărilor corporale/necorporale existente în BAR pentru care OD a încheiat contracte de cedare a folosinței, cu detalierea cel puțin a informațiilor referitoare la denumire, nr. de inventar, valoare reglementată rămasă neamortizată, precum și copii ale contractelor;j) lista imobilizărilor corporale/necorporale existente în BAR care au intrat în conservare, cu detalierea cel puțin a informațiilor referitoare la denumire, nr. de inventar, valoare reglementată rămasă neamortizată;k) estimarea consumului tehnologic pentru primul an de reglementare, cantitativ (MWh și mc) și valoric;l) planul de reducere anuală a consumului tehnologic, pentru perioada de reglementare;m) lista contractelor de prestări servicii, cu precizarea operatorilor economici cu care au fost încheiate, a perioadei de valabilitate a contractului, a tipului de servicii contractate, a valorilor contractuale și a modalității de atribuire;n) procedură internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate, cu prezentarea modului de acțiune al OD în vederea asigurării respectării principiului valorii de piață în cazul achizițiilor de lucrări, produse, servicii, de la persoane afiliate;o) raportul cu privire la tranzacțiile efectuate între OD și societățile afiliate, care cuprinde: contractele în derulare, obiectul acestora, justificarea încheierii contractelor cu persoane afiliate, proceduri de achiziție utilizate pentru fiecare contract, modul de stabilire a prețului de contract, prețul de contract, alte costuri suplimentare prețului de contract;p) copii ale dosarelor prețurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacțiile derulate cu societățile afiliate în perioada anterioară de reglementare;q) propunerea privind rata anuală de creștere a eficienței economice a activității reglementate pentru perioada de reglementare;r) propunerea de alocare a costurilor operaționale în fixe și variabile și propunerea de alocare a costurilor fixe pe categorii de clienți;s) costurile cu personalul angajat, defalcate distinct pentru personalul prevăzut la art. 12 lit. m) și restul personalului, fundamentate pe baza numărului de personal, a nivelului salarial mediu și a celorlalte costuri de personal; operatorul trebuie să prezinte detaliat costurile de personal pentru fiecare an al perioadei de reglementare, modalitatea de calcul al elementelor utilizate și justificări privind valorile luate în considerare; (la 25-11-2019, Litera s) din Alineatul (4) , Articolul 54 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 25 noiembrie 2019 ) t) costurile cu securitatea muncii, modalitatea de calcul și justificări privind valoarea luată în considerare, pentru fiecare an al perioadei de reglementare.u) costurile cu colaboratorii, defalcate distinct pentru personalul prevăzut la art. 12 lit. m) și restul colaboratorilor, însoțite de modalitatea de calcul și justificările privind valorile luate în considerare. (la 25-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 54 , Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 25 noiembrie 2019 ) (5) Costurile care, pe parcursul perioadei de reglementare, se realizează la interval regulat mai mare de un an vor fi prezentate distinct de către OD, la momentul fundamentării.(6) Costurile estimate la fundamentare vor fi analizate și acceptate de ANRE ținând cont de:a) cheltuielile operaționale controlabile înregistrate în anii anteriori;b) evoluția elementelor de cost (materiale, salarii, energie, servicii etc.), sectorial și pe ansamblul economiei;c) creșterea productivității muncii și a eficienței activității OD;d) dezvoltarea activității de distribuție a OD;e) analiza cheltuielilor operaționale realizate de către alți operatori de distribuție în anii anteriori, în condiții similare;f) evoluția indicatorilor economico-financiari realizați de către operatorii de distribuție în anii anteriori;g) modificări legislative;h) obligații legale impuse în sarcina OD prin noi acte normative, norme tehnice standard performanță, regulamente UE etc.(7) În situația în care documentația de fundamentare a venitului reglementat și a venitului reglementat corectat înaintată de către OD este incompletă, ANRE va solicita completarea acesteia, operatorii având obligația de a răspunde în termen de 5 zile lucrătoare.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de ajustare a venitului reglementat și a venitului reglementat corectat  +  Articolul 55Ajustarea venitului reglementat și a venitului reglementat corectat se realizează de către ANRE pe baza formulelor din prezenta metodologie.  +  Articolul 56(1) OD este obligat să transmită la ANRE solicitarea privind ajustarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și calculul tarifelor de distribuție cu cel puțin 120 de zile anterior datei de la care acestea se stabilesc.(2) Solicitarea menționată la alin. (1) se transmite atât în format letric, semnată de reprezentantul legal al societății, cât și în format electronic, conform modelului matematic pus la dispoziția OD de ANRE, prin publicarea pe pagina proprie de internet, împreună cu justificările detaliate pentru fiecare element de ajustare.(3) Solicitarea privind ajustarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și calculul tarifelor de distribuție conțin, în mod obligatoriu, următoarele elemente, date și informații:a) estimările privind volumele vehiculate prin sistemul de distribuție, pe categorii de clienți, cu evidențierea volumelor tranzitate și a celor distribuite clienților izolați;b) estimările privind numărul de clienți ai sistemului de distribuție, pe categorii;c) ECR aferente anului anterior de reglementare;d) volumele vehiculate în anul anterior prin sistemul de distribuție, pe categorii de clienți, cu evidențierea volumelor tranzitate și a celor distribuite clienților izolați;e) planul de investiții actualizat, defalcat anual;f) lista imobilizărilor corporale/necorporale pentru care OD a încheiat contracte de cedare a folosinței în vederea eliminării din BAR, cu detalierea cel puțin a informațiilor referitoare la denumire, nr. de inventar, valoare reglementată rămasă neamortizată;g) consumul tehnologic realizat în anul anterior, cantitativ (MWh și mc) și valoric;h) cheltuielile cu personalul angajat, realizate în anul anterior, defalcate distinct pentru personalul prevăzut la art. 12 lit. m) și restul personalului; (la 25-11-2019, Litera h) din Alineatul (3) , Articolul 56 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 25 noiembrie 2019 ) i) cheltuielile cu securitatea muncii realizate în anul anterior;j) procedură internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate, cu prezentarea modului de acțiune al OD în vederea asigurării respectării principiului valorii de piață în cazul achizițiilor de lucrări, produse, servicii, de la persoane afiliate, în cazul în care a suferit modificări față de varianta transmisă la momentul fundamentării.k) costurile cu colaboratorii, realizate în anul anterior, defalcate distinct pentru personalul prevăzut la art. 12 lit. m) și restul colaboratorilor. (la 25-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 56 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 25 noiembrie 2019 )  +  Secţiunea a 3-a Prevederi specifice privind procedurile de fundamentare și de ajustare a veniturilor reglementate  +  Articolul 57La momentul fundamentării/ajustării, ANRE ia în calcul și eventualele diferențe dintre datele luate în considerare la stabilirea tarifelor din anul (i-2) și cele rezultate din închiderea anului financiar respectiv.  +  Articolul 58(1) În perioada de analiză a documentației de fundamentare/ajustare, în scopul corectării, clarificării sau justificării documentelor înaintate, ANRE are dreptul de a solicita orice informații și documente suplimentare, OD având obligația de a răspunde în termenul solicitat de ANRE. Aspectele pentru care s-au solicitat informații și documente nu vor fi luate în considerare în situația în care OD nu răspunde solicitărilor ANRE.(2) Operatorul de distribuție are obligația de a asigura păstrarea datelor, informațiilor și documentelor care au stat la baza fundamentării/aprobării anuale a tarifelor de distribuție pe durata a două perioade de reglementare ulterioare perioadei de reglementare curente, dar nu mai puțin decât durata de amortizare a mijloacelor fixe ce fac parte din BAR implicit.  +  Secţiunea a 4-a Aprobarea tarifelor de distribuție  +  Articolul 59(1) Pe baza propunerilor înaintate de OD și a analizei efectuate, direcția de specialitate din cadrul ANRE elaborează un referat cuprinzând rezultatele analizei și propunerile tarifelor de distribuție ce urmează a fi supuse aprobării.(2) Referatul menționat la alin. (1) se transmite operatorului în vederea formulării unui punct de vedere. Termenul de transmitere a punctului de vedere este de 5 zile lucrătoare.  +  Articolul 60Direcția de specialitate înaintează Comitetului de reglementare următoarele:1. referatul cuprinzând rezultatele analizei efectuate și propunerile tarifelor de distribuție, în vederea aprobării;2. punctul de vedere exprimat de către operatorul de distribuție.  +  Articolul 61(1) Pe baza referatului prevăzut la art. 60 pct. 1, în forma propusă sau cu modificări aprobate în cadrul ședinței, ANRE emite ordinul privind aprobarea tarifelor de distribuție.(2) Ordinul președintelui ANRE prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 62În situația în care referatul prevăzut la art. 60 pct. 1 nu a fost aprobat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței Comitetului de reglementare, direcția de specialitate trebuie să comunice OD hotărârea Comitetului de reglementare referitoare la respingerea/amânarea referatului, însoțită de motivarea acesteia.  +  Capitolul VII Refundamentarea și reajustarea veniturilor reglementate și modificarea tarifelor de distribuție în cadrul unui an tarifar  +  Articolul 63(1) În situația fuziunii dintre doi sau mai mulți OD, operatorul economic care rezultă în urma fuziunii are obligația de a transmite ANRE datele pentru o nouă fundamentare, cu cel puțin 120 de zile înainte de data de la care fuziunea își produce efectele.(2) În cazul în care operatorul economic nu transmite datele de fundamentare conform termenului prevăzut la alin. (1) sau ANRE, din culpa operatorului, nu poate stabili tarife conform prevederilor prezentei metodologii, pentru perioada cuprinsă între data de la care fuziunea își produce efectele și până la aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a tarifelor de distribuție, ANRE aprobă OD tarife de distribuție, pentru fiecare clasă de consum, la nivelul cel mai mic dintre cele în vigoare până la data fuziunii, aferente societăților care au fuzionat.(3) Eventualele diferențe de venit care apar în urma fuziunii se regularizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii odată cu următoarea ajustare/fundamentare a veniturilor reglementate, realizată pentru societatea rezultată în urma fuziunii.  +  Articolul 64(1) Prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (1), dacă în anul calendaristic anterior datei fuziunii volumele distribuite de societatea sau societățile absorbite reprezintă cumulat mai puțin de 10% din volumele distribuite în perioada similară de societatea absorbantă, OD rezultat în urma fuziunii nu transmite date pentru o nouă fundamentare.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), societatea absorbantă practică tarifele de distribuție aprobate de ANRE pentru aceasta, în vigoare la data de la care fuziunea își produce efectele, iar eventualele diferențe de venit apărute în urma fuziunii se recunosc odată cu următoarea ajustare/fundamentare a veniturilor reglementate.  +  Articolul 65(1) În cazul divizării unui OD, societatea sau societățile rezultate în urma divizării, care desfășoară în continuare activitatea de distribuție, au obligația de a transmite ANRE datele pentru o nouă fundamentare cu cel puțin 90 de zile înainte de data de la care divizarea își produce efectele.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), dacă în urma divizării una dintre societățile rezultate, care desfășoară în continuare activitatea de distribuție, își păstrează un portofoliu de clienți a căror cantitate anuală distribuită a reprezentat cumulat în anul anterior divizării cel puțin 90% din volumele distribuite de OD care s-a divizat, aceasta nu are obligația de a transmite ANRE datele pentru o nouă fundamentare.(3) În situația prevăzută la alin (2), societatea rezultată practică tarifele de distribuție aprobate de ANRE pentru OD care se divide, în vigoare la data de la care diviziunea își produce efectele, iar eventualele diferențe de venit care apar se regularizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii odată cu următoarea stabilire a veniturilor reglementate ale respectivei societăți.  +  Articolul 66În cazul în care OD își diminuează activitatea de distribuție în diverse situații (restructurare de activitate, retragerea concesiunii pentru o anumită unitate administrativ-teritorială), care generează modificarea costurilor de orice natură recunoscute în veniturile existente cu un procent mai mare de 10%, acesta este obligat să transmită ANRE datele pentru o nouă fundamentare, conform prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 67(1) ANRE poate modifica prin refundamentare sau reajustare, în cursul anului tarifar, tarifele de distribuție aprobate, cu anunțarea prealabilă a OD, dacă se constată că:a) stabilirea tarifelor de distribuție s-a efectuat pe baza unor informații eronate/false furnizate de către OD;b) există erori de calcul semnificative în stabilirea tarifelor de distribuție.(2) ANRE va informa OD cu privire la informațiile eronate/false constatate, prevederile legale nerespectate, OD având posibilitatea de a transmite clarificări/informații suplimentare care să demonstreze că informațiile nu sunt eronate/false.(3) Modificarea tarifelor de distribuție conform alin. (1) se realizează prin corectarea informațiilor eronate/false și recalcularea și aprobarea noilor tarife reglementate ce vor fi aplicate de către OD în cauză. Prin tarifele nou-aprobate se realizează totodată și corectarea efectelor tarifelor stabilite anterior.  +  Articolul 68OD este obligat să solicite modificarea tarifelor de distribuție aprobate în cursul anului tarifar în situația în care constată că volumele prognozate de gaze naturale pe baza cărora au fost stabilite tarifele de distribuție înregistrează o variație de cel puțin 10%, din cauze independente de OD (de exemplu: falimentul unui client sau racordarea/deconectarea în/de la rețea a unui mare consumator), cu excepția condițiilor meteorologice.  +  Capitolul VIII Sistemul tarifar de distribuție  +  Articolul 69Sistemul tarifar pentru activitatea de distribuție cuprinde tarife diferențiate pentru fiecare OD, pe categorii de clienți finali, în funcție de consumul anual, caracteristicile tehnice și regimul de exploatare ale fiecărui sistem de distribuție.  +  Articolul 70(1) Tarifele de distribuție reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuție prestate pentru rezervarea capacității de distribuție și pentru utilizarea sistemului de distribuție pentru o cantitate de gaze naturale echivalentă cu un MWh, aflate în condițiile standard de presiune, temperatură și de calitate a gazelor naturale prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat de ANRE.(2) Tarifele de distribuție nu includ contravaloarea lucrărilor de execuție a branșamentelor și nici a operațiilor de debranșare și/sau rebranșare a clienților.(3) Veniturile realizate de OD din activitatea de racordare a terților la sistemele de distribuție, precum și din activitățile conexe celor de operare a sistemelor de distribuție sunt considerate excluse din veniturile reglementate ale activității de distribuție.(4) Costurile aferente activităților prevăzute la alin. (3), cu excepția celor înregistrate de OD în legătură cu menținerea în stare de funcționare și în condiții de siguranță a instalațiilor de racordare, a celor prevăzute la art. 4 lit. c) și a diferențelor de cost neacoperite prin tarifele de racordare încasate de la solicitanți pentru branșamentele realizate ca urmare a cererilor de racordare, sunt excluse din costurile recunoscute de ANRE pentru activitatea de distribuție. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situația în care la nivelul unui an de reglementare rata profitului realizat din activitatea de racordare a terților la sistemele de distribuție și din activitățile conexe celor de operare a sistemelor de distribuție depășește nivelul de 5% permis, diferența este considerată venit aferent activității de distribuție. (la 24-05-2019, Articolul 70 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 17, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 )  +  Articolul 71(1) Tarifele de distribuție au o structură binomială, de tipul:T_[x](d) = RC_(d) + V_(d),unde:T_[x](d) - tariful de distribuție, pentru categoria „[x]“ de clienți;RC_(d) - componenta fixă pentru rezervarea capacității în sistemul de distribuție, exprimată în lei/MWh;V_(d) - componenta volumetrică pentru utilizarea sistemului de distribuție, exprimată în lei/MWh.(2) Componenta fixă pentru rezervarea capacității în sistemul de distribuție RC_(d) cuantifică costurile fixe, legate de capacitatea sistemului de distribuție.(3) Componenta volumetrică pentru utilizarea sistemului de distribuție V_(d) cuantifică costurile variabile generate de utilizarea sistemului de distribuție.  +  Articolul 72ANRE va stabili prin consultare cu OD data introducerii tarifelor de tip binom, având în vedere analiza privind impactul acestui tip de tarifare asupra clienților finali și a pieței de gaze naturale.  +  Articolul 73(1) Până la introducerea tarifelor de tip binom, tarifele de distribuție sunt de tip monom și cuantifică costurile fixe și variabile legate de realizarea activității de distribuție.(2) Tarifele de distribuție prevăzute la alin. (1) se aplică la cantitățile de gaze naturale distribuite.  +  Articolul 74Tarifele de distribuție de tip monom, prevăzute la art. 73 alin. (1), aferente unei categorii de clienți se calculează prin împărțirea costurilor totale alocate clienților din respectiva categorie la cantitatea de gaze naturale estimată a fi distribuită aceleiași categorii de clienți, în anul tarifar pentru care se calculează tarifele de distribuție.  +  Capitolul IX1. Tariful de distribuție de proximitate  +  Articolul 75(1) Pentru cea de-a patra perioadă de reglementare, ANRE ia în considerare, pentru fiecare OD, după caz, stabilirea unei noi categorii de clienți, care să beneficieze de un tarif de distribuție de proximitate, dacă acesta are în portofoliu clienți industriali care îndeplinesc condițiile legale de a se racorda la ST, care solicită OD acest tip de tarif și pentru care există o soluție de racordare viabilă din punct de vedere tehnico-economic, demonstrată de către aceștia prin:a) avizul tehnic de principiu pentru racordarea la ST sau aviz tehnic de racordare la ST, după caz, eliberat de operatorul ST în conformitate cu normele privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale;b) o analiză economică realizată de solicitant, din care să rezulte viabilitatea economică a racordării la ST. (2) În situația în care, pentru alimentarea clientului care solicită racordarea la ST, OD a contribuit cu fonduri proprii la realizarea unor obiective ale SD, care la data deconectării acestuia nu sunt amortizate integral, respectivul client este obligat să plătească OD cotă-parte din valoarea reglementată rămasă neamortizată a acestor obiective, calculată proporțional cu debitul de gaze naturale maxim instalat al clientului, în totalul debitelor maxime instalate ale clienților deserviți de respectivele obiective.(3) În vederea realizării analizei economice prevăzute la alin. (1) lit. b), clientul industrial solicită OD valoarea reglementată rămasă neamortizată prevăzută la alin. (2), iar OD este obligat să comunice respectiva valoare în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. (4) Pentru ca racordarea la ST să fie considerată viabilă din punct de vedere economic pentru solicitant, analiza economică trebuie să demonstreze că valoarea estimată a investiției comunicată prin avizul tehnic prevăzut la alin (1) lit. a) și cea a obiectivelor precizate la alin. (2) poate fi recuperată de solicitantul tarifului de distribuție de proximitate în termen de 5 ani de la momentul racordării, prin economia de costuri realizată ca urmare a neplății tarifului de distribuție, pe baza unui volum de gaze naturale consumat de solicitant, egal cu cel realizat în ultimul an calendaristic încheiat.(5) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se transmit OD de către clientul industrial odată cu transmiterea solicitării de acordare a tarifului de distribuție de proximitate, iar OD decide pe baza respectivelor documente în privința acordării tarifului de distribuție de proximitate pentru respectivul solicitant. (la 25-11-2019, Articolul 75 din Punctul 1. , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 25 noiembrie 2019 )  +  Articolul 76Tariful de distribuție de proximitate reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuție prestate pentru rezervarea capacității de distribuție și pentru utilizarea sistemului de distribuție pentru o cantitate de gaze naturale echivalentă cu un MWh, aflate în condițiile standard de presiune, temperatură și de calitate a gazelor naturale prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat de ANRE, aplicabile categoriei de clienți definite conform anexei nr. 1.  +  Articolul 77OD în ale căror portofolii există clienți industriali care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 75 pot înainta prognoza de consum și propunerea de tarif, distincte pentru acești clienți, odată cu transmiterea documentelor de fundamentare sau ajustare a venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a calculului tarifelor de distribuție. (la 25-11-2019, Articolul 77 din Punctul 1. , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 25 noiembrie 2019 ) 2. Tariful pentru consumatori izolați  +  Articolul 78Consumatorul izolat plătește tariful de distribuție aprobat pentru OD în rețeaua căruia acesta este racordat, pentru categoria de clienți în care se încadrează.3. Tariful de distribuție de tranzit  +  Articolul 79(1) Beneficiarul tarifului de distribuție de tranzit este operatorul de distribuție care, în vederea alimentării cu gaze naturale a clienților finali din portofoliul propriu, vehiculează gazele naturale prin sistemul de distribuție al altui OD.(2) OD este obligat să solicite ANRE instituirea unei noi categorii de clienți care să beneficieze de un tarif de distribuție de tranzit, la momentul solicitării unui potențial beneficiar.  +  Articolul 80Tariful de distribuție de tranzit reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuție prestate pentru rezervarea capacității de distribuție și pentru utilizarea sistemului de distribuție pentru o cantitate de gaze naturale echivalentă cu un MWh, aflate în condițiile standard de presiune, temperatură și de calitate a gazelor naturale prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare, aplicabil categoriei de clienți prevăzute la art. 79 alin. (2).  +  Articolul 81(1) OD, în ale căror portofolii există operatori de distribuție beneficiari conform art. 79 alin. (2), înaintează datele de fundamentare și propunerea de tarif de distribuție de tranzit distincte pentru acești clienți, odată cu transmiterea documentelor de fundamentare sau de ajustare a venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și calculul tarifelor de distribuție pentru celelalte categorii de clienți.(2) În cazul în care un OD beneficiar de tipul celor prevăzuți la art. 79 alin. (2) se racordează la sistemul de distribuție, OD înaintează datele de fundamentare și propunerea de tarif de distribuție de tranzit odată cu emiterea avizului tehnic de racordare pentru respectivul client cu minimum 30 de zile înainte de data estimată a finalizării procesului de racordare.  +  Capitolul X Tariful de distribuție pentru operarea unui sistem de distribuție preluat  +  Articolul 82În situația în care un OD este desemnat de către ANRE să preia operarea sistemului de distribuție dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială de la un OD a cărui licență urmează a fi retrasă sau a cărui decizie de desemnare își încetează valabilitatea ori al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat, tarifele de distribuție practicate vor fi cele în vigoare, aprobate de către ANRE pentru operatorul desemnat.  +  Articolul 83Tariful de distribuție pentru operarea unui sistem de distribuție preluat reprezintă contravaloarea serviciilor de distribuție prestate pentru utilizarea sistemului de distribuție pentru o cantitate de gaze naturale echivalentă cu un MWh, aflate în condițiile standard de presiune, temperatură și de calitate a gazelor naturale, prevăzute în Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, aplicabil categoriei de clienți aferenți sistemului de distribuție preluat.  +  Articolul 84(1) Operatorul de distribuție desemnat de către ANRE să preia operarea sistemului de distribuție dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială va înainta datele de fundamentare aferente sistemului de distribuție preluat, conform prevederilor prezentei metodologii, în vederea aprobării tarifelor de distribuție, în termen de 60 de zile de la începerea operării sistemului de distribuție preluat.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se referă atât la realizările primelor două luni de la începerea operării, cât și la estimările OD pentru următoarele 10 luni calendaristice. Totodată, vor fi explicate premisele considerate la estimarea fiecăruia dintre elementele de fundamentare prognozate.  +  Articolul 85(1) Stabilirea și aprobarea tarifelor de distribuție pentru operarea unui sistem de distribuție preluat se vor realiza astfel încât să fie asigurată și recuperarea/cedarea diferenței de venit, aferentă perioadei dintre data începerii operării și data stabilirii tarifelor.(2) Fundamentarea venitului reglementat și a venitului reglementat corectat permis, pentru operarea sistemului de distribuție preluat, se va realiza pe baza datelor și informațiilor transmise de către OD, pentru acoperirea costurilor justificate aferente unui an calendaristic.(3) Tarifele de distribuție pentru operarea unui sistem de distribuție preluat, stabilite conform prevederilor art. 83, rămân în vigoare până la încetarea operării sistemului de distribuție preluat, dacă durata de operare a sistemului de distribuție preluat este mai mică de un an. (4) În situația în care durata de operare a sistemului de distribuție preluat este mai mare de un an, venitul reglementat și venitul reglementat corectat se vor ajusta pe baza formulelor specifice activității de distribuție și a elementelor de ajustare.(5) Pentru operarea sistemului de distribuție preluat, OD desemnat de către ANRE îi este permisă realizarea unei rate a rentabilității de 5%, aferentă cheltuielilor de exploatare recunoscute (OPEX și CPD). Valoarea calculată a rentabilității se include în venitul reglementat corectat aprobat OD pentru operarea sistemului de distribuție preluat. (la 24-05-2019, Articolul 85 din Capitolul X a fost completat de Punctul 18, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 )  +  Articolul 86OD care preia operarea unui SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială are obligația de a ține și de a transmite ANRE evidențe contabile reglementate separate, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 87Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Capitolul XI Dispoziții generale  +  Articolul 88Solicitările de tarife transmise de OD la fundamentare/ajustare se realizează pe baza unor machete-tip puse la dispoziție de ANRE.  +  Articolul 89OD transmite semestrial raportări privind costurile lunare realizate pe baza unor machete-tip puse la dispoziție de ANRE.  +  Anexa nr. 1
  Categoriile de clienți pentru care se stabilesc diferențiat tarifele de distribuție începând cu data de 1 iulie 2019
  1. Clienți diferențiați în funcție de consumul anual de gaze naturale:
  Consum anual de gaze naturale (MWh)
  Categorie de cliențiMinim Maxim
  C.1≤ 280
  C.2> 280≤ 2.800
  C.3> 2.800≤ 28.000
  C.4> 28.000≤ 280.000
  C.5> 280.000
  2. Clienți care beneficiază de tarif de distribuție de proximitate - C.63. Clienți care beneficiază de tarif de distribuție de tranzit - C.7
   +  Anexa nr. 2
  Duratele reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale
  și necorporale utilizate în realizarea activității de distribuție
  Categorie imobilizăriDurata reglementată de amortizare (ani)
  I. Durata tehnică și economică rămasă pentru amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale și necorporale care au constituit BAR implicit pentru activitatea de distribuție la începutul primei perioade de reglementare25
  II. Durata tehnică și economică a imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune după începutul primei perioade de reglementare:
  Grupa 1 - Construcții
  Subgrupa 1.1 - Clădiri50
  Subgrupa 1.2 - Construcții ușoare (barăci, șoproane etc.)10
  Subgrupa 1.3 - Conducte colectoare și magistrale (inclusiv instalațiile tehnologice, dotările și echipamentele aferente)40
  Subgrupa 1.4 - Sondele pentru injecția/extracția gazelor naturale din depozitele subterane (inclusiv sondele auxiliare, instalațiile tehnologice, dotările și echipamentele aferente)25
  Subgrupa 1.5 - Conducte de distribuție din oțel (inclusiv instalațiile tehnologice, dotările și echipamentele aferente)30
  Subgrupa 1.6 - Conducte de distribuție din polietilenă (inclusiv instalațiile tehnologice, dotările și echipamentele aferente)40
  Subgrupa 1.7 - Alte construcții10
  Grupa 2 - Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și echipamente de lucru10
  Grupa 3 - Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
  Subgrupa 3.1 - Contoare volumetrice cu membrană, contoare cu ultrasunete, alte sisteme cu element deprimogen8
  Subgrupa 3.2 - Contoare cu pistoane rotative, contoare cu turbină15
  Subgrupa 3.3 - Convertoare electronice, calculatoare de debit, alte aparate și instalații de măsurare, control și reglare 10
  Grupa 4 - Mijloace de transport7
  Grupa 5 - Alte imobilizări corporale și necorporale7
  (la 24-05-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 19, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 )
   +  Anexa nr. 3
  Reguli suplimentare privind modul de determinare a bazei de active reglementate aferente activității de distribuție pentru începutul celei de a patra perioade de reglementare
   +  Articolul 1Determinarea bazei de active reglementate se realizează conform prevederilor prezentelor reguli.  +  Articolul 2(1) Imobilizările corporale/necorporale utilizate pentru desfășurarea mai multor activități reglementate, nereglementate sau din afara sectorului intră în baza de active reglementate cu o valoare reglementată calculată în funcție de principiile de alocare aprobate prin raportul de separare contabilă a activităților desfășurate de către OD, alocare care se modifică doar dacă operatorul solicită și i se aprobă modificarea principiilor de alocare.(2) Nu sunt considerate intrări de imobilizări corporale/ necorporale și nu se vor lua în calcul la stabilirea valorii bazei de active reglementate imobilizările corporale/ necorporale pentru care societatea nu a plătit un echivalent financiar, plusurile de inventar, imobilizările corporale/ necorporale pentru care societatea încasează chirie, terenurile preluate prin contracte de concesiune, care nu se amortizează contabil, reevaluările, precum și orice valoare care la fundamentarea veniturilor a fost inclusă în categoria costurilor operaționale, dar care în contabilitate a fost înregistrată ca imobilizare corporală/necorporală.(3) Nu sunt considerate intrări de imobilizări corporale/ necorporale și nu se vor lua în calcul la stabilirea valorii bazei de active reglementate imobilizările corporale/necorporale noi, reprezentând obiective ale sistemului de distribuție, pentru care OD nu a obținut modificarea licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale. (la 25-11-2019, Articolul 2 din Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 207 din 20 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 25 noiembrie 2019 )  +  Articolul 3(1) Se consideră ieșiri de imobilizări corporale/necorporale atât imobilizările corporale/necorporale care au ieșit pe parcursul primei perioade, celei de a doua perioade, cât și cele care au ieșit pe parcursul celei de a treia perioade, indiferent de momentul intrării în BAR.(2) Imobilizările corporale/necorporale supuse unei operațiuni de vânzare, casare sau de transfer în categoria obiectelor de inventar sunt considerate ieșiri de imobilizări corporale/necorporale ale perioadei.(3) Valoarea reglementată rămasă aferentă unei ieșiri de imobilizări corporale/necorporale dintr-un an de reglementare este egală cu valoarea de intrare reglementată a imobilizării, actualizată cu rata cumulată a inflațiilor, inclusiv cu cea a anului de calcul, din care a fost scăzută suma actualizată a amortizărilor aferente fiecărui an.  +  Articolul 4(1) Pentru Societatea Delgaz Grid - S.A. și Societatea Distrigaz Sud Rețele - S.R.L., valoarea BAR implicit se va corecta, cu valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe care au fost scoase din gestiune prin operațiuni de vânzare, casare etc., după cum urmează:a) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune în perioada 2005-2018 se scade valoarea rămasă neamortizată a acestora la data de 31 decembrie 2018, calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani, aferente valorii inițiale a mijloacelor fixe, valoare egală cu valoarea rămasă neamortizată la data de 1 ianuarie 2005/data privatizării, comunicată de operatorul de distribuție;b) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune începând cu anul 2019 se scade valoarea rămasă neamortizată, calculată conform prevederilor lit. a). (2) Operatorul de distribuție este obligat să includă mijloacele fixe ieșite din gestiune cu data PIF anterioară anului 2005, cu valoarea rămasă neamortizată calculată conform alin. (1), în lista ieșirilor de mijloace fixe din BAR, care se transmite anual ANRE.  +  Articolul 5(1) În situația în care o anumită imobilizare corporală/necorporală a fost utilizată în desfășurarea unei activități nereglementate, din sector sau din afara sectorului, iar în cursul unui an de reglementare începe să fie utilizată pentru sau și pentru desfășurarea activității reglementate, aceasta va fi raportată ca o intrare nouă, la valoarea contabilă rămasă, iar durata de amortizare reglementată aferentă grupei/subgrupei din care face parte va fi diminuată corespunzător cu durata de utilizare consumată contabilă, exprimată în ani întregi, fără fracțiuni de an.(2) În BAR se includ numai mijloacele fixe utilizate de operatorul de distribuție pentru prestarea serviciului de distribuție, care sunt înregistrate în contabilitatea operatorului de distribuție ca mijloace fixe în baza proceselor-verbale de punere în funcțiune sau, după caz, de dare în folosință și sunt identificabile fizic în mod individual, cu excepția imobilizărilor necorporale.(3) Nu se includ în BAR mijloacele fixe a căror folosință este obținută prin contract de închiriere/comodat de la terți sau rezultă din lucrări de investiții care vizează mijloace fixe obținute în acest fel, precum și mijloacele fixe a căror folosință este cedată terților prin contract de închiriere/comodat, fie și parțial, cu excepția cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale, cu excepția OD care au efectuat separarea legală. (4) Nu se includ în BAR terenurile, activele circulante (cu excepția licențelor și brevetelor), activele puse în conservare sau stocurile, inclusiv mijloacele fixe aflate în depozit, și nici imobilizările finanțate din contribuții financiare, indiferent care este sursa acestora.(5) Nu se includ în BAR cheltuielile efectuate pe parcursul realizării unei imobilizări corporale sau necorporale recepționate, puse în funcțiune sau date în folosință, dar care nu au fost incluse de operatorul de distribuție în valoarea imobilizării la data recepției.(6) OD ține evidența separată a tuturor contribuțiilor financiare primite anual. Valoarea acestor contribuții este transmisă ANRE, conform machetelor de monitorizare prevăzute în reglementările în vigoare.  +  Articolul 6(1) În situația în care în cadrul celei de-a treia perioade de reglementare s-au efectuat reîncadrări ale unor imobilizări corporale/necorporale în alte grupe/subgrupe decât cele raportate și luate în considerare la ajustarea veniturilor reglementate, imobilizările respective se vor lua în calculul valorii BAR întâi ca o ieșire din grupa/subgrupa în care au fost raportate inițial, la valoarea reglementată rămasă, iar apoi ca o intrare nouă în grupa/subgrupa reconsiderată, la aceeași valoare reglementată rămasă. Orice reconsiderare a grupei/subgrupei de încadrare a mijloacelor fixe se va face numai justificat, iar imobilizările corporale/necorporale respective vor fi prezentate, atât în situația bazei de active reglementate, cât și detaliat, întro situație distinctă de cea a bazei de active reglementate.(2) În situația în care durata reglementată de amortizare aferentă noii grupe/subgrupe este mai mare decât durata reglementată de amortizare consumată, valoarea reglementată rămasă prevăzută la alin. (1) se va recupera pe o durată calculată prin diferența celor două durate.(3) În situația în care durata reglementată de amortizare aferentă noii grupe/subgrupe este mai mică sau egală cu durata reglementată de amortizare consumată, valoarea reglementată rămasă prevăzută la alin. (1) se va recupera în primul an.  +  Articolul 7Începând cu cea de a patra perioadă de reglementare, ca urmare a modificării duratelor reglementate de amortizare, valoarea amortizării reglementate se calculează astfel:a) în situația în care noua durată reglementată de amortizare aferentă unei categorii de imobilizări corporale/necorporale din cadrul unei grupe/subgrupe este mai mare decât durata reglementată de amortizare inițială, valoarea reglementată rămasă se recuperează pe o durată calculată ca diferență dintre noua durată de amortizare reglementată și durata de amortizare consumată. (la 24-05-2019, Litera a) din Articolul 7 , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 20, Litera B, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 ) b) în situația în care noua durată reglementată de amortizare aferentă unei categorii de imobilizări corporale/necorporale din cadrul unei grupe/subgrupe este mai mică sau egală cu durata reglementată de amortizare inițială, valoarea reglementată rămasă se va recupera astfel:(i) în primul an al perioadei de reglementare, în cazul în care durata de amortizare deja consumată este mai mare sau egală comparativ cu noua durată de amortizare reglementată;(ii) pe o durată calculată ca diferență între noua durată de amortizare reglementată și durata de amortizare deja consumată, în cazul în care cea din urmă este mai mică decât noua durată de amortizare reglementată.