ORDIN nr. 217 din 19 decembrie 2018privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 28 decembrie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 179 alin. (4) și (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pentru perioada a patra de reglementare, rata anuală de creștere a eficienței economice este egală cu 1% pe an pentru fiecare operator de distribuție. (la 24-05-2019, Articolul 2 a fost modificat de Litera A, Articolul I din ORDINUL nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019 )  +  Articolul 3Rata reglementată a rentabilității capitalului investit acordată pentru imobilizările corporale și necorporale pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale este cea aprobată pentru activitatea de distribuție a energiei electrice pentru perioada a patra de reglementare. Notă
  Potrivit alin. (1) al art. II din Ordinul nr. 62 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019, pe durata aplicării prevederilor art. 178 alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 3 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1109 din 28 decembrie 2018.
   +  Articolul 4Pentru perioada a patra de reglementare, pentru imobilizările corporale și necorporale noi, puse în funcțiune, aferente sistemului de distribuție, se stabilește un stimulent în valoare de 1 punct procentual peste rata reglementată a rentabilității capitalului investit aprobată.  +  Articolul 5Pentru primul an al perioadei a patra de reglementare, până la stabilirea venitului reglementat și a venitului reglementat corectat aferente activității de distribuție a gazelor naturale, tarifele reglementate în vigoare rămân nemodificate. Diferențele de venituri datorate aplicării acestor tarife vor fi recuperate ulterior, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Pentru primul an al perioadei a patra de reglementare, veniturile reglementate aferente acestui an sunt considerate veniturile determinate și aprobate pe baza metodologiei aprobate prin prezentul ordin, indiferent de procedurile anterioare derulate, în urma cărora au fost stabilite și aprobate alte valori ale veniturilor aferente anului 2019.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, și privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 27 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și operatorii de distribuție vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019.
  p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Henorel Florin Soreață
  București, 19 decembrie 2018.Nr. 217.  +  AnexăMETODOLOGIEde stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale